Háromszék, 1990. január (2. évfolyam, 8-31. szám)

1990-01-04 / 8. szám

HÁROMSZ EK Sepsiszentgyörgy, 1990. január 4., csütörtök 8-as szám ÁRA 50 BÁN! t ársadalmi -politikai napilap ÜJÉVI BESZÉD elmondta Ion Iliescu, a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának elnöke a román rádió- és televízióállomásokon A forradalom fegyelme A forradalom, belső természeténél fogva, a szándékok, célok óriási, spon­tán áradása. Ezzel az áradással tudja legyőzni a régit, s megteremteni az új fölépítésének lehetőségét. A folyamat­nak egyértelműen előre kell tartania, de egy adott ponton túl éppen a for­radalom erői kell hogy pozitív irány­ba, a kibontakozás felé kanalizálják a szándékok áradását, rendet teremtve a közállapotokban, s az agyakban is, ha úgy tetszik. Az anarchia, mely aka­dályozza a dolgok valamennyire hig­gadt. fegyelmezett kibontakozását — az ellenforradalommal rokon, hiszen éppen azokat az új, a forradalom leg­aktívabb szakasza által megteremtett állapotokat zavarja össze, kaszálja, sőt zúzza szét, amelyek garantálhat­ják a mindannyiunk által óhajtott de­mokrácia működését. Mindezek elméleti fejtegetések, de talán nem árt leírni és közreadni ő- ket, hiszen az emberek nehezen tájé­kozódnak az új viszonyok között, sok a bizonytalanság, a visszahúzódás e- gyik részen, a túlzott forrófejűség a másik oldalon. Azok a sepsiszentgyör­gyi fiatalok — munkások és értelmi­ségiek — akik a 22-i tüntetés első so­raiban álltak, történelmi érdemeket szereztek, s ezért az egész lakosság megbecsülésére számíthatnak. Közülük a legalkalmasabbak helyet kaptak a Nemzeti Megmentési Front ideiglenes ~i,egyei tanácsában — az egész ifjúság Képviseletében. Am ez a tanács nem állhatott és nem állhat a tüntetést követő roham legelsőiből, hanem — s döntően — a megye egész lakosságá­nak reprezentánsaiból kell állania, köz­tük olyan szakemberekkel, akik biz­tosítani tudják a gazdasági-társadalmi élet funkcionálását a nyugalmat, a ren­det, a jövő felé mutató társadalmi mozgások szabad, de immár rendezett érvényesülését. Az anarchia után — ha azt hagynánk eluralkodni —, csak a romokon lehetne már rendet teremte­ni. Ki akarja ezt? Ki akarhatja ezt? Senki. Ez a tanács — s ezt jól meg kell értenünk —, három átmeneti hónap­ra kapott mandátumot, s nem mind­örökre. Ellenőrzötten demokratikus megválasztását, a körülmények kény­szere miatt, nem lehetett és nem is lehet biztosítani. De a lalcosság több­ségének óhaja szerint választatott, Kifogások merültek fel, több ízben is, a tanács megválasztott elnöke, Orbán Árpád ellen. Ami az emberi hi­báit, modorát illeti, egyet is érthetünk a kifogásokkal, ö maga sem tagadja ezeket a hibákat. Am a viselt dolgai­val kapcsolatos vádak megvizsgálását hagyjuk nyugodtabb időkre. Tény az, hogy őnála negyvenöt év alatt nem volt rátermettebb polgármestere Sep- siszentgyörgynek. Az is tény, hogy ha egy köv>et fújt volna az összes többi vezetőkkel, nem váltották volna le, nem hurcolták volna meg, nem lett volna alantas denunciálók céltáblája, akik még arról is gondoskodtak, hogy a Szabad Európa Rádió az érdekeltek tudta nélkül — és szándékuk ellenére — keverje sárba a nevét. ! Orbán Árpádot mi nem akarjuk tisztára mosdatni“! Hadd bizonyítsa be ő maga emberi tisztességét, a nyil­vánosság előtt is, ha kell, de főleg azzal, hogi/ hogyan cselekszik megbí­zatása értelmében e megye lakossá­gáért. Mert a képességeit, tapasztala­it, szervező rátermettségét. azt hi­'jim, senki nem vitatja el. A megbí­zatásának teljesítésével bizonyíthatja be, hogy milyen ember is a valóság­ban. addig ne rendezzünk újabb és ú- jabb „koncepciós“ pert ellene. Mert mi éppen többek között eme perek el­len vívnánk e forradalmat. Ami pedig a tanács munkáját il­leti. arról akkor nyilatkozhatunk ér­demben, ha végre hagyják ezt a taná­csot dolgozni, s nem lesz minden ülése a Hyde parkiakra emlékeztető meddő vitafórum, végtelen számú szónokok­kal. Gondolom, ebben mindannyian e- gyetértünk. fiatalok és idősebbek, ám tgyívásúak a jószándékban. MAGYAR! Lajos ’ Tisztelt polgártársak! Közeledünk az országunk számára történelmi fordulatot hozott esztendő végéhez. A tömegek rendíthetetlen akarata és az ifjúság határozott fellépése nyomán megdőlt Ceauşescu személyi diktatú­rája, mely óriási károkat okozott az or­szágnak és példátlan szenvedéseket a román népnek. Mélyreható társadalmi feszültségek sokéves felgyülemlése, a népi elége­detlenség és harag igazi kirobbanása megfutamította a diktátort. De nem szabadulhatott meg a megérdemelt és elkerülhetetlen büntetéstől. Ez a felszabadulás, sajnos, fájdalmas véráldozatba került. A diktátor szol­gálatában kitervelt és megszervezett borzalmas megtorló apparátus tűzet nyitott a tüntetőkre Temesváron, majd a diktátor elmenekülése után terroris- a alakulatok léptek működésbe a fő­városban és az ország más városaiban a tömegmozgalomból spontánul meg­született és alig lábra állt új hatalom destabilizáoiója céljából. Am a régi rendszer maradványa inak semminemű próbálkozása sem forgat­hatja már vissza a történelem kere­két. A végbement folyamat megmásít­hatatlan. A népi forradalom győzött és legyőzhetetlen marad. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mélységes kegyeletemet fejezzem ki mindazoknak, akik életüket áldoz­Ü.J ERŐVEL, TELE REMÉNYSÉGGEL A Villamos Berendezéseket és Vil­lanymotorokat Gyártó Vállalatnál Lő- rincz József igazgatótól tudjuk meg a következőket: 1. A rendes ütemben indult ma meg a munka, igaz, sok még a hiányzó, a- zok pihennek, akik az elmúlt napok­ban szolgálatot teljesítettek, őrködtek a vállalat, a város biztonságáért. Csak hat emberről nem tudjuk, miért nem ták a forradalom ügyéért, mélységes elismerésemet mindazoknak, aknk cse­lekvőén részt vettek a diktatúra meg­rohamozásában és megdöntésében. Is­mételten hangsúlyozni kívánom, hogy megbecsülés illeti hadseregünket és a belügyminisztériumi alakulatokat, a- melyek hívek maradtak a néphez cs védelmezték a forradalmat. A forradalmi fordulat legnagysze­rűbb vonása az egész nép széles körű egyetértése, amit tükröz a Nemzeti Megmentési Front platfoi-mjához való nagyszabású csatlakozás, ez pedig ta­núsítja Románia újjáépítésének és megújhodásának’ népi akaratát. Az új esztendőbe lépve, szeretnénk a forradalmi folyamat újabb szaka­szába lépni. Továbbra is megőrizve az éberséget mindazokkal szemben, akik akadályozni próbálnák az ország meg­újhodásának folyamatát, a forradalom építő céljaira kell összpontosítanunk e- rőfeszítéseinket . 1. A Nemzeti Megmentési Front Ta­nácsa, a megszületett új rendszer mélységesen népi és humánus jellegét hangsúlyozandó, elhatározta a halál­büntetés megszüntetését — összhang­ban a tömegekből jövő javaslatokkal és diákok csoportjának azzal a gondo­latával, hogy „a két diktátor legyen az utolsó, aki megérdemelte ezt a sor­sot“. Ez nem jelenti az éberség gyen­gülését — mindazokra, akik gyilkossá­(folytatása a 2. oldalon) jött be az első váltásba. Minden rész­leg dolgozik. 2. Legnagyobb gondunk a beszer­zés. Holnap indulnak a kocsik a szél­rózsa minden irányába, anyagok után. Fontossági sorrendben, szükségünk van: tekercselőhuzalra, acéllemezekre Gáláéról, színesfémekre Brassóból és a fővárosból, ezüstre, műanyagokra, vil­lamos szigetelő anyagokra a főváros­ból, villanyégőkre az autóvillamossági alkatrészek számára Fieni-ből. Pillanat­Ülésezett a MII megyei tanácsa A megyénkbe érkezett segélyszállít­mányok sorsáról, annak méltányos el­osztásáról számolt be ma a megye ve­zetőségének az a bizottság, melyet e feladatkör ellátására hoztak létre. Tagjai a kereskedelmi vállalatok veze­tői közül a Vöröskereszt vezető testü­letéből, az állami árhivatal képviselői­ből, orvosokból, katonákból és a meg­mentési front képviselőiből kerültek ki. Az átvett és felleltározott élelmiszer és ruhászállítrnányok értéke mintegy 700 000 lej, a kórháznak átadott gyógy­szerek, kötszerek, kórházi felszerelések összsúlya mintegy 1,5 tonna. A segélyszállítmányokat racionális és méltányossági elvek alapján igyekez­nek elosztaná. A gyógyszereket a kór­házba irányították, az egyházakhoz küldött segélyszállítmányokból is a gyógyászati felszerelések és gyógysze­rek ide kerültek. A patikusokra és or­vosokra vár az a feladat, hogy ará­nyosan és méltányosan elosszák azt úgy, hogy a kórházakon kívül a fal­vak, községek, a gyógyszertárak is megkapják — a lehetőségek arányá­ban — az őket megillető részt. Kiin­dulópontként azt az elvet kell elfo­gadnunk, hogy e szállítmányok jő ré­sze a Vöröskereszt útján vagy az egy­házakon keresztül érkezett hozzánk, s feladóik ragaszkodnak ahhoz, hogy azok ingyenesen kerüljenek a lakos­sághoz Ezen elvárás szellemében az élelmiszersegély elosztásakor elsőséget élveznek a harcok során megsérültek és azok hozzátartozói, a hadsereg és a hazafias védőalakulatok tagjai, gyer­mek és. öregotthonok, kórházak, óvo­dák és napköziotthonok. A megyeszékhelyen húsz-húszonöt család lakása sérült meg a kaszárnya környékén. Ezek már mintegy 500 lej értékű élelmiszercsomagot kaptak, s kapnak még az elkövetkező Időszak­ban is. A ruha, ágynemű, asztalnemű, fehémeműszállítmányból szükséglete­ik szerint válogathattak. A csomagok gondozásával megbízottak az átadott mennyiségekről leltárt készítették, el­számoltathatok. A nagyobb mennyiségben városunk­ba érkezett élelmiszertermékeket a kereskedelem útján forgalmazták, így került az üzletekbe 2 900 kilogramm cukor, 500 kilogramm liszt, 990 doboz mosószer. Értéküket a kereskedelmi vállalat a Külföldről kapott segélyalap folyószámlájára íratja, s az összeget, a forradalom során elhunyt vagy meg­sérült harcosok családtagjainak támo­gatására fordítják. Érkeztek a megyeszékhelyre, Kézdi- vásárhelye, Barótra, Kovászaidra olyan csomagok is, melyeknek címzettjük van; árvaházak, öregotthon, községi szervezetek, ezeket a Megyei Megmen­tési Front rövid időn belül eljuttatja a címzetteknek. A gyógyszerszállítmány feldolgozása folyamatban van, a megyei kórházban alakult megmentési front tagjai vál­lalták, s vállalják a felelősséget azok tisztességes és méltányos elosztásáért A megmaradt élelmiszerszállítmá­(folytatása a 2. oldalon) nyilag a Műszaki-Anyagi Ellátóköz- ponthoz beérkezett anyagok segítenek ki, érkezett egy vagon acél, egy va­gon szilíciumos lemez, befutott egy gépkocsi Zilahról, tekercselő dróttal. 3. Megalakult a vállalati ideiglenes bizottság, elnöke Ördög Gyárfás Lajos mérnök, a motortervezőktől. DOLGOZHATTAK VOLNA, 1IA... A Fafeldolgozó Kombináttól Sraa- zenka Ferenc aligazgató számolt be az első nap eseményeiről. 1, Ma reggel itt nem indult meg a munka. Körülbelül kétszáz ember, fő­ként azok, akik az elmúlt héten má­sodik váltásban dolgoztak, összegyűl­tek, s az egész vezetőség leváltását kö­vetelték, le egészen a mesterekig. A délelőtt folyamán megérkeztek a me­gyei ideiglenes tanácstól többen, be­(folytatása a 3. oldalon) A Nemzeti Megmentési Front Tanácsa Végrehajtó Bárójának összetétele: Elnök: Első elnökhelyettes: Alclnökök: Titkár: Tagok: Ion Iliescu Dumitru Mazilu Cazimir Ionescu Király Károly Dán Martian Bogdan Teodoriu Vasile Neaoşa Silviu Brucan Ghcorghc Manóié Ion Caramitru Nicolae Radu Létrehozták egyben a tanács alábbi munkabizottságait: 1. Gazdasági újjáépítési és feljesztési bizottság; Elnök: Bogdan Teodoriu 2. Alkotmányügyi, jogügyi cs emberi jogi bizottság; Elnök; Dumitru Mazilu 3. Ifjúságügy! bizottság; Elnök: Vasile Neacşa 4. Környezeti és ökológiai cgyensúlyügyi bizottság; Elnök: Cazimir Ionescu 5. Tudomány- és oktatásügyi bizottság; Elnök; Gheorghe Manóié 6. Művelődésügyi bizottság; Elnök; Ion Caramitru 7. Nemzeti kisebbségi bizottság;’’Elnök: Király Károly 8. Külpolitikai bizottság; Elnök: Silviu Brucan 9. Helyi közigazgatási bizottság; Elnök: Radu Nicolae 10. Szervezési bizottság; Irányító: Mihail Montanu 11. A tanácsi felhatalmazottak kollektívája; Irányító: Sergiu Nicolaescu 12. A közönséggel cs a tömegtájékoztatási eszközökkel való kapcsolatok kol­lektívája: Dán Rádulescu, Cristina Cîontu, Florina Bádinici. MI ÚJSÁG ÖNÖKNÉL? Az új év első munkanapján ezzel a kérdéssel köszöntünk be — egyelőre telefonon, hogy lehetőleg mindenüvé elérjünk — a megye leg­fontosabb ipari egységeihez. Egyelőre csupán arra voltunk kíváncsi­ak, hogyan indult az első munkanap, hogyan kezdődött a vállalat szá­mára 1990. Érdeklődésünket három kérdés köré rendeztük: 1. Hogyan, indult az első munkanap? Milyen volt a munkaközösség jelenléte? 2. Milyen gondokkal küzködnek ma? 3. Megalakult-e a vállalatnál a Nemzeti Megmentési Front vállalati ideiglenes bizottsága?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék