Háromszék, 1998. március (10. évfolyam, 2280-2305. szám)

1998-03-02 / 2280. szám

független napilap SEPSISZENTGYÖRGY 1998. MÁRCIUS 2. 2280. szám ÁRA 800 lej Előfizetőknek 540 lej HÉTFŐ Hasznosabb együtt, egymást segítve versenyezni, mint egymás ellen — fogalmazta meg Birtalan Ákos turisztikai miniszter szombaton a Kárpát-medence gazdasági együttműködési lehetőségeit elemző bajai konferencia zárónapján. A tanácskozást Egzisztenciateremtés, vállalkozásélénkítés és befektetések a kárpát-medencei régióban címmel a magyar Miniszterelnöki Hivatal, a Határon Túli Ma­gyarok Hivatala és az Új Kézfogás Közalapítvány közösen rendezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, vala­mint több szponzor támogatásával. A konferencián Burgert Róbert, az "Új Kézfogás Közalapítvány ku- ratóriumi^elnöke elmondta: tavaly mintegy 1,3 mil­liárd forintot kaptak a költségvetésből, amelyből eddig több mint 850 milliót használtak fel. Egyebek között létrehoztak 24 vállalkozásfejlesztési központot, a legtöb­bet-— tizenhetet — Erdélyben, a többit Kárpátalján és a Felvidéken, illetve egy már a Vajdaságban is működik. A költségvetési forrás csaknem felét Erdélybe juttat­ták, kiemelten azzal a céllal, hogy segítsék a határain­kon túli vállalkozásokat. s ________________(folytatása a 2. oldalon)_______________^ Több meleget A kézdivásárhelyi tanács és a helyi közüzemek március 4—5-én a bálványosfürdői Kárpátok Szálloda tanácskozó- termében nemzetközi értekezletet tart a távfűtőrendszerek hatékonyabbá tételéről. A rendezvény fővédnöke Borbély László, a közmunkálatügyi és területfejlesztési minisztérium államtitkára. A másfél napos konferenciá­ról pénteken a kézdivásárhelyi városházán a szervezőbizottság nevében róraéSá/ií/or alpolgár­mester tartott sajtótájékozta­tót. Elmondta: a tanácskozás fő témája a város fűtési hálóza­tának korszerűsítése, átalakítá­sa, Jól működő, hatékony fűtési rendszert csak úgy lehet kiépíte­ni, ha a tervezés során minél na­gyobb körben kikérik a szakem­berek véleményét. Erre ad kitű­nő lehetőséget a sorra kerülő bál- ványosi nemzetközi tanácskozás. A rendezvényre neves bel- és kül­földi szakcégeket hívtak meg, s jelen lesznek a területfejlesztési és pénzügyminisztériumi képvi­selők, hiszen a két szaktárcának igen nagy szerepe van a döntés­ben. A meghívott cégek műszaki megoldásokat körvonalaznak, s a hazaiakon kívül osztrák, ma­gyar és francia képviseletek je- lentettékbe részvételüket. Ahe- lyi szakemberek jelenléte azért fontos, mivel a kivitelezés rájuk hárul. Jelen lesz a francia nagy- követség gazdasági attaséja is, és meghívják az osztrák nagy- követség gazdasági képvise­lőjét. A konferencia fö célja o-, lyan megoldást találni közösen, ; amely a legmegfelelőbb Kézdi-i vásárhely számára — hangsú-’ lyozta az alpolgármester. A ren­dezvény támogatói: Consic Rt.J Vicarb Románia kft., EI-Co Rt.,, Secuiana Rt., Universal Paradis! kft., valamint a helyi munkaügyig és fejlesztési egyesület. (Iochom) Máról holnapra Bal, jobb!... Ha eltekintünk ama vitathatatlan ténytől, amitől nem is igen lehet eltekinteni, jelesen az uralkodó román politikai elit mérhetetlen cinizmusától, amely előbb- utóbb az előrehozott választások zavaros vizeire kormányoz­za az ország süllyedő hajóját, ismétlem, ha a politikusi felelőtlenségektől most darab időre eltekintünk, szembe­ötlő a politikai „ideológiai” palettán a szélsőséges pár­tok, politikusok, nézetek térnyerése. Ha néhány éve a Vatra, Radu Ceontea, Corneliu Vadim Tudor vagy Adrian Páunescu még afféle magányos bölényeknek tűntek, akik az általános nagy hangzavarban próbálták körvonalazni xenofób, sovén, zsidó-, cigány-, magyar- vagy éppen oroszellenes sültelenségeiket, ma hangjukat a változatlanul nacionalista közhangulat erősíti fel, s felsorakozik melléjük az újjászülető és önmagát minden erővel rehabilitálni és elfogadtatni akaró Vasgárda vagy a félillegális „kommunista” párt Adrian Páunescu demagóg nézeteit is sokban leegysze­rűsítő, primitív áriája, amelyet már csak azért sem érdemes lebecsülni, mert az újabb Öböl-háború küszöbén — amikor még teljességgel eldönthetetlennek látszott a helyzet, és semmi nem utalt az ENSZ-főtitkár, úgy tűnik, rendkívül hasznos békemissziójára — ezen párt korifeusai szabadjára engedve elképesztő és primitív Nyugat- és Amerika-ellenességüket, híveket toboroztak a világ csend­őre, az Egyesült Államok által fenyegetett (szintén) hős iraki nép megsegítésére. A szintén szót nem véletlenül használtuk, ha valami közös a jobb-vagy baloldali szélsőséges ideológiákban, az a Romániát hét évig uraló Iliescu-féle, többször nevet változtató „párt” szemléletét is döntően meghatározó nacionalista alaphang!... Az ebből kibom- ló román önképet is érdemes lenne egyszer már elemez­ni: egy két-háromezer éve direkt kereszténynek szüle­tett népről szól a történelmi paranoiával és heves ide­Ozsdolai hírhalom ♦ Február 25-ig 447 terület-visszaigénylő kérést iktattak a községházán. A közbirto­kosság és tizedes erdők telekkönyvi máso­lata a polgármesteri hivatalnál tekinthető meg. Az igényléshez az egykori tulajdo­nosok vagy örökösök másolatot kérhet­nek. Az egyház és az iskola terüle­teit feltüntető te­lekkönyv is elő- v------------———-------........ került. Összeállították az iratcsomót, amivel a vranceai Meszták részen levő havasi legelőt igénylik vissza. Március folyamán a község polgármestere egy iratcsomót a focşani-i megyei földosztó bizottsághoz, egy másikat pedig Valea Sárii polgármesteri hivatalához óhajt letenni. ♦ A magyar polgármesterek gödöllői világtalálkozóján Kovács Géza polgármester és Csíki Dávid alpolgármester vesz részt. A községi tanács jóváhagyta, hogy az utazás költségeit a tanács állja. ♦ Brassói egyetemisták szociológiai felmé­rést készítenek a napokban a község területén. ZAGONBAN ♦ Az ozsdolai orvosi rendelőt elkerülte az egészségügyiek sztrájkjának szele. Dr. Turóczi Ildikó és dr. Máthé Enikő rende­lője mindvégig a betegek rendelkezésére állt. Ez idáig 1700-an választottak házior­vost, és iratkoztak fel a kör két orvosánál. N ♦ A polgár-: mesteri hivatal be­nyújtotta a föld- ---------:---------------------—' gázigénylést a me­gyei tanácshoz. A községvezető reménykedik abban, hogy Nyújtód után lehetőség adódik a gázhálózat további bővítésére. ♦ Brókerek jártak a faluban, akik potom pénzért megkezdték a részvények felvásár­lását. Az ügyet a február 24-i tanácsülésen is szóvá tették. ♦ Idén a Zsögön Zoltán művelődési otthon­ban nekifognak a konyha elkészítéséhez. Azt az itt tartott lakodalmak miatt látják szüksé­gesnek. ♦ Március 18-án az ozsdolai községházán kerül sor a felsőháromszéki polgármes­terek soros találkozójára. (Iochom) Mentés a jég alól Pénteken délután gyerekek csúszkáltak a zágoni halastó vékony jegén. Játékuk kis híján tragédiával végződött, hiszen Chilat Ştefan, a helyi rendőrőrs parancsnok gyerekei: Adriana (11 éves) és Bogdan (8), vala­mint Samson Diana Lorena (8) alatt beszakadt ajég, utóbbi kettő bekerült alája, Adriana pedig,egy jégtáblába fogózva kiabált segítségért. Bogdánt és Dianát eszméletlen állapot­ban a kovásznai kórház sürgős­ségére szállították, a kisfiút súlyos állapota miatt le sem vették a mentőről, azonnal a megyei kórház intenzív osztá­lyára vitték, ahol Sylvester Éva reanimáló orvos hozta vissza az életbe. Mindkét gyermek állapota javult, de továbbra is orvosi felügyelet alatt tartják. Az eset négy óra körül történt. Szerencse, hogy a gyerekek jajveszékelését meg­hallotta ifj. Rab Albert, aki riasztotta falusfeleit, s együtt kimentették a gyermekeket a jég alól, majd a lehető leg­gyorsabban a falu központjá­ba szállították őket (ti. a ha­lastó a falu szélén van). Ott Bacsó Szilvia postamesternő mesterséges légzéssel próbált segíteni a súlyosabb állapot­ban levő kisfiún. Amint Csorna József polgármestertől meg­tudtuk, az „életmentő fiatal­ember” sem tudott úszni, de a derekára kötelet kötöttek, és úgy ment be az 1-—1,5 m mély vízbe a kicsikért.,, Berci nem csak bátorságról tett tanú- bizonyságot — mondta a pol­gármester —, hanem maga­tartása a zágoni magyarok és románok közötti együttélés példája is. "A polgármester ál­lítását megerősítette Chilat Angela, a kisfiú édesanyja, akit telefonon kerestünk meg a megyei kórház intenzív osz­tályán: „Gyerekem állapota hál ’ istennek javult, jelenleg csak a jéghideg víz okozta hűlésre kap kezelést. Hogy életben van, azt a zágoni magyaroknak, az itteni egész­ségügyi személyzetnek, de kü­lönösen annak a bátor ma­gyar fiatalembernek köszön­hetem, aki annak ellenére, hogy nem tudott úszni, ki­mentette gyerekeimet a víz­ből. Ha már a történtekről ír, akkor azt is írja meg, kérem, hogy a magyar—román vi­szonyt illetően a mi esetünk is bizonyítja, hogy semmi sem igaz abból, amit az itteni ma­gyarokról oly sokat ír a sajtó, mert a zágoni magyarok men­tették meg egy román rendőr gyerekeinek az életét. Ezért hálával, köszönettel tartozunk nekik. (Bodor) genellenes kirohanásokkal megspékelt alapdal, amelyet jobb és bal oldalról annyian variálnak. Ezt a „hős népet” a soraiba férkőző idegenek állandóan elárulják és becsapják... S egyet kell értenünk Románia külügyminiszterével, aki épp ezen utóbbi időben felerősödő jelenségekre célozva mondta el egy mamut-tévébeszélgetésen, hogy el kellene dönteni végre, mit is akarunk! Hiszen egyfelől az ország kilencven-egynéhány százaléka lelkes NATO-hívő — bár szerinte a lakosság nagy része halvány fogalmakkal sem bír az észak-atlanti katonai szervezet céljait vagy elkép^ zeléseit illetően, számukra a cseausiszta, kommunista propaganda által tételezett szebb jövőt jelenti a NATO, a földi paradicsomot, ahol majd nem kell dolgozni, egy szalmaszálat sem kell többé keresztbe tenni etc. —, másfelől nagyjából ugyanezek hevesen Amerika-ellenesek is! Sokszor az az ember érzése — elég hideglelős felismerés, meg kell adni —, hogy szerencsétlen hazánk az e századi rosszat, tragédiákat, bajokat egyértelműen az Egyesült Államoknak köszönheti, s teljességgel eltörpül, eltűnik így a tragédiáinkban a szomszédos orosz (volt szovjet) nagyhatalom felelőssége!?! Igazat kell adnunk Caius Dobrescunak is, aki a Dile­ma egyik utóbbi számában nagy erudícióval jellemezte a román szélsőségesség forrásait, válfajait és korszakait, kissé szomorúan állapítva meg, hogy a törékeny román demokráciát igenis jogilag is meg kellene védelmezni a szélsőségesek előretörésétől. „Megengedhetetlen — írja nemesen felháborodva —, hogy noha az 1991-es alkot­mány tiltja a szélsőséges pártokat, mindeddig senki sem próbálkozott a fogalom jogi meghatározásával. A parla­menti bizottságoktól az Alkotmánybíróságig és a Román Hírszerző Szolgálatig jó néhány intézmény létezik, amely arra hivatott, hogy egy olyan, még bizonytalan demokráciát, mint a román, megvédelmezzen az antidemokratikus csoportok és ideológiák erőszakosságától.” Amíg még van idő!... Bogdán László, Nem lesz szükség gólyalábra Annak idején szóltunk ar­ról — Barabás Miklós egykori sáromberki utazása kapcsán —, hogy centenáriumi ünnep­ségek idején Kézdimárkosj'al- va felé s onnét Szentkatolna irányába kocsikázó illusztris meghívottak számára idejében be kell szerezni a falábakat, hogy ezen az út­szakaszon köz­lekedhessenek, s centenáriumi koszorúikat elhelyezhessék a nemzet festőjének szülőfalu­jában található szobránál. Az esemény nagyságrendjét jel­zi, hogy a sepsiszentgyörgyi centenáriumi kiállítás fővéd­nökeinek nem kisebb szemé­lyiségeket kértek fel, mint a két államelnök, Göncz Árpád és Emil Constantinescu fe­leségét. Lapunk és a Barabás Mik- lós-emlékbizottság közbelé­pésére Orbán Árpád megyei tanácselnök intézkedett, hogy a megyei útigazgatóság az A Isócsernáton—Kézdimárkos- falva—Kézdimartonjálva— Szentkatolna útszakaszt 1998. június 20-igjárhatóvá tegye. Ezek az apróságok annyira fontosak, hogy — emlékez­zünk — Andrei Pleşu külügy­miniszter egyik tévényilatko­zatában kifej­tette: elsősor­ban nem az or­szág külső képét kell a fiillentéses flastromok- kal rendbe hoznunk, hanem belső dolgainkat kell úgy ren­deznünk, hogy Európába be­tagolódhassunk. Induljunk el Berlinből — mondta—, utaz­zunk át Ausztrián, Magyar- országon Romániába, s észre­vehetjük, micsoda különbsé­gek választanak el azoktól az országoktól, amelyek tár­saságába igyekszünk. (folytatása a 2. oldalon) Sylvester Lajos Gazdajegyre várva Naponta többen is keres­nek a szerkesztőségben: mi­kor lesz már kupon? Nos, az idei jegyek még nem érkez­tek meg, erről értesítjük olvasóinkat a megfelelő időben. De most még — kuponra várva — vessünk egy rövid, számszerű pil­lantást a tavalyi mezőgaz­dasági jegyek sorsára. Háromszékre összesen 114 ezer gazdajegyet hoztak, ebből 110 124 darabot osztottak ki. (A fölösleges jegyeket a törvény értelmében megsemmisítet­ték.) A megyei bankkirendelt­ségeknél (Kereskedelmi Bank, Mezőgazdasági Bank és Bank- coop) összesen 66 104 kupont számoltak el. A megyei szak- igazgatóság adatai szerint még 4645 jegyet az uzoni Sem- s rom révén a brassói bankok­- ban váltottak be. Az adatok- t ból kitűnik, hogy mintegy 40 v ezer jegyet vagy nem használ- 1 tak fel a gazdák, vagy más „úton” értékesítették. A fize- 1 tőeszközként használt jegyek ’ összértéke hivatalosan tehát nem éri el a 9 milliárd lejt. Azt is mondhatjuk: a három- j széki kistermelők tavaly ki- £ lencmilliárd lej felhasznált . állami támogatásban része- sültek. (Ferencz) I SZABÓ GABRIELLA ' tegnap délután arany­- érmet szerzett a valen­ciai fedett pályás atléti­. kai Európa-bajnokság női 3000 méteres sík­1 ) futási próbáján. (L.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék