Háromszék, 1994. július (6. évfolyam, 1169-1194. szám)

1994-07-01 / 1169. szám

HÁROMSZÉK függeile ii napilap SEPSISZENTGYÖRGY 1994. JÚLIUS t 1169. szám ÁRA 120 lej Előfizetőknek 90 lej pgmti:k Nem bukott meg a kormány A parlament tegnap délután, a késő éjszakába nyúlóan vitatta az ellenzéki pártok által hétfőn beterjesztett bizalmatlansági indítványát. Nicolae Văcăroiu kormányfő .közel egyórás beszédben határo­zottan visszautasította az ellene és az általa vezetett kabinet ellen megfogalmazott súlyos vádakat. A parlamenti gyakorlat szerint ezt követően harminc — a politikai paletta minden színét képviselő — honatya fejtette ki véleményét hosszabb-rövidebb, heves vagy visszafogott beszédben az ország vezetéséről. Az RMDSZ-frakció nevében Vida Gyula képviselő és Szabó Károly szenátor kért és kapott szót. A két ház titkos szavazással döntött e fontos kérdésről. A bizalmatlansági indítvány mellett szavazott 208 képviselő, ellene 227. Marad tehát még egy ideig a Nicolae Văcăroiu vezette kabinet. PREFEKTUS KONTRA ZÁGON CĂŞUNEAN ELVESZTETTE A PERT! A napokban hangzott el a brassói táblabíróság azon ítélete, miszerint a zágoni helyi tanács és a belga La Hulpe község között 1991-ben létrejött testvérszerződés törvényes. A két helység közötti szer­ződésre vonatkozó határozat ellen Adrian Căşunean-Vlad, Kovászna megye prefektusa nyújtott be folyamodványt. Căşunean-Vlad jogi úton füg­gesztette fel többek között a Sepsiszentgyörgy—Veszprém és Sepsiszentgyörgy— Békés­csaba városok testvérszer­ződését is. (-Ni) MA FORTYOGÓFÜRDŐN NEMZETKÖZI LOVASVERSENY Premier a maga nemében, hiszen ezen a vidéken még ■ militaryversenyt ez idáig nem szerveztek. Ez az első. A military lényegében egy összetett verseny, amelyen díjlovaglással kezdenek a lovasok, tereplovaglással folytatják a küldet­ni et, majd a harmadik, befejező napon díjugratással zárják a vetélkedőt. Ma 10 órakor a Fortyogó melletti lovaspályán a DÍJLOVAGLÁSSAL kezdődik a háromnapos viadal “ s--------------------------- Máról holnapra ÉRETTSÉGIZŐKNEK Arra készültem, hogy a most érettségiző fiataloknak valami bizta'tt írok. A fiatalokat nemcsak a pedagógia betűi szerint, de józan meggondolásból sem szabad valós vagy kitalált borúlátással lefegyverezni. Azok a nemzedékek, r.ieiyek a kilátástalanság érzetével indultak, rendre elr buktak. A borúlátás nem jó kenyéradó. De mi biztatót mondhatunk a világnak ebben a feléoen, ahol minden arra irányul,, hogy lehetetlen helyzetbe hozzanak — jöhet Európa Tanács, bármilyen nemzetközi fórum, semmit sem ér, mintha nem is volnának? Ezért helyzetünk sokkal inkább szögesdrótok nélküli koncent­rációs táborbeli, ahol minden nélkülünk, saját akara­tunk nélkül történik. Ezek n mondatok nem megalapo­zatlanok, nem a rossz pilleuat íratja, hanem olyan kötelező jellegű okmányok ismerete, mint az oktatási törvény és más korlátozó intézkedések, melyeknek célja a tábort mind elviselbv.etlenebbé tenni. lü gondolta volna, hogy a fasizmus és a kommunizmus bukása után újra táborba kerítenek a kulturális genocídium megvalósítása céljából, olyan oktatási törvényt fogadnak el — az ellenzék több­ségének jóváhagyásával vagy asszisztáló távolmaradásával —, mely az ún. szocialista oktatási törvény színvonalát sem éri el, a minimumot sem biztosítja, ami egy embernek jár. A cél egyértelműen kiviláglik: a lehetőségek beszűkitése, hogy. a későbbiekben könnyebb legyen a beszüntetés. Az indok-1 láshoz mindenféle ocsmányságokat előszednek a bőség kel­léktárából (Anghelescu és más díszfigurák). c Mit tehetneka fiatalok, akik teljesen ki vannaks*» lg áltatva A BARÓTI TANÁCS VIHAROS ÜLÉSE A tehénpásztor anyjába küldi az alpolgármestert Pattanásig feszült a húr a testület tegnapi ülésén, amikor a határozatok végrehajtására hivatott polgármesteri hivatal tói véleményük szerint még megoldatlan gondokat kértek számon a tanácsosok. Nagy Ferenc és Molnár József bibarc- falvi tanácsosok a falu régi sérelmét tették szóvá, nevezetesen azt, hogy a hivatal semmilyen lépést nem tett akkor, amikor ősztől tavaszig megszakítás nélkül népes juhsereg legelt a határban, csonkig lerágva és tönkretéve a gyepet. Noha maga a tanács dolgozott ki és tett mindenki számára kötelezővé olyan legeltetési szabályzatot, miszerint novembertől ápri­lisig tilos a legeltetés. Válaszukban Kese Jenő polgármester és helyettese, Márton György elmondták, hogy szabálytalan legeltetés okán összesen öt szóbeli panasz érkezett a hiva­talba, írásbeli jelzést senki nem tett, nem vállalva annak felelősségét. Amiért meg sem történt a károk felmérése, illetve a vétkesek felelősségre vonása. A vita parázs szóváltást szült, a bibarcfalvi tanácsosok mandátumuk lemondását is kilátásba helyezték, Molnár József pedig tüntetőleg kivonult éteremből A történtek kétségkívül újólag arra figyelmeztet­nek, hogy a kizárólag RMDSZ-listán bejutott tanácsosok — köztük a szervezet majdnem teljes városi választmánya! — hónapok óta nem egyeztetik álláspontjukat, magyarán: nem tisztázzák az ügyesebbnél bajosabb kérdéseket. Lehetőleg zárt körben. A szervezetnek valamit tényleg tennie kellene, másképp, az egyik tanácsost parafrazálva, „maholnap taná­csos nélkül marad a tanács”. Mert ahol az önkényeskedő tehénpásztor simán a melegebb éghajlat felé küldi a legeltetéssel vesződő alpolgárriiestert, ott van mit helyére rakni bövivel. (Benkó) Mátyás király örök— és sérthetetlen! (az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezett választmányának NYILATKOZATA a 2. oldalon) A a likvidáló politika önkényének? Most is csak a helyben maradást, a szűkös lehetőségek kihasználását mondhatom, mert nincs olyan helyzet, csapás, melyet a józan értelem valamilyenképpen a maga javára ne tudna fordítani. A diszkrimináció elől nem szabad megfutamodni, menekül­ni, kiegyezni, elviselni sem lehet, egy valamit lehet tenni: szembeállni. Az önmagukhoz ragaszkodó harcos lét mindig különb a viszonylagos biztonságba húzódó kispolgáriasodásná) — itthon vagy idegenben egyaránt. Emlékeztetnem kell fiataljainkat Sziszüphoszra, aki Albert Camus szerint „tehetetlen és lázadó, teljes egészében ismeri a maga nyomorúságos helyzetét: erre gondol a hegyről leszálltában. A tisztánlátás, amelynek kínoznia kellene ót, ugyanakkor beteljesíti hősünkgyőzelmét! Nincs sors, amelyben a megvetés ne tudna felülemelkedni.” Egy dolog mindenképpen biztos: nem lehet kiegyezni, nincs1 belenyugvás és megfutamodni sem lehet. , AzRMDSZ— ahogy nyilatkozatában is kifejezte aka­ratát— felül fogja vizsgálni eddigi politikáját, mert amit sejtettünk, de reméltünk, hogy nem lesz, bekövetkezett, magunkra maradtunk, csak mi vagyunk a táborban. A szövetség tevékenységében a nemzetközi fórumokon való folyamodásnak és állandó kapcsolatnak kell uralkodó helyet kapnia. Ha nem ezt tesszük, kulturálisan és nyelvi­leg elgázositanak. Az ún. demokratikus intézményekben (ez a nevük), ha valaki előterjeszt valami nekünk árt- hatót, arra mindenki rászavaz. Az érettségizőknek most elmarad a szokásos lírai buzdítás. Inkább a valót mondom, mert az jobb tanácsadó. . . _________FAbián Ernój TORJAI HÍRHALOM A A földosztó bizottság a kaszálók mérésével foglalkozik. A legtöbb fejtörést a beltelkek okozzák. Kb. 250 olyan eset van, amit sürgősen tisztázni kell, majd láttamozás végett felterjeszteni a megyei földosztó bizottsághoz. Akollektivizálás után az egykori téesz és a néptanács házépítésre bel- telkekot mért ki az igény­lőknek, s ezek jogi helyzete a mai napig sem tisztázódott. Annak érdekében, hogy ezek a beltelkek is felkerüljenek a végleges birtoklevelekre, az érdekelteknek minél előbbje­lentkezniük kell a helyi tanácsnál. A A félresikerült földtörvény miatt a faluközösségben sincs békesség, szomszéd a Som- széddal, testvér a testvérrel harcol egy-egy darab földért, kaszálóért. Nemrég, a dzsun­gel törvényét érvényesítve, a feltoijai Szabó Koncz Ilona néni kertjét foglalta el törvénytelenül Kerekes Álmos, Bartha István, Bartha Miklós stb. Az idős asszony ültetni való burgonyája a pincében maradt, míg az ő kertj ébe idegenek répát vetettek. A vitás ügyet a rendőrség vizsgálta ki, s majd a bíróság dönti el, kinek a tulajdona a kerthelyiség. ík A bálványosi telkek ki­parcellázására még mindig nem került sor. Az illető terület jogi helyzetének tisztázása még várat magára. k Június 27-ig a tanács titkáránál 8 házasságkötést, 39 elhalálozást és 14 születést jegyeztek be.' •k A községközponthoz tar­tozó Futásfalván épülőben az apaállat-istálló. A kultúrott- honnál elvégezték a legfon­tosabb javításokat, a napok­ban 5—6 utcai égő kicserélését tervezik. A szűk költségvetésből csak ennyire futja. A temp­lom előtti kerítést Tifán La­jos római katolikus plébános a hívek segítségével tette rendbe. k A közelmúltban az eg­yik torjai udvaron az éjszaka leple alatt kiraboltak egy ma­gyarországi személygépkocsit. 80 000 lejt, márkát és forintot loptak el Borcsa László ma­gyar állampolgártól. A helyi rendőrőrs munkatársai hamar lefülelték a két tettest: Kádár Gyárfást és Esztojka Rudol­fot. A károsult Kádárral együtt érkfzett Torjára, ő szállította hazáig, útitársa pedig itthon „hálából” kirabolta. * . . Iochom István CARITAS-KÁRVÁLLOTTÁK írásos panasz kell Ha nehezen is, későn is, de az igazságügyi szervek meg­kezdték a hírhedt Caritas „önsegélyző játék” hivatalos kivizsgálását. A loan Stoica- féle szélhámosság kárvallot­tal kizárólag azokban a helységekben tehetnek írá­sos panaszt, ahol a Caritas- fióknál (Kolozsvár, Brassó stb.) befizették pénzüket. A póruljártak munkanapokon 7.30—15.30 óra között ad­hatják le panaszukat a helyi (kolozsvári, brassói &tb.) ügyészségeknél. A panaszt i rópapí ron, román nyelven kell megfogalmazni, és annak a következőket kell tartalmaz­nia: 1. A kárvallott csáládi neve és keresztneve. 2. A panaszos minősége (kárval­lott stb.) és lakhelye (utca. házszám, város/község/falu, megye); 3. A panaszolt eset leírása (milyen körülmények között került kapcsolatba» a Caritasszal; melyik napon, hof, milyen összeget fizetett be a játékba stb.);4.Atettes nevének feltüntetése (a játéktulaj do­hos teljes neve — loan Stoica); 5. A panaszt alátámasztó bi­zonyíték (a pénz befizetését igazoló nyugta). Kolozsváron a Calea Dorobanţilor út 2. szám alatt levő, Kolozs Megyei Ügyészsé­gen (Parchetul de pe lingă Judecătoria Cluj), Brassóban a Bulevardul Eroilor út 1. szám alatti Brassó Megyei Ügyészségen (Parchetul de pe lîţgyudecătoria Braşov) kell jelor’V eau ük akárv állottaknak. (D. P.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék