Háromszék, 1991. augusztus (3. évfolyam, 428-450. szám)

1991-08-01 / 428. szám

HÁROMSZÉK Sepsiszentgydrgy 1991. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK 438. SZÁM Ara 3 UE,! társadalmi-politikai napilap Számvetés — esélyekkel Ismét nálunk tartott fontosnak mondható tanácskozást az RMDSZ országos vezetősége. Talán a festői bálványasi táj pompája, talán a Szi- várr-ány elnevezésű nemzetközi, nem­zetiségi folklórfesztivál hangulata ad- ta-kölcsönöz te: a tanácskozásról ki­adott Közlemény hangvétele kiegyen­súlyozott, tárgyilagos, sőt, derűlátó­nak is mondható. Pedig csak gondokat, remény-vesz­téseket vehettünk igazán a számvetés tételei közé. Arról írtunk már. hogy az RMDSZ magatartása — a konst­ruktív és participáns ellenzékiség — távolról sem váltotta be a hozzá fű­zött reményeket, sőt, az eleinte egy­ségesnek tűnő döntés mögött komoly nézetkülönbségek húzódtak meg, amit nyilvánvalóan igazolt a Borbély Ernő- féle parlamenti csoport kivonulása a törvény vitájáról, majd később Király Károly szenátusi alelnök és Demény Lajos távozása a Szenátus azonos tárgyú vitájáról. Persze, mentek-vo- nultak ki, mint tudjuk, onnan sokkal többen is, de minket most az RMDSZ hkettőssége“ érdekel elsősorban. E magatartásbeli különbség azt jelzi, hogy a belső, szervezeti pluralizmus­ban mutatkozott „repedés“ a törvény. hozási frakciónkat immár pragma­tikus és radikális szárnyra osztja, s ki-ki dönt egyik vagy másik határ, helyzetben — saját meggyőződése és lelkiismerete szerint. Ennek van ve­szélye is, ám van bizonyos Iramoto­kat hozható tőkéje egyúttal. A ve­szély az volt, hogy a korábban kivo­nult ellenzéldek úgy vélték, hogy az RMDSZ valamilyen alkut kötött a Fronttal, s bizonyos, más jellegű en­gedmények árán hajlandó együttmű­ködni a többségiekkel az égetően sür­gős privatizációs törvény megtárgya­lásában és elfogadásában. A megtár­gyalás igaz volt, az elfogadás nem, hiszen ma már tudjuk, egyetlen RMDSZ-képviselő sem adta áldását- voksát az „átpasszirozcrtt“ törvényre. A szavazásban még részt vevőknek körülbelül fele ellene, szavazott, a má­sik fele pedig tartózkodott. Ezenközben a „radikálisok“, a ki­vonultak valamelyest helyreállították a szervezet tekintélyét az ellenzéki Konvenció szemében, melynek kebe­lében egy adott pillanatban együtt szidták-pocskondíázták a kormány­pártot és az RMDSZ-t. A most kiadott Közleménynek e kérdésre vonatkozó része — ismerjük be! — meglehetősen langyos, bizony­talan és konfus. ,4 további gondokról, feladatokról, célokról beszélve viszont, a dokumen­tum újra egyértelmű és világos gon­dola toldat, álláspontokat fogalmaz meg: nem engedünk, nem alkuszunk az iskoláink, főleg a felsőoktatásunk kérdésében, igenis elhatározott szán­dékunk újraszervezni a kolozsvári szélchelyű Bolyai Tudományegyete­met, melynek az egész magyar nyelvű értelmiségi képzés centrumává és bá­zisává kell válnia. Ezen túlmenően, független iskoláink megtartásával, gyarapításával és fejlesztésével egy- időben, elvárjuk és követeljük nemze­tiségünk történelmének (mint a nem­zeti történet szerves részének) tan­tervbe való iktatását és kötelező mó­don való bevezetését az 1091—1992-es tanévvel kezdődően. Ügy vélem, a Közlemény legjelen­tősebb és legnagyobb horderőt jelentő része a helyhatósági választásokra vonactlcozik: azok alapos előkészítésé­re, a rátermett és közmegbecsülésnek örvendő személyiségek kiszemelé­sére, a megfelelő politikai légkör megteremtésére, mely jelentené első­sorban a sokszínűség feletti egység megőrzését, a lehető szövetségesek ki­jelölését és a vélük való érdekegyez­tetési tárgyalások lefolytatását. Es jelentené mindenekelőtt a Szer­vezet politikai és anyagi megerősíté­séi, mert egy ilyen nagy küzdelem­be csak nagyon felkészülten és újra megerősödik indulhatunk. Ha nem a­M \GYARt LAJOS (folytatása a 2. oldalon) A* RMDSZ bálványos! soros ülése A Romániai Magyar Demokrata Szövetség július 26-án Bálványosfür­dőn tartotta meg soros ülését, ahol a Szövetség számára fontos kérdéseket tárgyalt, döntéseket hozott és utasította az Országos Titkárságod) azok vég­rehajtására. Megtárgyalták a privatizációs törvénytervezet vitájával és az RMDSZ- kópviselők állásfoglalásával kapcsolatos kérdéseket. A közelgő helyhatósági választásokkal kapcsolatban az Elnökség meg­tárgyalta a választások előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó javas­latokat és intézkedett a választási stratégia kidolgozásáról, melyre a Kül­döttek Országos Tanácsának politikai testületét kérik fel. amely ez év szeptember 7-én Kolozsváron tartja ülését. Elemezve a Polgári Szövetség kongresszusának nemzetiségi jogokkal kapcsolatos Nyilatkozatát, az Elnökség e dokumentumot a romániai de­mokratikus politikai erők jelentős állásfoglalásának tekinti, amely lehető­séget teremt a gyümölcsöző együttműködésre az ország átalakításáért folyó küzdelemben. Különösen fontosnak tartja a Polgári Szövetségnek ezt a Nyilatkozatát ,a mai politikai légkörben, amelyet súlyosan terhel a felélén­(íolyhUása a Mi lesz a pénzünkkel? (2.) Tudjuk. hogy nekünk is be van ígérve egy kb. 1 1/4 milliárdos dol­lár-támasz az Európai Közösségtől, egy első fázisban. Elcsépelt szólam, hogy egy stabil értékmérő és fizetési eszköz nélkül a gazdasági konszolidá­ció elérhetetlen, viszont az is világos, hogy a belföldi elértéktelenedett pénz­egységet egy külföldi stabil valutához — pl. a dollárhoz — egy bizonyos értékviszonyba kell hozni, nálunk ez az értékarány 125 lej=l dollár lenne (márpedig az ún. fekete árfolyam kb. 200—210 lej = 1 dollár, ez pe­dig az egyedüli valós kurzus-mérce. A stabilizált kurzust természetesen a Nemzeti Bank rendszeres devizapo­litikával, esetleg arany- vagy ezüst- tartalékalappal. mig maga az állam FEKETE OSZKÁR, a Temesevári Üj Szó külső munkatársa (folytatása a 2. oldalon) 2. oldalon) Búzaaratásra készen A mezőgazdasági igazgatóság terv­osztályáról Barajtás Géza mérnök, osztályvezető tegnap a déli órákban arról tájékoztatott, hogy az idei bú­zaaratás még mindig csupán a ké­szenléti stádium, a tapogatód») pró­bálgatás stádiumában van. Eddig szórványos kísérletezgetésekről kap­tak csak hírt a betakarítási idény kibontakozása még mindig várat ma­gára. a felázott talaj lehetetlenné te­szi a gépóriások bevetését Ha tovább tart a szikkadás, holnapra remélik az aratási rajt első híreinek közlését Addig is számoljunk be a statisztika nyilvántartási adataiból .arról, hogy az idei nyáron vidékünkön 20 320 hektár búza és 15 057 hektár sörárpa vár aratásra. A betakarítási munká­latokra az AGROMEC Rt. hat egysé­gében mintegy négyszáz arató-csép­lő kombájn áll a gabonatermesztők rendelkezésére. (ARADI) Magyarországi ösztöndíjak A Bolyai Társaság versenyvizs­gát hirdet magyarországi ösztön­díjas teljes képzésre a következő szakokon: Az egri „Esztcrházy Károly“ Ta­nárképző Főiskolán: — angol — ének (4 hely) — szociálpedagógia — biológia (5 hely) — biológia — földrajz (5 hely) A szegedi Juli ász Gyula" Ta­nárképző Főiskolán: — könyvtáros — magyar (5 hely) — latin — francia (5 hely) — földrajz — testnevelés (5 hely) — biológia — kémia (3 hely) Jelentkezhetnek függetlenül at­tól. hogy ebben az évben felvéte­liztek-e vagy sem, ég milyen ered­ménnyel — azok a fiatalok, akik nem töltötték be a huszonharma- dik életévüket, és a választott szaktantárgyból a középiskola u­BOLYAi társaság (folytatása a 2. oldalon) ÜZEMANYAG AliAK Még egy hónap — a világszintig Augusztus hónapban még ér­vényben maradnak a kiadott ben­zin jegyek rá üzemanyag-árak. Szeptember elsejétől a jegy rend­szert teljesen kiiktatják, az üzem­anyag-árak Pedig a világpiaci árak- boa igazodnak, azaz: a 98-as oktán­számú benzint 30 (-j----10 %) lej körüli áron forgalmazzák. Hasonló árszint-alakulás várható a többi üzemanyagnál is. Az emberek vetése Fehéregyházán, illetve az ispánkúti emlékmű körül is ítéletidő volt vasárnapra virradókig, a jégeső tönk­reverte a termést, mrirrt vert hadsereget szaggatta ron­gyossá a kukoricatáblák zöld egyenruháját, vastag i- szapot terített a nagy idő a kút előtti aszfaltúira., le­szaggatta a fűzfaágakat, amelyeket az ünnepre érkezett férfiak, az alkalomhoz illő gúnyájukat is kánéivá, óva­tosan piszkáltak ki az árokból. A nap immár varázslatos fényességgel simogatta a tájat, rálopakodott a durva szerszámokkal megcsúfolt Petőfi-saobor arcra is. Ezen a reggelen ott. az Ispán kútnál minden jelentésessé vált, a moslékossá zavaro­dott Küküllő és a bele igyekvő szárazerek helyén ke­letkezett patakok, a miszlikbe szaggatott kukorica, a kiclöntött iák és a meggyalázott szobor. Kérdezte is va­laki mellettem, ha éppen nem önmagam, Vörösmartyra utalva, hogy odalett az emberek vetése? Odalett ? Fenn a dombon, a fehéregyházi emlékmű udvara, kertje nem fogadhatta be a töméntelen tömeget, falu­hosszán nem fértek el a kiskocsik, törpebuszoík és a behemót szállítóeszközök, lenn, a Segesvár felé vezető főúton az elázott gyepre is beálltak a járművek. — Lovasnemzetből lettünk ezzé — mosolygott valaki a seregek seregének pompázóan szép öltözetét, arcát is fürkészve, ennek a népnek életerejét is számba véve, mert nem sokaság tesz erőt ugyan, de jó érzés, és nagy biztonság, ha sokan is vagyunk azon az egész napot betöltő ünnepségen, papok, katonák, polgárok és a fa­lusi emberek seregei, ott volt a civilek egyenruhájában maga a magyar hadügy legnagyobb embere is. írók, költők közemberek paroláztak véle. mert ilyenkor és ilyen helyen nem lehet inkognitóban maradni. Távoli tájak emberei hoztak ide szép és okos szót. zengő éneket, nagyobbára képviselteti^ magát a Kárpát-me­dence minden szakadozott szegelete. töméntelen virág - koszorú is került a turulmadaras hatalmas oszlopra, s a dombóvári énekkar szárnyaló énekei is az egek felé emelték . igazították a figyelmet és az érzelmeket. Ek­kor magyarázta Kányád! Sándor, úton és útfélen ál­SYLVESTER LAJOS (folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék