Háromszék, 1997. július (9. évfolyam, 2077-2103. szám)

1997-07-01 / 2077. szám

' ^ ^ / / "j // > /» J** y f 1 yy ibrcu, '/r? t- í * - /, d u dít il ^/v/'W **•/>!* <í ä// "/• >■ < 7f HÁROMSZÉK független napilap SEPSISZENTGYÖRGY 1997. JÚLIUS I. 2077. szám ÁRA 700 lej Előfizetőknek 375 lej KED» Tüntetnek az autóvillamosságiak A korábbi bejelentés szerint az autóvil­lamossági alkatrészeket és villanymotorokat gyártó vállalat mintegy négyszáz alkalma­zottja tegnap, tűző napsütésben, a vállalat főbejárata előtt megtartotta az Egység szak- szervezet által meghirdetett tüntető gyűlését. Az alig húszperces megmozduláson Bong Vilmos szakszervezeti elnök az alacsony fizetések, illetve az elbocsátások ellen emelte fel szavát, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi vál­ságért az általános gazdasági körülményeken túl, a menedzserek is felelősek. Török József titkár hét pontban sűrítve összegezte a ki­alakult helyzet okait, majd felolvasta a köve­teléseket. Eszerint a munkavállalók az el­bocsátásokat mellőző gazdasági-pénzügyi helyreállítást, ennek függvényében az elbo­csátások csökkentését, az ágazati fizetéseknél mintegy 30 százalékkal alacsonyabb bérek emelését, illetve a munkanélkülivé válók esetében a 6, 9 és 12 hónapos bérnek meg­felelő végkielégítést előíró 9-es sürgősségi kormányrendelet alkalmazását követelik. A jelenlevők közös felkiáltással elfogadták, hogy szerdáig mindennap ugyanebben az órában, ugyanott találkoznak, hogy rövid, alig pár perces tüntetéssel szerezzenek érvényt követeléseiknek. Ha nem találnak meghall­gatásra, csütörötkön a tömeg a prefektúra elé vonul. A gyűlést követően a tömeg rend­bontás nélkül széledt szét. (Ferencz) ÖNKORMÁNYZATI FELHÁBORODÁS TTM •• •• Közönyös vagy lenéző a kormány? Rendelettel módosítják az oktatási törvényt Victor Ciorbea miniszterelnök tegnap pártja, a KDNPP sajtóértekezletén ismételten kifejtette: az oktatási törvényt min.él hamarabb módosítani -kell, hogy ősszel már alkalmazható legyen. A kormányfő — közvetve válaszolva George Pruteanunak, a szenátus oktatási bizottsági elnökének — elmagyarázta: a törvénymódosítás azért sürgős, mert szerepel a kor­mány rövid távú programjában, és a koalíció is ilyen értelmű határozatot hozott. • Mivel a parlamentben késett a tervezet elfogadása, a többi koalíciós párttal együtt határoztak úgy.— hangsúlyozta a miniszterel­nök —, hogy a módosítási javaslatot visszavonják a törvényhozásból, és sürgősségi kormányrendelettel léptetik életbe. (folytatása a 2. oldalon, a Belföld rovatban) A múlt csütörtökön és pénteken Konstancán ülé­sező Megyei Tanácsok El­nökeinek Romániai Szövet­sége (MTERSZ) elégedet­lenséggel és felháborodás­sal vette tudomásul, hogy sem a pénzügyminisztérium, sem a területrendezésügyi minisztérium nem kép­viseltette magát az orszá­gos jelentőségű kérdéseket felvető rendezvényen. A helyzeten némileg enyhített, hogy a találkozón részt vett Traian Básescu szállítás­ügyi miniszter és Bogdan Niculescu-Duvăz, parlamenti kapcsolatokkal megbízott miniszter. A választott helyi szervek vezetői rossz néven veszik, hogy a 69/1991 -es közigaz­gatási törvénnyel kapcso­latos MTERSZ-módosítás- javaslatokat a kormány nem vette figyelembe, s így nem tartotta tiszteletben válasz­tási ígéreteit, valamint a köz- igazgatás központosításá­nak lebontására vonatkozó Európa tanácsi ajánlásokat. A tanácselnökök szövet­ségének képviselői leg­közelebb Emil Constanti- nescu államfővel, Petre Roman szenátus- és Ion Dia- conescu képviselőházi el­nökkel találkoznak, és ha az a tárgyalás sem hoz ered­ményt, akkor az eddiginél keményebben szándéksza- nak fellépni a köz érdekeit szolgáló törvénytervezetek, illetve -módosítások elfo­gadása érdekében. Az MTERSZ nehezményezi, hogy nem sikerült még dűlőre jutni égetően sürgős jogi előírások terén, köztük a közbirtokosság, a köztiszt­viselő státusa, illetve a helyi költségvetési törvény kér­désében. (Domokos) CEFTA-TAGSÁG Mától a közép-európai zabadkereskedelmi övezetben Mától Románia is tagja annak a szabadkereskedelmi térségnek, amelyet az úgynevezett Visegrádi Országok—Lengyelország, Cseh­ország és Szlovákia, valamint Magyarország — hoztak létre 1992-ben. A CEFT A vagy is a Közép- európai Szabadkereskedelmi Meg­állapodás célja egy közép-európai szabad piac létrehozása, a gazdasá­gi kapcsolatok bővítése, a vámok és a vámon kívüli akadályok foko­zatos leépítése, illetve kölcsönös vámkedvezmények biztosítása révén. Az elsősorban export-import tevékenységet folytató vállalkozókat érintő rendelkezésekről a három­széki üzletemberek bővebb felvilá­gosítást kaphatnak ma délután 17 órakor, a sepsiszentgyörgyi polgár- mesteri hivatal gyüléstermében tartandó megbeszélésen. A Kereske­delmi és Iparkamara által szervezett találkozó vendége Mihai Păcurar, a megyei vámhivatal vezetője. ^ (Ff.re.ncz^ Angyalosi nyár Kisgyörgy Zoltán riportja az 5. oldalon Hong­kong visszatért 7. oldal LEÉPÍTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 62 személy utcára kerül Máról holnapra A levélbotrány Hogy honnan jöttünk és hova csúszhatunk vissza „alkalmas” történelmi pillanatokban, jól jelzi ama botrányt okozó levél is, amelyet néhány napja a TDRP kongresszusa és elnökké való (újra)választása alkal­mából intézett Ion Iliescu exállemelnökhöz kollégája, régi barátja, híve és tisztelője, Meciar szlovák kor­mányfő. A dolog hamisítatlan és balkánian perfid báját az adja, hogy a levélíró váltig tagadja szerzőségét, provokációnak nevezve a levelet, amely egyébként Meciar pártjának levélpapírján íródott, s a România liberă csütörtöki számában közölt fakszimilén jól látszik a volt bokszoló-miniszterelnök erélyes és összetéveszt­hetetlen aláírása is. Míg Meciar tagadja, hogy ő írta volna a levelet, a pozsonyi Pravda, bukaresti laptársa eljárásán felhördülve, koiumnás cikkben azzal foglal­kozik, „hogyan is került »ez a hamisítvány« a Románia liberă szerkesztőségéhez?” Erre akár válaszolhatunk is, úgy, hogy elküldték a TDRP-hez, Iliescu kézhez vette, de mással, volt benső ellenzéke elszigetelésével és kiiktatásával volt elfoglalva, ezért nem tulajdonított kellő figyelmet a levélnek, amely bizonyos időre il­letéktelen kezekbe kerülvén lefénymásoltatott, s idővel jó pénzért gazdát cserélvén, a szorgalmáról ismert Románia liberá-s vezér, Petre Mihai Bácanu íróasztalára jutott, aki habozás nélkül közölte. Mindez persze csak élénk képzeletünk szülte verzió, ám a vélt vagy valóságos Meciar- levél kalandos útjánál mélységesen elgondolkoztatóbb a tartalma. A szlovák kormányfő ugyanis kifejti azon meg­győződését, miszerint reméli: „hamarosan újra az Ön — ti. Ion Iliescu — kezébe kerül a hatalom, mert szilárdan hiszem, hogy Romániának Szlovákiához hasonlóan ha­zafias erők irányítására van szüksége.” Lehet, hogy mégsem Meciar írta a levelet! Lehet, hogy — amint a pozsonyi Pravda vezércikke is állítja — bizonyos „okkult erők” műve ez a levél, mely erők evvel is ama veszélyekre igyekeznek felhívni az ameri­kai közvélemény figyelmét, hogy minő bonyodalmak­kal járhat Románia esetleges mellőzése a NATO-felvé- telkor! Egy azonban bizonyos — a stílus rá vall. A továbbiakban miután erősen reméli, hogy Ion Iliescu hamarosan visszatér a hatalomba, Meciar arról értekezik, milyen lehetőségei lehetnek Romániának és Szlová­kiának a megváltozó Európában. „Örömmel üdvözlöm azt az elhatározását — írja —, hogy továbbra is kap­csolatban marad az orosz vezetéssel. Egyúttal felhívom a szíves figyelmét, hogy hajl^idó vagyok akár saját moszkvai kapcsolataimat is felhasználni KÖZÖS törekvésünk — kiemelés tőlem — B. L. — érdekében, hogy Európának ebben a térségében, amely Romániát és Szlovákiát is beleértve, a NATO terjeszkedésével védelem nélkül marad, a biztonság szavatolva legyen.” A régi béketábor módjára, csak most nem szovjet, hanem orosz fegyverekkel!... Rendkívül megnyugtató, mint ahogy az is, hogy hét végén Amszterdamban Constantinescu elnökkel talál­kozva, Meciar habzó szájjal követelt nyomozást az őt lejárató ügyben, s arról handabandázott, hogy „vala­kiknek érdekében áll egy Milosevics—Iliescu—Meciar- féle kis egyezmény művi képét kialakítani”. Nem tud­juk? Lehet! Annyi azonban bizonyos, hogy független és korántsem független megfigyelőkben a kilencvenes évek közepén eléggé körvonalazhatóan kialakult ez a Meciar szerint „művi kép”, s furcsa módon nem idegen titkosszolgálatok vagy a Szerbiára, Szlovákiára, ilies- cui Romániára féltékeny idegen hatalmak ügynökei alakították ki, hanem a fent emlegetett jeles politiku­sok éjt nappá tevő, szorgos ténykedései, amelyek között igazán nem volt nehéz megtalálni a rokon „testvéri” jeleket és jegyeket... Bogdán László Nincs mese és nincs több haladék: a következő fizetést már 62 személlyel kevesebb alkalmazottra kapja a megyei egészségügyi igazgatóság. Dr. Szígyártó Ernő pénteken még megpróbálta jobb belátásra bírni a minisztériumot, hogy legalább a kovásznai kezelő­orvosokat és asszisztenseket vegye át más vállalat vagy egészségügyi igazgatóság (ennyivel is kevesebbet kel­lene a kórházi személyzet­ből leépíteni), a kormány azonban hajthatatlan, a meg­hirdetett tízszázalékos létszám- csökkentést mielőbb végre kell hajtani. Valószínűleg a kise­gítő részleggel kezdik, ta­karítónőkkel és hordágya- sokkal; a szakképzett személy­zethez ragaszkodnak, és ha már meg kell válni tőlük, remé­lik, hogy az üzemi rendelőkhöz át tudnak irányítani néhányat, mert asszisztensre mindenütt szükség van. Nyugdíjazással is elküldhetnek néhány embert. Lista még nincs, de a vissza­számlálás megkezdődött. (Demeter) BESENYŐI-TÓ Lehet fürödni! Vaklármának bizonyultak a Besenyői-tó fertőzöttségéről szóló rémhíresztelések. A Kovászna megyei tisztiorvosi szolgálat elvégezte a szüksé­ges bakteriológiai és kémiai analíziseket, és azok kimu­tatták, hogy a tó vize meg­felel az egészségügyi előírá­soknak. A szakértők azon­ban arra figyelmeztetnek, hogy a szükséges infrastruktúra hiánya (ivóvíz, kanalizálás, tusolok, megfelelő illemhe­lyek stb.) veszélyeztetheti a fürdőzők egészségét. Egyben megerősítették: a Rétyi-tó vize is alkalmas a fürdésre. (Mózes) Új megyei román lap Mától a Rodipet és a H—Press lapárusító • standjain kapható a Bună Ziua Covasna (BZC) nevű új román napilap. A nyolc oldalon, ezer példányban megjelenő újságot a brassói ^BZB Rt. adja ki. Az új kiadványnak kezdetben fiókszerkesz­tősége Kovászna városában és Bodzafordulón lesz. A kiad­vány főszerkesztője Lucian Bitai, aki egyben a România liberă napilap és a Mediafax hírügynökség háromszéki tudósitója, főszerkesztő-helyettese pedig Narcis Iordan, az Adevărul napilap és az AM Press hírügynökség helyi tudósítója. Iordan elmond­ta, az új megyei újság hangsúlyt helyez majd a nemzetiségi együttélés kiegyensúlyozott bemutatására. (D. P.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék