Háromszék, 1996. augusztus (8. évfolyam, 1800-1826. szám)

1996-08-01 / 1800. szám

\ független napilap SEPSISZENTGYÖRGY 1996. AUGUSZTUS 1. 1800. szám ÁRA 300 lej Előfizetőknek 193 lej CSITOICTOK SZOMBATON KEZDŐDIK A III. MAGYAR REFORMÁTUS VILÁGTALÁLKOZÓ Lugosi Mihály, a világtalálkozó egyik főszervezője ar­ról tájékoztatott, hogy amit és ahogy vállalták, aszerint szervezik jelenleg is az eseményeket. Hivatkozott a Tőkés László által összehívott megbeszélésre, ahol az előbbiekkel ellentétben már nem a meg- vagy nem megtartás körül folyt a beszélgetés, hanem gyakorlati kérdések hangzot­tak el, különösen a nagyváradi nyitórendezvénnyel kap­csolatosan. A szervezőbizottság felvette a kapcsolatot a határőrséggel, vámmal, tűzoltósággal, rendőrséggel, az egészségüggyel. Hangsúlyozta, mindezt azért közli, hogy elejét vehesse a különböző találgatásoknak. Az első négy nap műsora: AUGUSZTUS 3., SZOMBAT, NAGYVÁRAD 16 órakor ünnepélyes megnyitó az FC Bihar stadionban AUGUSZTUS 4., VASÁRNAP, SZATMÁRNÉMETI 10 órától templom- és iskolanap, Wolfenbüttel u. 2. szám alatt AUGUSZTUS 5., HÉTFŐ, TEMESVÁR 17 órától ökumenikus istentisztelet az Olimpia csar­nokban AUGUSZTUS 6., KEDD, NAGYVÁRAD IS órától Lorántffy Zsuzsanna szobrának leleplezése a Libertăţii u. 38. szám alatt. A találkozó további műsorára visszatérünk. * MA* MA* MA* MA* MA Az irodalom jövője Augusztus 1—4. között kerül sor Árkoson az Erdélyi út tá­bor keretében a Párbeszéd az ezredvég irodalmáról és iroda- lomtudományáról elnevezé­sűtanácskozásra. Előadók: Cs. Gyimesi Éva, Szirák Péter, Béngei Tamás; H. Nagy Péter, Kiss Attila,Farkas Zsolt, Odorics Ferenc, Kulcsár Szabó Zoltán, Szilasi László és Józsa T. István. Csütörtök este a Serény Múmia — Előretolt helyőrség szer­zői: Fekete Vince, Kelemen Hunor, László Noémi, Molnár Vilmos, Orbán János Dénes és Sántha Attila mutatkoznak be; péntek este magyarorszá­gi íróvendégek: Borbély Szi­lárd, Harai Attila, Kemény Ist­ván, Kukorelly Endre, Már­ton László, Németh Gábor, Szíjj Ferenc és Térey János; szomba­ton este Bogdán László, Láng Zsolt, Mózes Attila és Szilágyi István olvasnak fel írásaikból. Jeszenszky Géza-találkozót szervez ma 19 órakor a l^ézdivásárhelyi művelődési ház kistermében a városi RMDSZ. Minden érdeklődőt szíve­sen látnak. (d.) ^HOLNAP KARRIERBÖRZE'' Eddig 78 munkahely Amint azt már jeleztük, pénteken, augusztus 2-án ren­dezik meg Sepsiszentgyörgyön a Húzd ki a lapodat! jelmon- datú székelyföldi állásbörzét. Az .első alkalommal megszer­vezett állásközvetítés fiatal diplomások és egyetemisták elhelyezkedését kívánja se­gíteni. A rendezvény helyszíne a megyei könyvtár Kék terme, kezdete délelőtt 10 óra. Idáig 78 munkahelyet kínáltak fel, többnyire közgazdászokat, jo­gászokat, informatikusokat, gépész- és elektromérnököket, ruhaipari, valamint textilmémö- köket keresnek, de más kép­zettségű mérnökök után is mutatkozik érdeklődés. Az állásbörze egész nap tart, s a szervezők remélik, hogy így minden érdeklődő eljuthat oda. A rendezvény napra beosztott programjaakövetkező: 10 órakor — Birtalan Ákos közgazdász megnyitó-előadása; 10.15 — a rendezvény bemutatása; 10.20 — előadás a munkaerőpiac j elenlegi állapotáról Kovászna megyében és a környező vidéken, kiemel ve a diplomások helyzetét, valamint a munkanélküliség mérsékelésének módozatait; 11.00— beindul a karrierbörze; 13.00— 14.45ebédszünet; 15.00 —Törzsök Erika Miként segíti a Határon Túli Magyarok Hi­vatala a székelyföldi gazdaság élénkítését című előadásig 15.30 — bemutatják és kiértékelik a Hogy vagy? — Hogy van? felmérést; 18.00—záróelőadás. További információkért az ér­deklődők hívhatják a 313 506-os és 311 006-os telefonszámokat, i (Mózes) MA kezdődik Málnásfürdön az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) ötödik országos vándortábora. Dukrét Lajos, az EKE három­széki osztályának vezetője el­mondta , hogy a 4-éig tartó táboro­záson számos hazai és külföldi turistaszervezet vesz részt. Eljön­nek az EKE megyei osztályai, a Román Kárpát Liga képviselői, a Zsil-völgyi Havasi Gyopár és az aradi Montana turistaszerve­zetek. A külföldi meghívottak között található a Magyar Termé- szetbarát Szövetség, a Magyar Turistaszövetség, s jelen lesz a román—magyar baráti társaság elnöke és a magyar vasutas tu­ristaszövetség vezetője is. Ma, az első napon tartják az EKE vezetötanácsának ülését, és megválasztják az új vezető­séget. Részt vesznek a meg­hívott turistaszövetségek is. PÉNTEKEN lesz a tábor hi­vatalos megnyitója, amelyet öku­menikus istentisztelet követ, majd Kézdivásárhelyi utcák TörökSándoralpolgármes­ter tájékoztatott, hogy idénmár tavasszal megkezdődtek az útjavítási munkálatok, de ezek­ből a lakosság vajmi keveset lát(hat)ott, mivel elsősorban a kockakövezetet j avították ki. A kedvezőtlen időjárás és költ­ségvetéshiány miatt aszfaltozni csak máj us végén kezdtek. Idén Kézdi vásárhelyen a beruházási munkálatokkal együtt kétmilli­árd lejt költenek az utakra, az utak és járdák aszfaltozására ebből az összegből 500 millió lej jut. A Dózsa utcában a tavaly megkezdett munkálatok idén már jól haladtak, elértek az Ady útkereszteződésig. Ez már korszerűen megépített utca lesz, ahol minden kábel a föld alatt halad el. Ennek a munkálatnak a teljes értéke 1 milliárd 132 millió lej. Az útszakasz átadási határideje november 3. Gondot jelent a még hiányzó 200 millió előteremtése, mert ha nem sikerül pótköltség vetéshez jutni, akkor a Bethlen utca aszfaltozására csak jövő évben kerülhet sor. Eddig a Dózsa utcáért a Confo- restnek, a munkálat kivitele­zőjének 842 milliót fizettek ki, és még 130 millióval tar­toznak. A Kossuth utca javítását július 18-án kezdték meg, az alapozás után a kockaköves részig vadonatúj aszfaltburko­latot öntenek. A Petőfi utcában egy kb. háromszáz méteres szakaszra szintén új aszfal­tréteg kerül. A főtéren foly­tatódik az aszfalt felszedése a kockakőről. Az Ady utcában a szegélykövek lerakása után az országos útosztály egy kilo­méteres szakaszt leaszfaltoz. A Fortyogófürdőre vezető bekötőúton idén csak foltoz­tak, mivel nincs pénz új asz­faltszőnyegre. Oroszfalu, Sár­falva, Szászfalu utcáinak javítására idén 50 millió lejt irányoztak elő... (Dévai) Forgalomelterelés Sepsiszentgyörgyön Tegnap a Súgás Áruház előtti teret lezárták a közúti forgalom előtt. Az épülő postabank elé állítanak toronydarut, s a munkálatokkal elfoglalják a teret. A forgalmat az Olt, Gödri Ferenc és Nicolae Iorga utcákon bonyolítják le. Az autóbusz a Kriza János utcán áthalad­va kerüli meg a főteret, és a törvényszék előtt áll meg. Terv szerint holnap fejezik be a munkát, és ekkor szabadul fel a tér a gépko­csik számára. (Sz. A.) ^KE-tábor Málnásfürdőn a Bodokl-havasokba szerveznek túrákat. Délután geológusok tar­tanak a tábor környékét bemu­tató előadásokat. Kisgyörgy Zoltán a háromszéki borvizeket, Dénes István a Vargyas-szo- ros barlangjait ismerteti. Este fotókiállítás és szórakoztató ren­dezvények. SZOMBATON délelőtt a táborozók a Baróti-hegységbe és a Dél-Hargitába kirándulnak, délután a Kárpát-koszorú Ex­pedíció résztvevőinek beszá­molójára kerül sor. Meghívott Mály József, azon négy ma­gyarországi hegymászó egyike, akik a télen végigjárták a Kárpá­tok főgerincét. Az est diapozitlv- versennyel zárul. VASÁRNAP táborbontás, a résztvevők az E KE jövő évi orszá­gos vándortáborozásáig elbú­csúznak egymástól. EMEL 350 lej a buszjegy Mától megdrágul a helyi közszállítás Sepsiszentgyörgyön. Az eddigi 250 lej helyett mostantól 350-ért lehet utazni a város területén. (sz<) Máról holnapra Törhetetlen tükörképek Az ország Imágója—szégyentelenül visszaélnek nélunk e fogalom hordozta erkölcsi tökével. Nem új keletű szokás, kalózkodnak a haza kifelé látszó ábrázatával, szövetségek köttetnek, váratlan önfeladások történnek ennek jegyében, mert ugye az imézst bármi áron menteni kell, ha a nemzeti érdek úgy követeli. Szégyenfa elé kerül mindenki, aki nem úgy értelmezi a történelmet vagy az ország mai állapotát, mint ahogyan azt egyesek elképzelik. Heves tiltakozással, szidalmakkal válaszolnak külföldön napvilágot látó in­formációkra, véleményekre. De hiába, mert — még ha jogos is lenne a tiltakozás — nem így lehet javítani, változ­tatni a Romániáról kialakított képen. Jobb lenne fontolóra venni, amit rólunk írnak. Eszményi pedig az volna, ha fordításban is megjelennének az országunkról irt könyvek. Ezek a tükrök törhetetlenek akkor is, ha görbének tűnnek. Az Edinburgh University Press tavaly adta ki Tom Gal- laghemek Románia Ceaufescu után című könyvét, amely­ben a szerző azt keresi, mi állta útját az 1989. decemberi remények valóra váltásának. A demokratikus folyamat egyik fő hátráltatója „a csoportértékeket felmagasztaló éa az egyénieket minimalizáló patriarchális erkölcs, amely túlélte a falusi lakosság városba telepítését”. Az egyének nem váltak öntudatos állampolgárokká, még 1990 után sem, amikor is bizonyos alapvető szabadságokat megkaptak, még mindig könnyű prédái a manipulációnak — véli a brit kutató. A sajátos történelmi körülményekben kialakult és meghonosodott nacionalista—egészen pontosan etnokrata — hagyományok a nemzeti érdekek fontossági rendjének sajnálatos felborulásét idézték elő, amihez kockázatos politikai lemaradás is társult — Írja Tom Gallagher. A jelentőt számú hazai és külföldi forrás vizsgálatán alapuló kutatás megpróbál fényt deríteni arra, miért lelt kedvező talajra Itt az önkényeskedő«, a sovinizmus. A körtére romén tapasztalatokat tanulmányozva sok minden megtudható a nacionalizmus szerepéről, a vele való visszaélésekről a politikában — hangzik az előszó. — A nemzeti értékek védelme volt a lényege az ország politikájának, amikor az alkotmányos monarchiáról átváltottak a jobboldali, később pedig a kommunista diktatúrára. Röpke flört után a kom­munista internacionalizmussal, a ’60-as években Románia kiugrott a Moszkva diktálta pályáról, és sajátos nacionálkom- munizmust fejlesztett ki magának. A kommunizmus utáni időkben sok olyan befolyásos személy maradt hivatalban, aki egykor a nacionálkommunista ideológia épftőjeként futott be. Rövid kegyvesztettségük és gyors rehabilitálásuk története káprázatos és szomorú magyarázattal szolgál arra, miért nemtudott az 1989-es forradalom hiteles, életképes liberalizmust hozni. Ehelyett a gyakorlott manipulálók szájízük szerinti, eredetieskedő változást produkáltak. A szerző szerint: a nacionalizmus majdhogynem egyetemes jelen­ség. Egy évszázad sem kellett, hogy átfogja az egész világot Európától a távoli Óceániáig. Ami számit azonban, hogy a nacionalisták milyen típusú nacionalizmust akar­nak meghonosítani, s milyen eszközökkel akarják ezt végre­hajtani. A nacionalizmusnak két válfaja ütközött mindig: a befogadó, melynek önmeghatározáséba belefér az állam­polgárság és az etnikai különbözőség fogalma, a másik pedig a kizárólagos, mely egyetlen etnikai csoport felsőbb­rendűségére alapoz. Kelet-Európa példájából világosan látható, miért volt oly nagy hatása a kemény nacionalizmus­nak éppen a világ a fertályán. Mivelhogy a világ faluhoz hasonló szerveződéssé kezd válni, bárki benézhet a keríté­sünk mögé, láthatja, milyenek vagyunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy semmibe vegyük mások vélemé­nyét, különösen akkor nem, ha az merőben más az énké­pünknél. Dühünkben nem törhetjük össze a tükröt, még akkor sem, ha nincs megfelelő mentség arra, ami nyilván­való, de hátrányos számunkra. Sugár Teodor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék