Háromszék, 1994. október (6. évfolyam, 1248-1273. szám)

1994-10-01 / 1248. szám

HÁROMSZÉK független napilap ŐSZI VÁSÁR SEPSISZENTGYÖRGYÖN Október 2-áig tart nyit­va a Pro Georgio Sancto Alapítvány és a Mediorgkft. kirakó- és órumintavására Sepsiszentgyörgyön az Isko­la utcában, a Súgás Áruház és a Gödri Ferenc utca közti útszakaszon. A Súgás Áruház IV. emeletén a Házunk- kertünk témakörű áru­mintavásár tekinthető meg naponta 10—20 óráig. Tegnap délelőtt több mint harminc hazai és külföldi cég romániai kirendeltsége mutatta be árukínálatát. Az édességtől és gyümölcstől az amerikai távirányítós garázs­ajtóig minden kapható volt. (Dévai) A VÁROSI TANÁCS ÜLÉSE. A cigánygondok enyhítéséért Tegnap tartotta rend­szeres ülését a városi tanács. A napirendi'pontok közül — a városi világítás kérdései, területek koncesszionálása, egyes határozatok módosítása, különfélék. Ezúttal egy kom­mentár nélkül elfogadott határozatra hívnánk fel a fi­gyelmet. Márkus András, a cigányok papja már régóta szorgalmaz­za egy eme hátrányos helyzetű réteg szociális helyzetét eny­híteni hivatott otthon létesítését. Tette ezt nem csak szóban, hiszen—többek között —kül­földi adományozók jóvoltából immár 30 ezer márka is össze­gyűlt e célra. A Váradi József utca végén, a hőközpont szom­szédságában elterülő 550 négy­zetméter odaítélésére bérmen­tesen, sajnos, nem kerülhe­tett sor. Bármennyire is igyekezett a helyi tanács, a törvényességet ellenőrzők cinikus megjegyzése, miszerint Máról holnapra a nyugati segélyből a bérre is futja, másfajta előterjesztést „kény szeri tett ki’ ’. Mindezeken túl a lényeg talán az, hogy a létesítendő szociális otthon, amelyben néhány osztályte­rem, orvosi rendelő, valamint előadóteremként is használ­ható előtér lesz máj d, a területet immár magáénak tudhatja. A házfelavatásig persze még hosszú és akadályokkal tele az út. (Ferencz) Tragédia a gálád kombinátban Tegnap reggel S óra 15 perckor a galaci kohászati folytonos üzemelés ntán a 6-os számú kohó valóság­gal felrobbant, az izzó anyag szétfolyt a telepen, három munkás szörnyethalt, másik három kórházi kezelés alatt álL Ez volt az ország legnagyobb kohója. A baleset után napi 4000 tonna öntött vassal csökken a kombinát teljesítménye. Késik a munkanélküli- és gyermeksegély A Kovászna Megyei Postaigazgatóság késve kapta meg a munkanélküli- és a hét év alatti gyermekek számára folyósí­tott segély kézbesítéséhez szükséges összeget. A fennakadás nem a megyénkbeli illetékeseken múlott — Bukarestből érkeztek későn a szelvények és a pénz. így a munkanélküli­segélyeket csak október 5-tól, a gyermekpénzt pedig október 4-től lehet kivenni a postahivatalokban. Az igazgatóság ügy­felei szíves megértését kéri. SEPSISZENTGY ÖRG Y 1994. OKTÓBER 1. 1248. szám ÁRA 120 lej Előfizetőknek 90 lej SZOMKAT EGYEVES A HTV Egy év nem idő — mond­ják, a helyi televíziónak e röpke időszak alatt mégis sikerült Sepsiszentgyörgy egyik fon­tos médiájává válnia. Hetente kétszer, kedden délután és vasárnap délelőtt belépnek ott­honainkba, s képernyőnkre va- rázsolják, amit életünkről, környezetünkről az előző pár nap folyamán filmszalagra rögzítettek. Szokatlan, de nem kellemetlen érzés viszontlát­ni egy-egy színházi bemutatón tapsoló magunkat, vásároló szomszédunkat, Szent György- napokat ünneplő városunkat, iskolába induló gyermekein­ket vagy a zuvatoló városi taná­csosokat. Az eltelt egy év alatt megszoktuk és megszerettük a HTV-t, kívánjunk hát hosszú, eredményes gyermek- és fel­nőttkort neki! Élet a betoncellákban (3.) Beszélgetés Olosz Gergellyel, a Közüzemek igazgatójával 3C lakókról 3C lakásokról 3€ rossz- és jóhiszemű fizetőkről 3t kikapcsolt lépcsőházról 3S az igazgató álmáról IC a fűtésről IC épülő tömbházakról IC szegény és gazdag emberekről IC kilakoltatásról, árverésről IC lakóbizottságokról, elnökökről IC forgótőkéről IC*arról, hogy hány évünk van még 3£ és arról, hogy áz igazgató is ember. MA: AZ IGAZGATÓ ALMA — Talán induljunk ki a fogyasztók szem- tömegméretűvé válik a jelenség, akkor valóban nehéz, hideg tél vár ránk, mert a villany- és gázmüvek egyszerűen kikapcsolják vállala­tunkat. Isten ments ettől! Torma Sándor (folytatása a 2. oldalon) szögéből. Ha nem fizetnek az emberek, nő a hátralékosok száma, akkor rohamosan emelkedik azoknak a rétege is, akik azt mondják, nem fizetek én se, nem vagyok bolond, hogy az én pénzemen élösködjék a másik. Ezért kell min­denképp behajtani a tartozásokat, mert ha BEKE GYÖRGY PÁRBESZÉD A MÁTYÁS­SZOBORRAL (első rés/. <i 6. oldalon) Kovásznál hírhalom A szocializmus . áldozatai Hogy a közelmúltban divatos, a szocialista gazdálkodásban használatos kifejezéssel éljek, a tervek szerint mától ideiglenesen bezárják a sepsikőröspataki külszíni szén­bányát. Az előző napokban ploieşti-i szakemberek a kor­mánykabinetből származó határozat nyomán az országos lignitbányák zsilvásárhelyi központjából kiadott ukázra a köpeci szénkitermelés székházába, onnan pedig a szóban forgó sepsikőröspataki bányához szálltak ki, hogy felmérjék a helyzetet, illetőleg megtegyék a fejtés leállításához szükséges előkészületeket Atöbbekközött a munkanélküliségi rátának csökkentését, a társadalmi állapotokat pozitív irányba való elmozdítását korábban meghirdető kormány ugyanis olyan határozatot fogadott el, miszerint az elad(hat)atlan termékeket előállító gazdasági egységeket, ha ideiglenesen is, de be kell zárni. Az már azonban végképp furcsa, hogy az a kormány hoz ilyen rendeletet, amelyiknek feje, nevezetesen Vácároiu miniszterelnök nem más tisztséget töltött be a bevezetőben említett szocialista tervgazdálkodás idején, mint az országos tervhivatal — vagy mi a szösznek hívták — vezetői tisztét. Aki ilyetén minőségében közvetlenül vagy közvetetten, teljesen mindegy, maga is hozzájárult a ma bezárás sorsára jutó szocialista vívmányok zömének létrehozásához, a fiktív adatokra épített szocialista kártyagazdaság felépítéséhez, finely ím, minden ízében recseg-ropog, mi több, maholnap teljesen össze is dói. Minek is kellett ilyenné építeni? Mert nincs mit különösebben szépíteni a tejjel-mézzel teli szocialista kánaánon, lám, most derül ki, olyan alapokra épült, amelyeknek manapság egyszerűen nincs teherbíró képessége. Akkor sem volt, az igaz, csakhogy azokban az időkben, az agyonszeretett nép feletti atyai gondoskodását igazolandó, az állampárt mindent épített ebben az országban, csak talpán álló s valóságon nyugvó gazdaságot nem. Ami tudvalevőleg minden állapotoknak az alapja. És amibe természetesen belefért — mert egyik céíja ez vala — egyrészt a gyökértelen proletariátus, a szürke kisegér­társadalom kiépítése, másrészt pedig az erőszakos iparosítás velejárójával, az elkerülhetetlen ide-oda való telepítésekkel egész vidékek nemzeti összetételének megváltoztatása. Kétségtelen, hogy az adott helyzetben annak idején máj dnenk mindenki elsősorban a munkahelyet, ezzel együtt pedig a csalódj ónak biztosított betevőt látta a mindenko­ri gazdasági létesítményekben, ezen belül a ma bezárásra kerülő mamutvállalatokban is. Nincs ez másként ma sem, hiszen mindannyiunknak s családjainknak kell a min­dennapi kenyér. De az, amit látni nem mindenkinek lehetett, legfeljebb csak sejteni, s beszélni róla igen vé­szes volt, az ma óhatatlanul a felszínre kerül. Az előzők­ben említett töméntelen hazugság és fiktív, mestersége­sen széppé, de ezáltal valótlanná tett adatokról van szó, arról a hatalmas (jemagógiáról, amire felépült a gyökértelen és alaptalan szocialista gazdaság. Aminek következményei s igazi arcai ma láthatók. Aminek a levét a ma és holnap utcára kerülő issza. Benkó Levente _____________________________________________________/ □ Dolgoznak a holland se­gítséggel épülő városi kórház véglegesítésén. A CONSAC kft. Kovács István vezette cso­portja október végére szándék­szik átadni a munkát. Kor­szerűsítik az épülethez vezető bekötőutat is. □ Ismét ásványvíz nélkül maradt aKovászna Gyógyszálló előtti közcsorgó. A fővárosi ásvány víz-egyedáruság vezette ide be a borvizet. A vezeték a gyógyszálló íjieghibásodott hőcsatomája miatt nem műkö­dik, javítását a tulajdonos húz- za-halasztja. □ Lassan, de biztosan ha­lad a művelődési ház építése. Ebben az évben kész lesz az alapozás és az alapfödém. A (Kisgyörgy) (folytatása a 2. oldalon) SEPSISZENTGYÖRGY TANÁCSA MEGBÍZÁSÁBÓL kóborkutya-befogás Október 3—25. között Sep­siszentgyörgyön a helyi tanács megbízásából a közterület-fenn­tartó egyedáruság átfogó ak­ciót szervez a város kóborku- tya-mentesítésére. A befogott állatokat néhány órán belül fájdalommentesen, altatással elpusztítják, mert a nagyszámú kóborló állatra való tekintet­tel tartásuk nem megoldható. Ezért felhívjuk a kutyatulaj­donosok figyelmét, ne hagyják állataikat csatangolni. A város lakói az akciót elősegítő ötle­teiket, javaslataikat a 316 869­es telefonon közölhetik. Az akciót az állatvédő egyesület jóváhagyásával hajtják végre. Hogy az elkövetkezendőkben a kóbor kutyák befogása és elaltatása sikeresen, fájdalom- mentesen, humánusan történ­jék, szándékukban áll egy al- tatólövedékeskészüléket meg­vásárolni, ehhezkérika lakosság anyagi támogatását akövetkező bankszámlára: Állatvédő Egye­sület, Banca Agricolă S. A., fl- lialaSf. Gheorghe: 45.%.86.03. A készülék hozzávetőleges ára. 560 000 lej.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék