Háromszék, 1992. május (4. évfolyam, 616-636. szám)

1992-05-01 / 616. szám

HÁROMSZÉK SEPS IS ZENTG Vö RG Y 1992. MÁJUS 1., PÉNTEK 616. SZÁM ÁRA 10 LEJ társadalmi -politikai napilap Május ünnepe De jó is lenne a jól végzett munka örömével megünnepelni a Munka Ün­nepét! De jó lenne nyugodt lélekkel számba venni, hogy mi mindent terem- tettünk-alkottunk mi azóta, hogy meg­történt általunk (vagy csak velünk?) 1989 decemberének sorsfordító esemé­nye, mdly fölfokozta reményeinket, hogy ezentúl, valóban magunk igazít­ván saját Sorsunkat, egy olyan világot építünk fel, melyben helyét és ottho­nát találja az ember. önmagáért, csa­ládjáért és közösségéért egyaránt cse­lekedhet, s feledve, túlhaladva a mes­terségesen szított ellenségeskedést és gyanakvást, egymásra találhatnak a különböző nyelvű és felekezetű embe­rek, mert a munlui és az alkotás nyel­ve valóban egy, ám nem úgy, ahogdtln az eszement vezér és tegnapi tanítvá­nyai, mai követői gondolják. Hanem egymás erőfeszítéseinek, fáradozásai­nak megbecsülésében. Oly módon, hogy a mestermunka tisztelete mellett a mesterét is becsüljük, teljes emberi mivoltában, minden sajátosságának megértésével és elfogadásával. Nem így történt: kár érte. S nem csupán ez nem történt így, hanem bizony megcsalódtunk egyéb várako­zásainkban is: a földműves ahelyett, hogy szerető szakértelemmel morzsoló ujjai közé vehetné a földet, vissza­riad az akadályok miatt, s megutálja azt, amit ősei életük-haláluk árán is megtartottak, védtek, dédelgettek szin­te — az életadó termőt; a munkás le­teszi a szerszámot, mert szorgalmára és szaktudására e nagy zűrzavarban semmi szükség nem mutatkozik, s ke­serű lélekkel kérdezi: hát hová leauek én immáron, s mi lesz az enyé­immel ...? Igen, ilyen lehangoló tapasztalataim voltak a minap: jó erőben lévő és kollégái szerint igen hozzáértő fiatal­ember mondta lehangoltan: „belőlem is sommert csináltak". Értem én ezeket a piacgazdasági törekvéseket, de egyre szilárdabb a meggyőződésem, hogy mifelénk nem a piacgazdálkodásra, hanem a szabadrablásra való áttérés van folyamatban. A piacgazdálkodás ugyanis logikus folyamatokat feltéte­lez: „kínálok, kapok, kérsz, találsz . Itt immár lassan se kínálat, se keres­let nincs. Mert milyen kínálat-kereslet az, ha a külföldről így-úgy behozott (importált, csempészett?) ■ televíziós készülékért 170 000 lejt kérnek el? Ami egy itteni munkásember egyesz- tendei bére. Ha egyáltalán kap mun­kát és bért... Szeretnék én is ünne­pelni május elsején, nagyon-nagyon szeretném őszintén és meggyőződéssel mondani el Juhász Gyulával: „és jött a Május..." Csakhogy: úgy érzem, a szabadnapon kívül ez az eredeti ro­mániai hatalom semmit nem tud és nem is próbál adni a munkásember­nek, Legfennebb egy munkanélküli- igazolványt. Néha megújítandó. Szor­galmas és munkaszeretö népem ne. vében mondom, hogy e tanácstalan, hozzá nem értő emberek — a hata­lom még frissen tömjénező mámorá­ban — veszélyesebbek és felelőtleneb­bek bármilyen diktátornál. Mert utá­nuk, ha nem figyelünk oda kellőkép­pen, egy még veszélyesebb diktatúra következhet. Gondolkodjunk el hát, felebarátaim, munkások és földművesek, s a mun­ka nevében utasítsuk el az örök szél­hámosságot, a bőrünkön és életünkön élősködő hitvány karrierizmust. Mert nekünk — annyi évtized kínja és szükséglátása után — végre tényleg jogunk lenne egy tisztességes Május Elsejére. De vérszívók nélkül. MAGYARl LAJOS ÚJRA ELTÜRLETÜNK ? Március 23-i keltezéssel dörgedelmes körlevél érkezett a kormánytól, mely újfent — immár hányadszor !? — kimondja, hogy márpedig a megyei prefektúrák és a minden rendű polgármesteri hivatalok felirata CSAK egy­nyelvű: román lehet. És ad szabványt és szöveget. Ez a „csirkulár“, egyelő­re csírájában ugyan, de mégis vészesen emlékeztet a harmincas évek hatalmi intelmére: „Vorbiti numai románeste!“ A kormány közigazgatási főosztályának igazgatója, a körlevél aláírója, Doru Trifan igazgató úr — és feltehetően „súgói“ is — meglehetősen rossz úton járnak, amikor a nyelvi kizárólagosság mocsarába tévednek. Ilyen és hasonló „osirkulárok“ helyett jó lenne már lassan sínre tenni az önkor­mányzatok költségvetését például, hogy el ne borítson végleg a szemét, hogy nyakunkat ne törjük az utakon... Ám a kolozsvári Funar-félck „iskolájába“ járók ennél sokkal fontosabbnak tartják az üres és ellenséges szövegelést. Kizárólag egy nyelven ... (MAGYARI) A MAROSVÄSÄRHELYI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS Ismét elmarad Lassan-lassan már bohózattá válik a marosvásárhelyi polgármester-vá­lasztás. A legutóbbi fejlemény — a kormány a jogszerűségre hivatkozva újfent — immár hányadszor? — el­halasztotta (elhalasztatták vele) a vá­sárhelyi választást. S hogy mekkora a fejetlenség, az már abból is látszik, hogy a marosvásárhelyi Cuvintul li­ber napilapban április 29-én egymás mellett jelent meg a főispánság fel­hívása a választásokra, valamint az RNEP (PUNR) bojkott-buzdítása. Szerdán délben a főispánság elkészült a szavazólapok nyomtatásával, ám a hadseregben már tudták, vasárnap nem lesz választás. Ugyanis a vá­BAKÓ ZOLTÁN. a marosvásárhelyi NEPŰJSAG szerkesztője Faluriportunk a 3. oldalon (folytatása a 2. oldalon a Hírvilágban) Jönnek az új árak ! A kormány határozata értelmében május 5-től érvényes új árak: félkilós fehér kenyér 12, 80 dekás Dimbovita kenyér 15, egy liter tej 16, egy cso­mag vaj 50, egy liter étolaj 57, egy kiló ömlesztett cukor 48, egy kiló pá­rizsi 217, egy tonna tűzifa 2250, egy tartály aragáz 150, egy köbméter föld­gáz 3,70, egy kilowattóra villamos e- nergia 3,70 lej. A fenti adatok a szub­vencionált termékekre és szolgáltutá- sokra vonatkoznak. Hét Tégi sport Szombaton 11 órakor az Elektró- stadionbon rangadóra kerül sor: Sepsiszentgyörgyi FG — Bakói Coti- dianul. Csíkszeredában: Kézdivásárhe- Zyi Vasas — Bálán bánya találkozón szurkolhatnak, de csak sportszerűen. Ugyancsak szombaton 13 órától a városszéli domboldalon az országos tercpmoforos.bajnokság két géposztá­lyának — 80 és 250 kem — első futa­mait rendezik meg. A dobogóra esélye­sek között a két sepsiszentgyörgyi — Tartás András és Tompa Csaba Vasárnap 10 órakor a sportcsarnok­ban A.osztályos női kézilabda-mérkő­zés: MSC — Oaiovai CFR. (-ros) Post Kollokvium! A sepsiszentgyörgyi színház ve­zetősége most postázza a köszönő­leveleket, amelyeket megküld azok­nak a magáncégeknek, állami ipa­ri és mezőgazdasági egységek igaz­gatóinak, akik anyagilag is hatéko­nyan támogatták a HL Nemzetiségi Színházi Kollokvium megszervezé­sét. Mivel úgy gondoljuk, hogy ezek a sorok közérdeklődésre is szá­míthatnak, vállalkoztunk a levél és a főbb szponzorok névsorának a közlésére. kézdivAsArhelyi földhaborü Egy nap mérés ­A lapunk április 23-i számában be­harangozott kézdivásárhelyi földmé­rés tiszavirág-életűnek bizonyult. A torjai út mellett kimért és löcövekalt paroellák nagy felháborodást váltot­tak ki. A hajdani tulajdonosok a ré­gi területüket igényelték • vissza, u- gyanott és nem máshol. Mivel a föld- J osztó bizottság figyelmen kívül hagy­ta ezen óhajukat, másnapra, azaz 23­CSÍZIÓ Május, Pünkösd kana Pünkösd havában jó eret vágat- rl, kiváltképen a Basilikát, mely szolgál a gyomorra, tüdő- és oldal­fájdalom ellen, orvossággal élhetsz és purgáczióval, hasznos a kádfür­dő és írósvaj édes tejjel egyetem­ben. Igen hideg italt ne igyál, semmi állatnak a fejét és lábát ne egyed, vízelindító orvossággal élj, hűvösitő parékat főzess; apiró boj­torjánnal a te borodba vess ürmöt és leves-ticumot és úgy igyad; for­rásból éhomra inni hasznos. Ha fénylilk Orbán, örvendezzünk és mondjuk: Igyál, Orbán, termett a szőlő és a bor is jó lesz. De ha e napon eső lesz, tartsd a korsódat a vize sátorrá alá, miképen egy doktor mondotta, hogy nincs jobb innivaló víz az esővíznél, akkor megpróbálhatod az izét; Pünkösd napján való eső ritkán hoz jót. Májusnak végén, ha bőven virág­zik a makk, elég szalonna lasz. Gyönyörűségnek vidámsága, te n< mes Pünkösd hava, együgyűeket, alázatosakat, tökéleteseket, igazság- szeretőket, magaibírö, jő, jámbor, emberséges személyeket és tiszta életűeket, gazdagokat, kegyeseket, nyájas és édes beszédű, jó erköl­csiteket és minden jóra igyekezőket szülsz e világra. LAPUNK KŐVETKEZŐ SZAMA KEDDEN, MÁJUS 5 ÉN JELENIK MEG. egy hét szünet ?! ára a cövekek nagy része eltűnt. U- tána, április 28-ig, szünetelt a földmé­rés. — Mitől ez a huzavona? — kérdez­tük SZÖTS CSABA polgármestertől, a földosztó bizottság elnökétől. IOCIIOM ISTVÁN (folytatása a 2. oldalon) A BODOK SZÁLLÓBAN Az igazgatónő sírógörcsöt kap S a szélnek eresztettek kiábrándult­sága, elkeseredése a szálló tetejéig hág. Mert ami a két évvel ezelőtti földrengés óta jó volt, az, ukmukfukte közveszélyesnek minősíttetett, egyik napról a másikra összeomolhat, maga alá temetve dolgozókat, vendégeket egyaránt. A panaszosok szerint a ve­zetőségét, az adminisztrációs sze­mélyzetet, azt nem. ök biztonságban vannak. Nyeregben. A sok-sok éve itt dolgozók, a melósok, a sokgyermeke­sek mehetnek. Ez a biztonsági intéz. BENKŐ LEVENTE (folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék