Háromszék, 1993. március (5. évfolyam, 823-844. szám)

1993-03-12 / 831. szám

Gynszjelrnlrs Mely fájdalommal tudatjuk, hogv id. KERTÉSZ SÁNDOR életének 73., házasságának 43. évében, 1993. március 10- én, türelemmel viselt, hosz- szas szenvedés után, csende­sen elhunyt. Temetése 1993. március 13- án 14 órakor lesz a gelencei Szaladári temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édes­apa, nagyapa, rokon és jó szomszéd, a mnlnásfürdői PÁL ERNŐ életének 67. évében hirtelen elhunyt. Temetése 1993. március 13- án 13 órakor lesz a családi háztól a m-;ln"sf!jrdői teme­tőbe. A gyászoló család (1864) Alrgemiéhezrs Ma két éve adta vissza lelkét Teremtőjének az aldo- bolyi néhai Lcpedus Sándor. Lehullott a családi szeretet és az összetartás csillaga. A- kik szerették, gondoljanak ró kegyelettel. Áldott emléke elkísér a sírig. Bánatos testvére (1851) Fájó szívvel emlékezünk a sep.iszentkirályi BEDÖ SÁN­DORRÁ halálának harmadik évfordulóján. Bánatos hozzátartozói (1870) Az örök elválás fájdalmá­val emlékezünk id. FAZA- KAS JÁNOSRA, akit ma négy éve kísértünk utolsó útjára. Családja (1872) Az örök elválás mély fáj­dalma égeti egy éve szívün­ket, amióta a kegyetlen halál elragadta közülünk a drága, baróti születésű ifj. EGYED VILMOST. Emléke szívünkben örökké élni fog. A baróti 14/8-as ga- lambcszegylet tagjai (T.) Adtisrélel Eladó DUBTET 5—6-os kö­tőgép. Érdeklődni: Zabola 215. szám. Eladó Telefon: Barkas és Dacia. 32 46 00. 21 óra utón. (1844) Eladó 32 49 92. ház. Telefon: (1781) Eladó 1100-as 32 07 52. jó állapotban levő Dacia. Telefon: (186b) Eladó ARO-sebességváltó. szekrény. Telefon: 314141. (1859, Vásárolnék telkes magán­lakást, esetleg eltartás elle­nében, megegyezéssel is. vagy beépíthető 'V«s telket a vá­ros területén. Telefon: 32 41 44. (1861) Vásárolnék női villanyvar­rógépet, amely minden mű­veletet elvégez. Telefon: 31 48 01. (1863) Eladó kombinált hűtőszek­rény és színes televízió. Ér­deklődni naponta 16 órától a 32 84 08-as telefonon. (1868) Eladó 1310-es Dacia ju­tányos áron. Telefon: 32 43 71. (1874) Eladó Sepsiszentgyörgyön a központban földszinti gar­zonlakás. Érdeklődni a 31 25 84-es telefonon. (1876) Eladó borjúzó tehén. Cím: Nagyborosnyó 231. szóm (1875) Eladó törzskönyvezett, vemhes üsző és borjas tehe­nek. Cím: Csíki utca 38. szám, érdeklődni 17—19 óra között. (1877) Eladó 1987-es évjáratú 1310-es Dacia. Telefon­34 12 30, délután. (1878) Eladó Kézdivásórhelven egy első' osztályú garzonla­kás. Telefon: 34 00 93. (1878) Eladó U—650-es traktor. Cím: Kézdisórfalva 665. szám. (1882) Eladó a Révai-lexikon 1—7. kötete, Trabant-alkatrészek. Telefon: 32 92 87. (1885) Eladó ES szaxofon és bras­sói dízel ARO-motor. Tele­fon: 31 28 70. (1880) Eladó forint, márka, dol­lár. Telefon: 31 14 56. (1879) Eladó használt színes tele­vízió. Telefon: 32 93 13 (1883) Eladó 55 ár szántóföld Kilyén határszélén. Érdek­lődni a 32 25 03-as telefonon. (1884) Vegyes Kiadó üzlethelyiség. Tele­fon: 36 30 65, 16 óra utón. (1829) Előnyös áron szállítást vállalok 7 tonnáig. Eladó Diamant 152-es, fehér-fekete, integrált áramkörös televí­zió, egy darab új, soros pum­pa Saviemhez, vásárolnék fülhallgatót. Telei.: 31 69 86 vagy 31 23 23, 15 óra utón. Egyedülálló, fiatal hölgyet keresünk hózvezetőnőnek egy családhoz Budapestre. Lakós, ellátás. 8000 forint fizetés havonta. Fényképes levelet várunk a következő címre: Walew Gergely, Budapest — 1024, Budai László út 5/C. Kiadó raktárhelyiség. Te­lefon: 36 30 65. (1829) Másfél éves gyerek mellé gondozónőt keresek. Előny­ben a Lenin negyed. Telefon: 32 88 67. (1855) Likiísrsrrf Elcserélném kereskedésre alkalmas, szemerjai, földszin­ti, négyszobás tégla tömb- házlakósomat négy-, három­vagy kétszobással, harmadik emeletig. Eladó kombi Da­cia. Érdeklődni 16 óra utón a 31 52 79-es telefonon. (1867) 3i«Uf«nlö Ozv. TÉGLÁS MARGIT­NAK Káinokra, 50. születés­napja alkalmából, erőt, egész­séget ér további jó munkát kívánnak a kolléganői és kollégája BALOGH JULIANNÁN A K Sepsiszentgyörgyre, nyugdíj­ba vonulása atkaimából, sok örömet, boldogságot és hosz- szú életet kíván szerető férje, Zoltán (1857) ZSIGMOND MIKLÓSNAK és TÜNDÉNEK Aldobolyba, házasságkötésük első évfor­dulója alkalmából, hosszú, boldog életet kíván anyósa, apósa, testvére, Anikó és a kicsi Lacika. y\I . // i! © oltott mész VAt-LALjj: »ipari betonok © betontéglák falazó-és vakoló­habarcsok y/ \gyors anyagszállítást 10és16t billenökocsikkal A SEPSISZENTGYÖRGYI AMATOR GEPKOCSIVEZETO ISKOLA RT. felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy ÁPRILIS ELSEJETOL UJ TANFOLYAMOT INDÍT. Bővebb felvilágosítást az iskola titkárságán, a Kriza János utca 4. szám alatt vagy a 314216-os telefonon nyújtanak. (252) A KATIMPEX ES SZAMPO KFT. közös nagybani lerakata — Kézdivásárhely, Vágóhíd utca 4. szám — március elsejétől alacsonyabb árréssel kínálja bő választékú árukészletét A nagybani lerakat, szombat és vasárnap kivéte­lével, naponta 8—15 óráig várja vásárlóit. (250) A SEPSISZENTGYÖRGYI ISAMA RT. — Păiu; David hadnagy út 9. szám — március 17-én 10 órakor nyilvános Airv érverésen EL © alapeszközöket. Felvilágosítást kérni a 32 07 90-es telefon 1127-es mel­lékállomásán lehet. (248) A HÍDVÉGI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET március 30-án 12 órakor NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN ELAD: © SAVIEM típusú 7 tonnás tehergépkocsit. Érdeklődni a 19-es hídvégi telefonon lehet. (251) A BAZALT RT. értesíti vásárlóközönségét, hogy március 20-tól EMELKEDIK A CSEMPE ARA. (249) AZ M.C.S. ROMANIA—SVÁJC RT. közgyűlése március 28-án lesz Ploieşti-en. VÁSÁROLJA RÉSZVÉNYEINKÉT! A lejben vásárolt részvények után az osztalék 60 szá­zalékos, a valutáért vásárolt részvények után 20—30 százalékos. Felvilágosítást kérni a 31 20 95-ös, délután a 36 16 41-es telefonon lehet. (251) KOVASZNA MEGYE CÉGBÍRÓSÁGA felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy a Cégbíróság es a Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatási illetékei 1993. március 1-jétől 50 SZÁZALÉKKAL EMELKEDTEK. (253) középajtai hír ha Som © Február 1—7. között egyetemes imahét volt a református gyülekezet­ben. melynek során a nagvajtai, nagy- baconi, alsócsernátoni, kissolymosi és aldobolvi lelkészek hirdették Isten i-, géiét. Az ifiak minden este szavala­tokkal léptek fel. Átlagban közel két­százan. 180—190-en. de volt olyan eset is hogy 230-an hallgatták az Igehir­detést a templomban. • Február 21-én és 28-án a falu Petőfi Sándorra emlékezett. Petőfi­1993. MÁRCIUS 12. -----------------------­költeményeket szavaltak, a helyi re­zesbanda a költő-forradalmár versei­nek megzenésített változatát játszot­ta. © Február 27-én jelmezbál volt az óvoda és iskola szervezésében. 30 óvó­déi- és 50 iskolás gyermek öltött maszkot. Tombolát is szerveztek, melynek bevételéből segélyt nyújtot­tak a tűzkárosult ifj. Kelemen And­rásnak és családjának. © Március 6-án IKE-estet tartot­tak a művelődési otthonban. A fia­talok Sütő András Fügedesét adták elő. A darabot Gyárfás Éva, a nagy ajtai Kriza János Általcnos Iskola könyvelője tanította be. aki — mint Berszán István, a középajtai gyüleke­zet lelkésze mondotta — roppant ü- gyesen és nagy szeretettel foglalkozik a fiatalokkal. Felmerült az a gondo­lat is, hogy Éva asszony vállalna el a középajtai művelődési otthon irányi tását, de az elképzelés kivitelezéséhez az önkormányzat segítségére is szük­ség van. © Március 20-án Középajta látia vendégül az erdővidéki egyházmegyei ifjúsági találkozót, mélynek során megválasztják az egyházmegyei ifjú­sági szervezet vezetőtestületét. A találkozón az Erdélyi Református Egyházkerület is képviselteti magát szeretetvendégségre is sor kerül. © Tavaly 27 temetés. 5 keresztelő és 3 esküvő volt a gyülekezetben. E serek írásáig 1 temetést. 2 keresztelőt és 1 esküvőt jegyeztek. BENKŐ LEVENTE----------------------- H4RQMSZfiK ?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék