Háromszék, 1995. július (7. évfolyam, 1470-1495. szám)

1995-07-01 / 1470. szám

f független napila SEPSISZENTGYÖRGY 1995. JÚLIUS 1. 1470. szám ÁRA 200 lej Előfizetőknek 135 lej SZÓINKAT Marosvásárhelyen ülésezik az SZKT Alakuló ülésre ült össze tegnap Marosvásárhelyen az RMDSZ ' Szövetségi Képviselőinek Tanácsa. Ez a szövetség legmagasabb fóruma, melynek mandátuma feltehetően a belső választásokig tart, s feladata lesz előkészíteni és lebonyolítani azt, valamint kidolgozni, s véglegesíteni a szervezet dokumentumait Ünnepi köszöntőjében Markó Béla elmondta: bár a kolozsvári kongresz- szus pozitív üzenettel fordult a nemzetközi, és hazai politikai erőkhöz, tisztán megfogalmazta céljait, feladatait, elképzeléseit és autonómiakoncepcióját, ez a román politikai erőkben negatív hatást váltott ki, így a kongresszus óta eltelt egy hónapban minden vonalon vi sszalépés történt, távolodtak az álláspontok az alapszer­ződés ügyében, elfogadták a kisebbségellenes tanügyi törvényt, s a nacionalista magyarellenes retorika áthatotta az egész kor­mánykoalíciót, sőt, az ellenzék egy részét is. Mindez azt jelenti— szögezte le Markó —, hogy a román belpolitikai élet szélsőséges, nacionalista, xenofób, mi több, fasiszta irányba tolódik el. A szövetségi elnök beszélt a megválasztandó testületek feladatairól, a magyar oktatás válsághelyzete parancsolta szükséghelyzetről, s javasolta, hogy dolgozzanak ki pontos akcióprogramot a tiltakozás módozatairól. Ennek sikerét — szögezte le a szövetségi elnök — csakis a romániai magyarság összefogása biztosíthatja. A tegnapi ülésen a testület-struktúráinak kiépítésével, választott testületéinek megszavazásával foglalkoztak, a mai napot teljes egészében az oktatás kérésének szentelik. Az 1201-es a kisebbségvédelem alapdokumentuma lesz Az Európa Tanács most folyó parlamenti közgyűlésében a szo­ciáldemokrata frakció kezdeményezésére a politikai és jogi bizott­ság kidolgozza az 1201 -es ajánlás pontos, körülhatárolt és hivatalos értelmezését, illetve egyértelműsítik különféleképpen magyarázható cikkelyeit. Lényégében a faj üldözés, az idegengyűlölet, az an­tiszemitizmus és a intolerencia elleni harc jelentéstaitalomairól van szó, és számos ajánlást tartalmaz a tagállamok számára. Az EU- tagországokat arra akarják fölszólítani, hogy építsék be törvényeikbe, és gyakorlatban is alkalmazzák a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó 1201-es ajánlást. Ellenkező esetben az Európa Tanács büntetéseket helyez kilátásba, beleértve a illető ország kizárását is az unióból. Az elképzelések szerint az 1201-es ajánlás a kisebb­ségvédelmi-európai normák egyik alapdokumentuma lesz. (S.) A Dél-erdélyi Közművek Egyesületének közgyűlése Fogaras után a kézdivásár- helyi közművek látta vendégül a negyedévenként sorra kerülő Dél-erdélyi Közművek Egye­sületének legutóbbi közgyű­lését, melyet 9. alkalommal F or- tyogófürdőn szerveztek meg. A tanácskozáson Kovászna, Hargita, Hunyad, Maros, Brassó, Sze- . ben és Fehér megye közművei képviseltették magukat. Me­gyénkből négy lakásgazdálkodási egyedáruság volt jelen a köz­gyűlésen. A hagyományokhoz híven az egyesület tagjai ne­gyedévenként összegyűlnek, és megbeszélik közös gondjaikat, nehézségeiket, problémáikat, választ keres ve a liogyan továbbra. Aszakmai megbeszélés fo témája a 69-es kormányhatározat élet­beültetésének mikéntje volt. A szóban jbrgó rendelet az egyed- áruságok átszervezését hja elő. A résztvevők hozzászólásaikban főleg a buktatókat, anehézségeket emelték ki. A városi személyszál­lítás, a környezetvédelem, a sze­méttárolás és -szállítás minden­napi gondjai szintén szerepeltek, a napirendi pontok között. (Dévai)------------------------------------- Máról holnapra Milliomos nemzet Rendkívüli teljesítményre volt képes a Văcăroiu-kabi- net és a román parlament a tulajdonjegyekkel való ma­nipuláció révén. Egyik napról a másikra milliomossá változtatta az ország lakosságának kétharmadát. Igaz, csak híg és egyre romló román lejből, de mégis szép teljesítmény. Olyanok ők, mint a tévéreklámból ismert Ariel-anyuka: nekik minden sikerül! A magánosítás fel- gyorsítását szolgáló új törvény hozta e csodát, s csoda lenne, ha észre nem vennők, micsoda huncutságok húzód­nak meg mögötte. Hát először is ez a millió csak 500 dollár, ennél többet kap havonta ezer kilométerrel nyu­gatabbra egy munkanélküli, s ha arra gondolunk, hogy egy egész vagy fél emberélet munkáját, kifosztottságát, megalázottságát akarják ily módon kárpótolni, azt kel­lene mondanunk, tegyék a füstre jegyeiket, mert idegcsil­lapítókra többet költött ennél a mai közép- és idős nemzedék, hogy elviselje a régi és új rezsimet. De másfajta huncut­ságok is. megbújnak e jegyekre osztott és állítólag fel­I gyorsított privatizálás mögött. Pont egy évvel ezelőtt harangozták be, azzal a populista demagógiával, hogy az 1991-ben kiosztott tulajdonjegyeket a meggondolatlan I állampolgárok olcsón elkótyavetyélték rossz erkölcsű új- \ kapitalistáknak. Még egy fél évet rágta a kormány a i törvénykezdeményezést,utána ugyanannyit aparlament, § s most jelentették be, hogy körülbelül még égy évet vesz I igénybe, míg kinyomtatják, és névre szólóan kiosztják'a Ijegyeket. Ez az időpont, mit ad Isten, épp egybeesik az Magyar üzletemberek Háromszéken A megyei tanács meghívá­sára és Pál Béla Veszprém megyei országgyűlési képvi­selő kezdeményezésére jeles vendégekérkeztekszerdáneste Sepsiszentgyöigyre. Akílldöttség tagjai: Esterházy An tál herceg, az ősi Estérházy-család egyik utolsó saija, a jelenleg Auszt­riában és Franciaországban élő üzletember, Pál Béla ország- gyűlési képviselő, Latorcai János Miklós országgyűlési képviselő, a hajdani Antall- kormány ipari és kereskedel­mi minisztere, Sunai Miklós, a Nemzetközi Környezetvédelmi és Koordinációs Rt. elnök- vezérigazgatójaésBertókJános, az OTP elnökének tanácsadó- ja. A látogatás fo célja, hogy konkrét segítséget nyújtsanak a Székelyföldén tevékenykedő kis- és közép-magánvállal­kozóknak. Csütörtökön délelőtt a küldöttség tagjai Kézdivásár- helyre látogattak, ahol a város­háza dísztermébenhelyi üzlet­emberekkel , állami részvénytár­saságok vezérigazgatóival folytat­tak hasznos megbeszélést Ezután a vendégek meglátogatták For­tyogófürdőt, a Bálványost, Bércekét és az Ojtozi-szorost, illetve a pisztrángteftyészetet, a Szent Anna-tavat. Pénteken a Székely Nemzeti Múzeum, Dlyefalva, Kovásznaéskömyéke szerepelt a látogatás prog­ramjában. Kovásznán a für­dőváros balneológiái lehe- tőségeinekjobb kiaknázásáról folytattak kerékasztal-tár­gyalásokat helybeli üzletem­berekkel és a város vezetői­vel. Szombaton Barótra láto­gatnak, ahol szintén magán- vállalkozókkal találkoznak. A zsúfolt programból a bodoki ésbibarcfalviborvíztöltödének és Málnásfürdönek a meg­tekintése sem hiányzik. A delegáció szombatig tartózkodik megyénkben. . (Iochom) Csemátoni hírhalom # A nagyközség idei költségvetése 121 millió lejre rúg, ebből 20 millió az állami támogatás, a különbözetet a helyi tanács saját jövedelmi forrásaiból fedezi. A tan­ügynek 30 millió, az egészségügynek 4 millió 400 ezer lej, a művelődési otthonok és a könyvtár fenntartására 9 millió, az utak javítására, foltozására 44 millió, a tanács működtetésére pedig 32 millió lej jut. A falumúzeum és népfőiskola felé vezető út kritikán aluli, sürgős javításra szorulna, hiszen nyakunkon a turistasze­zon, és főleg a külföldi vendégek számára elfogadhatatlan a jelenlegi útviszony. # Csemáton azon kevés község közé tar­tozik, ahol a földtulajdonjog visszaállítása elégge zökkenőmentesen zajlott le. Már csak fkaTalván maradt némi tisztázásra váró fbldügy, Alsó- és Felsőcsemátonban, valamint Albisban már vég­leg kimérődött a szántóterület. A több mint 2400 birtoklevélből ez idáig ezret osztottak ki. # Javában folynak az előkészületek a vasárnapi ikavári népdal, néptánc és népviselet seregszemléjére. A találkozóra érkezőket az ikavári csonka torony lábánál július 2-án már nem a régi, elavult beton-, hanem ge- lencei deszkából készített vadonatúj, 8 méter széles színpad várja. A találkozó szerdai beharangozásunktól eltérően nem 12, hanem 10 órakor kezdődik # A Haszmann fivérek által vezetett népfő­iskola teljes kapacitással üzemel. Immár több csoportot is vendégüfiáttak. A közelmúltban finn és svéd népfőiskolái hallgatók jártak Csemá- tonban, ahol testvéri kapcsolatokat építettek ki a finn, svéd és csemátoni népfőiskolák között. Őszig 14, élőre bejelentett csoportot látnak vendégül, zömében Nyugatról és az anyaországból érkeznek a fafaragás, a nép­művészet iránt érdeklődök. Júliusban a magyar- országi Nagycsaládosok Országos Szervezete által kezdeményezett táborba várj ák a vendégeket. O A múzeum főépülete után szabadtéri részlegen folytatódik a tatarozás, a zsinde­lyem. A megyei tanács tartalékából 20 millió lejt utaltak ki célpénzként erre a szükséges skanzeni főjavításra. (Iochom) Ne keverje tovább, prefektus úr! Mai levelünk a 2. oldalon Védővámok és tolvaj árak r \ 1996-os általános és elnökválasztásokkal. Lehet, az egy­milliókért szavazatot szereznek a kormánypártiak, lehet, nem. Ez a jövő titka. De az már most bizonyosság, hogy e törvénymódosítással valójában lelassították a magánosítás folyamatát, mi több, megloptákaz állampolgárokat. Nemcsak hitükben, bizalmukban, hanem konkrétan is. Közismert, hogy a régi magánositási törvény az állami vagyon 30 százalékát jelölte meg kiosztandó vagyonrészként. Ezen a mostani törvény nem változtatott, csak épp azt a bizonyos egyharmadot többfelé kell osztani. Mert a régi törvény szerint tulajdonjegyre jogosult volt minden 1990-ig 18. életévét betöltött román állampolgár, az új rádupláz, s nagylelkűen névre szóló jegyet ad ez év végéig a nagyko­rúságot elérőknek is. Ez több ezer embert jelent, ám az elosztandó alapoEnem emelték, tehát a régi 30 százalék­ból, az enyémből és tiedből nagylelkűsködik a kabinet és parlament. És meglop tákés félrevezetik az állampolgárokat az új jegyek értékét illetően is. Az Állami Vagyonalap I néhány napja hozta nyilvánosságra a régi tulajdonjegyek! értékét: 875 000 lej volt. Ha becsületesen számították [ volna ki a régi kuponok értékét, ugyanaz a harmincszá-1 zalékos vagyonrész többfelé osztva semmiképp sem leheti 975 000 + 25 000 lej. Egyszerű matematika az egész. Ázl Iliescu elnök fővédnöksége, Mircea Coşea vezette és Pos-1 tolache akadémikus támogatta reformügyi bizottság ezti nem hajlandó tudomásul venni. Ők csak a társadalmi! igazságosságról, az elvesztett esélyegyenlőség új raterem-| téséről szónokolnak, s a megdicsőült milliomos népről. I Míg szájukra nem forrik a sok hazugság. Simó Erzsébet Nagymértékű élelmiszer- drágulásra kell számítanunk az elkövetkező napokban, hetekben. A hazai tej- és hústermékekért azért kell majd többet fizetnünk, mert felemelték azok felvásárlá­si árát, az importtermékekért meg azért, mert július else­jétől, mától lépnek érvénybe azúj, a hazai mezőgazdasági termékeket védő vámok. Az effajta intézkedéssel nem is lenne baja az embernek, hisz mi ndenval amire valókormány oltalmazni igyekszik saját ter­melőit, csupán azafelháborító, erre csak azután kerítettek sort, miután sikerült teljesen tönkretenni az állami kisc-és nagyállattenyésztést, a cukor­gyárak jó részét, sazélelmiszer- iparaak is csak azon egységei maradtak fenn, melyek ön­erőből képesek voltak a meg­újulásra. Tehát asertéhús védő vám­ja mától 236 százalékos, a baromfié 143, a marhahúsé 169, a cukorimportőröknek 135 százalékos vámot kell fizetniük, a tejtermékek behozataláért 171, a bur­gonyáért 150, a szőlőért 230, a sörért 248 százalékos lesz a vám. Érzékenyen fogja érinteni zsebeinket az a kü­lönbség, melyet majd barom­fihúsért, margarinért, sajt­féleségekért vagy a cuko­rért kell fizetnünk. Mert mifelénk a piacnak még alig van árszabályozó hatása, így például ha a 4500 lejes je­lenlegi árra a baromfiim­portőrök hozzácsapják a 143 százalékosvámilletéket, tőlünk legalább 12 000 lejt fognak elkérni egy kilogramm csirke­húsért, s 2500—3000 lejt ugyanannyi cukorért. Akár belföldi, akár külföldieréde- tű lesz az. Mert itt így szokás. Simó J /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék