Háromszék, 1993. március (5. évfolyam, 823-844. szám)

1993-03-12 / 831. szám

199:1. MÁRCIUS 12., Isten éltesse Gergely, Engelhard, Szibil­la nevű olvasóinkat/ Napkelte: 6.34 Eltelt: 71 nap Hátravan: 285 nap Napnyugta: 18.17 I M S/A MI KI El OSi DOMOKOS PÉTER MŰSZAKI SZERKESZTŐ: Kovács József KORREKTÚRA] Joós Abigél és Málnás! Emese ÜGYELET: 9-15 óráig a 31 15 04-cs telefonon, délután 17 -22 óráig: 3111 90/163. Lassú felmelegedés várható. Az égbolt jobbára felhőtlen lesz. A hőmérséklet legala, csonvabb értékei —10 és —6, a legmagasabbak —4 és 5 Celsius fok között alakulnak. ® mementó 1879. március 12-én halt meg Scpeászeritgyörgyön GÖDRI FERENC református lelkész, esperes, egyházi író. A negyvennyolcas honvéd had­nagy Gödri Ferenc édesapja, az azonos nevű polgármester nagyapja és a festőművés2í- tanár dédnagyapja. 1788. február 17-én született Ily- lyefalván. Középiskoláit Sep- siszentgyörgyön és Nagyenye- den végezte. 1816-ban ment el a göttingai egyetemre. Hazatérve — 54 éven át (1817—1871) — a sepsiszent­györgyi református egyház nagynevű papja, 1833-tól fő­jegyzője, 1853-tól esperese volt. 1855-ben választották meg a Rikán belüli egyház elnökének. 1849. január 9-én ő vezette azt a háromszéki küldöttséget, amely az árap-a- taki békét volt hivatva meg­kötni Gedeon tábornokkal. O mondott imát a Székely Mikó Kollégium alapkőtételé­nél. Egy imádságoskönyv szerzője volt. Síremléke a Vártemplom cintermében van. (Kgy. Z.) I hírek MEGEMLÉKEZÉS A sepsiszentgyörgyi evangé. likus templomban március 14-én, vasárnap délelőtt az is­tentiszteletet követően, a sza_ badságharc hősének, nagy köl­tőnknek — Petőfi Sándornak — 170 éves születésnapjára emlékeznek. Az évforduló je­lentőségéről, a szabadsághar­cos költőről Albert Ernő ta­nár mond beszédet. Énekel a helybeli Cantus Firmus. Az oldali szerkesztette : PAl 14 NOS MARIA INTENZÍV ANGOL. nyelvtanfolyamot indít kez­dőknek és haladóknak a sep­siszentgyörgyi MADISZ. Je­lentkezni március 16-ig a Gá_ bor Áron utca 14. szám alatti székhelyen vagy a 31 23 81-es telefonon lehet naponta 10— 14 óráig. VAKACIOS programok A nagyváradi TITUSZ-nál még lehet jelentkezni a ta­vaszi szünidőben, illetve a nyári vakációban szervezendő matematika, és tematikus (iro­dalmi, fazekas, környezetvé­delmi) táborokba, valamint a magyarországi (Tata, Miskolc és környéke, Komló, Budai­hegyek, Velencei-tó, Balaton, Eger stb.) barangolásokra és táborokba. Jelentkezni levél, ben lehet a rendelkezésre álló helyek függvényében. Mindé, nekelőtt tizenévesekre számi, tanak, akiknek van saját út­levelük. A szervezet postací. me: TITUSZ, C.P. 294, 3700 Oradea, telefon: 099-15 09 24 099-17 52 37. AZ UZONI LÄNYOK RÉTYEN Szombaton 20 órától az uzo- ni Jókai Mór Művelődési Ott­hon színjátszói Rétyen mutat, ják be Sombori Sándor Az uzoni lányok című színművét. KIÁLLÍTÁSOK, VÁSÁROK Mároius 31.—április 4, kö­zött tartják Szatmáron a CON- SUMEXPO ‘93 elnevezésű közhasználati tárgyak vásárát, melyen a román és magyar cégek közti együttműködés során előállított termékeket íriutátják be. Április 24—30. közt Călăraşi-on a Confort ‘93 elnevezésű vásár nyílik meg (eladással egybekötve), melyen bútort, szőnyegeket, lakásdí. szítésre szánt textíliákat, füg. gönyöket, világítótesteket, lak- berendezési tárgyakat, villa­mos háztartási cikkeket, lég­kondicionáló berendezéseket, edényeket, háztartási üvegtér, mékeket mutatnak be. A jövő héten, keddtől szombatig A- radon az Infotech ‘93 számí­tástechnikai kiállítás és Sze- benben pedig elad 'ssal egybe, kötött bőrtermék- és bőrdísz­mű-kiállítás tart nyitva. innen-onnan • Tudósok felfigyeltek arra. hogy a cápák soha nem bete­gednek meg, a legnagyobb se­beik sem fertőződnek el, nem ismerik a rákot. Egy amerikai tudóscsoport felfedezte, hogy a cápák minden egyes sejtje tartalmaz egy bizonyos, eddig ismeretlen, antibiotikumszerű anyagot, mely rendkívül hatá. sós mikrobák, gombák, bak­tériumok ellen. Jelenleg az a_ nyagot emberi betegségek kór. okozói ellen tesztelik. % Ja. pán tudósok kidolgozták a kőből készülő papír technoló. giáját. A követ porrá törik] meleg vízben feloldják, vegy­szerekkel kezelik. Az így nyert papír nem gyúlékony, viszont könnyen újrafelhasz. nálható. MEGVÁLTOZNAK A TELEFONSZAMOK Hétfőtől a PECO Kovászna negyei fiókján;;1 megváltoz­nak a telefonszámok. A köz­ponti vállalat igazgatójának és a titkárság száma 32 55 35 lesz, a sepsiszentgyörgyi l_es ben- zinkúté pedig 32 57 51. Ytf) képernyő A Tamási Áron Társulat holnap 11 órakor diákoknak, 19 órakor pedig felnőtteknek játssza, közkívánatra a Bűvös szék című kabaréműsort. M rádió A marosvásárhelyi rád óál­lomás műsora: 10—12 óráig (szerkesztő Fazakas Sándor): Hírösszefoglaló. A gazdáké a szó — Állattenyésztők gondjai és elgondolásai. A ermészet patikája — A libapimpó, ll- batop. Orvosi tanácsadó — Fizikoterápia és egészség. 12— 13 óráig: Zenés butik. 16—18 óráig (szerkesztő Pávai Ist­ván): Hírösszefoglaló. Perem, világ. Gondolkodó magyarok. Erdélyi múzeum. A rockzene világa. mozi A KOZLEKEDÉSRENDÉSZETTÖL JÁRMŰTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE 1991. december elején lépett életbe az 594/1991. szep­tember 2-i kormányrendelet, amely a járművek és után­futók műszaki ellenőrzésére vonatkozik. Annak ellenére, hogy életbelépése óta eltelt egy év és három hónap, a legutóbbi ellenőrzés azt bizonyítja, hogy a megyében lé­tező több mint 31 000 jármű közül csaik 1100-rel jelent meg tulajdonosuk az időszakos műszaki ellenőrzésen. Emlékeztetjük a gépjármű-tulajdonosokat, hogy a fent említett kormányhatározat értelmében a forgalomba beírt járművekkel és utánfutókkal a következő időszakonként kötelesek megjelenni műszaki ellenőrzésre: a) a taxizásra használt gépkocsikkal, mikrobuszokkal, autóbuszokkal, valamint az iskolakocsikkal hat hónapon­ként; b) a 3.5 tonnánál nagyobb súlyú járművekkel, a cél- gópkoosikkal, vontatókkal, utánfutókkal évente; c) személygépkocsikkal, lakókocsikkal, motorkerékpá­rokkal, robogókkal és utánfutókkal, valamint a b) pontban felsorolt típusokkal, melyek nem haladják meg a 3,5 ton­nát, kétévenként. Az 594/1991-es kormányhatározat 9-es cikkelyében a bírságokat is leszögezik azok számára, akik a műszaki ellenőrzést elmulasztják: • 200 lejtől 400 lejig bírságol- hatóak, akik egy hónapig terjedő idővel haladják túl a törvényes határidőt'. 0 400—800 lejig az egy hónaptól két hónapig való késésért. 9 800—1500 lejig a kettőtől négy hónapig való késésért. 9 1500—2500 lejig a négy hónapnál hosszabb késésért. Kérjük azonban a kedves járműtulajdonosokat, ne a bírságtól való félelmükben végezzék el a műszaki ellen­őrzést, hanem azt tartva szem előtt, hogy a műszaki hibá­val közlekedő jármű életveszélyt, balesetveszélyt rejt magában nemcsak a vezetője, utasai, hanem a járókelők, más, a közlekedésben részt vevő emberek számára is. S ha megtörténik a baj, ki veszi azt lelkiismeretóre? Ez alkalommal tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy Kovászna megyében jelenleg tíz olyan állomás van a- mely. műszál ellenőrzést végezhet, ezek közül öt mű­ködik Sepsiszentgyörgyön, három Kézdivásárhelyan és egy- egy Bodzafordulón és Baróton. Kérjük, jelenjenek meg gépjárművükkel az időszaki műszaki ellenőrzésen! ARDELEAN GAVRIL ezredes, a közlekedcsrendészet főnöke Sepsiszentgyörgy — Művész — KÉT BETYÁR ÉS EGY KOCSMAROSNÉ (román f„ 10, 16, 18 és 20 órától). MKS Elektronik (Lux) — VIDEO­FILMEK projektoron, 9, 13, 15 17 és 19 órától. Iíézdi- vásárhely — Petőfi — PIRAN­HA (amerikai film, 10, 17 és 19 órától), Kovászna — Győ­zelem — TERMINATOR 2. (amerikai film, 17 és 19 órá­tól). MOZI A MŰHOLDON Ma este a Duna tévében, a Fábri Zoltán-sorozatban lát. hatjuk az Isten hozta, őrnagy úri című filmet, Örkény világ­hírű Tótékjának remekbe si­került filmváltozatát, Sinko- vits Imrével Tót és Latino- vits Zoltánnal az őrnagy sze­repében. A PR07-en, ahogy azt. mostanság megszokhattuk, pénteken a Dudu nevű „cso- da-_gár“ autó újabb kaland­jait láthatjuk (A kicsi kocsi gázt ad), Dudunak természe­tesen nemcsak „szíve“, de számítógép „agya“ is van, s így a távolból is irányítható- an, eredirényesen veszi fel a harcot a pénzhamisítókkal. U. gyanezen az adón éjfél •> n öt perccel kezdődik a Rejt­vény című kalandfilm. A KGB öt szupergyilkost küld Nyugat, ra, hogy orosz disszidenseket öljön meg. Természetesen, a CIA sem tétlen, így azután izgalomban sem lehet hiány!... Szombat—vasárnapra mind a DUNA tévé, mind a SAT 1 folytátásos filmeket kínál, az előbbi 20.00 óráitól Jókai nép­szerű regényének, A kőszívű ember fiainak a filmváltoza­tát, míg az utóbbi 21.15-től a Diana hercegnő igaz történe­te című szuperprodukciót. Míg a Jókai-filmadaptációban a magyar szabdságharc kalan­dos története tárul fel, az u- tóbbiban az arisztrokrácia é. létének titkaira derül fény ... Vasárnap reggel 9.45-től lát­hatjuk a PRO 7-en a Macska. emberek című amerikai hor­rorfilmet, a varázslatos testű Nastasia Kinskyvel a fősze­repben. A hősnő hol ember, hol párduc, de választania kell... Végezetül a SAT 1-en 14.05-től a King Kong él című szuperprodukcióban újra „fel­támad“, és kalandos útra in­dul a hatalmas majom, akinek tenyerében szerelme, a szép szőkeség talán csak akkora, mint egy öngyújtó... De tud. hatjuk, a szerelem nem ismer határokat. . . (-DÄN) I MÁRCIUS 12.. PÉNTEK MKT-müsor 7 órától. RTV I.: 10.00 A iaşi-i tévéállomás műsora. 11.00 A kolozsvári tévéállomás műsora 11.30 órától magyar nyelven: ön- rendelkezés. 12.00 Az Űr a- karatából (9., ism.). 13.00 Olasz útiképek. 13.30 Rajz­film. 14.00 Hírek. 14.15 Zene­óra. 15.00 Tévéiskola. 15.25 Amerikai angol nye.vlecke — Családi album (9.). 15.50 Lot­tóhúzás. 16.00 A siker kulcsa. 16.30 Vizuális művészetek. 17.00 Hírek. 17.05 Színházi élet. 17.35 Pro Patria. 18.35 Népzene. 18.55 Férfi kézilab­da-világbajnokság — Romá­nia—Svájc (helyszíni közvetí­tés Karlstadtbol). >, 20.20 Hí­rek. 21.00 Műkorcsolya-világ- bajnokság — tánc, szabadon, választott gyakorlatok (hely­színi közvetítés Prágából). 22.30 Mai közelkép. 23.00 Hí­rek. 23.15 A Howard család (59.). 0.15 Rock-panoráma. RTV 2.: 16.00 TVE Interna­cional-hírek. 16.30 Cupido. 17.00 Hírek. 17.05 Sport. V ;0 Német nyelvű műsor. 19.00 A Gheorghe Dima Filhar­mónia hangversenye, vezényel Emanuel Elenescu, szólista Dán Grigore, műsoron Csaj­kovszkij — zongoraverseny, Beethoven — VII. szimfónia. 21.00 MKT-hírek. 21.30 Szel­lemi élet. 22.00 TV5 Europe- hírek. 22.35 Roger McGuinn énekel. DUNA TELEVÍZIÓ 17.00 Hírek, műsorismertetés. 17.10 Legenda a nyúlpapri- kásról (magyar film). 18.40 A boldog család (német tévé. filmsorozat). 19.20 Mesesarok. 19.45 Hírek. 20.00 Közép- európai magazin. 20.10 Fábri Zoltán-sorozat: ISTEN HOZ­TA, ŐRNAGY ŰR/ (magyar film, sz.: Sinkovits Imre, La- tinovits Zoltán, Fónay Mária, Venczel Vera. Rajz János, Degi István, Páger Antal). 22.20 A príma donna, mini primadonna — Sass Sylvia o- perettrészleteket énekel. 23.00 Műsorzárás. Főszerkesztő : FARKAS ÁRPÁD Főszerkesztó helyettes : TORIiA SÁNDOR Szerkesztőbizottsógi tagok i Áros Károly Siinó Erzsébet Sylvester Lajos Levélelmün'­4000 — Sepsiszentgyörgy Sajtó utca 8/A Telefonszámaink i 31 15 04 (titkórsóg) 31 11 90 - 163 mellék (esti szolgálat) 31 32 68 (főkönyvelő. ügyvitel) Telefax i 31 11 35 Tele xi 06 > — TRISED Kiadja a H—PítESS KFT * Forgalmazza a Trlsedes Press lapterjesztője, telefoni 31 21 91, valamint a posta telefoni 31 71 25. részűit Sepsiszentgyör­gyön az állami nyomda é- a Trlsedes Press Rt. gé­pein. * Kéziratokat nem Őriünk meg, és nem küldünk vissza A szerkesztőség ré leménye nem mindig azo­nos a szerzők véleményé­vel. 1993. MÁRCIUS 12. s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék