Háromszék, 1991. október (3. évfolyam, 471-493. szám)

1991-10-01 / 471. szám

HÁROMSZÉK SEPSISZENTG YÖRGY 1991. OKTÓBER 1., KEDD 4Î1. SZÁM ARA 6 LEJ társadalmi «politikai napilap Ki fog kormá- I nyozni minket? Ennek ma még, úgy tűnik, csak a Jóisten a megmondhatója. Iliescu el­nök szombaton és vasárnap a pártok­kal folytatott párbeszédet, aztán több­ször nyilatkozott, mondván: „egyelőre vételen vagyokazaz: begyűjti, mér­legeli a véleményeket, az elvárásokat és az elképzeléseket. Aztán nyilatkoztak a pártvezérek is. Ahány—annyiféleképpen. A liberálisok elképzelése szerint, a miniszterelnök egy papi főméltóság kellene hogy le­gyen (Moldva fiatal mitropolitája), a továbbiakban pedig a pártok arányos végrehajtó hatalmi részvételére vok­solnának, ám nem a tavalyi májusi választásokon elért százalékarányok szerint, hanem a mai tömegelvárások, a rokonszenv, a megváltozott helyzet súlypont-eltolódásait véve tekintetbe. S ily értelemben a liberálisok önma­guknak mintegy húszszázaléknyi „ré­szesedést“ igényelnének. A parasztpártiak viszont teljesen szakértői kormányt javasolnának, melynek nem lenne egyéb dolga, mint a pillanatnyi válság kezelése és az előrehozott általános választások előkészítése és lebonyolítása —■ a fel­tétlen becsületesség és korrektség szel­lemében, mitől azt remélik, hogy az NPP esetleg igen számottevő politilcm erővé válhat Nyitott kérdés Természetesen, színre léptek, s ön­jelölt hangoskodással ágálnak a kisebb pártok és pártocskák is, olyan is akad közöttük, mely egy szál képviselői mandátuma jogán legalább egy• mi­niszteri tárcára áhítozna. Esetleg többre is, mint a PUNR, mely a Mo­ha bácsi nevű gonosz törpére emlé­keztető rőt szakálla. újabban csafe vállpántos katonaingben sétafikalo „führerében“ titkon esetleg még mi­nisztert, sőt államelnököt is vél sej­teni. Ha ezt az országot az Isten na­gyon meg akarja verni, akkor meg ez is lehetséges■ E gnómmal például. S sorra jelentkeznek: Surdu (a de­magóg agrárius), Otto Weber es Blea- hu, a két környezetvédő párt korifeusa (nem tudom, miben különbözhetnek, ha másban nem, mint hogy egyiknek a zöld, a másiknak a kék fű tetszik jobban), az ifjú liberálisok, kik régen egy követ fújnak a Fronttal, a demok­rata ifjak (e Szentgyörgyön „foganta­tok“, aztán Bukarestbe átadoptált KISZ-csökevény), Mánzatu, a profesz- szór. a jeles tudós, ki Elena Ceau- şescu tudósnő kedvence vala, újabban pedig a PUNR és Ceontea cimborája, továbbá az ilyen meg amolyan szoc- demek (mert egyik igazibb és erede­tibb, mint a másik). Mondom, nagy g tülekedés, s az el­ső, oldalsó és hátsó ajtókon most min- denik szeretne bepréselödni a hata­lomba, vagy ilyen-olyan komáskodás, szövetkezés, cimborálás árán besetten­kedni. Mert a bársonyszék, azért ugye, mégiscsak. bársonyszék, s a stallummal nem csak vastag jövedelem járja, hanem jófajta „szocialista Icap- csolat“, hízásra, tollasodásra alkalom. Na és az RMDSZ? Megítélésem sze­rint, értelmes feltételekkel állt elő: független miniszterelnök, a vitális mi­nisztériumokban való arányos képvi­selet; nemzetiségi minisztérium fölál­lítása. a helyi hatalmi szervek azon­nali átalakítása az 1990 májusi vá­lasztásokon elért szavazati arányok szerint. Ezek azok a minimális felté­telek, melyek teljesítése nélkül nem érdemes és talán nem is szabad részt venni a kormányzásban, mert ha a részvétel nem jelent térnyerést és konszolidálást. akkor a szervezet lejá­ratását eredményezheti. Ezért meggon­dolandó és megfontolandó. MAGYARl LAJOS » KÖZLEMÉNY Az RMDSZ Elnöksége 1991. szeptem­ber 28-án rendkívüli értekezletet tar­tott Kolozsvárott, Elemezte a válságos politikai helyzetet, és a kormányalakí­tással kapcsolatban a következő alap- elveket fogalmazta meg: Az új kormány programjában irá­nyozza elő: Az Egyetem tér Kétszázan kísérték el szombaton u- tolsó útjára a bukaresti zavargások ál­dozatául esétt 23 éves egyetemistát. Este ismét tüntetők foglalták el az E- gyetem teret, s barikádozták el ma­gukat. Számukat tízezerre becsülték. 22 óra körül megnyílt az egyetemi balkon, ahol bányászsisakkal a fején megjelent Marian Munteanu. akadályozását, a politikai és gaz­dasági életet megbénító totalitárius struktúrák felszámolását; 2. a helyhatóságok! önkormányzatá­nak gíarantálását. a rádió és televízió pluralizmusának szavatolását és kor­mányzati befolyástól való függetlení­A ROMÁNIÁI MAGYAR DE­MOKRATA SZÖVETSÉG OK SZAGOS ELNÖKSÉGE (folytatása a 3. oldalon) Románia, Zaire... Etiópia? A még pontosan fel nem mérhető következményekkel járó múlt heti bukaresti események miatt a vi­lágsajtó Etiópiával és Zaire-ral együtt emlegeti Romániát, döbbenettel érte­sülve a hazai — sajátos — demokrá­cia építményének ingatagságáról, az Mi maradunk FODOR FERENC prefektus ú- a kormányválságra átalva elmondta, hogy a helyi adminisztráció minden lépcsőfoka, a megyei preíektúra, a nutnicípiumi és városi polgármeste. ri hivatalok. valamint a községi polgármesteri hivatalok a régi „felállításban“ működnek. Derű, taps RADU CEONTEA: „...Lényeges dol­got nem mondhatok....“ (Derű. taps, a terem, az ország, a parlament hétfő este feloldódik.) „A vasdiktatúra után, egyik napról a másikra, nem lehetünk kapitalisták, tőke nélkül...“ „...Nehéz telünk lesz! Uraim, hölgyeim. Borbély úr azt mondta, hogy vége, most mi harcolunk...“ (folytatása a 2. oldalon) AMÍG CSATTOGTAK A BÁNYÁSZSISAKOK 1. a partállam restaurációjának meg­Megyénkben is feszült volt a hangulat, amíg a fővárosban vérre ment a „nagy .játék“. Közzétesszük néhány szakszervezet álláspontját, legerőteljesebb munkaközösségeinktől. „FESZÜLT VOLT A HANGULAT...“ Kérésünkre, a Köpeci Bánya- vállalat (újabban: Kitermelés) szak- szervezetének erdővidéki elnöke, a bukaresti események kapcsán a kö­vetkezőkről tájékoztatott: — Bizony nálunk is feszült volt a hangulat, hiszen az erdővidéki bányászokat is ugyanazok a gondok aggasztják, mind a Zsil-völgyieket vagy az ország bármely sarkában levőket. Bányászaink hallgatólago­CÄLSÁNDOR (folytatása a 2. oldalon) „A NOMENKLATÚRÁNAK SEMMI KERESNIVALÓJA...“ „Tagságunk örömmel fogadta a Itoman-kormány bukását, de, saj­nos, attól tartunk, hogy katonai diktatúra következik. A nómenkla­túrának semmi keresnivalója veze­tő állásokban, az ország élén! A volt pártaktivistákat ki kell seper­ni mindenhonnan, ahová visszaka­paszkodtak, elkezdve a legfelsőbb szintről városunkig. Számunkra pél­dául felháborító, hogy itteni Fó TORZSA JÓZSEF (folytatása a 2. oldalon) „A FRONTOS URAK...“ „Egyetlen beszédtéma foglal­koztatja jelenleg az embereket, a Román-kormány bukása. Sajnos, úgy érezzük, hogy az utca nyomá­sára lemondott ugyan a kormány, de a helyzet továbbra is kilátásta­lan marad. Nincs reményünk arra, hogy jobbra forduljon a sorsunk. A munkásokat foglalkoztatják a bu­karesti események, de messze áll tőlük, hogy azt latolgassák: az BAKK LÁSZLÓ (folytatása a 2. oldaton) „A legnagyobb magyar“, Széchenyi István cmlckünnepségén Fábián Ernő olvassa föl tudományos dolgozatát r (ALBERT LEVENTE felvételei) A sepsiszentgyörgyi Muskátli együt­tes meghívására népi táncot kedvelő és művelő dabasi diákok látogattak el Háromszékre. A Tilimkó együttes tag- j'ii csütörtöktől vasárnapig ismerked­hettek tájainkkal, az emberekkel ba­rátkozhattak. A barátság „első felvo­nására“ a nyáron került sor, amikor a most házigazda együttes a tág tereket nyitó alföldi nagyközség vendége volt. Képünk a látogatás fénypontját je­lentő. „virágesős“ előadáson készült. GÁZSPRAY A DISZKÓBAN Ábrahám Szilárd (21 éves), Farkas Tibor (25 éves) áll- és orrsérülésekkel, szakadt ruhában jelentkeztek vasárnap hajnalban a Megyei Kórház sürgőssé­gi rendelőjében. Amint elmondották, a diszkóban arany ékszereiktől akarták megfosztani őket, és Csak azért nem történt nagyobb bajuk, mert gázspray- jel védekeztek. VALLÁSOS VOKÁLIS ÉS HANGSZE­RES ZENEI NAPOK Mustea Sacra Kovászna megye méltó- ünnepléssel köszönti a Zene Világnapját. Ma kez­dődik az a tíznapos rendezvénysorozat, amely immár hagyományossá válva íródik be művelődési és zenei életünk eseménynaptárába. (folytatása a 2. oldalon) TeteinreliiYÁN Hétfőn délután, lapzártakoz, a par­lament színe előtt számol be Doru Viorel Ursu belügyminiszter és Nicolae Spiroiu nemzetvédelmi miniszter ar­ról, hogy miként szánhatta meg csü­törtök délután áz utca a képviselőhá­zat. Az utca ? Szombaton — amikor a VAINOVSZKI KAZMÉR (folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék