Háromszék, 1997. szeptember (9. évfolyam, 2130-2155. szám)

1997-09-01 / 2130. szám

HÁROMSZÉK független napilap SEPSISZENTGYORGY 1997. SZEPTEMBER 1. 2130. szám ÁRA 700 lej Előfizetőknek 375 lej ÍIETFO LAKOSSÁGI FÓRUM KÉZDIVÁSÁRHELYEN Hogyan kormányoz az RMDSZ? VENDÉGÜNK VOLT MARKÓ BÉLA, AZ RMDSZ SZÖVETSÉGI ELNÖKE Az RMDSZ -háromszéki szervezetének meghívására szombaton Markó Béla szövet­ségi elnök megyénkbe látogatott, ahol lakos­sági fórumokon tartott tájékoztatót az RMDSZ i kormányzati tevékenységéről. Kézdivásár- j helyen rendhagyó módon nem a művelődési házban, hanem a 25 évvel ezelőtt megnyitott ' múzeum impozáns kiállítótermében került sor a találkozóra. A szövetségi elnököt me­gyénk szenátorai, képviselői, a megyei tanács elnöke, alelnöke, Gazda László kormány­megbízott-helyettes, Horváth László, a prefektúra vezérigazgatója és Orsi Imre, az ÁVA igazgatótanácsának tagja is elkísérte. (Várták Birtalan Ákos turisztikai minisztert is, de a kormányülés miatt nem érkezett haza Bukarestből). A múzeum kiállítótermében az RMDSZ felsőháromszéki szervezeteinek elnökei, polgármesterek, alpolgármesterek, tanácstagok, iskola- és intézményigazgatók, a történelmi egyházak képviselői, részvénytársaságok menedzserei és nagyszámú érdeklődő volt jelen. Incze László muzeológus és Tamás Sándor képviselő köszöntötte a jeles vendéget. lochom István (folytatása a 2. oldalon) Petre Roman ismét elnök Ismét Petre Rtamant, a szenátus elnökét választotta meg a Demokrata Párt (OP) pénteken és szombaton laşi-ban tartott országos kongresszusa. A kormánykoalíció tagjaként a DP-nek meghatározó szerepe volt a reformfolyamatok elindításában és érvé­nyesítésében, az ezzel járó szo­ciális problémákra adandó vá­laszok kidolgozásában — álla­pította meg a pártelnök az általa előterjesztett elemzésben, a- mely egyben azt is jelezte, hogy a pártnak erőteljesebben kell magához vonzaniá a fiatalokat, illetve a falusi rétegeket. A koalíciós kormányzással kapcsolatos határozat leszögezte: . a DP továbbra is részt vállal a jelenlegi kormánykoalícióban, ha az tiszteletben tartja a párt kormányzási elveit. (folytatása a 2. oldalon, A hétvége híreiben) Ma: Hétfői Sport Tanácsülés Kovásznán Tegnap az összeült 15 tanácstag magán- és közterületekkel SAJTOSZABADSAG­kapcsolatos határozatokat fogadott el. A hankói legelő ese­tében területcsere mellett döntöttek, a Montana Szálloda mögötti, szobrok által elfoglalt terület kérdését elnapolták. Mivel a helyi tanács jövedelme a COM1-CO kereskedelmi vállalat részvényeinek péntekre meghirdetett eladása révén gyarapodik, a tanács beleegyezett az árverésbe. Hosszasan vitatták, hogy a protokollra kiutalt pénzösszegből meny­nyit szavazzanak meg egy izraeli küldöttség szeptemberi fogadására, illetve a testvérváros Nagykanizsa meglátogatására, ahová negyvenhat személyes csoportot hívtak meg. Megoldot­ták a Gazdakör márciusi kérését, s három évre bérmentve odaítélték a tanács birtokában levő egyik helyiséget. Gálné Opra Tünde Kongresszusi küldöttek A hét végén tartotta rend­kívüli ülését az RMDSZ Sepsi- széki Egyeztető Tanácsa, melyen többek közt a szövetsé­gi kongresszuson részt vevő sepsiszéki küldöttek megvá­lasztása szerepelt. A kül­döttségtagjai: Dezső András, Sikó Barabási Săţidor, Kiss Jenő, Tok Gábor, Kocs János, Balogh Gábor, Szalad Sán­dor, Puskás Attila, Kovács Kálmán. Az ülésen az RMDSZ országos szervezetének alap- szabályzatára vonatkozó mó­dosítási javaslat is szerepelt, azaz a képviseleti normák meg­változtatása az SZKT-ban, hiszen pillanatnyilag főleg Háromszék igen hátrányos helyzetben van. Az ülés végén Márton Árpád, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke ismertette a földtör­vény módosításával kapcso­latos legsürgősebb tennivaló­kat, hangsúlyozva a közbir­tokosságokra vonatkozó kér­déseket. Tok Gábor PETŐFI SÁNDOR DÍJ Köszöntjük BekeGyörgyöt, lapunk külső munkatársát, aki az erdélyi magyarság életét bemutató szociográfiai köte­teiért, fél évszázados kiemel­kedő riporteri munkásságáért, újságírói életművéért Földy Ottó, Márkus Béla, Raksányi Gellért, Solymár József és Szalay Károly társaságában a Magyar Újságírók Közös­ségének idei díját elnyerte. Mire jó a fejlesztési konzorcium? Az újonnan alakult Kovászna Megyei Regionális Fej­lesztési Konzorcium hivatalos bejegyzése folyamatban van. Mire jó e megyét átfogó civil szerveződés? — kér­deztük RIGÓ ILDIKÓ vezetőségi tagtól, aki a hasonló tevékenységet kifejtő kézdivásárhelyi PAEM Fejlesztési Egyesület ügyvezető igazgatója. A kelet-közép-európai államokat a PHARE-program kereté­ben FIDEL, CERT, LIEN és más alprogramokkal támogatja az Európai Unió. Ezekre egyesületek vagy alapítványok nyújthatnak be pályázatokat. A most alakult alapítványnak az lenne a feladata, hogy magánvállalkozókat, kereskedelmi társaságokat segítsen ilyen támogatások megszerzésében. A konzorcium felelősséget vállal a pályázóért, egyfajta kezes­séget jelent, ha az illető e civil szervezet támogatását élvezi. A programokat a FIMAN — Nemzetközi Menedzsment Alapítvány — vezeti, amelynek Bukarestben is van kiren­deltsége. A pályázatokat ide kell eljuttatni. Az itteni bizott­ság által jóváhagyott kéréseket továbbítják az EU-hoz. Az alapítvány a pályázat elkészítésében is segít, pályázatmegírás­ban jártas személyekhez irányítja az érdeklődőket. A pályázati lehetőségeket és feltételeket tartalmazó programfüzetet a pre- fektúrán működő európai integrációs irodában és a kézdivásár­helyi PAEM Fejlesztési Egyesület székhelyén — Gábor Áron tér 2—4. szám — lehet tanulmányozni. Szekeres Attila Máról holnapra A Ki jár p órul? J X Kényelmetlen helyzetbe hozta a kormánykoalíciót Valerian Stan fergeteges menesztése a kormány el­lenőrző testületének éléről. Bűnének hivatalos meg­fogalmazása kissé erőltetett: „a kormányfő engedélye nélkül folyamodott az ügyészséghez, s nem is tájékoz­tatta főnökét a kapott válaszról”. És nem csak ennyi a baj. Mert ezek után felmerül a kérdés: van-e egyáltalán akarat a bűnözés minden válfajának leküzdésére, akár kisember, akár vezető beosztású állami tisztségviselő az elkövetője. Igaz, hogy Valerian Stan ismét rosszkor lépett rivaldafénybe a főügyészség döntéséhez fűződő kommentárjaival: két nappal a Demokrata Párt orszá­gos kongresszusa előtt, márpedig tudvalevő, vádjai főként DP-vezetőségbeli személyekre vonatkoznak, ezenkívül „szereplésére” közvetlenül a főügyész leváltása után került sor. A kormány kitette az ügybuzgó hivatalnok szűrét, s ezzel leülepítette a koalíció egységének látsza­tát. Stan korábbi — akkor sem mindig szerencsés — akcióit egytől egyig diverzióként fogták fel, pedig tulaj­donképpen megannyi alkalom lehetett volna a reális „nagytakarításra”. A megyei korrupcióellenes bizott­ságok magatehetetlenségéhez képest az általa kezdemé­nyezett eljárások legalább bizonyították, hogy a hata­lommal való visszaélés büntetendő. A név szerint em­lített DP-s élenjárók kemény hangon utasították el a vádakat, a kormánykoalíción belüli együttműködést tették függővé az ellenük irányuló kampány megszűnésé­től. A parasztpárt úgy döntött, ideje leváltani Valerian Stant — mellesleg a júliusi-augusztusi felmérések arról tanúskodnak, hogy a DP mértékletes reformpolitikájának növekszik a népszerűsége. A politikai élet szurkolói kiélhették magukat az érdekek ütközésének legújabb jelenetében, a tekintélyek vásárából azt tálalhatták a nagyközönség elé, ami a leglátványo­sabb. A bűnözés törvényes körülhatárolása, a parag­rafusok szerinti besorolása hét esztendő alatt számta­lanszor változott, de még ma sem egyértelmű. A tény­szerűségen túl Stan kirúgása rávilágít az indulás előtt álló parlamenti ülésszak politikai erőviszonyaira is. A parasztpárt erődemonstrációval próbálja megmutatni, ki az ország igazi ura. A liberális igazságügy-miniszter, hogy nem kell már együttműködnie az Iliescu által ki­nevezett Cochinescu főügyésszel, kényelmesebben érzi magát a nyeregben, s szigorú, kioktató hangon szónokol a tisztviselő vétkéről: az állami hatóság tekintélyének csorbítására irányuló próbálkozásokról. Figyelemre méltó, ahogyan Ana Blandiana, a Polgári Szövetség elnöke védelmébe vette Valerian Stant, akiről köztudott, hogy az említett szervezet élenjáró tagja. Blandiana határo­zottan kijelentette, hogy aki a legkevesebbet veszít az ügyön, az éppen a leváltott személy, rajta kívül minden­ki rosszul jár, s nem csak a vétkesek lajstromán szerep­lők. Ezután fog csak igazán kavarogni a hatalmi tüle­kedés. Constantinescu elnök ismét eljátszott egy békíté­si nagyjelenetet, ahhoz hasonlót, amilyent már láttunk tőle, s amiről Japánból, Indonéziából hazatérve azt mondta: soha többet. Mint ismeretes, az elnöki tanácso­sok többségét a Polgári Szövetség adta. A PSZ „hatal­mon kívül maradt” tagjai panaszkodnak, hogy rájuk nem hallgat senki, megtisztító lendületüknek nincs már a választási kampányban észlelt kereslete. Valerian Stant a PSZ-tagok között is előretolt állásba helyezték, a kormányfő közvetlen alárendeltjeként kellett dolgoz­nia, mégpedig a lehető legkényesebb munkakörben: a vétkek-bűnök nyilvántartása hárult rá, annak az arzenál­nak az adminisztrálása, ahonnan a koalíció tagjai fegy­vereiket beszerzik, amikor időről időre pontra kell ten­niük egymást. Amennyiben Stan önállóan cselekedett, s a becsület vezérelte, meg a hit, hogy akármilyen gyen­gének is számít, akármilyen hiányosak is az információi, csak véghez tudja vinni a politikai szereposztás kitisz­títását, akkor őt egy kényelmetlen lázadónak lehet tekinteni. Ha nem így történt, akkor ma csakis mint kellemetlen üzenetet hordozó futárt léptették le a színről. Lehet, hogy holnap dicshimnusz jár majd neki. Sugár Teodor SÚLYOS KÖZÚTI BALESETBEN PÁRIZSBAN meghalt Diana hercegnő A tragikus kimenetelű bal­esetben barátja, a dúsgazdag Dodi al-Fayed, a Harrods áru­ház örököse is életét veszítette. A rendőrség szóvivője szerint a baleset szombaton nem sok­kal éjfél után történt. A her­cegnő autóját motoros fotóriporterek vették üldözőbe — jelentette a Reuter. Az autó vezetője is életét veszítette, egy negyedik személy, a hercegnő testőre pedig megsebesült. A baleset egy alagút- ban történt, a Place de l’Alma térnél. A francia rendőrség közölte, hogy.a baleset után számos fotóriportert őrizetbe vettek, hogy kihallgassák őket. A megrongálódott Mer­cedes gépkocsit elszállították a baleset helyszínéről. A Sky televízió szerint az autó 160 kilométeres sebességgel száguldott a rendkívül szűk közúti alagútban, a betonfalnak ütközött és felborult. Erzsébet királynő és Kárply herceg megrendülve értesült a hírről — közölte a Buckingham- palota. Diana hercegnő két fiát, Vilmos és Henrik herceget értesítették édesanyjuk haláláról. A párizsi Salpetriere kórház orvosai közölték, hogy a hercegnő halálának közvetlen oka szívroham és mellkasi vérzés volt. A balesetben érintett motoros fotóriporterek nevét egyelőre nem közölték, a helyszínről elszállítottak egy összeroncsolt motort. Tony Blair brit kormányfő kijelentette: mélységesen megrázta őt Diana hercegnő halálának híre. (folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék