Háromszék, 1996. november (8. évfolyam, 1879-1904. szám)

1996-11-01 / 1879. szám

UAROMSZ i‘ ü ţi pollen ii a i» i I a |> HALOTTAK KAPJA Háromszékí sírl^cvek (5. oldal) Lesz-e társadalmi bé Szerdán este a Szabad Szak- szervezetek Szövetségének sep- siszentgyörgyi székházában a politikai pártok képviselőivel tartott találkozón egy leendő társadalmi szerződés meg­kötésének esélyeiről is szó volt. Az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) kezdeményezé­sére a választások előtt körül­belül 30 megyében tartottak hasonló jellegű találkozókat. A Szabad Szakszervezetek Szö­vetsége és az Országos Szak- szervezeti Tömb háromszéki vezetői hétfőre várják annak a megállapodásnak az aláírá­sát, amely—a társadalmi béke érdekéből—a szakszervezetek és a kormány leendő kölcsö­nös kötelezettségvállalását sza­bályozza. Aszerint mindkét fél tartózkodna a másik érdekeit sértő lépések megtételétől, és a vállalt kötelezettségek meg- szégése esetére szankciókat is tartalmaz az ígéreteit megszegő fél ellen. A szakszervezetek tar­tózkodnának a munkabeszünte­tésektől, a kormány pedig tisz­teletben tartaná a pénzhígulással párhuzamosan történő bőkiegé­szítést, megfelelő szintre emel­né a minimálbért. Hasonló, társadalmi békét célzó, kormány—szakszerve­zetek közötti szerződést a má­sodik világháború után írtak aláFranciaországbanésNémet- országban az ország gazdasági helyzetének talpra állítása ér­dekében. Romániában hét éve beszélnek egy ilyen alku meg­kötéséről, de eddig az ismert okok miatt még a tárgyalásokig sem jutottak el. (Domokos) s------------------------- Máról holnapra Képzeletbeli utazás Az európai integráció attól függ, mennyire tudunk ha­ladni az EU-felvétellel — e témát váltópénzként használják bj, különösen az utóbbi hetekben, a minden csatornán .»lénk áramló magyarázó-meggyőző beszédek szerzői; még azok is előszeretettel emlegetik a felzárkózás közelségének reményét, akik igen jól tudják: az eseményre alig 2010 tájékán kerülhet sor. Am Európa él, s megy tovább a maga tranziciós útvonalán, annak sajátos hepehupáin halad, megelőzvén vagy cáfolván, netán igazolván a különféle jóslatokat. A tiz társult állam, néhai szocialista ország, az európai sorállásban két szigetország, Málta és Ciprus mögött várja a bebocsáttatást, s közben néha tudomásul kell vennie, milyen is a kontinentális összefüggések része­sének lenni. Máltában az integrációt ellenző nacionalisták választási győzelme október közepétől stagnálásba so­dorta a felvétel reményét. Ciprus esélyéről sem lehet szó, míg a nikosziai kormány nem talál életképes megoldást a szigetország török övezetével való tartós békére. így hát a listavezetők félreállhatnak, s közben a mögöttük álló osz­tagok zömének türelmét kell újraadagolnia. Talán a fárasz­tó választási kampány az oka, hogy nem tűnt fel és nem tanultunk abból, ami a világ más fertályain történt, pedig onnan néznek ránk a párhuzamos tükrök, azokban láthatni —tán még világosabban is—, mit kellene igazítanunk saját polgári-politikai magaviseletünkön. Ne menjünk tovább, csak a földrészünkön fiatalnak számító Belgiumig (1830- ban lett nemzetté). Míg a kontinens keleti részén a rend­kívüli állapot — legalábbis az elképzelések és elvárások szintjén — természetes közegnek számít, az „ifjú” Bel­giumban abszolút újdonságként köny vethetők el a masszív és könyörtelenül fenyegető tömegtüntetések egy vizs­gálóbíró menesztése miatt (Jean-Marc Connerotte-ról van szó, aki a gyilkos gyermekgyalázó Dutroux vádiratáért felelt). Az össznépi és közösségi nézeteltérésektől (lásd: flamand—vallon érdekellentét) el tudtak tekinteni, és ok­tóber 20-án szinte háromszázezer ember vonult ki Brüsszel Mi luk SEPSEZENTGYÖRGY 1996. NOVEMBER 1. 1879. szám Ara -too lej Előfizetőknek 230 lej ADÓFIZETŐK PÉNZÉN itamaimemes kölcsön a kormánytól Ismét nagy összegeket utalt ki a kormány az államkasszából kamatmentes hitelként villany- és gázszámláik kifizetésére képtelen állami nagyvállala­toknak. 24 milliárd 650 mil­liót villanyáramra, 7,5 mil­liárd lejt gázra kapott 82 vál­lalat. Természetesen, egy sem háromszéki! Van köztük tu­catnyi állami baromfitenyésztő, ugyanannyi sertéshizlalda, két nagy fémipari kombinát, több vegyi üzem... Mindannyian sze­repelnek az úgynevezett szer­kezetátalakítási programban, melynek megvalósításában az adófizetők pénzének ./el­használásán’ ’ kívül többse ennek akabinetnek sem erejéből, sem tudásából nem futja. (i.) FÖLDHÁBORÚ FELSŐHÁROMSZÉKEN Tárgyaltak a polgármesterek Kedden találkozóra került sor Szigethy István kézdivásár- helyi polgármester, László István kézdiszentléleki polgár- mester és Bertók Gáspár, a földosztó bizottság egyik tagja között, hogy végre rendezzék a vitatott 100 hektár szántóte­rület ügyét. Szigethy István úgy értékelte, a nézetkülönbségek továbbra is fennállnak, de előrelépésnek számít, hogy megegyez­tek abban, a jövő héten ismét találkoznak, és összevetik a két földosztó bizottság által összeállított névsort, kiszűrve azokat, akik duplán vették ki a földet, egyszer Kézdivásárhelyen és még egyszer Kézdiszentléleken. A végleges birtoklevelek kiosztását a prefektúra a vitás ügy tisztázásáig letiltotta. (Dévai) ' Választási körzetek (a 6. és 11. oldalon) utcáira, a néppel szembeni vétkes nemtörődömséggel vá­dolva nem csupán az igazságszolgáltatást, de magát az államot is. Erre a társadalmi „alapra” válaszolva lépett közbe az alkotmányos uralkodó, II. Albert király, amikor az ország „újraéledésére és gyökeres változásokra szólított fel”. Példát statuál az eset arra, miként zárhatók rövidre a - képviseleti hatóságok, amikor a közelítő rendeltetés he­lyett széthúzást okoznak. Amikor a demokrácia megfe­ledkezik magáról, elszakad gyökerétől, elszabadulnak az eredendő energiák. Úgy látszik, a történelem élete ott zajlik, nem a hozzánk közelebbi tájakon, ahol a mértéktelen iparosítás eredmé­nyeként már csak rossz minőségű termékből van kínálat — lásd a moszkvai manővereket, a túlságosan erőteljes, arro­gáns és siető volt ejtőernyős Lebegy holtvágányra terelését. Csakhogy az események egymásutánja annyi időt sem enged, hogy végleg meghonosodhasson a türelmes, köny- nyen megtéveszthető és félmegoldásokat kedvelő dél­keleti népek kliséje. A Dunától délre, Bulgáriában a lakosság leszavazta a Jan Videnov vezette szocialista kormány gazdasági rendetlenségét. A választásokon az ellenzék államfőjelöltje, Sztojanov a szavazatok 44%-át kapta, ko­moly esélye lévén lekörözni a csupán 27%-ot szerzett szocialista Marazovot. A meglepetést azonban az a 22% szolgáltatta, amit a harmadik jelölt, az Üzletemberek Tömb­jét képviselő Gancsev szerzett meg, így ő kerül a mérleg nyelvének szerepébe a november 3-i második fordulón. Sztojanov első reakciója a reménység jegyében fogant, hiszen azt mondta, számít Gancsev híveinek szavaza­taira. Marazov beismerte, hogy a még fungáló kormány népszerűtlen intézkedései nagymértékben hozzájárultak az urnabéli kudarchoz. „Győztes nincs, de hogy ki veszített, azt tudom” — nyilatkozta a szocialista politikus, a le­köszönő kormány művelődési minisztere a Trud című lap­nak a szavazás másnapján. A rövid tájkép befejezéseként volna egy javaslatom: néz­zük meg a vasúti menetrendet, és próbáljuk meg kideríteni. Szófiából Brüsszelbe merre vezet az út... mely országokon át. Sugár Teopoh/ r Hogyan szavazzunk? 1.1988. november 3-án, vasárnap reggel hattól este kilencig szavazhat. A szava­zókörzet bizottságának elnöke indokolt esetben hosszabbít­hat, de legkésőbb éjfélkor le kell zárni a szavazást. 2. A szavazóhelyiségben —a bizottságnak átadja sze­mélyazonossági igazolványát vagy ideiglenes igazolványát, esetleg diplomáciai vagy szol­gálati útlevelét. Nevét kike­resik a listán, ott aláír. Ha nem szerepel a névjegyzékben, adatait pótlistára írják fel. — a személyazonosságát igazoló iratba beütik a Votat pecsétet, s kézbe kapja a három szavazólapot — ezek többo­ldalas kis füzetek — és a pe­csétnyomót. A P jelzésű sza­vazólap az államelnök-, az S jelzésű a szenátor-, a CD jelzésű a képviselőjelölteket tartal­mazza. A szavazólapok hátsó oldala üres, s rajta kell lennie a körzeti ellenőrző pecsétnek. Ha nincs rajta, más lapot kell kér­ni. Az ellenőrző pecsét nélküli szavazólapot számláláskor érvénytelennek tekintik. 3. Bemegy a szava­zófülkébe. A szavazólapon megkeresi azt a kazettát, amely választottja neveit és válasz-- tási jelét tartalmazza, s a tfe- keretezett részen belül beüti a pecsétet. Ezt a műveletet mind­három szavazólapon sorra el­végzi. VIGYÁZAT! Szavazata csak akkor számít érvé­nyesnek, — ha pecsétel — ha egy füzetbe csak egy pecsétet tesz, s azt is a válasz­tott kazetta oldalvonalain belül helyezi el. Ha elmulasztja a pecsét beütését, vagy ha egy füzet­ben több kazettát is lepecsé­tel, annyi, mintha el sem ment volna választani, hisz szava­zata érvénytelen. 4. Összehajtja mind a három füzetet úgy, hogy a hátsó ol­daluk kerüljön kívül. 5. Kijön a fülkéből, a sza­vazólapokat elhelyezi az urnában. 6. A bizottságnak vissza­adja a pecsétnyomót, és visszakapja személyazonos­sági igazolványát. v Ha ágyban fekvő beteg, mozgáskorlátozott, joga van, hogy a szavazókörzeti bizott­ságtól mozgóurnát kérjen ott­honába, hogy szavazatát le­adhassa. v A szavazóhelyiségben észlelt bármilyen rendelle­nességre a bizottság elnö­kének vagy a független meg­figyelőnek hívja fel figyelmét. v Aki teheti, szavazzon az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben, de Ro­mánia területén bármelyik szavazóhelyiségben is élhet szavazati jogával, a szavazóbi­zottság ebben az esetben kö­teles felvezetni adatait a , pótlistára.' Ha tehát halottak «apja más helységbe vagy más ^negyébe szólítja, minden to- : vábbi nélkül szavazhat ott is, természetesen, az ottani jelölt­listára. Szavazata így sem vész el, hiszen választott pártja vagy szövetsége esélyeit növeli az országos összesítés során. Ne feledje magával vinni személy­azonossági igazolványát! * Kérjük, a szavazás teclv nikájával kapcsolatos tudni­valókat ismertesse tájéko­zatlanabb ismerőseivel. Párhuzamos szavazatszámlálás Az RMDSZ a megye valamennyi — 162*— szavazókörzetéből igényli a szavazatösszesítöjegyzőkönyvekmásólatát — tájékoz­tatott György Ervin megyei ügyvezető elnök. Hozzátette: a széki szervezetekhez e célból eljuttatott kérvényeket az RMDSZ szavazóbizottsági tagjai vegyék át, és a választási törvény 9. fejezete 62. cikkelyének harmadik bekezdése értelmében vasárnap reggel, a szavazás megkezdése előtt nyújtsák át az illető bizottsági elnöknek, a jegyzőkönyvek másolatát pedig hétfőn reggel juttassák el az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szék­házába. Az RMDSZ már hétfőn reggel megkezdi a szava­zókörzetekből érkező adatok összesítését. A szövetség meg- bízottai bárminemű rendellenességet azonnal jelentsenek az RMDSZ vasárnap nonstop működő megyei székházának 3 16 152-es, 314 839-es vagy 314 463-as telefonszámán, illet­ve személyesen — hangsúlyozta az ügyvezető elnök. (en) ÖSSZEFOG A DEMOKRATIKUS ELLENZÉK A választások tisztaságáért Kedden délután Sepsiszent- györgyön is megállapodást kö­töttek a nagyobb demokratikus ellenzéki pártok és szövetségek: az RMDSZ, a Demokrata Kon­venció, a Szociáldemokrata Unió, az Országos Középszö­vetség, a Liberális-Ökológus Szövetség, illetve az Autósok Pártja helyi vezetői. A november 3-i választá­sok tisztaságának biztosítása érdekében elhatározták, hogy képviselő- és szenátorjelöltjeik a szavazóhelyiségeket felke­resve felügyelik a választások menetét, illetve hogy a szavazó­körzeti bizottságokban tagok­ként j elen lévő képviselőik mind a szavazás, mind a szavazatszám­lálás és összesítés idej én kölcsö­nösen figyelnek arra, egyik ellen semesterkedhessékakormány- párti képviselet, és semmiféle vá­lasztási csalásra ne kerülhessen sor Háromszéken. (Domokos)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék