Háromszék, 1992. szeptember (4. évfolyam, 702-723. szám)

1992-09-01 / 702. szám

HÁROMSZ ÉK sepsiszentgyörgy 1992. SZEPTEMBER t. 702. SZÁM Ara 10 lej KEDD Egy szavazat — egy lélek, egy elhatározás — Érdemes még?— kérdezik meg so­kan ezekben a napokban, melyek hova­tovább jelforrósodnak a közelgő válasz­tások politikai fűzétől, s ha a nép ma­ga kételyekkel, fáradtan és fásultan várja szeptember 27-ét, annál jobban fűtenek-tüzelnelc a politikacsinálás bo­szorkánykonyháin, s főleg ott, ahol efféle „tüzelőre” bőven telik: a hata­lom jól körülkerített berkeiben és azok közvetlen szomszédságában, a naciona­lizmus és sovinizmus fő kovácsműhe­lyein. — Érdemes még? — kérdezik a sok­sok kiábrándult, meghasonlott, remény­vesztett országlakóval egyetemben a romániai magyarok is, s meglehet, még több joggal és indokkal, mint más állampolgárok, hiszen őket nem csupán a munkanélküliség réme, a vágtató inf­láció és drágulás, a rossz földtörvény­ből eredő kilátástalanság fenyegeti, de nap mint nap támadások érik emberi mivoltát, nyelvét, kultúráját, hitét, mél­tóságát, közösségi érzületét, nyilvánva­lóan azért, hogy akarata megtörjön, tartása szétmorzsolódjék, maradék re­ménysége is ködükbe vesszen, s válasz- sza a szülőföldön elképzelt jövendő hi­te és bizonyossága helyett a vándorbo­tot. az önkéntes vagy kikényszerített szá mkivet tetőst.. . — Érdemes még? — kérdezik önnut- guktól és egymástól embereink, s ez a kérdés úgy kondul bennünk, mint az elsietve meghúzott lélekharang, mint az időnek előtte hangzó bagolyhuhogás, vészmadarak túl korai rikoltozása. — Érdemes még? — kérdezem hát cn is, magamtól és mindannyiunktól, s feleletet csak egyet találok e sorsunkat árnyékoló kérdésre: érdemes, mert mu­száj. Érdemes, mert mást nem tehe­tünk, s belefáradunk, belerokkanunk, belepusztulunk is e sanyarú idő kihí­vásaira adott válaszaink megtételébe, akkor is érdemes, mert a választás e- gyetlen utat kínál már számunkra: a részvételét és a cselekvését. Igen, a választás. Mely idestova há­rom hét múlva arra kell hogy késztes­sen mindannyiunkat, vegyünk részt sorsunk alakításának megkísérlésében, próbáljuk meg saját történelmünk út­ból kizökkent szekerét visszavinni a járható csapásra, mert a kátyú-sors, a dágványba-ingoványba kényszerült létezés biztosan és kikerülhetetlenül a sorvadáshoz, a pusztuláshoz vezet. — Érdemes még? — kérdezhetjük na­ponta, óránként, percenként önmagunk­tól és sorstársainktól, de cselekedni csak egyféleképpen cselekedhetünk: az aka­ratunkat kinyilvánító egyetlen szavaza­tunkat odatesszük a többi mellé, s ak­kor már több mint egymillió akarat: összekovácsolódását látja a világ. És tudomásul is kell vennie. Nehéz ma eligazodni e megbolydult életben, ez ellentmondásos valóságban, de amennyire minékünk nehezebb a mindennapi létezésünk, annyival köny- nyebb számunkra a választás lehetősé­ge, s ez arra int, hogy minden vélt vagy valós kilátástalanság ellenére te­gyünk azért, hogy sorsunkat magunk f- eazíthassuk, a mi nagy és keserves gondjainkról magunk szólhassunk szó­szólóink által, kiktől bármikor szá­mon kérhetjük: hogyan cselekedtetek és hogyan szólottatok azért, hogy megma­radhassunk? Érdemes még? Igen, érdemes és érdemes lesz mindaddig, amíg „ol­dott kéveként” nem hagyjuk magunkat, közösségünket szétzilálni, amíg él ben­nünk egyetlen szikrája ama meggyőző­désünknek, hogy szülőföldünkön mél- tóságos emberi életet, tisztességes, re­ményeket hordozó jövőt érdemiünk, mert szándékaink emberségesek, joga­ink átérzése máig csorbítatlan. Biztosítsuk legalább az egyetlen, de « mindannyiunk keze ügyében lévő vokssal. S milliónyi szavazatunk lészen. Idén is gyengén eresztett a kenyérgabona Háromszéken ÖNKORMÁNYZATI GONDOK Mi az igazság a kenyer körül ? Szombati lapszámunkban hírül adtuk, miszerint az ártámogatott kenye­ret rövidesen megyénkben is az itteni illetőséget bizonyító személyazonos­sági felmutatása alapján ^osztják“. Az információ több forrpsböl szárma­zott, reális alapja volt, csakhogy ezenközben rendkívüli ülésszakot tartott a megyei önkormányzati tanács is, más napirenddel ugyan, de ez a kérdés is terítékre került. Amint az alábbiakban láthatják '— a „viharossá váló“ ülésen —, a megyei tanács másképpen döntött. (m.) TANÁCSÜLÉS — KENYÉR V IT A V A L Pénteken tartotta renkívüli ülését a megyéi tanács. Elsőként a működési szabályzattervezetet vetették vita alá a résztvevők. A jogi szakbizottság által összeállított tervezet 82 cikkelyét egyenként vitatták meg, és amely cik­kely esetében szükséges volt, módosí­tásokat eszközül leli. A 12. cikkely sze­EGYELÖRE TÁJÉKOZÓDOTT Az Európa Tanács megbízottja Sepslszentgyörgyön Vasárnap délelőtt Sepsiszentgyör- gyün tartózkodott FRIEDRICH KÖNIG úr, az Európa Tanács meg­bízott képviselője, a szervezet par­lamenti alclnöka, és többmenetes megbeszélést folytatott a megyei önkormányzat, a prefektúra, az RMDSZ, valamint más pártok kép­viselőivel. Mlíit elmondotta. látogatásának — melyet kolozsvári, marosvásár- helyi és Csíkszeredái tanácskozá­sok előztek meg — az volt a célja, hogy tájékozódjék a romániai em­berjogi problémákról, különös te­kintettel a kisebbségek helyzetére. A sepsiszentgyörgyi megbeszélé­seken az RMDSZ nevében Kozso- kár Gábor, Márton Árpád, Gazda István és Magvari Lajos tájékoz­tatta gondjainkról a jeles politi­kust. Friedrich König úr megyénkből a fővárosba utazott, ahol a szená­tus és a Külügyminisztérium kép­viselőivel találkozott. Az Európa Tanács számára el­készítendő jelentés összeállítására a választások utón kerül sor, (v. m.) rirat a megyei tanács határozatait magyarul és románul hozzák a megye lakosságának tudomására. Fontos a 78. cikkely is. mely szerint bárkinek jogá­ban áll folyamodvánnyal a megyei tanácshoz fordulni — azok nevében, (folytatása a 2. oldalon) A VÁLASZTÁSOK KÜSZÖBÉN Augusztus 27-ig a Kovászna megyé­ben felállított 15-ös számú Kerületi Választási Irodánál 22 párt, illetve ezekből alakult koalíció tett le jelölt­listákat. Ezek közül- nyolc jelentkezik teljes névjegyzékkel, kettő pedig — az RMDSZ és a Romániai Demokra­tikus Konvenció — a törvény által megengedett tartalék jelölteket ineg­(folytatása a 2. oldalon) Mától új árak A péntek esti kormányülésen hozott határozat értelmében az ártámogatás mától történő újabb megvonása követ­keztében a tervezettnél ugyan kisebb, de így is .jelentős mértékben módosul számos ártámogatott termék ára, illet­ve szolgáltatás díja. A határozat függe­lékében feltüntetett új árak: félkilós fehér kenyér 20 lej, fekete kenyér 16 lej, II. osztályú marhahús 380 lej. II. osztályú sertéshús 270 lej, I. o. szúr- nyashús 390 lej, szárnyasmell 60Ö lej, (INCZE) (folytatása a 3. oldalon) JELÜLTTALÁLKOZÓK Holnap: Kézdiszentkereszt Az RMDSZ szenátor- és képvise­lőjelöltjei holnap 17 órakor talál­koznak Rézdiszentkereszti válasz­tóikkal. Részt vesznek: Magyar! Lajos, Németh Csaba és Birtalan Ákos. Kérjük a. választók minél népe­sebb megjelenését. Tisztelettel vár­juk kérdéseikét, észrevételeiket. Jelöltjeink Baráton Az elmúlt hét végén, Gazda Ist­ván, Márton Árpád, Birtalan Ákos, Héjjá Árpád és Tunyogi Károly személyében, az RMDSZ szenátor-, illetve képviselőjelöltjeinek népe­sebb küldöttsége látogatott Erdővi­dékre. Baróton a karhatalom előzetes felkérésünk nélkül is vigyázott je­löltjeink, no meg a választók kis táborának nyugalmára, testi-lelki épségére. Köszönet érte. Ettől ve­hettük számba „nyugodtan” égető gondjainkat, a holnapi cselekvés esélyeit latolgatva. A szokásos bemutatkozás után mindenkit meglepő, de igen hasznos próbatétel következett a terem ké­résére: a jelölteknek szabadon kel­lett fogalmazniuk, román nyelven! Hadd hallja mindenki, hogy azok, kik a magyarságot képviselik majd az ország legmagasabb fórumán, hogyan állnak az állam hivatalos nyelvével Î Mondani sem kell, a vizsga sikeres volt. S a jelenlevők azt is elégtétellel nyugtázták, hogy BENKÖ LEVENTE (folytatást a 3- oldalon) MOTORSPORT Tamás András országos bajnok A 80 és 250 kem-cs gépek mezőnyé­ben is befejeződött a terep motorosok országos bajnoksága. Számunkra, vagy egészen pontosan Tamás András szá­mára, kitűnően. Andris ugyanis az u- tolső futamban újra rá sert a verseny­társukra, s nemcsak szakaszgyőzel­met, de bajnoki címet is szerzett. A kis gépek — 50 és 80 kem — kategó­riájúban verhetetlen vagy. ha így jobb, a motoros király, A 250 kcm-cs motorok idei bajno­ka, mint várható volt, a marosvásár­helyi Pop Florian lett. (ÄROS) MAGASLES Bőrfejűek és idegenek A rostocki zavargások, természetesen — méreteikben —, nem is hasonlíthatók mondjuk a Los Angeles-i tavaszi haj- cihőhöz, de Honecker kimúlt mintaállamának csodálatos kikötője sem Los Angeles. Persze, azért számtalan hasonló vonást figyelhettek meg a tévénézők: a SAT 1., az RTL- plusz és a PRO 7. híradóiban a rostocki „krawall”-ról szóló híradások napok óta megelőzik a szarajevói híreket. A skin-heads ok (magyarul megközelítőleg „bőrfejűek”) ran- dalíiözásai ezúttal minden „mértéket” felülmúltak. A jelen­ség nem új. idén tavasszal szinte hetente voltak, hasonló zavargások Drezdában, Lipcsében, Rostockban, Berlinben. A bőrfejűek fasiszta lobogókkal. Hitler — esetenként Sztá­lin! — képeivel vonulnak fel. á!lamel!enes jelszavakat kia­bálnak, és követelik az idegenek kiűzését Németországból. A rendőrség sisakosán, pajzsosán vonul fel, bevet néhány könnyfakasztó gránátot vagy füstbombát, s ha ez sem ele­gendő, vízágyúkkal hűti le a kopaszra nyírott, dühös fiata­lok „forró” vérét. Szombaton — augusztus 22-én —, amikor a rostocki bőrfejűek egy nyolcszáz—ezer tagú csoportja általános támadást intézett az egyik idegeneket (romániai cigányokat és vietnamiakat) elszállásoló épület ellen, kivo­nult a pajzsos-sisakos rendőrség, és a már bevált módszerek alkalmazásával próbált rendet csinálni. Ezúttal eredmény­telenül. A bőrfejűek bebizonyították, hogy ugyanolyan „edzettek” és „elszántak” mint a Zsil-völgyi bányászok, 8 meg sem kottyan nekik holmi füstbomba, vízágyú, könny­BOGDÁN LÁSZLÓ (folytatása a 2. oldalon) 22 part indít jelöl­teket a megyeben BENKÖ LEVENTE MAGVARI LAJOS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék