Háromszék, 1993. június (5. évfolyam, 886-907. szám)

1993-06-01 / 886. szám

SEPSISZENÍGYÖRGY 1993. JÚNIUS 1. 880. SZÁM ARA: 30 LEJ Előfizetőknek: 25 I.EJ KEDD A GYERMEK. SZEMBEJÖN Fakarikát kerget maga előtt, kísbiciklin karikázik, apró tenyerét nyújtja csokira, fagylaltra vagy csak zsíros kenyérre, mindig szembejön velünk a gyermek, röppenve tárt karunkba. És adnunk. nyújtanunk kell néki, lehető_ leg» mosolyogva, még ha közben belefeszülünk is. Mert továbbkarikázik aztán a kiszámíthatatlan időben. anyai csókok ízé­vel, növekvő poggyásszal pici vállain. Marad mögötte némi játszi fényfolt « júniusi égbolton. t •' KÉT ÉV ALATT HATODSZOR Tűz pusztított Felsőrákoson Péntekről szombatra virradó éjsza­ka hatalmas tűz pusztított Felsőráko­son, Bíró András 30. szám alatti por­táján. Földig égett egy szénacsűr, benne 20 mázsányi takarmánnyal, 3 köbméter fenyő- és 1 köbméter tölgy­fa deszkával. A leégett csűrből és a hozzáépített istállóból egyetlen sze­get sem sikerült megmenteni. Bíró András éjszaka fél kettő körül figyelt fel a kutyák szokatlan ugatására, s mire a házból kirohant, már lángok csaptak fel a szénacsűr' nyugati, .mező felőli részén. Az ólhoz rohant, fel­kapcsolta a villanyt, és sikerült ki­mentenie az égő lángok közül az ál­latokat. A segítségére siető szomszé­dok, valamint a tűzoltók ugyan nem tudták megmenteni az égő csűrt és istállót, de szerencsére lokalizálták a lángokat, így a környező épületek sér­tetlenül maradtak. A kár tetemes, megközelíti az 1 millió lejt. Porrá égett egy család sokéves, fáradságos munkával felépített gazda, sága. A katasztrófa oka egyelőre is­meretlen. Villámcsapás nem okozhat­ta, a tűz kirobbanásának helyén vil­lanyvezeték nem volt, s az ál­latok mentésekor a hálózat egyéb­ként is működött. Alighapem gonosz gyújtogató a tettes. A gyanú annál is inkább megalapozott, mert a falu alig 1 négyzetkilométeres körzetében rövid két év alatt ez már a hatodik ilyen titokzatos tűzeset. (BENKÖ) Összehívják Kovászna megye tanácsát Az önigazgatásra vonatkozó, 69/1991-es törvény 61-es cikkelye alap jón június 14-én 10 órára összehívják Kovászna megye tanácsát. Az ülésre a Sepsiszenígyörgy municípiumbeli székhelyen kerül sor. A napirend tervezete: 1. A megelőző közgyűlés jegyzőkönyvének bemutatása 2. Egy tanácstag mandátumának igazolása , 3. Az újonnan igazolt tanácstagok eskütétele 4. Változtatások egyes szakbizottságok névsorában 5. Az elnök jelentése a megye 1992. évi gazdasági és társadalmi álla­potáról 6. A megye prefektusának tájékoztatása a minisztériumok és más központi szervek helyi közületeinck 1992-ben folytatott tevékenységéről 7. A Kovászna megye tanácsa és Veszprém megye (Magyarország) köz­gyűlése közti megegyezés, valamint Kovászna megye tanácsa és Hargita megye tanácsa közti megegyezés jóváhagyása 8. Határozat Kovászna megye tanácsa 1992-es évi költségvetésének végrehajtásáról 9. Határozat az 1993-as évi állami költségvetésből származó alapoknak a helyi adminisztratív-területi egyége khez való kiutalásáról 10. Határozat Kovászna megye tanácsának 1993-as évi helyi költség­vetéséről. Az ülés anyagait a íitkársóg-protokoll-mass media-közönségszolgálatj iro­dában lehet tanulmányozni június 7-től. ORRÁN ÁRPÁD, elnök DUZZAD A BÜROKRÁCIA Egészségügyi könyvecske Az egészségügyi minisztérium ösz- szeállította azoknak a gyógyszereknek a jegyzékét, amelyek 100, 75 és 50 százalékos árengedménnyel szerezhe­tőek be. Egyben azt is megállapítot­ták, hogy kik részesülhetnek ezekben a gyógyszerekben. (A részletes ismer, tetést lapunk idei, január 7-i számá­ban is közölték.) Az árengedményes gyógyszer forgalmazásának nyomon követése végett június 1-jétől, mától bevezetik az úgynevezett egészségügyi könyvecske használatát. Ezt az ok­mányt az egészségügyi minisztérium kötelezővé, teszi mindenki számára, aki az árengedményes gyógyszerhez hozzá akar jutni. A könyvecskét ki­zárólag csak a lakhely szerinti egész­ségügyi körzet állítja ki (üzemi ren­delők tehát nem), s arra szolgál, INCZE IBOLYA PAPOLCI ti ifi IIVIOM • A zágoni özfkbrmányzatban négy papoloi tanácsos képviseli a faluközös­ség érdekeit. Az alpolgármester szintén papolci születésű, és a tanács részéről 5 felel az itten! problémákért A& al­polgármester heti négy, a polgármestei pedig heti egy alkalommal — szerdán­ként — tartózkodik Papokon, a hajda­ni községháza épületében. Itt is, akár­csak bárhol Háromszéken, a földes- ügyek jelentik a „slágert“. A legtöbb panaszos a földekkel kapcsolatosan ke­resi fel a polgármestert A szántóterü­letek! 97, a kaszálók 96 százalékát Kér­ték ki véglegesen, a peres ügyek mi­att fennmaradó 3. illetve 4 százalék még tisztázásra vár. Eddig 62 végleges birtoklevielet töltöttek ki­# A megyei kataszteri hivatal ré­széről egyetlen mérnök, Kisgyörgy La. jós foglalkozik földméréssel. Április 24-én tisztázták a Hegyfarka nevű rész helyzetét, de két papolci földigényi S problémáját azóta sem sikerült megöl- danl. IOCHOM ISTVÁN (folytatása a 2. oldalon) (folytatása a 3. oldalon)----------------- Máról holnapra ------­Amiről (sajnos) beszélni keli Bármennyire fáj, ki kel! mondani: súlyos válságban a háromszéki RMDSZ. Nem kimondottan anyagi hely­zetére vonatkozóan érvényes eme kijelentés, hanem magát a szervezet belső életét illetően is. Hónapokkal ezelőtt lehetett hallani olyan véleményeket, s érezni is leheteti, hogy a magyarság háromszéki érdekvédelmi szervezete a legjobb úton van a szétesés felé. Kintről talán nem is látszottak a belső feszültségek, konfliktu­sok, de lám mára a baljóslat, sajnos, bevált: egymás után mondóit le tisztségéről a szervezet - elnöke, Király Ká­roly, valamint politikai alelnöke, Váncsa Árpád. Igaz, ez utóbbi a június I8-án esedékes megyei tisztújító küldöttgyűlésig továbbra is vállalta a teendők elvégzé sét. Ami tulajdonképpen elszomorító: nem objektív okok miatt történtek eme lemondások, hanem kimondottan szubjektivek miatt, olyan érvekkel alátámasztva, mi­szerint „egy zenekarnak elég egy prímás”, miszerint „mind a megyei önkormányzati konferenciát, mind a választmányi manipulálták a prefekfusválsággal kap­csolatos határozatai elfogadásakor“, miszerint „aki nincs velünk, az ellenünk" síb., stb. S most, amikor a legjob­ban szükség lenne az egységre és az erőre — vezérek nélkül a csapat. A hosszúnak és keménynek vélt, de becsülettel felvállalt és, úgy tűnik, abba is hagyott harc kellős közepén. A rossz nyelvek pedig arról regélnek, hogy e kettős lemondás a radikális vonalat valló s kép­viselő Erdélyi Magyar Kezdeményezés háromszéki bu­kását jelenti, mert igen-igen szívhez szóló, aktuális, és a legteljesebb mértékben nyugodtan elfogadható elveit, érveit, elképzeléseit nem tudta kézzelfogható valósággal, konkrétumokkal feltölteni, s az ebből származó tehetet­lenségi érzés — miért ne mondanánk ki? — személyes­kedésekbe csapott ét. Aminek eredménye az lett, ami lett. Milyen hosszú tehát a harc? Amíg az ember bele­fárad? Amíg idegei, szervezete, családja kikészül? Amíg legyőzhefetlennek tűnő falba nem ütközik? Vagy amíg feladja? Amíg úgy véli: a szervezet lemondott a tillako­zó akciókról? Esetleg amíg maga a vezető mond le le azok megszervezéséről? Lám, mekkora árat kell fi­zetni egy prefektus-kinevezés miatt. Dörzsölheti kezét a kárörvendő had. Legalábbis pillanatnyilag. Kéíségielcn, jóra szerződlek valahónyan, kik a romá­niai magyarság szolgálatába álltak, akár falusi, községi, vá­rosi, megyei, országos vagy bármilyen más szinten, s kinek-kinek jogában áll eldönteni, mikor lehet vagy kell átadnia az egyáltalán nem könnyű küldetést a so­ron következőnek. Ez alól sem Király Károly, sem Váncsa Árpád nem kivétel. Még akkor sem, ha lemon­dásuk felelőtlennek tűnik. De csak az törjön pálcát fejük fölött, aki éveken át mindig, minden kö­rülmények között, minden tőle telhetőt meg­tett a romániai magyarságért, aki egyáltalán odatette a vállát. Az pedig, finoman fogalmazva, szólásra ne nyitsa szóját, ki mindez idő alatt egyetlen szalmaszá- laí tovább nem tett, esetleg éppenséggel ellene tényke­dett buzgón e két és fél milliónyi magyarnak. Bár­mennyire furán, netán keményen hangzik is... Nem sze­gődöm e két embernek sem védelmére, sem bírálatára, megteszik s megkapják ők mindezt június 18-án a Gá­bor Áron Teremben, hol e dolgoknak a helye. Itt és most egészen más a kérdés: meg tud-e újulni 3 megyei szervezet? Merthogy- e hetvenezres tagságot tömörítőt?) s az eddigi parlamenti, illetve helyhatósági választásokon százezer szavazatokat magáénak tudó szervezetnek meg kell újulnia, ki kell lábalnia a mély-pontról, ez egyrészt holtbiztos, de még inkább kötelező. -Egyetlen pillanatig sem feledkezve meg arról, hogy- egy szervezet nem egy és ugyanaz vezetőivel. (Jól állnánk, ha a nemrég még polcon levő Grósz Károly ne­vének hallatán — hogy a Károlyoknál maradjunk — az egész Magyarországra lemondóan legyinfenénk...) Most kell odaállni, a legnehezebb időszakban, most kell takarodót fújni, s Szilágyi Domokost parafrnzálva: ki­csikarni a jobbat. Magunkban, kívül is, de még in­kább belül. BENKÖ LEVENTE ADOMÁNYOK A HARMAS felhívására beérke­zett adományok 1993. május 31-ig: Dr. KULHAVY LÄSZLÖ (Hannover) POPERY JUDIT (Berlin) TAMÁSI ÁRONNÉ (Budapest) COSYS kft. (Sepsiszenígyörgy) WAGNER PÁL (Sepsiszenígyörgy) KERCSÖ SÁNDOR ( Sepsiszenígyörgy-) A segítséget köszönjük barátaink­nak, a HARMAS támogatóinak. A mór beígért adomány-ok érkezési sorrendjében továbbra is közzé- tesszük szponzoraink névsorát. BANKSZÁMLA: — valulában: BRD — 1520796062806 — lejben: BRD _ 4072996062806. HÁRaMÉÜM M A(?nVA ff* SASTÓ ÄJLAPITMW? 50 DM 50 DM 5000 Ft 50 000 Lej 20 000 Lej 10 000 Lej

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék