Megyei Tükör, 1969. május (2. évfolyam, 69-73. szám)

1969-05-03 / 69. szám

VlbAG PROIiiäTARJAI, EGYESÜLJETEK ! (TŰKOR AZ BKP KOVÁSZNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI NÉPTANACS LAPJA 1969. MÁJUS 3., SZOMBAT AKA 50 BANI II. ÉVFOLYAM 69. SZÁM IRODALOM - MŰVÉSZET 6—7. oldal MÁTI1É JÁNOS MÁSIK ÉLETE 8 oldal KIS TELE PL LÉS-LEXIKON 9. oldal LELKES HANGULATÚ MÁJUS ELSEJEI ÜNNEPSÉGEK A FŐVÁROSBAN KOVÁSZNA MEGYÉBEN Ünnepi köntösbe öltözött a fővárosi Aviatorilor tér. A díszemelvény fölött hatalmas íöldgöiob latható, körülötte bí- borvörös alapon, aranybetíikkel a régi, mozgósító felhívás: ..Világ proletárjai, egyesüljetek !* A földgömböt mintegy jel­képesen hatalmas vörös zászló öleli körül, rajta a/ ünnepi da­tum : Május 1. A másik tribünön a munkásosztály, az összes dolgozók tanítómestereinek — Marxnak. Engelsnek, I eninnek az arc­képe latható eg>más mellett, a következő jelszóval: „Éljen a szocialista országok, a nemzetközi kommunista és munkas- mo/qalom egysége I“ A diszemelvényeken mindkét oldalon vörös és nemzeti színű zászlókat lenget a tavaszi szél. 9 óra. Hosszas laps és éljenzés közepette a díszeméivé- n\ eu helyet foglalnak a kővetkező elvtarsak : Nicolac Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraş, Chivii Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trolin, Ilié Verdeţ, Maxim Berghianii Flórian Dánálache, Constantin Draqan, Fazekas János, Petre 1 upu, Manea Mánescii, Gheor- qlu Rádulescu, I eonle Rău tu, Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu, Şteian Voitec, losií Banc. Petre Blajovici, Dumitrii Colin, Emil Drágánesru, Gere Mihály, Dumitru Popa. Dumitru Popes cu, Mihai Ddlea, Vasile Patilineţ, az Államtanács és a Mi­nisztertanács több alelnöke. A díszéinél vénben ott volt Santiago Carillo, a Spans ol- országi Kommunista Párt főtitkára, aki a/ KKP KB főtitkárának meghívására országunkban tartózkodik. Jelen volt a Roman Kommunista Part Központi Bizottságá­nak, az Államtanácsnak és a kormánynak több tagja. A lobbi emelvényen helyei foglaltak tömegszervezetek és központi állami intézmények vezetői, a hazai munkásmozgalom régi harcosai, bukaresti vállalatok és intézmények képviselői, élmunkások, akadémikusok, más tudományos és kulturális dol­gozók, tábornokok és törzstisztek, valamint számos külföldi vendég. A diplomáciai testűiéinek fenntartott emelvényen olt vol­tak Románia Szocialista Köztársaságban akkreditált diplomá­ciái képviseletek vezetői és a diplomáciái testület más tagjai. Flhangzott Románia Szocialista Köztársaság allami him­nusza. A nagygyűlést Dumitru Popa el\társ. az RKP KB Vég­rehajtó Bizottságának póttagja, az RKP Bukarest munici- pinmI bizottságának első titkára nyitotta meg. (Folytatása a 3. oldalon) sepsiszentgyörgy Kovús/na mégye székhelyén is — miül szer­te az országban — zenés ébresztő köszöntötte május l-én a reggelt. A dolgozók ezrei siet­tek a qyülekezö helyekre, hogy ünnepi felvo­nulásukkal hitet tegyenek a béke, a szocializ­mus ügye mellett. Késett egy keveset a tavasz, de az elmarad! virágtengert szépen helyettesítették az ünneplő ruhás felvonulók, a megszámlálhatatlan színes zászlócska, a tarka léggömbök. 8 óra elölt néhány perccel az ünnepi tribü­nön helyet foglal KIRAI Y KARÓI Y elvtárs, a Kovászna megyei pártbizottság első titkára, a megyei néplanárs elnöke, a megyei párt­bizottság titkárai és bürójának tagjai, a me­gyei néptanács végrehajtó bizottságának tag­jai. intézmények és vállalatok vezetői, élmun­kások. Szabó József elvtárs, a sepsiszentgyörgyi vá­rosi pártbizottság első titkára megnyitó beszé­dében üdvözölte a megye dolgozóit, majd Dragon loan elvtárs, a megyei néptanács első alelnöke és Orbán Árpád elv társ. a szakszer­vezetek megyei tanácsának elnöke mondott be­szédet. ,,Ez évben olyan körülmények között tartjuk t* hagyományos ünnepet, amikor szo­cialista hazunkban az üzemek, gyárak, szántó­földek dolgozóinak milliói, a különböző kate­góriájú értelmiségiek lízezrei, nemzetiségre való tekintet nélkül, határtalan lelkesedéssel készülnek ha/ank fasiszta iga alóli felszabadu­lása negyed évszázados évfordulójának kö­szönésére“ jelezte az ünnepi beszéd. Az idei május elseje különösen jelentős ha­zánk életében Hiszen ebben az esztendőben ünnepeljük felszabadulásunk 25. évfordulóját, szamba vesszük eredményeinket, magunk elé tűzzük az elkövetkezendőkben megvalósításra váró feladatainkat. Fontos ez az esztendő, hi­szen az ötéves terv teljesítésének, a IX. párt- kongresszuson és az RKP Országos Konferen­ciáján kijelölt célkitűzések valóra váltásának döntő időszaka. Szép eredményekkel köszöntik a dolgozók nemzetközi szolidaritásának napját Kovászna megye dolgozói is. A munkások, termelőszö­vetkezeti tagok, technikusok, mérnökök dere- kas munkát végeztek. Vállalataink az első évharmadra előirányzott globális ipari tervet 102,1 százalékban teljesítették, nagy qondo? fordítottak a termékek minőségének javításá­ra, az önköltség csökkentésére, a selejt kikü­szöbölésére. Állami gazdaságainkban, mező­gazdasági termelőszövetkezeteinkben mindent megtesznek, hogy minél hamarabb és minél jobb körülmények között fejezzék be d tavaszi munkálatokat. Ünnepet ülünk, a munkások szolidaritásának ünnepet. A felvonuláson elsőnek jönnek reménysé­geink, a jövő letéteményesei : a vörösnyakken- dös pionirok. Zárt sorokból röppen fel a dal s száll magasra, hirdetve a tiszta, a szép győ­zelmét, a gyermekek őszinte ragaszkodását pártunkhoz A boldogan csengi') hang, a vakí­tóan fehér pionírblúz a tisztaság megannyi szimbóluma Május I a szépség, az öröm, győzelmeink ün­nepe. De erőnk ünnepe is, azé a kitartó erőé, mellyel új életünk nagyszerű megvalósításai­hoz ragaszkodunk, készen arra, hogy bármelyik pillanatban megvédjük. híven azok emlékéhez, akik életüket adtuk mai győzelmeinkért. A hazafias gárdák egységei vonulnak most, fegyverre szorított erős munkáskezek csapa­tai. akik a gépek mellett, a bányában, a föl­deken, munkahelyeiken is helytállnak naponta, annak a megvédését fogadták meg erős foga­dalommal, amit ők alkotlak : békés, nyugodt alkotó munkánk lehetőségét. Pártunk felhívására ezrek és ezrek jelentkez­tek e hazafias gárdákba, nemzetiségre való te­kintet nélkül, románok, magyarok, nemetek és (Folytatása a 2. oldalon) a burgonyaültetés fele még hátravan Az utóbbi években megszok­tak az MTSZ-ek, hogy május 1-ig a vetés nagy részét befe­jezzék és csak a földvégek, nagyon gyomos, perjés panel­lak. az utolsó simítások ma­radjanak elvégzetten. Rendbon­tó volt ez a tavasz, nem fukar­kodott a kellemetlen meglepe­tésekkel. Ez meglátszik a veté­si eredményeken is, mert 30-án estig mindössze négy gazdaság végzett: Bodok, Köröspatak, Sepsjszentgyörgy és Vargyas. Jói kihasználtak a kedvező fél­napokat, a gépparkot, a munka­erői, s elismerést érdemelnek akkor, amikor a másik véglet az 50 százalék körül eregél Bukszád, Kovászna, Lisznyő, Mikóújfalu és Zabola. Mind­egyik a megye szélén a he­gyek, dombok ölében fekszik és sok bajuk van a nehezen száradó, agyagos altalajjal, de ei nem szolgaihat kielégítő ma­gyarázattal, mert ugyanakkor \ argyas befejezte a vetést, és Zágon, Kővár, Almás, Geience, Esztelnek a vetés háromnegye­dén túl van. Szét kell nézni te- 'Tiát nemcsak a határban, hanem a munkaszervezés területén is. Jól. haladtak Nagyajta, Árkos, Naqybacon, Bölön, Szcntkatol- na, Köpec, Kökös, Kilyén. Dal­nok, Gidófalva. Hidvég, Mál­nás, Maksa és Rety, de a le­maradozik miatt csak a 73 szá­zalékos megyei állagot tudta biztosítani. Kovászna ne gye fönövényci között van a burgonya. Havnem is végzetes hiba, hogy ez idáig csak 55 százalékban végeztek y gazdaságok az ültetéssel, de az előrehaladott idő nagyobb lgye­Tompa Ernő (Folytatása az 5. oldalon)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék