Háromszék, 1992. december (4. évfolyam, 768-782. szám)

1992-12-03 / 768. szám

társadalmi-politikai napilap SF.PSISZENTGYÖRGY 1992. DECEMBER 3. 768. SZÁM ARA : 15 LEJ. kolozsvári értelmiségiek levele Felhívás a nyílt párbeszédre MI TÖRTÉNT KOLOZSVÁRON? A Mátyás-szobor elleni merénylet NEM CSAK PROVOKÁCIÓ. TÖRVÉNYTELEN IS A vásárhelyi kongresszus óta el­telt időszakban a nyilvánosság előtt többen és többször megfogj lmaztuk), miben és miért nem értünk egyet az RMDSZ-vezetőség egy részének je­lenlegi politikai irányvonalával- Ép­penséggel azt kifogásoltuk, hogy nincs is áttekinthető irányvonala: döntéseit a rögtönzés jellemzi. Egyre nyilván­valóbb. hogy nem támaszkodik a va­lóság alapos ismeretére, nem veszi figyelembe a romániai magyarok ösz- szes rétegeinek és csoportjainak min­denné pi érdekeit, nem számol a ro­mániai társadalom politikai éretlen­ségével. Sőt, inkább úgy tűnik, a köz­életi kultúra hiányát arra használja fel, bogy politikai akaratát akár a társadalom valós érdekeinek rovására is minden áron érvényesítse. A gondjaink egészét átfogó hiteles érdekvédelmet elhanyagolva, a mai vezetés egy része ez RMDSZ-t saját homályos politikai ambícióinak esz­közévé próbálja tenni. Folytonos probléma- és feszültségmegoldó tevé­kenység helyett. amely a romániai magyarok életének pozitív alakulását szolgálná, csupán előkészítetlen — konfliktust vagy legalábbis zűrzavart keltő — politikai döntéseinek utólagos kimagyarázásárE' szorítkozik. Segítő szándékkal előadott, pár­beszédre is nyitott, jóhiszemű vélemé­nyeink azonban mindeddig süket fü­lekre találtak. A megkeresett RMDSZ- vezetők részéről sem a sajtóban, sem személyesen, sem szakértő közvetíté­sével nem érkezett érdemi válasz. Valójában nem is vesznek igénybe semmiféle szakértői vagy tanácsadói testületet. Csupán hívekkel és hivatal­nokokkal veszik magukat körül, akik­nek legfőbb erénye a feltétlen tekin­télytisztelet. Minden okunk megvan rá. hogy kimondjuk: ez a vezetés zárt, belterjes; tekintélyelvű vezetési stílusa a demokratikus centralizmusra emlékeztet. Ugyanakkor tudomásunk van arról, hogy a közelgő kongresszust a vezető­ség szóban forgó része nem közös problémáink érdemi megvitatására, hanem arra kívánja felhasználni, hogy a maga számára végképp meg­tisztítsa a terepet mindazoktól. akik útjában állnak átláthatatlan politikai elképzeléseiknek. A fenti okokból és a nyílt párbeszéd érdekében- FELHÍVUNK minden RMDSZ-tagot, józanul gon­dolkodó polgártársat : ha tisztában vagy saját érdekeiddel, ha tudod: sorsunk a Te szavadtól is függ, ha nem akarod, hogy egy szűk kör kisajátítsa a döntés jogát, ha nem akarod, hogy dilettáns szin­ten képviseljenek, ha nem akarod, hogy nevedben hívek és hivatalnokok döntsenek sorsod­ról a kongresszuson, ha azt akarod, hogy ne szeszélyes ön­kény, hanem a szakértelem vezes­sen, ha azt akarod, hogv átlátható legyen a vezetők politikai akarata, ha azt akarod, hogv saját pártod ne legyen Tőled idegen hatalom, ha azt akarod, legyen nyílt párbeszéd, hogy számon kérhesd a képvisele­tet, ha azt akarod, hogy végre megegye­zésre jussunk a közös érdekekről, MERT HÍVE VAGY A DEMOKRÁCIÁNAK, ne félj kimondani és aláírásoddal itt igazolni a miénkhez hasonló vélemé­nyedet ! Utána, ha az RMDSZ országos ve­zetősége ismét válaszra sem méltat bennünket, kénytelenek leszünk le­vonni a következtetéseket. és állás­pontunkat a tagság tudomására hozni. Az aláírók december 15-ig várják a párbeszéd alkalmait. (...)• Bállá Zsófia. Bányai Péter. Cs. Gyímesi Éva, Eckstein Kovács Péter, Feischmidt Margit. Fey László. Fo­dor Sándor. Kántor Erzsébet. Ma- gyári Nándor László, Podhradszky László. Szilágyi Júlia, Szilágyi JJ. Sándor. Vincze Mária, Virág Zsolt 10.00 óra: Kucsmós „szobrászművé­szek“ jelennek meg, kis teherautóról állványelemeket raknak le (amelyek­nek később semmi hasznát sem veszik, mert a szobor talapzatáról is elérik a a „munkafrontot“). Apró vésőkkel és kis kalapácsokkal munkához látnak. 12.00 óra: Még egyetlen lyuk s^rn ké­szült el, pedig célszerű eszközökkel a tábla már rég a talapzatra kerülhetett volna. A cél nyilvánvaló: csődület kel­tése. 1400 óra: Magyar fiatalok gyűrűje vastagszik a szobor körül. Nagyobb méretű vésők és kalapácsok kerülnek elő, nagyokat dong a szobor talapza­ta. Most már van, kit hergelni! 16.00 óra: Előbb a teológushallgatók, diákok alkotnak élő láncot a szobor kö­rül, majd őket katonacsendőrök szorít­ják hátrébb, és egyenruhás sorfal vé­di a „műépítészeket“. A magyar fiata­lok hurrogással kísérik a vésős, kala­pácsos emberek ügyködését. Amint a vésöcsapások kijelölte felü­letből lemérhettük, nemcsak a Iorga- idézetet tartalmazó tábla került volna fel az emlékműre, hanem maga a REJC felirat is áldozatul esett volna a szo- borgyalázók ügyködéseinek. A meg­rettent munkások ugyan megkísérelték már lekoppintani a betűket a tömeg egyre erősödő méltatlankodása köze­pette, ám kis idő múlva a munkálato­kat vezető Mareu építészmérnök egy­szerre betömette a véső hasította lyu­kakat, és lejjebb, a Mathias Rex feli- NEMETH JULIA NITS ÁRPÁD SZÉKELY KRISZTA SZABADSÄG — A demokratikus közvélemény napilapja, Kolozsvár, 1992, december 2. (folytatása az 5. oldalon) DECEMBER ELSEJEI KOSZORÚZÁS SEPSISZENTGYÖRGYÖN Közönség: kiskatonák és iskolások Inyilatkozat A BÁRÓT! RMDSZ választmá­nya 1992. december 1-jén rendkí­vüli ülést tartott a kolozsvári Má­tyás-szobor körül kialakult mega­lázó helyzettel kapcsolatosan A felháborító eseménnyel kapcsolato­san az alábbi nyilatkozatot teszi közzé : 1. Az UNESCO által bejegyzett és védett szobor talapzatára elhe­lyezett feliratos táblát szobor- gyalázásnak és az egyetemes magyar kultúra elleni merény­letnek minősíti, 2. Szolidarizál (és köszönetét mond) a szoborgyalázás ellen kivonuló kolozsváriakkal. 3. Felkéri az RMDSZ Országos El­nökségét, hogy tiltakozzon (s azt tegye közzé) a legfelsőbb hazai és nemzetközi fórumoknál (mert a háttérerők az etnikumok egymás elleni uszítását célozzák és kí­sérlik meg).’ 4. Elitéli a szoborgyalázást, tilta­kozik ellene, és kéri az évszáza­dos szobortól idegen tábla azon­nali eltávolítását, és a vétkesek felelősségre vonósát. Barát. 1992, december 1. AZ RMDSZ BARÖTI VÁLASZTMÁNYA A baj az, ha a rendőr­ség milíciaként viselkedik — írásunk a 4. oldalon A sepsiszentgyörgyi volt Gábor Aron téren tegnapelőtt a délelőtti órákban megkoszorúzták az 1982 szeptemberé­ben felavatott Mihai Viteazul-szobor- csoportot. A téren 2-300 személy állt, többségében kiskatona és iskolás. Vi­rágkoszorút helyezett el, többek között, Kiirály Károly és Szabaday Rudolf a megyei RMDSZ képviseletében, dr. Iacob Comel a megyei Román Nem­zeti Egységpárt-fiók nevében, Dán Baicu és loan Lăcătuşu levéltárosok az Andrei Şaguna Művelődési Keresz­tényi Szövetség képviseletében. A tisz­teletüket tévő küldöttséglek közül a legnépesebb volt a katonaságé — 10-15 tiszt — és a Román Nemzeti Egység- párté — 8-10 fő; az Andrei Şaguna Szövetséget ketten képviselték. Megle­pő volt, hogy a kellemes, napsütéses idő dacára a 20-30 ezernyi sepsiszent­györgyi román nemzetiségű lakosságot (hasonlóan a megyeszékhelyi szín­ház román tagozati előadás-okkal szembeni magatartásához) csak 100 kiskatona, 50-60 iskolás és 80-100 fel­nőtt — adminisztráció, rendfenntar­tás, oktatás stb. — képviselte. DOMOKOS PETER Hátrányos helyzetű­ek világnapja Az ENSZ-közgyülés októberi ülé­sén december 3-át a hátrányos hely­zetű személyek nemzetközi napjának nyilvánították. Ma ói világon sok és egyre több rokkant ember él. A becslések sze­rint szellemi, fizikai és érzékszervi károsodások következtében több mint 500 millió ember él rokkantán a vi­AMBRUS ZOLTÁN, A Hátrányos Helyzetűek Kovászna Megyei Állami Felügyelőségének főfelügyelője (folytatása a Z. oldalon)------ Msrói holnapra -----------------------------------------------------­Kontárok Mátyás lova lábánál A kolozsvári Mátyás-szobor feliratozása gusztusta- lansága miatt váltott ki belőlem csömörös émelygést. Történelmi kataklizmák idején hányszor előfordult, ki­sajátítottak vagy eloroztak műkincseket, átrendeztek és hitük képi világához idomítottak templomokat, iskolák, kulturális intézmények cseréltek gazdát, sokszor meg­sarcolták a kultúrát, a szellem világát. Korok forduló­ján. népek történetében, bármilyen kegyetlen, Imoráüs dolgok ezek, lehetnek monumentálisak is. A kolozsvári nem az. Kisszerűén gonosz. Cjrakiötlőiknek eszükbe sem jut. hogy egyetemes művészeti értéket aláznak magukhoz; nem. ők a magyarságot akarják heccetni. Irt N. Iorga Mátyás királyi életének egyetlen epizód­jához fűződő, népe vitézi erényeit romantikusan fel­nagyító szöveget. Mást jelent ez könyvben olvasva, lap­ban betűzve, ezernyi filmkocka közül néhányon felmu­tatva. Mátyás hadviseléseihez. reneszánsz fejedelmi nagyságához mérve s a moldvabónyai csata — Baia — ismeretében megmosolyogtatóan kedves, szellemes. Egy egyetemes értékű műkincs talapzatán feszengően primi­tív, nevetséges. Az 1902. október 12-én leleplezett szobor Fadrusz János fő műve, a Krisztus a keresztfán. Mária Terézia pozsonyi lovas szobra s a zilahi Wesselényl- szobor mellett. A most róköltött felirat nélkül nyert al­kotója díszdoktori címet a kolozsvári egyetemen, s eme szöveg nélkül kapott grand prix-t a párizsi világkiállí­táson Az 1894-ben kiírt szoborpályázat kivitelezésére az anyagi alapok előteremtésében az Erdélyi Magyar Köz­művelődési Egyesület, az EMKE vállalt szerepet. Fad­rusz a szobor monumentalitását nem áldozta fel a je­lentéktelen részletek kedvéért; érdekességként mondjuk, hogy a kolozsvári Szent Mihály-tcmplom szobortérre néző falait eredeti nagyságban építette föl otthon, a harmonikus arányok kialakításáért. A talapzat kéíszavas eddigi felirata — Mathias Rex — hozza a latinos rene­szánsz kultúra hangulatát, a reneszánsz fejedelem egyé­niségét, a latin szöveg semlegesítette a nyelvi in olcran- ciát. Ehhez mérvést irritáló és kicsinyes bölcselkedés a „kiegészítés“. Gesztusértéke annyi, mint mikor berdo- latlan fickók fa kérgébe vágnak,, templomok, várfalak, műkincsek oldalára vésnek barlangfalakra karcolnak szövegeket: itt jártam.... itt voltam..., szeretlek ... é« így tovább. A Bucsecs Szfinxére is rákerül mindenféle szöveg. A Szfinx marad, ezt is kibírja, csak a normális emberek megvető Ítélete sűrűsödik „peroenib rk»k“ gusztustalan, történelmet prédáié bu/gólkodása láttán. SYLVESTER LAJOS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék