Háromszék, 1992. október (4. évfolyam, 724-746. szám)

1992-10-01 / 724. szám

HÁROMSZÉK SEPSISZENTGYÖRGY 1992. OKTOBER 1. 724. SZÁM ARA: szabad Árusításban 15 LEJ. ELŐFIZETŐKNEK 10 LEJ CSÜTÖRTÖK VÁLASZTÁSI CSŰRTÉK Bő két hónappal ezelőtt a demokrá­cia híveinek szeméből az újságpapírra is bőven csepegett a könny: kiváló személyiség lehet bár Emil Constanti- nescu professzor, de ki tudja ezt? Ki ismeri? Mi pedig sietve körmöltük pa­pírra, hogy előny is lehet ez, mert az elnökségért versenyző csapattársak e- gyikét már t túl jól ismerjük, s a töb- biekröl is tudunk egyet s mást. Nem egészen két hónap múltán, az előző hét csütörtökén Emil Constantinescu az emlékezetes tévés megmérettetés alkalmával az értelem és tisztesség po­litikai pástján imponáló fölénnyel nyert meg minden asszót, annyira, hogy rángatódzó-rcmegővé torzult a rossz minőségű plakátvigyor, a talentu­mokkal nem túl megáldott politikai gaz-gazdász mintha már a pástról le­lépve szurkálta a ködöt, a hajlékonyán vívó vásárhelyi bíró is kicserélte a ta­lárt. s .,tiszta véletlenül”, méghozzá a Pruton túlról érkező drukkerből vívóvá avanzsáló csapattárs tőrével Bukovina és Besszarábia kevésbé véd­hető sisakrostélya felé szúratott. Ez az utóbbi olyan sajnálatra méltóan fe­jezte be a csőriét, mint akinek csak hat dollárja van a mások hatvanával szemben, mind azt hajtogatva, hogy hiába kérnénk kölcsön a nyugati szponzoroktól, nem adnak, mert ne­kik sincs. Ö csak tudja, mert kért és nem volt. Szóval csütörtökön eufóriá­val néztük a politikai csörtéket, meg­szédített, hogy az, akire mi fogadtunk, olyan fölénnyel takarít el maga mel­lől mindenkit a pástról. A szédület oka, többek között, éppen az ebből az ismeretlenségből előlépő és néhány hét alatt a C-osztályos ligából az A* osztályban is értékelhető formát fel­mutató, vívó pontokat szerző, a siker hullámhegyére jutó elnökjelölt volt. Ezért éreztük úgy magunkat a vá­lasztások vasárnap estéjén, mint az a táncos, aki alatt beszakad a színpadon a deszka. Hadd palijuk le most ma­gunkról a port, mert újabb politikai vívás újabb asszói következnek. Ha a Konvenció játékosa az előző hetek já­téklendületét megőrzi, igenis, van e- sély arra, hogy győztesen hagyja el a pástot. A nagy és közepes városok, Erdély településeinek zöme a biztos alap. Az eddig, a Konvenció felől néz­vést objektív okokból is elhanyagolt falu felé kell fordulniuk a román szel­lemi életben szerepet vállalóknak, hogy szüret után ne csak a kolhozok és szovhozok kádjaiba folyjon a must. E- Zekben az órákban a vesztes és a par­lamenten kívül rekedt politikai cso- po"tosulásoknak. a kevés helyet magu­kénak tudóknak is dönteniük kell, hogy kire adják a voksukat. Mánzatu úr már nyilatkozott a Konvenció mel­lett. Mircea Druc, úgy tűnik — eltűnt. Már azelőtt is bejelentette, hogy a vá­lasztók lelkiismeretére bízza a második fordulóbeli döntést. Az NMF még nem nyilatkozott. Magunkról nem kell be­szélnünk, csupán annyit, hogy nagyobb arányban kell jelen lennünk. Ez a lé­nyeg. A legnagyobb tartalék viszont az első forduló utolsó pillanatában d'ntő, a hezitálók seregei, akik, lévén most éppen ősz, ama román közmon­dás szellemében cselekedhetnek, misze­rint ősszel számlálják a pipákét. Két és fél esztendő alatt még d maradék gazdasági és erkölcsi lombozatát is el­hullatta valakik miatt ez az ország• Kamráiban sírhatnak az egerek, ver­meiben éhen döglik a patkány, s a nacionalizmus ökörnyálát húzza a kó- rótermő ugaron maga után _ a szél, Vasárnaphoz egy hét az ország népe újra pástra lép. Az elnökválasztásnál lehet még szépíteni azon az állapoton, hogy ne maradjon a kommunizmus aszalványa ez az ország. SYLVESTER LAJOS KUPAMÉRKŐZÉSEK: DINAMO—KUUSYSl LAHTI 2—0 U CRAIOVA—SIGMA OLOMUC 1—2 REAL MADRID—POLI TEMESVÁR 4—0 PAN VTHINAIKOSZ — ELECTRO CRAIOVA 4—0 Az RMDSZ a koalíciós tárgyalásokra készül A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Országos Elnökségé, fi­gyelembe véve az 1992. szeptem­ber 27-i parlamenti és elnökvá­lasztás eredményeit szükségesnek Ítélte, hogy kiértékelje az új poli­tikai helyzetet és meghozza a megfelelő intézkedéseket. Ennek ér­dekében 1992. szeptember 29-én Kolozsváron megtartotta ülését, a- mclyen részt vett Tőkés László tiszteletbeli elnök, Szőcs Géza és Kolumbán Gábor alelnökök, Csa­pó József, Beder Tibor, Borbély Imre, Takács Csaba, Patrubány Miklós, Törő Tibor elnökségi ta­gok. Az elnökség megelégedéssel vet­te tudomásul a választópolgárok nagyarányú részvételét a szavazá­son, amely biztosította az RMDSZ sikeres szereplését és a demokrati­kus erők előretörését. A képviselő­házi, valamint a szenátusi szavazás során elért érvényes szavazat na­gyobb arányú parlamenti részvételt biztosít az RMDSZ számára, mint az 1990-es választások eredményei. (folytatása a 2. oldalon) Október 3-án, szombaton X0 órakor nyitják meg az illyefalvi Keresztény Ifjúsági Központot. (Képriportunk a 4. oldalon) MAGASLES Körforgás Miközben az ország a választások lázában ég, és „főpróbaként”, a kam­pánycsend beállta előtt, az elnökjelöl­tek hatalomért ellejtett násztáncában gyönyörködhet: a helyzet tovább rom­lik. # Szeptemberi adatok szerint, már meghaladta a nyolcszázezret a munkanélküliek száma. ebből körűibe­BOGDAN LÁSZLÓ (folytatása a 3. oldalon) AZ ELNÖK VÉLEMÉNYE (1.) Hiányzó láncszemek okozták a bajt — mondja Interjúnk e- lején Márton Árpád, az RMDSZ há­romszéki szervezetének elnöke —, ne­vezetesen az. hogy nincsenek meg a- zok az úgynevezett utolsó láncszemek, amelyek által kapcsolatba léphetünk a szervezet minden egyes tagjával. Erre vezethető vissza a rengeteg téve­dés. Mindenki számára világos, hogy ama tény, hogy a szavazatok több mint 10°/o-a érvénytelen, ez egyfajta kudarcot jelenít. Ezzel szemben, ami vé- Lejegyezte: BENKÖ LEVENTE (folytatása a 2. oldalon) NAGYIPARUNK VERGŐDÉSE / Alinak a gépek MAJORAN ISTVÁN mérnök úr, a kézdivásárhelyi AMIDEX Rt. igazgató­ja gondterhelt arccal fogad. Percekkel azelőtt fejezett be egy fontos megbe­szélést a részvénytársaság adminiszt­ratív vezetőségével. Áll a munka a gyárban, az alkalmazottaik 95 százaléka fizetés nélküli szabadságon van. — Kénytelenek voltunk leállítani a gyárat — mondja az igazgató —, mi­vel emelkedtek a nyersanyagárak. Mondjak egy konkrét példát: szeptem­ber elsejétől a kukorica felvásárlási ára 23 lejről felment 30 lejre, majd rö­vid idő múlva, szeptember 22-étn ismét drágítottak, 40 lejre emelve a felvá­IOCHOM ISTVÁN (folytatása a 4. oldalon) A szupersztár Romániában Ma a bukaresti Nemzeti Stadionban világszínvonalú eseményre keiül sor: Michael Jackson lép fel Dangerous című műsorával. Mint ahogyan az Evenimentul zilei című napilap beszámol róla, Buka­restben az emberek egyébről sem be­szélnek, csak a nagy eseményről. A világsztárt Snagovon, Ceauşescu volt elnöki rezidenciájában szállásolták el, ahová az őrség még a városka polgár- mesterét sem engedte be. Az első rendőrkordon a palotától 10 kilomé­terre van. A közkedvelt lap riporte­reit a román rendőrök és csendőrök két ..zsilipen“ átengedték, a sztár A- merikából hozott személyi testőreit azonban nem lehetett meggyőzni- A tó partján búslakodva szerencséjük volt megpillantani őt: Ceauşescu mo­torcsónakjának a kormányánál. Egyébként Bukarestben Michael Jackson rajongói olyan fekete kalapot hordanak, mint ő. A Jackson-lóz még azokat is elkapta, akik egyébként nem különösebben kedvelik a zenéjét, de elismerik, hogy korunk egyik leg nagyobb sztárja. Tisztelt olvasóink! Üjfent kellemetlen helyzetben kérjük messzemenő együttérzésüket és megértésüket. Már nem is tud­juk, mivel kezdjük, a tojással, a tyúkkal, avagy mondjuk ki, bár­mennyire is fájdalmas: mától, ok- tóber elsejétől szabadárusításban kénytelenek vagyunk emelni a lap árát-.. A tegnap egy tonna újságpapí­rért 242 000 lejt kért a buşteni-i papírgyár, egy darab újság 0,0258 kg-ot nyom, napi papírfogyasztá­sunk 600 kg körül mozog. A het­venszázalékos növekedés mellett több mint egyharmaddal emelked­nek a nyomdaköltségek, közel húsz százalékkal a szállítási terhek, majd a villany, víz... De ne foly­tassuk, mindannyian érezzük a sa­ját háztartásunkban, a saját bő­rünkön. Ilyen szorítóban mit tehet a szer­kesztő, kihez forduljon? Lapunk a decemberi változások óta meg­tartotta függetlenségét, szabad hangvételét, és célunk továbbra is változatlap. Egyetlen párt ha­talmasság sincs számunkra, csu pán Olvasóink, nemzetiségünk ér­dekeit kívánják szolgálni, s mint annyi sokszor, ezután is bízunk a a háromszéki magyarság, lapunk barátai segítőkészségében; anyagi nehézségeink áthidalásához nyúj­tott támogatásában. Köszönjük! HÁROMSZÉK OKTOBER, MINDSZENT HAVA Mindszent havában szabadon chetei mindent, kiváltképpen sül­teket, jó bort igyál és tiszta mus­tot, ha kaphatsz; borodban, melyet iszol, tarts zsályát; disznóhűst is ehetsz, borsos étek sem árt, igyál kecske- és juhtejet, élhetsz purgá- cióval és érvágással Mikor a nyúl igen kövér a tél­nek elején, bizonnyal tudjad, hogy még nagy tél van hátra és nagy hó; hogyha a fákról a levelek ne­hezen hullnak, hideg telet éreznek, mely után sok hernyó lesz, mely megeszi a növést, de Böjtelő és Bőjtmás hóban fészkeiket meg­égesd és elrontsd, mert la csak le­rázod és el nem veszted, mihelyt a meleg éri, azonnal ismét lábra kel és kevés gyümölcsöt kaphatsz miatta. Hideggel ijesztő Mindszent hava, te mint borzasztód és hűsí­tőd szívünket, mert oktalan, go­nosz természetüeket és gálád, aka­ratos, gonoszt gondoló embereket, észvesztőket, fondorkodókat. hábo- rúskodókat, házsártos és vakmerő szívűeket, gonoszra igyekezöket, bosszúállókat, mormogókat, hami­sakat, csalárdokat, minden háború­ságnak és álnokságnak tökélet­len elgondolóit szülsz e világra. társadalmi-politikai napilap

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék