Háromszék, 1997. október (9. évfolyam, 2156-2182. szám)

1997-10-01 / 2156. szám

■\R független napilap koalíciós vita RMDSZ—parasztpárt vegyes bizottság A szenátus oktatási bizottságának keretében az RMDSZ és a parasztpárt megegyezett az oktatási törvény módo­sításában felmerült nézeteltérések ren­dezésére létrehozott vegyes pártközi bizott­ság összetételéről. A szövetséget Verestóy Attila, a szenátusi frakció elnöke, Frunda György szenátor, Tokay György kisebbség- védelmi miniszter, Béres András oktatási államtitkár és Asztalos Ferenc képviselő, a képviselőház oktatási bizottságának el­nöke képviseli, míg a parasztpártot Virgil Petrescu oktatási miniszter és négy pa­rasztpárti képviselő reprezentálja. A bi­zottság előreláthatóan a hét közepén ül össze. • Lászlóffy Pál, a Romániai Ma­gyar Pedagógusok Szövetségének elnöke nyilatkozatban szögezte le, hogy a sürgős­ségi kormányrendelet érvényben van, így alkalmazni kell. A történelem-, földrajz- és szakoktatás, valamint a minden szintű anyanyelvű oktatás tekintetében az RMPSZ nem hajlandó további kompromisszumra, hiszen a sürgősségi kormányrendelet ön­magában is kompromisszum volt. A to­vábbi engedmények az anyanyelvű ok­tatásért folytatott küzdelem feladását je­lentenék — fogalmazott Lászlóffy Pál. MA RIADOGYAKORLAT SEPSISZENTG Y ORGY ON Földrengés-katasztrófát szimulálnak Ma reggel 10 óra 2 perck­or Sepsiszentgyörgyön meg­szólalnak a város szirénái, jelezve egy földrengés-ka­tasztrófa elhárítását szimuláló gyakorlat kezdetét. Elsőnek a húsgyárnál (Ca- salco Rt.) tartanak mentési gyakorlatot. A megyei polgár­védelem szervezte akció el­képzelt forgatókönyve szerint a húsgyárnál az erőteljes kéregmozgás miatt megsérül az ammóniatartály, és az al­kalmazottakat, helyi lakosokat a közeli magaslatokra (Élő­patak, Szemerja)kell menekíte­ni. A gyakorlat ideje alatt (10.02—10.25 óra között) leállítják a forgalmat Sepsi- szentgyörgy délnyugati ré­szében, az illyefalvi és az elő- pataki út kereszteződésénél. Ezt követően a Mihai Vitea- zul Líceumnál történik mentési gyakorlat a feltételezett föld­rengés következményeinek el­hárítására. Ennek forgató- könyve, hogy az épületben „rekedt” gyermekeket „ki­mentik”, majd a „sérült” tanu­lókat az elsősegélyt nyújtó helyeken fogadják, s a „súlyos” eseteket a kórházba irányít­ják. A textilgyár melleti or­vosi rendelő előtti udvaron két tábori sátort állítanak fel a „sebesültek” orvosi ellátása érdekében. Ezzel párhuza­mosan a textilgyárnál is gya­korlatra kerül sor, ahol a gáz­vezetékek feltételezett meg- repedése miatt keletkezett „tűz” következményeit igyekszenek elhárítani. Lezárják a forgalmat •10.25—10.45 óra között a K.ós Károly úton, a gépkocsikat a Kórház utca;—Vasile Goldiş (volt Progresul) utca—Andrei Şaguna (volt Marx Károly) utca irányába terelik. A Kovászna Megyei Polgárvédelmi Felügyelőség (1PC) főnöke, Gheorghe Cos- tache őrnagy szerint a riadó­gyakorlatban összesen 100 személy vesz részt a megyei és városi rendőrség, a kato­naság, az egészségügyi igaz­gatóság, a tanfelügyelőség, valamint a textilgyár, hús­gyár és egyéb kereskedelmi társaságok közreműködé­sével. Domokos Péter VEGKIELEGITES • Holnaptól fizetnek A Kovászna megyei takarékpénztár október 2-ától kezdi meg az autóvillamos­sági gyárból átszervezés miatt elbocsátott alkalmazottak vég- kielégítésének folyósítását. Csütörtöktől 331 személy veheti át a bánatpénz első havi, mintegy 650 ezer lejes részletét. (L.) Eredményes cégek (megyei toplista a 4. oldalon) MAGANOSITAS A sepsiszentgyörgyi Tipocart Nyomdában Átszervezés előtt áll a brassói Tipocart Nyomda sepsiszentgyörgyi részlege. Hivatalos értesítést még nem kaptak ugyan, de szóbeli közlések alapján annyit már tudni lehet, hogy az alkalma­zottak munkaszerződését októbet elején felbontják, s az átszervezést követően magánbefektetői korszerű­sítésre lehet számítani. A Tipocart szentgyörgyi alegysége jelenleg 20 alkalma­zottat foglalkoztat, közülük 18-nak várhatóan október 6-án felbontják a munkaszerző­dését, és a kilences kormány- rendelet előírásai szerint októ­ber végétől megkaphatják vég- kielégítésüket. Mindössze az egység főnöke és a kapus marad tisztségében. A brassói anya- vállalat annyira szegény, hogy az alkalmazottak már két hó­napja nem kaptak fizetést, s korszerűtlen felszerelésük miatt az utóbbi időben alig volt munkájuk. Értesüléseink szerint az alegység részvényeinek egy részét már megvásárolta a bukaresti Mediapro, és a be­fektetők többségi tulajdont kívánnak szerezni. A Media­pro képviselői nemrég Szent- györgyön jártak, és azt mond­ták, korszerű németországi gépekkel szerelik majd fel a nyomdát. A Mediapro jelezte, hogy az elbocsátottak közül 13—14 személyt újraalkalmaz. (Mózes) Prefektusok szövetsége (tudósításunk a 2. oldalon) Kormos partján mandulafa virágzik (Kisgyörgy Zoltán riportja az 5. oldalon) Máról holnapra PERELJ, URAM, PERLŐIMMEL A zsoltáros cím ne tévessze meg az olvasót: mind­közönséges eföldi perekről és perlekedésekről lesz szó. Miron Cozma bányászvezért ez év januárjától kezdve tartják fogva, letartóztatását a legsúlyosabb vádpon­tok alapján eszközölték: a népgazdaságnak okozott tetemes kár a mineriádák idején, a fővárosi bányászlá­togatások alkalmával kioltott emberéletekért való felelősség. A listát nem folytatjuk, az olvasó betéve tudja, miket művelt a bányászlíder a Zsil völgyében, Olténiában, Bukarestben és jártában-keltében mindenhol. Kétségtelen, hogy letartóztatása a törvény embereinek legfontosabb lépése volt, az országvezetés belső és külső hitelét kellett részben helyreállítani a rács mögé ültetéssel. A per mostani fordulata tulajdonképpen senkit sem lep meg, hisz mindenki tudta, Iliescu exelnökön kívül, hogy őexcellenciájának milyen szerepe volt a mineriáda- szervezésben. Hiszen ő mondta az emlékezetes köszöne­tét bukaresti bányászbúcsúztató alkalmával. Cozma most, úgy tűnik, kiugratja a nyulat a bokorból: azt vallja, hogy Iliescunak (Petre Románnak is) mellette lenne a helye ott túl a rácson. Ez a vallomás azért fontos, mert az a sokaság, amely egykoron az exelnököt pajzsára emelte, hiszékeny, megtéveszthető, a makutyi dumák olyan tömkelegével árasztják el, hogy közöm­bössé szálkásodik, de mert ehhez hozzászoktatták, kész hitelt adni a legostobább hazugságnak is, ha azt po­tentátok mondják. Most érthető igazán, hogy miért akart a szóban forgó uraság mindenáron újra államel­nök maradni, harmad-, akár negyedíziglen is, és miért szövetkezik a fasiszta színezetű ördöggel, a komcsikkal, bárkivel. Ha ugyanis hatalmon marad, akkor nem lenne most Cozma-per, nem molesztálnák holmi törvénycik­kelyekkel, tényekkel. Nem kell azért nagyon búsulni, a SEPSISZENTGYÖRGY 1997. OKTÓBER 1. 2156. szám ÁRA 700 lej Előfizetőknek 375 lej SZERDA 7. OKTÓBER 2-5 A sepsiszentgyörgyi színházépületben holnap, ok­tóber 2-án kezdődik a Tamási-centenárium esemény- sorozata. 17 órától az előcsarnokban a marosvásárhelyi Színművészeti Akadémia diákjai mutatják be Tamási Áron Bajlátott szülőföld című darabját; 19 órától könyvbemutatóra és ünnepélyes megnyitóra kerül sor az előcsarnokban; 19.45 órakor felavatják Petrovits István szobrászművészTamási-mellszobrát; 20 órakor a sepsiszentgyörgyi magyar társulat bemutatót tart Tamási Áron Vitéz lélek című népi játékával. Az előadást Bocsárdi László rendezte, díszlettervező Bartha József, a főbb szerepekben fellép: Bartha Boróka, ifj. Győry András, Nemes Levente, Botka László, Molnár Gizella, B. Anghi Gabriella, Kőmíves Mihály, Tóth Tamás, Darvas László, Diószegi Imola, Debreczi Kálmán, Pálfi Tibor, Szakács László, Váta Lóránt. Az első nap végezetéül a Park-bunkerben a színház Marathon Experience együttese Örömzenélés című előadásával lép fel. . ' 'V parlamenti immunitás ernyője alatt nem veri el a törvényszéki ítélkezés zivatara. Tekintélye azért elázik, penészedik a meglévő presztízs maradéka. Ezt jelzi az is, hogy még Cozma is megtagadja, állítván, hogy ha behódol, akkor most ő is szenátor vagy kormányfő lehetne. Ha ez megtörténik, elképzelhetünk egy parla­menti meccset, bárjelenetet a kormányban, akármit, ahol Cozma az immunitás takarója alatt szétvereti a betyárbútort, s meglincseltetheti a haza oszlopait. Mostani taktikája a kívülálló számára is világos: ha ilyen személyiségek társaságában és ezekkel együtt vétkes, sohasem lehet végére járni az ügyeinek. Más magas szintű perek is fogva tartják a köz­véleményt. Olyannyira, hogy a napi betevő falatról is képes megfeledkezni. Bűvölik a lapok, a televízió képernyője, a rádió. Szenzációból olyan a napi dózis, hogy a kábítószerezés kisdedjátéknak tűnik. A maf­fiózók csapatai összejátszottak és -keveredtek a titkos- szolgálati ügynökségekkel, mesés vagyonok átjátszá­sáról és megkaparintásáról cikkeznek a lapok. Beszél­nek politikai-pénzügyi, a stratégiai flotta, a kőolaj, a titkosszolgálatok maffiájáról. Alexandru Răducan, a kevés letartóztatottak egyike a politikai-gazdasági maffia élén lévők között ugyancsak a volt állam­elnököt, Ion Iliescut jelöli meg. Adrian Năstase se marad ki a listából, aztán Viorel Hrebenciuc, Victor Op aschi, Mihai Ungheanu, Corneliu Stegaru és a többi potentát következik az Iliescu idejéből. Azok, akiknek az orra kormos, ellenük megszer­vezett szándékos lejáratási kampányt emlegetnek. Az elcsapott potentátok fenyegetőznek, leleplező adatokat közölnek. A kampány most Dejeu belügyminiszteifeel- len folyik, aki, tudni vélik, szeretőt tart, és Clinton elnök látogatása idején a szállodát átfésülő CIA em­berei kapták in flagranti. Circulus vitiosus: körben forgó gyanakvás tombol, s a nagy ricsajgásban araszolgatva halad a valóban vétkesek felelősségre vonása. Sylvester Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék