Háromszék, 1998. január (10. évfolyam, 2232-2255. szám)

1998-01-05 / 2232. szám

HÉTFŐ Constantinescu nem adja Cotoroceni kulcsát Az új esztendő politikai botránnyal kezdődött. Mihály király december 30-i bejelentését, miszerint örököse lánya, Margit hercegnő, a politikai élet egyes szereplői a mifelénk szokásos hisztérikus reagálással vették tudomásul, s követelték, az államelnök azonnal válaszoljon a példátlan ki­hívásra. Constantinescu január 3-án ennek eleget is tett. Tévébeszédében kijelentette: Romániában nem időszerű sem a királyság helyreállításával kapcsolatos népszavazás, sem az előrehozott válasz­tások kiírása. A volt uralkodó helyzetével kap­csolatban Constantinescu elmondta: tudomásul vette a kormány 1998. január 2-i állásfogla­lását, miszerint I. Mihálynak joga van letelepedni az országban, ha tiszteletben tartja az 1991-es alkotmányt, a román nép által törvényesen meg­választott hatalmat, valamint az állami pro­tokollt, s leszögezte: Mihály királynak mint volt államfőnek helyzetét a román parlamentnek az elkövetkezőkben törvényesen is rendeznie kell. (simó) KIÚT Barangolás mágneslemezen A Magyarok Világszövetsége Er­délyi Társasága (VET) rendhagyó karácsonyi köszöntővel lepte meg barátait: a borítékban KIÚT V3.0 nevet viselő számítógépes mágnes­lemez is helyet kapott. Barangoló­programot tartalmaz, melynek segít­ségével Románia és Magyarország különböző tájaira juthatunk el. Ter­mészetesen az elképzelt térben, de a grafikonok, más információk se­gítségével a valós barangolások is célszerűen előkészíthetők. Az ajándék két célt szolgál — írja kísérő levelében Patrubány Miklós VET-elnök. — Nemzeti közösségünk szellemi-lelki gyarapodását, és — a program háromnyclvüsége révén — baráti jobbot nyújtunk a velünk együtt élő román és német közösségek tagjainak. A KIÚT lehetséges ma­gyar válasz a globalizálódó világ szám­talan kihívásának egy részére. (Ferencz) Szebb és gazdagabb új évet! Az 1996. évi helyhatósági és általános választások gyökeres változásokat sejtettek. Az azóta eltelt időszakban kiderült: tovább folyik az érdekvédelmi, önkormányzati iszapbirkózás. A legcsekélyebb jó eredménnyel. Ami kétségessé teszi a szép és jó elképzelések valóra váltását. Bárót polgármesterét, DR. DEMETER JÁNOST erről kérdeztük. — Beiktatásakor milyen terveket szőtt a baróti ön- kormányzat? — Négy évre kidolgozott tervvel indultunk, és ter­mészetesen elsősorban arra összpontosítottunk, hogy a- nyagi fedezetet tudjunk biz­tosítani, amelyek révén mun­kánkat a legkevésbé hátráltat­ja a költségvetés szűkössége. 1997-ben sok, korábban meg­kezdett javítást-korszerűsítést folytattunk és fejeztünk be, illetve fontos terveket finan­szíroztunk, hogy 1998-ban elkezdődhessék azok kivi­telezése. Annak ellenére, hogy pénzhiány miatt mind az ön- kormányzat, mind az oktatá­si intézmények veszteséggel zárták 1997-et, sikerült telje­sen felújítani sok iskolaépü­letet, egy falusi művelődési otthont, a baróti körorvosi rendelőt, és kifizettük példá­ul a baróti Víz utca korsze­rűsítésének tervét. Mindent egybevetve, azt hiszem, si­keres évet zártunk. — És ami nem sikerült? Benkő Levente (folytatása a 2. oldalon) ESZTENDOFORDULO * ESZTENDOFORDULO ísiszentgyörgyön IKREK SZÜLETTEK A gyermek a legfontosabb, karácsonykor, szilveszterkor, az új esztendőben. Mindig. Ennek jegyében örvendünk a sepsiszent­györgyi kórház idei első újszülöttjének, az uzöni Dobri Ildikó negyedik gyermekének, Mezei Szabinának, aki még szép nyugo­dalmasan eltöltötte a szilveszter éjszakát édesanyja méhében, hogy aztán január 1-jén reggel nyolc óra után néhány perccel meg­érkezzék e világra. Amilyen csendes volt az évforduló éjszakája, úgy megelevenedett az osztály reggeliben, kisvártatva világra jött az esztendő második gyermeke, Virág Sándor Szilárd, s tíz óra tájt László Margit geológus asszony ikergyermekeknek adott életet. István 2900 grammal, Noémi 2200 grammal született. Szépek, egészsége­sek. Otthon egy kilenc- és egy hatéves test­vér várja őket, s apjuk, Attila, akire ezentúl nem négy-, hanem hattagú család eltartásá­nak felelőssége hárul. Az édesanyáról mosoly­gó boldogság sugárzik: megleszünk, hogyne lennénk meg, mi tudjuk, hogy a gyermek örömforrás. Csak még nagyon sokan nem tudják. Január első öt napjában 16 gyermek született Sepsiszentgyörgyön, év végéig minden bi­zonnyal eléri az 1997-es szintet, amikor is 1296 gyermek születését jegyezték be a nagykönyvbe. (Simó) (folytatása a 2. oldalon) Hétfői Sport Kovásznán Máról holnapra Zongora és kakukkóra Már karácsony előtt felhevítették a hazai politikai életet az egykori uralkodó hazatérésével kapcsolatos kérdések. Mégpedig attól fogva, hogy Dán Grigore zon­goraművész gálakoncertjére meghívta az államelnököt és I. Mihály exkirályt is. A jeles művész, aki meggyőződéscs monarchista, a hangverseny megnyitóján a királyt, a királynét, az elnököt és feleségét — ebben a sorrendben — köszöntötte. Politikai esetlenséggel, de művészi odaadás­sal megtett első lépésnek számított c jelenet a múlt és a jelen megbékélésének mozzanatai között. Másféle szenve­délyek szolgálnak a politika tárgyául. Az izgalom akkor hágott tetőfokára, amikor az egykori uralkodó a száműzetésének 50. évfordulója alkalmával rendezett vacsorán bejelentette: lányát, Margit hercegnőt jelöli utódként, rá ruházza minden előjogát. Amennyiben c bejelentés célja a politikai reakciók felmérése volt, ak­kor elmondhatjuk, telitalálat volt. A TDRP azonnal veszélyt kiáltott: két hatalmi központ alakulhat ki, ameny- nyiben (régi, jól bevált mumus) külső nyomásnak engedve fokozatosan teljesülnek az egykori uralkodó szándékai. A Demokrata Párt kifejtette, hogy a republikánus esz­mék híve marad. A kormány bejelentette: tiszteletben tartja a volt király óhaját, és megengedi, hogy száműzetését befejezettnek tekintve visszatérjen az országba. Cons­tantinescu elnök január 3-án lépett szónoki pulpitusra fondorlatokkal teli beszéddel. Az 1991-es alkotmány szavatolójának mondotta önmagát, és vállalta, hogy mandátuma idején nem engedélyezi a köztársaság vagy monarchia kérdését eldönteni hivatott népszavazás meg­szervezését. Könnyen megfejthetők az elnöki beszcly- ben foglalt egyéb utalások. A DP-nek szólt, hogy nem lesz előrehozott választás, még akkor sem, ha e párt netán kilép a koalícióból. A TDRP-t pontra tette azzal, hogy felszólította: fejezné be a parlamenti zajkeltést és a többi romboló jellegű ellenzéki manővert. És itt az elnöki nyilatkozat hangvétele igencsak maróvá változott. Constantinescu szerint a király hazatérésének meg­közelítésében a TDRP és Iliescu visszaél a bizalommal, amikor az elenyésző népszerűségnek örvendő monar­chista eszmék felkarolásának nevezi a hivatalos álláspon­tot, s közben mit sem törődik egykori hatalmi csatlósával, a Nagyrománia Párttal és annak vezetőjével, aki az államelnöki hivatalt a vérbosszú diktatúrájának be­vezetésével vádolja. Ugyanazzal a fegyverrel lép harcba Constantinescu, mint amivel őt magát ostromolták. Tavaly év elején az NRP elnöke moratóriumot javasolt neki, megpróbálta bedobni azt a csalétket, mely hét esztendővel korábban hatott. Annak idején is a miniszterelnökre, Petre Ro­mánra kiáltott sátánt, ugyanezt próbálta 1997 január­jában Victor Ciorbeával. Nem sikerült, a Ciorbea-—• Constantinescu kettős érintetlen maradt. Úgy látszik, az államfő rájött, jelét kell adnia annak, hogy tudja, miféle viszonyban áll a nacionalizmus az egykori politikai rendőr­ség irattárának ellenőreivel. Akárcsak 1990-ben, a re­form helyben topogása és a hatalmon belüli konfliktu­sok nyitnak teret a nacionalisták előtt. A legfrissebb felmérések szerint az NRP népszerűsége 12 százalékos, vezérével pedig a lakosság 29 százaléka rokonszenvez. C. V. Tudor politikai pályafutása ma is azt igazolja, ami az előző törvényhozás végén vált nyilvánvalóvá: Ion Iliescu és Virgil Mágureanu mélységesen tévedett, amikor a nacionalizmust a reformnál előbbre valónak tekin­tette. Velük együtt tévedett azonban mindenki, aki még a csausiszta mérgektől való teljes megtisztulás előtt bedőlt a szélsőséges szónoklatok ártatlanságáról és szükségessé­géről, a nemzeti doktrína helyreállításáról szóló ma­gyarázatoknak. Nyolcesztendei átmeneti politikában szerzett tapasz­talatokra alapozva: nem hinném, hogy a visszavágásban foglalt felhívást megérti minden érintett. Nem lényegtelen azonban, hogy mikor hangzott el: az országos védelmi tanács december 22-i ülése., Adrian Severin, Traian Bă- sescu lemondása, I. Mihály december 30-i nyilatkozatai, és szilveszter után. Ebben az időszakban az embereknek kicsit több idejük jutott az elmélkedésre is. Felfigyelt erre Cotroceni kakukkórájának madara, és megszólalt, de nem átkot kiáltott. Sugár Teodor Karácsonytól szilveszterig, illetve tegnapig meglehetősen hosszadalmas volt az ünnep, s ezt az érezte legjobban, akinek az ünnepek alatt kevés volt a pénze. Lapos pénztárcával so­kan laposan ünnepeltek, de a- zért mégis akadt mintegy 240 személy, aki igénybe vette a kovásznai idegenforgalmi társaságok által felkínált (személyenként 1 200 000— 2 040 000 lejes), 4—7 napig terjedő szilveszteri szolgál­tatásokat. Természetesen ők nem kovásznaiak, hanem ilyen­olyan igazgatók, vezető be­osztású személyek, akik az ország legkülönbözőbb hely­ségeiből érkeztek. Kiszivá­rogtatott hírek szerint az Országos Rendőrfelügyelöség (1GP) kábítószer-felelőse is Kovásznán szilveszterezett. Hogy hol, azt szigorúan titok­ban tartották. Nem rejtették vé­ka alá viszont, hogy az Állami Protokollgondnokság (RAPS) bukaresti gazdasági igazga­tója, Mocanu Mircea és család­ja a Horgász-völgyi (volt Ceau- şescu) villában múlatta az év utolsó óráit. (folytatása a 2. oldalon) Bodor János Erdővidéken Baróton és környékén csend honolt az esztendőfordulón. Ez alól csak az óesztendőt búcsúztató s az újat köszöntő harangszó, a vidám hejehujázások és természetesen a pezs­gő- meg petárdapukkanások képeztek kivételt. Az emberek az ünnep napjait pihenésre, lazításra használták, s erő­gyűjtésre az iszapbirkózás idei folytatásához. Az egészség- ügyieknek alig, a rendőrségnek a szokásos szolgálatot leszámít­va egyáltalán nem akadt tennivalója ezekben a napokban. A baróti kórház sürgősségi részlegén ez idő tájt négy esetet jegyeztek. Egy-egy apróságot tüdőgyulladással, illetve kó- likás hasmenéssel be kellett utalni a gyermekosztályra, két felnőtt beteget pedig a szükséges ellátás után hazaengedtek. Tegnap reggelig egyetlen kisded sem született a baróti kórházban, a jelentkező egyetlen vajúdó asszonyt a megyei kórházba szállították. A baróti rendőrség parancsnoka, Ro- ghină Gheorghe százados arról tájékoztatott, hogy a bel­ügyiek semmilyen törvénytelenséget nem észleltek decem­ber 31.—január 2. között. Molnár Deák Mária SEPSISZENTGYÖRGY 1998. JANUÁR 5. 2232. szám ÁRA 700 lej Előfizetőknek 540 lej

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék