Háromszék, 1994. április (6. évfolyam, 1102-1122. szám)

1994-04-01 / 1102. szám

MEGVÁLTÓ HU&VETOT... Ma keresztre viszik Jézust. A saját népe viszi oda. mert hogy szétrúgottforma minden törvényt, előírást, amit szent­nek hittek addig. Helyette a szeretet nagy poézisét írta elő: szeresd az Istent és szeresd felebarátodat! Megvalósulása e parancsnak, kérelemnek még folyamatban van. De hisszük, hinni akarjuk, hogy ez a húsvét többet mutat fel ezekből a kérelmekből. Legyen hát áldott a föld, ahol a názáreti Jézus megszületett, ahol keresztre feszittetett. És legyen áldott minden föld, ahol emberek szavukat emelik a testvériesülésért, Ázsiától Afrikáig, Ausztráliától a Fokföldig. Isten adjon erőt, hogy lerázzuk magunkról a kereszthordozás nyűgét, tudjunk emberileg kezet nyújtani egymásnak. Adná Isten, hogy öleljék most egymást az emberek, múljék el bár kis időre tőlünk a keserű pohár, amivel megnyomorítjuk egymás lelkét. Tavasz is van most, lehet analógiákban gondolkozni, a feltámadás nemcsak minket, embereket ihlethet meg, hiszen a somfa sárgája is ezt parancsolja mindenikünknek. Ezt súgjafülünkbe a zöldellő búzavetés, a messziről visszatért vándormadarak fészekrakása, egyáltalán a tavasz, az újrakezdések lehetősége. Istentől megáldott ünnepeket kívánok munkanélkülinek, vál­lalkozónak, sihedemek, tininek, munkát keresőnek és az öregedőn is bízó embernek. Úgy legyen! Márkó Imre rmmmm ——— — — — Holnapról mára ÁPRILIS BOLONDJAI A megfordított feleim nem áprilisi tréfa: Sütő András a Szúzai menyegzőben kellő történelmi súllyal bizonyítot­ta, hogy a mindenkori udvari, kincstári történészekkel, politikai tenyérjósokkal, futurológus szélhámosokkal ma meg lehet íratni, mi történt holnap. Kifordított időben és világban élűnk, s amikor azt hisszük, hogy máról hol­napra araszolgatunk előre, kiderül, forditva haladunk, holnapról mára, máról tegnapra rendeződnek vissza a dolgok. Április bolondját járatják vélünknem csakebben a házsártos időjárású hónapban, hanem az esztendő minden áldatlan napján. A Holnapról mára állapotra példa, hogy König úrnak, az Európa Tanács jelentéstevőjének kell észrevennie, az új tanügyi törvény nem lehet rosszabb az alig porladó emlékű Géniusz korának törvényénél. König úrék máról a holnap irányába akarnák léptetni ezt az országot, amely Európa és a történelem minden cicomájával felékesítette, azaz festi magát. A vélünk április bolondját járatók, ha megígérnek, leírnak, elfogadnak valamit, akkor is végzik magukra szabott történelmi küldetésük, és eszerint cselekednek. Előre tudják, mi történt. Ilyen alapon tisztázzák a ’89-es decemberi eseményeket, s április bolondját járatják a világgal. Marosvásárhely vérgőzös márciusa is ekképpen Az idén látványos fellendülés következett be megyénk gazdaságában. Azelsö hónapokban az elmúlt év megfelelő időszakához képest 20 százalékkal volt magasabb az ipari ter­melés, s az előállított termékek 75 száza­lékát adták az ipari minisztériumhoz tartozó gyárak, a többit az élelmiszeripar dobta pi­acra. A szerződéses szinten felül 30 száza­lékkal több árut szállítottak mind a belföldi, mind a külföldi megrendelőknek. A termelés JAVUL AZ ÉLETSZÍNVONAL fellendülése maga után vonta a munkahe­lyek számának látványos emelkedését is, több cég eszközölt tömeges alkalmazásokat. A munkaidő kihasználási mutatója 100 szá­zalékkal nőtt. A kiváló eredmények nyomán jelentősen felfutottak a fizetések, a mini­málbér megyénkben április elsején megha­ladja a 250 000 lejt. Statisztikai jelentés vizsgáltatott ki, s a pápuák, valószínű, el is hiszik, hogy o?^ mindent a nyershúsevő, kumiszivó magyarok kezdtek. ■ Ezért kellett közülük a sittre tenni némelyeket. Mi történt j holnap a két székely megyében alapon tisztázták, mieso-1 da kergetőzések folynak ott. Azóta is annyian jöttek a | helyszínen megtapasztalni, hogy semmiféle politikai árvíz | nem sodorja ki innét a vesztükbe., közénk rohanókat. | Aztán holnapról mára történtek a templomdolgok, szár- ■ mazáselméletek, a március 15-i füllentések. Holnapról | mára verik félre a harangot, s hintenek annyi haragvást, j MEGBUKOTT A KORMÁNY! (részletek a 2. oldalon) AZ RMDSZ ELSZÁNTA MAGÁT TALPRA, MAGYAROK! hogy itt körberakhatja valaki harangföliratokkal, temp­lomi imákkal és zsoltárokkal a történelmet, úgyis mond' ják az igazuk. Holnapról mára. A mi történt holnapi előrejelzése az is, amikor C. V. Tudor, aki mellesleg | szenátor, az aradi román lapban közölt interjújában ■ (Adevărul) azt mondja: 1919-ben, a Vörös Tanácsköztár- ■ saság megfojtása után egy katona rátette a fél bocskorát I a magyar parlament lépcsőjére. Eljön még az idő, úgy| látszik, hogy a másik felet is oda kell tenni. Na már most, ■ ha ezt a sloboziai Drink Barban egy gyagyás részeg" gajdolja, akkor megmosolyogjuk. De egy szenátor, azl ugye mégiscsak más. Érdekes, hogy a mi történt holnap | elvei alapján cselekvőknek mindig a lábbelivel gyűl heg ■ a bajuk. A kapcával. Elvrokona, Zsirinovszkij a Perzsa- [ öbölben akar lábat mosatni a ruszkikkal. Vadim nemi tisztálkodni akar, ő nem a víz felé léptet, nem, a magasa-1 bb lépcsőre téteti bocskorát. Útban Európába. A bűzös ■ szavak kondenzcsíkjai lepik el a levegőt. Ettől volna a ! bőrrákkeltő ózonlyuk is? Ki tudja, mi történt holnap, s I hogy mi vagyunk-e április bolondja. Sylvester Lajoş^ Mára, április elsejére vir- radólag a Romániai Magyarok Demokrata Szövetségének Operatív Válságstábja rend­kívüli ülést tartott Kolozsváron. Részt vett Markó Béla, a szer­vezet országos elnöke, Takács Csaba ügyvezető elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Király Károly alapítványvezető, Do­mokos Géza alapítványvezető, Szőcs Géza főszerkesztő, vala­mint a területi szervezetek elnökei. Az ülés napirendjén szerepelt a romániai magyar­lakta területek teljes független­ségének kikiáltása, a Bolyai- egyetem sürgős felállítása, t többnyelvű feliratok azonnali érvényesítése, az említett övezet gazdasági kérdéseinek ren­dezése. Az RMDSZ-testület úgy döntött, hogy április 15- én délelőtt 10 órakor Csík­szereda főterén szervezi meg azt a nagygyűlést, melyen részt vesznek az összes magyarlak­ta helység küldöttei, s melyen kikiáltják a romániai magyarság teljes függetlenségét, elsza­kadását a román államtól. A függetlenség kihirdetése után a Kárpátokban már kiképzett magyar fegyveres önvédelmi és rendfenntartó testületet ál­lítanak fel, és bevezetik a ví­zumkényszert. A Romániával való határ Kökösnél lesz. A barcasági magyarok ezzel nem értenek egyet, ők Predealt j a va- solj ák. A fontos, mindnyáj unkát érzelmileg érintő ügyről bőveb­ben a 6. oldalon kaphat táj ékoz- tatást a kedves olvasó. Reméljük, hogy érti, miről van szó, s bővebb magyarázkodás nélkül is ma hisz nekünk. Honffy Péter HÁROMSZÉK független naplla SEPSISZENTGYÖRGY 1994. ÁPRILIS 1. 1102. szám ÁRA 80 lej Előfizetőknek 70 lej PEMTEK KÂGTPEKTER Donatello: Feszület TEGNAP TANÁCSKOZOTT A KÉZDIVÁSÁRHELYI ÉS BARÓTI ÖNKORMÁNYZAT Kézdivásárhelyen a márciusi rendes tanácsülésen határo­zattervezetet vitattak meg és hagytak jóvá, melynek értelmében május elsejétől pénzbüntetéssel sújtják a közterületeken, tiltótáblával ellátott útszakaszokon, játszótereken, zöldövezeteken szabálytalanul állomásozó járművek és utánfutók tulajdono­sait. A tanács eldöntötte, hogy a fenti időponttól kerékcsap­dákat szerelnek fel a szabálytalanul parkírozó gépkocsik első kerekére. Ezek gazdáinak 3000 lejes pénzbüntetést, 500 lejes rendőrségi bírságot, valamint 4000 lejes „csapdakioldási díjat” kell kifizetniük. (Iochom) Roghină Gheorghe százados-parancsnok a baróti rendőrség tavalyi munkáját ismertette. Úgy értékelte: a városban szolgálatot teljesítő 4 tiszt és 28 altiszt jól végezte munkáját. 1951 esetben bírságoltak, ebből 1009 büntetést a sofőröknek róttak ki. Örvendetes — emelte ki —. hogy az elmúlt évben Baróton nem történt halálos kimentelű közúti baleset, és Bárót az egyetlen város a megyében, ahol 1993-ban egyetlenegy erő­szakos bűncselekmény sem volt. Hozzátette: három rendőrt büntettek 3-3 napos zárkával, âsTeşulă Virgil, illetve Săcăleanu Constantin altiszteket levetkőztették. (Benkó) 1994. ÁPRILIS ELSEJE VIGYÁZAT, RENDŐRSÉG! Tegnap 10 perccel a lap­zárta előtt a megyei rendőrség megbízottja igen sürgős köz­lemény nyilvánosságra ho­zatalát kérte lapunkszolgálatos szerkesztőitől. A hivatalos lila pecséttel és eredeti parancs­noki aláírással ellátott do­kumentum szerint Három­széken egyidejűleg ütötte fel fejét a széles körű kábító­szer-fogyasztás, a kiterjedt, szi nte nyíltan folyó kézi fegyver- kereskedés, és ráadásul — hogy Háromszék se marad­jon ki az európai árnyékos oldalakból — a megye több helysége (főként Kézdivásár- hely és Bárót vidéke) a nemzetközi „fehérhús­kereskedés” érdeklődésének tárgyává vált. No de ez mind semmi ahhoz képest, hogy mi következik a rendőrségi átiratban: több rendőraltiszt megtagadta a szolgálatot, követelte, hogy napokon belül, a Kovászna Megyei Rendórfejügyelőség terhére, vezessék be szálláshe­lyeiken a műholdas műso­rok vételét lehetővé tevő kábelt, s hogy éjjelenként ne csak ők, hanem a lakosság is — felváltva, hazafias és önkéntes alapon— járőrözzön. A meg­keseredett rendőrök azzal fe­nyegetőznek, ha a parancs­nok nem köt szerződést a betörőkkel, gyilkosokkal és nemi erőszakot elkövetőkkel, miszerint csak napközben— délelőtt 10 és délután 2 óra között— szabad bűnözni, akkor kénytelenek lesznek az Európa Tanács illetékes bizottságához fordulni jogorvoslásért. Virdzsil Asztalos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék