Háromszék, 1994. december (6. évfolyam, 1300-1321. szám)

1994-12-01 / 1300. szám

HÁROMSZÉK í ü juj Rollon it n |i i I a p r 1918. DECEMBER 1. ~\ AZ ESSENI (CSUCS)VACSORARA a hat társult állam is meghívót kapott Helmut Kohl, az Európai Unió soros elnöke meghívta a/ essem csúcsértekezletre a hat kelet-kö/cp-europai társult ország állam- és kormányfőjét, valamint külúgyminis/teret A meghívás az értekezlet második, befejező napjara, a csúcs­találkozó vége utáni órákra szól Az unió nevében a soros elnök ad tájékoztatót az értekezleten elhangzottakról, majd a közős vacsora is alkalmat ad a további megbeszélésekre A bejelentés tegnap hangzott el Kohl kancellár es Mitterrand francia elnök közös sajtóértekezletén Bonnban v A bejelentés nem meglepő, hiszen a december 9—10-én lezajló csúcsértekezlet fő témaj a a szervezet keleti kibővítésének kérdése lesz. Helmut Kohl még az élózó, korfui értekezleten kilátásba helyezte a keletiek meghívását De ezt többen elle­nezték, közöttük éppen a francia elnök. Kohl amolyan udva­riassági gesztusból tárgyalt most ez ügyben is Mitterrand elnökkel, hiszen házigazdaként egyedül az ö joga eldönteni, kit hív meg a kötelező résztvevőkön kívül (F.) Iuliu Hossu püspök felolvassa az 1918 december 1-jei gyulafehérvári román nemzeti gyűlés határozatát Erdély és Románia egyesüléséről Ä gyulafehérvári egyesülés Az 1918. december 1-jei gyulafehérvári román egyesülési kinyilatkoztatás összefüggé­seinek tárgyilagos, őszinte és mítoszleszámoló vizsgálatára még nem vállalkozott a hazai történelemírás. Még nem vesztettek teret a korábbi rendszer hivatalos „udvari történészei’ ’, a létrejött légüres teret még nem töltötték be a szakszerű elemzés hívei. Valószínű, hogy egyszer helyére kerül 1918. december 1. Addig is november végén országszerte zajlanak az ünnepségek. A továbbiakban a román és a magyar eseménymegközelítés gazdag adattárából idézünk néhány ismert vagy kevésbé ismert részletet. D. P. (a 3. oldalon) sKPsis/j:n rc\ örcy 1994 DECEMBER 1 1300. s/ini ARA t:0 lej Előfizetőknek 90 lej ( S( TŰIM Ok Aromán kUKtgymimszter szóba cÉwt az RMDSZ-szd Mult petiteken a Dimineaţa kis példáin számú, de a/elnöki hivatal szócsövének s/amito napilap a/ert bírálta leodor Meleţcanu külilgMiiinis/tetl. mert az RMI )S/ küldöttségének fogadásakor taieko/tatt.i a szel vezet képviselőit a ionian magy ar szakértői taigv.il.isokiol Csütörtöki sa|tota|cko/tato|un Traian ( hebeleu elnöki szó­vivő ismertette, hogs az u|sag nem tükrözi e kérdésben Ion Iliescu elnök állásponttal MIT ÓHAJT A ROMÁN HÍRSZERZÉS? Virgil Migureanu múlt heti parla­menti jelentése és sajtótájékoztatója meg­lehetősen rossz szájízt váltott ki e vidék lakóiból. Hogyan hallgatták azok. akiknek megadatott, hogy hasonló esetekben a történések közvetlen közelében legy enek, kérdeztük Zsigmond László képviselőt annak tudatában is, hogy a parlamenti frakció véleményét is ő olvasta fel a plé- num előtt. (interjúnk a 3. oldaton) Résen a titkosszolgálat? Tegnap déUlStt 11 óra kárül kettő darab délceg, szálfa termetű legény pásztázta fi- gy ebnes tekintetével a sepsiszentgyörgyi Csíki utcai ortodox esperest hivatal kornyékét Többször is helyet változtattak, de azért szeműk fénye továbbra is az említett objektumon maradi Lévén, hogy a fiatal urak a Román Hírszerző Szolgálat Kovászon megyei osz­tálya tisztjei, biztosak lehetünk abban, teg­nap valami készMlőfélben volt a nevezett \bvezetben. ______________(-ág-)J HETI MŰHOLDAS TÉVÉ­MŰSOR u 4—5—f>. oldalon Felfüggesztették Molnos börtönbüntetését A kolozsvári törvényszék gyorsított eljárással letárgyalta Molnos Lajos Kolozs megyei RMDSZ-elnök felfolyamod­ványát, helyet adott a felleb­bezésnek, és az ítéletet — a már-már végrehajtott börtönbün­tetést—megsemmisítette Hátra­maradt Molnos egy korábbi fel­folyamodványának, az 50 ezer lej pénzbírság kirovása elleni keresetének letárgyalása, mely­re 1995. január 11-én kerül sor. Máról holnapra A NEMZET ÜNNEPE December 1. ezúttal sem téveszthető össze a Mikulás érkezével, bár a parlamenti ünnepi ülésszakon a kor­mánypárti szónokok, loan Solcanu és az egységpártos Costicá Ciortin, különösen az utóbbi, bőven szólt a '89 utáni gazdasági vívmányokról. Ebből annyi igaz, ameny- nyit látunk, s eléggé elszomorító, ha a nemzet nagy ünnepén a szónokok a két világháború közötti prosperi­tásról papolnak. A két másik beszélő, Ion Berciu paraszt­párti képviselő és Petre Roman »miniszterelnök, akinek még az ilyen emelkedett napokon is szemére hányják, hogy egy gazdasági csődtömeget, szétzilált országot adott át a nemzeti prosperitás új apostolainak, szerényebben szóltak, az előbbi történelmi szemlét tartott, az utóbbi sem volt ünneprontó modorban, mint négy évvel ezelőtt Gyulafehérváron, amikor a tömegeket nyíltan a magyar­ság ellen dirigálta. Fenyegetésből megkaptuk azért most is a porciót, az egységpártos ember kioktatott és megfed- dett, nemcsak minket, hanem a román ellenzéki pártokat is« román jósággal való visszaélésért, a hiányosságok— na ugye, hogy vannak! — felnagyításáért, a monarchia restaurálási kísérleteiért, az obszcén és perverz sajtóért Tanúi lehettünk aztán a nagy történelmi visszapillantá­soknak egészen a dák Időkig, az Apulumot megalapító rómaiakig, az egész múltidézés odatorkollott, hogy kimon- dassék: a párizsi békeszerződés csak azt ismerte el, ami már megtörtént Ezek mind ismert dolgok, de azt az egységpártos szónok szövegéből tudhattuk meg, hogy az ^ország második világháború előtti súlyos megcsonkításában részesek mind-mind bűnhődtek, névsort is mondott, Hit­lert, Cianot, Mussolinit, Ribbenlropot... Azt sej leni lehel­teit, hogy Horthyt ki kell felejtenie, ez így is történt, s hogy mi, magyarok nehogy kimaradjunk, a listára fel­vette Telekit, aki öngyilkos lett, és Csákyt, aki nemsokára meghalt. A parlamenti gusztustalanságra nincs mentel­mi jog, Telekit, aki éppen a délvidéki bevonulásért lett öngyilkos, nem lebet Hitler listájára tenni. Éppen ez az öngyilkosság bizonyság arra, hogy Erdély etnikai dol­gaiban is szót lehetett volna érteni véle, vélük, minden bizonnyal, ha éppen a gyulafehérvári fogadalom betűjéhez és szelleméhez híven bánnak az erdélyi kisebbségiekkel. Nekünk minden december 1. ezt a fogadalmat juttatja eszünkbe, s ehhez mérvést hiszünk hetvenhét esztendő ismétlődő ígéreteinek. Mert ha csupán a két világégés közötti prosperitás ünnepi zászlóra emelt fényeire utalunk, szomorúan szemléljük, hogy az 1921-es földreform mekkora birtokot ragadott el a magyar nagy- és közép­birtokos rétegtől, s mennyit adott a rászorulóknak, ho­gyan úszott el a magyar egyházak 314 ezer holdnyi birtoka, hogyan kerültek a székelyföldi közös birtokok az Állam kezére, a „numerus valahicus” révén hogyan vált románná az ügyvitel, hogyan szűnt meg ezernél több magyar iskola, miért kaptak 10 hektár letelepedési bir­tokot a kultúrzónába érkezők és 50 százalékkal maga­sabb fizetést... Nem soroljuk. Szeretnénkhinni az ünnepi és a hétköznapi fogadal­maknak. Csak azért is maradnunk kell szülőföldünkén, hogy ezekben az ünnepi számvetésekben mi is részt ve­hessünk, s a hétköznapokon dolgozhassunk. SVLVKSTKR LaJOS^ TISZTUJITAS A KEZDI VASÁRU FIAI MADISZNÁL Tegnap délután tisztújító gyűlést tartottak a ké/Jivasarhelvi MADISZ szervezeténél, mely alkalommal az ifjúsági szervezet élére új vezetőséget.választottak Sajnos, az ifjúsági klub ter­mében csupán 23-an jelentek meg, es a gyűlés vegére csak 14-cn maradtak A tisztújító gyűlésen az RMDSZ elnöke es ügyvezető elnöke is jelen volt A Török Sándor ügyv ivő áltál előtér lesztett tömör beszámoló után a jelenlevők elfogadtak a MADIS/ ui működési szabályzatát, majd nyílt szavazással megválasztottak a megújulásra vagvoifjúsági szervezet uj vezetőségéi Elnök I őrmez Csaba, ügyvivő Keresztes Albert, társelnökök Szász l’irmka, Fábián Bölöni Apor es Lórincz Timea - (lochom) *A sepsibodokt községi tanács eddig 170 birtokleve­let adott ki a 740 földre jogo­sult, nyilvántartott lakosnak Földet végleg csak Zalánban és Bodokban osztottak, Olt- szemen újabb mérést tarta­nak, s csak ezután kerül sor birtoklevélosztásra. * A község három helysé­gében év elejétől 12 szülést és 42 elhalálozást könyveltek eL Ml összesen 2800 lakost tar­tanak nyilván, ebből 2795 ma­gyar és 5 román nemzetiségű. Utóbbiak mind rendőrök. * Bár kevés volt a pénz, múlt hónapban befejezték a Zalán—Bodok közötti, 2 kilo­méteres összekötő út meg­javítását. A munkálatok 1 millió 200ezer lej be kerültek, a szük­séges anyagot-támogatásként a Mineral Company kft. ado­mányozta A kőv etkező javítás tárgya az 1 millió lejnyi beru­házást igénytó oliszemi híd lesz ♦A községközpont fogásza­ti felszerelést kapott IX-tk ma­gyarországi testvérközségtől Ezt december folyamán szere­lik fel és helyezik üzembe a bodoki orvosi rendelőben *200 házba kötötték be a kábeltévé rendszert, egydóre csak a Duna Tv és, tetszés szerint, a Pro 7 vagy az RTL műsorainak vételére van lehetőség. *A Favont Rt -hez tartozó bodoki ásványviztöhöde november 28-tól a korábbi 94 lej 40 bániról 100 lej 30 bánira emelteapalac- kozott termék literenkénti díját A töltődé napi termelése 40— 45 ezer liter. Domokos Pétrk

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék