Háromszék, 1993. október (5. évfolyam, 974-995. szám)

1993-10-01 / 974. szám

SICPSIK7KN niYOKGT 1993. OKTOBER 1. 974. SZÁM ARA 4« LFJ Előfizetőknek; 30 I F I PÉNTEK KI KIT VERT MEG KÉZDISZENTKERESZTEN? Fogdában a legények, szabadon a rendőrök Ismét verekedtek a rendőrök! Legalábbis ezt tanúsítják a nagy családban érkező kézdiszentkeresztl szülők. feleségek, rokonok, akik a tegnap robbantak be a szerkesztőségbe. Alább közöljük mindkét fél részéről a tényállási, meg azt is, hogy a három „bűnös“ fiatalembert a tegnap 30 napos kivizs­gálási fogságra ítélte a megyei ügyészség. De ezt a döntést sem a rendőr­parancsnok, sem a megyei főügyész nem közölhette szerkesztőségünkkel, mert hiába kerestük őket, nem találtattak helyükön. Az ügy nagyon érde­kesnek ígérkezik. Mert kinek a kezébe is adják a gumibotot?! SZÜLÖK Szeptember 25-ről 26-ra virradó éjszaka a kézdiszentkereszti piactéren lévő Lambadának becézett bárban szóváltásra, majd verekedésre került sor három helybeli fiatalember — Csavar János (24 éves traktorista), Pál Árpád (22 éves munkanélküli) és Kovács Vince (32 éves traktorista), valamint a községközponti rendőrőrs két altisztje között. Pár napra az e- set után, pontosabban 29-én a három fiatalt a kézdivásárhelyi rendőrség kocsijával a megyeközpontba vitték. 30-án reggei a szülők, hozzátartozók felkeresték fiókszerkesztőségünket. CSAVAR ROZÁLIÁÉ, az egyik le­tartóztatott ifjú édesanyjáé i szó t — Délután a fiam és több társa le ürített egy szekér piLóká* majd a piaci bárba mentek. Pál Árpádot a két helvbéli rendőr heh vti a szí ta­réba, ahol ők eddig is ittak. Az én fi­am közben megá'lt beszélge/ni a bár főnöknőjével. Egvszer arra lett fi­gyelmes, hogy Árpi azt kiáltotta: „Gyere. Jancsi, mert ütnek." Amikor (lOCHOM) (folytatása a 8. oldalon) A RENDŐRSÉG A szeptember 25-én éjjel a kézdi­szentkereszti Lambada bárban történt verekedéssel kapcsolatban a Kovászna megyei rendőrségtől a következő vá­laszt kaptuk. A községben szolgála­tot teljesítő két rendőraltiszt az em­lített időpontban a bárban fogyasz­tott kávét és üdítőitalt. Éjjel fél 11 óra körül a helyiségbe lépett a 21 éves Pál Árpád, a 23 éves Csavar János és a 31 éves Kovács Vin- ve. A három fiatalember egy ü- veg bort akart vásárotni. de a tulajdonos vadházastórsa. arra hivat­kozott. hogy takarít, s már nem szol­gálja kj a vendégeket. A három kun­csaft tovább erősködött. Időközben Pál Árpád Daniel Gheorghe altisztet inni hívta. Az elutasítás után kitört a botrány. Pál és Kovács bántalmaz­ták a rendőröket, elszakították egyen­ruhájukat. A két rendőr könnygáz- sprayt használt, majd elővette a fegyverét. A három fiatalember ab­bahagyta a rendőrök bántalmazását Utólag mindhárman elismerték, hogy bántalmazták a két altisztéit. DOMOKOS PÉTER A PRIVATIZÁCIÓ ÜTJAN * llj munkahelyek Mint már hírül adtuk, megyénkben elsőként a kézdivásárhelyi ruhagyár került teljes mértékben magánkézbe. Ez év március elsejétől a teljes rész­vénycsomag mlajdonosai a magántár­saságot létrehozó gyári vezetőség és a dolgozók. Az azóta eltelt több mint tél esztendő eseményeiről érdeklőd- n"nk DOBRA LÁSZLÓ közgazdász­tól, a részvénytársaság fiat al vezér- igazgatójától. — A gyár privatizálása egy hosz- szabb folyamatot ölel fel. Az első, 30 százaíékos részietet már teljes mér­tékben törlesztettük,, szeptember vé­gén kifizetjük a következő 30 száza­lékot. a második részletet. Tehát fo­lyamatban van a még mindig létező két részvénytársaság — a Secuiana és a Konfekció Rt. — összevonása, egyesítése. Végső soron csak a vásár­ló részvénytársaság, a Secuiana Rt. marad a ..Porondon“. Ereded elkép­zelésünktől eltérően, ez a fOtyamat hosszabb időszakot igényel, mivel a privatizálás számunkra, és az állami szerveknek is, újdonságot jelent. (folytatása a Z. oldalon) Lejegyezte: IOCHOM ISTVÁN Számunkra a nap legfontosabb hi­re. hogy ma 18.30 órakor sugározni kezd a helyi televízió. Felelős szer­kesztője Ferencz Csaba kollégánk, fő- munkatársak Ferencz Réka, Henning László. Zágoni Aladár, közreműköd­nek .Erdélyi András, Köntés Ernő, Baríók Emese, Égető Albert, A rend­szergazda. a Selectronik kft. jó ideje készül az eseményre, és ha nem is e- redeti elképzeléseik szerint (külön sá­von). mától Pár ezer család, kinek la­kásába beszerelték a kábeltelevíziót (nem a posta, hanem a Selectronik), megtekintheti a bő félórás műsort. A helyi stúdió (HTV) szignóját az ITALIA 5-ös műsor csatornáján kell keresni. Körülbelül 17.30—17.45 órakor jelenik majd meg a HTV szignója (mellékelt ábránk), majd sepsiszentgyörgyi képe­ket sugároznak divatzené-aláfestés- set, ezt közel félórás reklámhír és képújság előzi meg. A müsormegnyitó ünnepi beköszöntőt Ferencz Réka jegyzi. A Selectronik kft. vezetője. Szálló László bemutatja a rendszert, ezt heti hírösszefoglaló. művelődési és sporthírek követik, utána Kovász­nál Kamerások címmel dokumentum- riportfilmet sugároznak a helyi tele­víziózás születéséről. A műsoridő hát­ralévő részét szórakoztató zene tölti ki. A péntek délutáni műsort kedden 18 30 órakor megismétlik. Jó munkát kívánunk a helyi tévé­szerkesztőknek, és mi tán még fonto­sabb. hűséges, igényes, kritikus néző­ket 1 (SIMÖ) MISKA SACRA A Zene Nemzetközi Napján ma 18 órakor a sepsiszentgyörgyi színház termében kezdődik a Musica Sacra rendezvénysorozat, melynek keretében számos külföldi, hazai és helyi vokális és hangszeres együttes lép fel a megye több helységében, a mai megnyitóhangversenyen majdnem m nden meghívott közönség elé lép. (P M-Î' A New Fashion Kézdivásárhelyen A Meyer Fashion Hosen cég, a ro­mán—német tőkével működő TG—S FASHION gyár és a helyi tanács részvételével alakult meg Kézdivá- sárhelyen a NEW FASHION részvény- társaság. A tanács 10 százalékos tő­kével, azaz 10 000 négyzetméter terü­lettel lépett be az ..üzletbe". A ke­reskedelmi társaság 2 és fél millió márka alaptőkével indult. A szigetelőgyár tőszomszédságában mór javában folynak az építkezési munkálatok. Az épület kivitelezéséta megyeközponti CONTCO cég kézdivá­sárhelyi alegysége vállalta el. Hosszú mester vezetésével rekordidő alatt é- pül fel a gyár, Bakk Vitális Kinga mémöknőtől, a TG—S Fashion gyár igazgatójától megtudtuk, hogy a gyár átadását jö­vő év márciusára tervezik. Kezdetben két egységgel ind-Inak be, 350—400 munkást foglalkoztatva, ami új mun­kahelyeket is jelent. A jelenlegi ne­héz gazdasági-pénzügyi helyzetben csak üdvözölni lehet e merész vállal­kozást.-------------------- Máról holnapra -------­A só sóíalanítása A viszályoktól feldúlt, szaggatott korunkban szinte hihetetlen összhang uralkodik a román és szlovák poli­tikusok tárgyalásain. A színhely valóságos boldogság szigete. Azt mondhatnám, hogy üde színfolt, ha ismét nem a mi bőrünkre egyeztetnének. Ennek okát nem nehéz kitalálni, az ilyen erőfeszítéstől senki sem fog főfájásban megbetegedni. Az egyetértést mindig a ma­gyar kisebbség és Magyarország irányában követendő politika hozza létre. így volt ez az előző román—szlo­vák tárgyalások alkalmával is. Nincs nézeteltérés, még kevésbé ellentét, mert egyet akarnak: a kisebbségek erőszakos beolvasztását és a magyar állam tekintélyé­nek rombolását, hogy minél kisebb és erőtlenebb legyen nemzetközi befolyása, mert csendben a nagy cél eléré­sén jobban lehet dolgozni. Iliescu úr, a nemzeti kisebbségek helyzetére utalva, a szeptember végi látogatás alkalmával kijelentette, hogy problémájuk nem jogokat biztosító dokumentu­mokkal vágy nemzetközi garanciákkal oldódik meg, hanem a jogállam megerősítésével és az életszínvonal emelkedésével. íme egy újabb hajmeresztő felfedezés. Ezzel a nagyméltóságú elnök úr az összes eddig készült nemzetközi okmányokat és készülő tervezeteket zárójel­be tette, berekesztette, mint egykoron az ifjú kommu­nisták gyűléseit. Ennél nagyobb ostobaságot az asszi­miláló urak csak akkor hangoztatnak, amikor a kimon­dottan politikai kisebbségi kérdést depolitizálni akarják. A sőt vajon lehet-e sótalanítani? íme az asszimiláló szándék a maga szeméremsértő meztelenségében. Nem rejtegetve, hanem nyíl/an kimondva. A jogállamiságnak nálunk hne-helye sincs, de ér­telmezése Is megtévesztően hamis és félrevezető. A romániai okosok kitalálták, hogy a jogállamiság azonos a törvények és a rendeletek betartásóval, széliében hosz- szában ezt a téveszmét hiresztelik. Ilyen alapon min­denféle diktatúra jogállamisága igazolható. Ezek sze­rbit például a jogállamisággal az is összeegyeztethető, ha erőszakosan román nyelvű iskolát hoznak létre, ahol erre nincs igény, és jogszerű az is, ha a szórványokban nincs magyar iskola. Ezt a hamis jogállamiságot és az ehhez való lojalitást akarják mindenképpen elfogadtat­ni. Csakhogy a jogállamiság nem azonos ezzel a pro pagandisztikus ostobasággal. Az elnök úr arra is emlékeztetett beszédében, hogy sohasem akart harmincmillió románnak vezetője lenni. Nem is tudott volna, mert nincs harmincmillió román. Mindig baj van a statisztikai adatokkal: ha rólunk van szó, nagyon szűkmarkúak, máskor csapong a fantázia. Winston Churchill mondotta egyszer; „Az ember csak azoknak a statisztikai adatoknak hihet, amiket saját ma­ga hamisított meg." Ilyen alapon minden rendben. Ma­gyarországon is több százezer román volt, nem szük­ség tovább hömpölyögtetni a mondatokat. De volna egy javaslatom. Az elnök űr miért nem kér annak az állítólagos sok millió románnak kollek ív jogokat és autonómiát? Ezzel -tudná igazából bizonyíta­ni nemzetéhez való természetes ragaszkodását. Csak egy dolgot ragadok ki: értesüléseim szerint a vlahok (aromán) legnagyobb számban Görögország­ban élnek- az Etnikumok Enciklopédiája (World Direc­tory of Minorities, 1990) adatai szerint legalább 50 ez­ren, de egyes emigráns források szerint több száz(fi00)rz- ren. A valamikori román kormányok elérték, hogy a2 iskoláskorban aromán nyelven. tanítottak, I9t2 ig a ro­mán állam több mint 30 ilyen iskolát támogatott. Sem a kommunista, sem a mostani, „eredetien“ demokratikus kormány nem tesz semmit érdekükben, mintha nem is volnának. Am ez nem pohárköszöntős téma. Itt az ide je nekik, de a másutt élő románoknak is biztosítani a kollektív jogokat, autonómiái, mert megmaradásukat nem Zehet „eredeti“ módon a kétes jogállamiságra és a zuhanó életszínvonalra bízni. HOCHOM) FABIAN ERN', Mától sugároz a helyi televízió

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék