Háromszék, 1996. június (8. évfolyam, 1748-1772. szám)

1996-06-01 / 1748. szám

SEPSISZENTG Y ÖRG Y 1996. JÚNIUS 1. 1748. szám ÁRA 300 lej Előfizetőknek 193 lej SXmiltAT ' SEPSISZENTGYÖRGYÖN MÉGIS > FELÉPÜL A CSENDŐRLAKTANYA Kuss, a városatyáknak! A belügy-, hadügy-, igazságügy-minisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, a Speciális Távközlési Szolgálat, a kül­ügyi hírszerző szolgálat, a védelmi és őrszolgálat, valamint a közmunkálatügyi és területrendészeti minisztérium közös ren­deleté alapján katonai jellegű létesítmények építési, bővítési, javítási, bontási munkálatai speciális építési engedély-alap­ján történnek. Ezeket a különleges építési engedélyeket a katonai jellegű objektumokra vonatkozó dokumentáció alap­ján a felsorolt nyolc intézmény közül az első hét bocsátja ki a nyolcadik és a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyá­sával. A rendelet utolsó cikkelye kimondja, hogy a helyi hatóságokkal való kapcsolattartásban csak a nem titkos adatok szolgáltathatók ki. Tehát a helyi hatóságoknak semmi beleszólása nem lehet abba, hogy a város területére milyen katonai létesít­ményt építenek. Ezeket katonai térkép, fejlesztési terv alapján készítik. Nem számít, hogy a városrendészeti tervben mi szerepel az adott helyen. Különben egy előző kormányhatáro­zat elrendeli, hogy az általános városrendészeti tervet jóvá kell hagynia a belügy- és hadügyminisztériumnak,' valamint az RHSZ-nek is. Úgyhogy itthon vagyunk. Az Európába vezető vonatot rükvercbe kapcsolták. Mindez azt jelenti, hogy Sepsiszentgyörgyön felépítik a csendörlaktanyát, a hozzá tartozó szolgálati lakásokat, és még ki tudja, milyen katonai jellegű létesítményeket, mert most már kuss a városvezetésnek! V__________________ LEHET VÁLASZTANI Másfél ezren a székekért (Szekeres)^ A holnapi helyhatósági választásokon összesen 1341 tanácstag- és polgármester­jelöltből választhatnak Három­szék szavazópolgárai. Azelfog- lalandó helyek száma 557, ami azt jelenti, megyei átlagban 2,32 jelölt verseng egy helyért. A megyei tanácsban 37, a mu­nicipiului, négy városi és 33 községi helyi tanácsban 502 hely vár betöltésre, s 3 8 polgár- mestert kell megválasztani. Megyei összesítésben 1253 jelöltet 14 párt, politikai és választási szövetség indít, a függetlenek száma 88. Az RMDSZ-nek 597, a Romá­niai Társadalmi Demokrá­cia pártjának 193, a Román Nemzeti Egységpártnak 131, a Kovászna Szociáldemok­rata-Liberális Szövetségnek 129, a Román Demokratikus Konvenciónak 88, azÚjromá- nia Pártnak 33, a Liberális Párt'93-nak25,a Romániai (Incze) (folytatása a 2. oldalon) HOGYAN SZAVAZZUNK! 1. 1996. június 2-án reggel hattól este kilenc óráig szavazhat az állandó lakhely szerinti szavazóközpontban. 2. Ott a bizottságnak felmutatja a személy­azonossági igazolványát, esetleg ideiglenes igazolványát vagy útlevelét (abba beütik a Votat pecsétet), s megkap három szavazólapot: egyet a megyei tanács, egyet a helyi tanács, egyet pedig a polgármesteri jelöltekkel, illetve egy pecsétnyomót 3. Bemegy a szavazófülkébe, ahol egyedül kell tartózkodnia. Öregek, mozgássérültek a bizottság elnökének jóváhagyásával segítséget kérhetnek, de a személyt ők választják ki. 4. Mind a három szavazólapon megkere­si, hol található annak a politikai pártnak, politikai szövetségnek vagy független jelölt­nek a kazettája (a neveket és választási jele­ket keretbe foglaló rész), akire szavazni akar, s beüti a pecsétet abba a kazettába. Ezt a műve­letet mind a három szavazólapon sorban elvégzi. VIGYÁZAT, a szavazat csak akkor érvényes, ha egy szavazólapon csak egy kazet­tába ütöttek pecsétet. Ha egy szavazólapon több kazettába pecsételnek, a pecsét nincs a kazetta keretezővonalain belül, vagy ha nem pecsételnek bele egyetlen kazettába sem, a szavazólap érvénytelenné válik. 5. A szavazólapokat egyenként összehajto­gatja úgy, hogy a há túlsó oldaluk kívül kerüljön (ezen az oldalon nem szerepel semmiféle nyom­tatás, csak a szavazóhelyiség egyetlen azo­nosítópecsétje). 6. Kijön a fülkéből, s a szavazólapokat elhelyezi az urnában. Ha a lapok az urnába helyezés előtt szétnyílnának, joga van a sza­vazást egyszer megismételni, amihez új lapokat kap, a régit megsemmisítik. 7. Visszaadja a szavazópecsétet, és meg­kapja személyazonosságiját. 8. Mozgásképtelenek,ágyhoz kötött betegek mozgóümát kérhetnek attól a választási bizott­ságtól, amelyhez lakhelyük szerint tartoznak. A szavazás titkosságát ebben az esetben is be kell tartani. Bodoki hírhalom • Még most is bökkenőkkel birkózik a földmérés. A sepsiszentgyörgyi Mi­neral Company kft. oltszemi felső felhagyott homokbányája is ilyen, ahol mintegy 3 hektárnyi területet kellene visszaállítani mezőgazdasági terme­lésre. Emiatt több mint 10 családnak nem tudják kimérni földjét: hasznot sem hajt a televény, árendát sem fizet a földtulajnak a kft. • Jó minősége miatt szerfelett keresettek a helybeli téglagyár termé­kei. A kereslet meghaladja a gyáracska pillanatnyi kapacitását. • Elkészült a'zaláni kultúrott­hont övező kerítés és bejárati kapu. A munkálatokban 12 helybeli tűzoltó segítette a bodoki önkormányzatot. Most már csak vigyázni kell a létesít­ményre, hiszen a faluközösség érdeke, hogy épen megmaradjon (ugyanis a kultúrotthónra nemrég felszerelt csa­tornát már szétrúgták a fékezhetetlen kártevők). • Mutatós, korszerű és fedett épületet emeltetett a helyi tanács a község központjában levő autóbusz- megállóba. Eredeti célján kívül — Kisgyörgy Zoltán (folytatása a 2. oldalon) *--------------------------- Máról holnapra IOAN IEREMIA ÉS AZ RMDSZ loan Ieremia, a temesvári Nemzeti Színház igazgató­ja végső' elkeseredésében és kétségbeesésében kérte az RMDSZ-be való felvételét, mert a temesvári helyhatósá­gi tanács egyévi küzdelem után sem engedélyezi, hogy a Mihail Eminescu szobrát a nevét viseld színház elé felál­líttassa. Felvételi kérését az RMDSZ temesvári szervezetének címezte, de úgy tűnik, nemcsak oda, hanem a nagy nyilvánosságnak is, mert nyílt levéllé teszi azt, amikor a legnagyobb példányszámú központi lapban is közöltéit A levél kedves bókokat, az RMDSZ, a magyarság szívét-lelkét kenegetö megállapításokat tartalmaz, ame­lyek olvastán felsóhajthatunk: bárcsak úgy lenne, aho­gyan mondja. („...Csodálkozva figyelem, mennyire következetesek és szervezettek Önök, s mindazt, amit a szervezettség és a kultúra terén elhatároztak... meg is valósították. ” Továbbá: „Mindannyian tudjuk, hogy a magyarok egységesebbek, mint a románok, kulturális és nemzeti értékeik tiszteletét tekintve. Hinni merem, hogy ez az erényük más népek hasonló értékeinek tiszteletét is jelenti ”) Minden rendben, belépési szándékát hihetővé és meg­alapozottá teszi az is, hogy egy Călin Eugeniu nevű tanácsos fizikai agressziót is elkövetett ellene. (Emelke- dettebb tónusú beadványban nem szokás az agresszió minémílségét megjelölni: pofon, galléron fogás, esetleg belerúgás valamelyik testrészbe.) Nem tudjuk viszont, hogy a temesvári RMDSZ hogyan értékeli majd a tagfelvételi levél ama kitételeit, hogy a szervezettség és kultúra terén a megvalósításokat „a ^privilegizált diszkrimináció révén érték el, amelyet a — román állam biztosít a kisebbségek számára”. Azt sem tudjuk, mennyire válik dicséretünkre s mennyiben ösz­tönző az RMDSZ-be lépésre az a kitárulkozása, miszerint „...annak ellenére, hogy román vagyok, anyanyelvem a magyar nyelv, mert akkor, amikor születtem, anyám nem tudott románul, pedig román, és minden atyafiságom magyar neveket visel, pedig ők is románok: Ujfalusi, Szatmári, Nyilván, Puskas, Vglai, Csordás, Terhes, Bor­bély stb. Mindannyiuk parasztember Szilágy és Szatmár megyében, a családban magyarul beszélnek, és nevük is magyarosított a magyar adminisztráció idejében. Mindez, remélem, elegendő érv, hogy kérésemet jóváhagyják. ’ ’ Szerintem nem elegendő. Ha azok közé kérezkedik, akik anyanyelvéből kiforgatták, atyafiságának a család­nevét megváltoztatták, kultúrájától és nemzeti identitásá­tól következésképp megfosztották, akkor ne álljon be az RMDSZ-be, mert ez, programja szerint, éppen azt akarja, hogy semmilyen náció fiaival ilyen ne történhessék meg. Ha pedig az Eminescu-szobor felállítása miatt szánta el magát csak erre a lépésre, akkor az RMDSZ támogatására anélkül is számíthat, hogy annak tagja-e vagy sem. Ha­csak nem áthághatatlan városrendészeti szempontok (pél­dául szűk terület, a szobor művészi értéke stb.) nem teszik lehetetlenné ezt Ha pedig a magyarság „privilegizált diszkrimináció­ja”, azaz „a kivételezett pozitív megkülönböztetés” e- szébe jutott, olvasson bele a román alkotmányba vagy a tanügyi törvénybe, s tapasztalni fogja, hogy bennünket is az atyafuága nyelvváltásos és néwáltásos sorsára akar­nak juttatni Ezek szerint, távlataiban nézve a dolgokat, odajutna, mint a mádi zsidó, beáll magyarnak, s egyszer csak azt veszi észre, hogy román lett Kérvénye, kihegyezettsége és sokértelműsége ellenére, vagy éppen ezért, szimpatikus olvasmány és szellemesen csiszolt márványlap a szobortalapzathoz. Sylvester Lajos> MIKES NAPOK’96 Fordított viógban is egyenesen Az immár hagyományossá vált Mikes-napok a budapesti és pécsi testvériskolák küldött­ségének jelenlétében tegnap a kimagasló eredményeket elért diákok kitüntetésével kezdődött Boros Kinga, Szőts Gyopár, Váncsa Kató VIII. osztályos és Nemes Szabolcs XII. osztá­lyos diák az utóbbi négy évben nyújtott iskolai és iskolán kívüli teljesítményéért kapta meg az iskola legnagyobb kitünteté­sét, a Mikes-díjat. A díj átadása után Pál Ferenc iskolaigazgató benyújtotta egy napra szóló lemondását, és átadta helyét Fazakas Mihály diákigaz­gatónak, aki a választók nyolc­van százalékának nyerte el bi­zalmát. A fordított nap igaz­gatója székfoglalójában el­mondta, hogy valami mara­dandót is szeretne maga után hagyni az iskola életében, így sor kerül az úszómedence alap- kőletételére az iskola udva­rán, és cigarfettaautomatákat szerelnek fel, hogy ne kelljen a diákoknak kölcsönkéreget- niük. Ez utóbbiról a tegnapi, dohánymentes napra való tekin­tettel a későbbiekben gondos­kodnál Az igazgatói bársony­székben kávézgató Fazakas Mihály gyakorlottan adta az utasításokat az iskola hom­lokzatán szégyenkező koszos fehér zászló kimosására, -va­salására, a rendbontó diákok büntetésére, máj d előkelő maga­biztonsággal mondott köszöntőt Mikes Kelemen mellszobrának megkoszorúzása alkalmával. A fordított rádió műsorában Daragics Éva és Telegdy Elek (tanár)diákok arról kérdezték a (diákjtanárokat, milyen iskolai elkötelezettséggel töltik idejü­ket este 10 és 12 óra között. Az ügyességi és sportvetélke­dők, a biofotó- és rajzkiállítás, valamint a Mikes-napok min­den programja a legnagyobb komolyság és tiszteletadás közepette zaj lőtt. Az iskolatás­kás, piros sapkás Pál Ferenc diák és tanulótársai bebizonyí­tották, hogy a fordított világ­ban is tudnak egyenesek lenni. Ahogy egy tanulóhoz illik. Fekete Réka

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék