Háromszék, 1998. november (10. évfolyam, 2487-2511. szám)

1998-11-02 / 2487. szám

SEPSISZENTGYÖRGY 1998. NOVEMBER 2. 2487. szám ÁRA 1000 lej Előfizetőknek 741 lej Radu Vasile: lesz magyar—német . egyetem Radu Vasile pénteken vidéki úton volt, s ennek során újságírók arról faggatták, hogy az oktatási miniszter miért nem volt jelen azon a kormányülésen, amelyen megszületett a határozat a Petőfi—Schiller nevű állami egyetem alapításának megindításáról. „Marga az említett kormányülésről egészség- ügyi okok miatt hiányzott, de jelen volt az oktatási minisz­térium államtitkára. A magyar—német egyetem alapításáról szóló kormányhatározatot mindenesetre végre fogjuk hajtani, függetlenül Marga miniszter álláspontjától. Tudatosítani kellene, hogy egy elfogadott határozatot végrehajtanak, és nem kommentálnak” — szögezte Radu Vasile kormányfő. A kormány szeptember 30-án hozott határozatot a Petőfi— Schiller Egyetemről. A kormányhatározat értelmében az egyetemalapítási folyamatban az oktatási minisztérium kulcs­szerepet kapott. Andrei Marga miniszter és közvetlen munka­társai azonban a kormányhatározat megjelenése pillanatától azt igyekeznek bizonyítani, hogy az törvényellenes, s erre hivatkozva a miniszter mindeddig figyelmen kívül hagyta az összes rendelkezést, amely a határozatból az irányítása alatt álló tárcára vonatkozik. (MTI) Működő kórházi telefonok Mától működik a sepsi­szentgyörgyi megyei kórház telefonközpontja — ígérték hét végén a Magyarországról érkezett szakemberek. A 88, intézményen belüli mellék­vonal tíz napja némult el, azóta orvosok, asszisztensek, ápo­lók, a kisegítő- és adminiszt­rációs személyzet teljesít futárszolgálatot az emeletek, sőt az udvaron át a külön­böző épületek között. Az ado­mányba kapott Matávkom- telefonközpont meghibáso­dása október 23-tól tette le­hetetlenné a kórházon belüli kommunikációt, ami megne­hezítette a munkát, és időben hátráltatta a betegellátást. ____________________________ÍM r Újabb adósságok a láthatáron Kevésnek bizonyul a havi 250 millió lej a megyei kórházhoz tartozó gyógyszertárakban forgalmazott térítéses gyógyszerekre — derül ki a recepteket összesítő könyvelőségi statisztikából. Alig két hete indult újra a felhalmozódott kórházi adósságok miatt májusban leállított gyógyszerkiadás — az első héten 120 millió lej fogyott el —, máris bebizonyoso­dott, ennyi pénz nem elég a közel hetvenezer lakosú Sepsiszentgyörgy polgárainak ellátására. Az október utolsó két hetében jegyzett gyógyszerfogyasztás mennyiségéből világosan látszik, hogy az egészségügyre nem lehet ráerőszakolni a szabályt, miszerint addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Ennél többet ér az egészségünk. (F. R.) Hogyan került Emil e csapatba? Furcsa érdekátrendeződéseknek vagyunk ta­núi. Például Dán Voiculescu, a romániai üzletem­berek szövetségének elnöke, hangsúlyosan bal­oldali beállítottságú vállalkozó-politikus, ki a választások idején a szépen hangzó Humanista nevű párt színeiben sok pénz ráfordításával— igaz, gyenge eredménnyel — Pop D. Popa szív­sebészt menedzselte, most helyettesével, Copos- szal a középosztályt támogató szövetséget hozott létre, s ígérik, hogy Amerikából — meg nem nevezett forrásból — hárommilliárd dollárra tesznek szert e célra. Mert a jövő alapja a testes középosztály kialakulása. Ez így igaz, e cél megvalósítására ígéretek, tervek eddig is voltak, sajnos, kézzelfogható eredményt felmu­tatni nem nagyon tudnak. Eme új mozgolódás­nak csak az az érdekessége, hogy a Voiculescu— Copos szövetséget támogatók névsora egészen meghökkentő: Emil Constantinescu, Ion Iliescu, George Păunescu, Adrian Nástase stb. (s.) Máról holnapra Hálózsákos nemzedék Sejtelmünk sincs róla, mekkora vásár ez a politika. Nem barmokat, sertést, juhot adnak-vesznek itt, hanem olyan döntéshozatali állásokért folyik az alku, ahonnan másokat megkárosítva lehet a pénzügyi erőt konszolidálni. Az egyenes beszéd rég elveszett módszer, demagógia és hazafias aggodalom, idegengyűlölet s nagy szavak futóhomokjából merített türelmetlenség lépett a gaz­dasági válságkezelő tervek helyébe, a magánosítás pedig mindinkább kezd kalózháborúhoz hasonlítani. Jaj an­nak, aki most türelmét, humorát veszti. De még inkább jaj annak, aki ráadásul csodálkozik is mindenen. Például azon, hogy Funar belépett a Nagyrománia Pártba, s vitte magával kolozsvári és marosvásárhelyi népes táborát. Vagy azon, hogy Virgil Mágureanu Román Nemzeti Pártja egyesülésre készül a Tabárá-féle nemzeti egység­párttal az erdélyi regionális nacionalizmus érdekében. Mint ahogy azon sincs miért csodálkozni, hogy a Vatra Românească felkérte a szakadár RNEP-et, vegye le a szövetség jelét a párt lobogóiról, jelvényeiről. Bizonyára a TDRP, avagy a liberálisok erdélyi szerevezeteinek barátságát keresi a kulturális szövetség, hátha össze tudnának hozni együtt egy harmadik nacionalista töm­böt, hogy aztán a jövő választásokon a másik kettővel összefogva üljenek diadalt a szerteszét szakadt, legyőzött, vérszegény Konvenció fölött. Már a TDRP 1996-os félreállítása óta szorgalmasan készülnek az eljövendő győzelemre. Vezetőik még ak­kor rájöttek, hogy az arculatnak (tehát az üzlet jó menetének) mutatós, törekvő és büszke, a reformkom­munista Iliescunál egy nemzedékkel fiatalabb elnök Segítő kéz Erdővidéknek A társadalmi támogatásra szorulók valós helyzetét igyekszik felmérni a baróti székhelyű Erdővidéki Szociális Állomás. Az intézmény arra hívta fel Bárót környékének lakóit: jelezzék, ha környezetükben, ismeretségi körükben vagy falujukban szociális támogatásra szoruló emberek élnek. A humanitárius létesítményt ként 1990 óta rendszeresen a Dr. Simonfy Sámuel Erdő­vidéki Egészségügyi és Szo­ciális Alapítvány keretén belül idén májusban alapította a markdorfi (Németország) se­gélyegylet. Az ötvenes évek­ben Németországba telepe­dett Jakab Gábor és család­ja, valamint 34 támogatójuk a magányos, beteg, ágyhoz vagy szobához kötött emberek napi vagy alkalmi ápolása, étkeztetése, gyógyszerelése, ruhaneműjének biztosítása céljából hozta létre az Erdő­vidéken eleddig nem létező ál­lomást. A Jakab család egyéb­tenne jót. Rövid idő alatt azt is észrevették, hogy a parasztpárt kriptonacionalistái, a pénzsóvár liberálisok, Petre Roman kirakati demokratái és az önazonosságukért harcoló RMDSZ-esek közti szövetség nem fog működni. Jó lapra tettek, és ez nem is csoda, mert politikai ösztö­neik a KISZ meg a kommunista diákszövetségek szak­könyvektől roskadozó irodáiban finomultak; cikkekhez, tanulmányokhoz olvastak a sikeres profitszerzés nyu­gati módszereiről, aztán írásaikat megspékelték egy- egy idézettel a magától félreállni nem akaró diktátor szövegeiből, úgy „leplezték le” féltve őrzött álmaik rothadó kapitalizmusát. Részletekbe menő pontossággal meg­tanulták, hogy az üzlet biztonságát csakis az információ fölötti teljes hatalom szavatolja. Ma már nagy sajtótrösztök tulajdonosaiként csevegéssel, giccs-hírekkel, egymás tőke­szerző módszereinek felfedésével népesítik be az étert, az írott sajtót, a szekutól lopott, másolt, hamisított dossziékkal tartják sakkban egymást. Befizették a tagdíjat a nagy imázskampányokba. Lásd a NATO-felvétel előtti hadjáratot. Aztán az amerikaiak melléfogását a vég­sőkig kihasználták, a nemzeti büszkeségen esett foltként adták el, mely természetesen az 1996-os választások győzteseinek törvényességét kérdőjelezi meg, de Con­stantinescu elnököt nem érinti, mert ő eltűri nekik a szeszélyeiket, hiszen egyetlen gondja, hogy a 2000. évi választásokon se Theodor Meleşcanu, se Petre Roman ne veszélyeztesse sikerét. Az egész építmény olyan, mint egy úszó léggömb, amelynek csak szavakban, szándékokban van köze ah­hoz, ami a földön, körülöttünk történik. A főszerep a túlcsorduló önimádaté, önértékelésé, valamint az in­formációs befektetésé. Nem lehet már elszigetelten élni, mert a tőke teret keres magának. Az ifjú nemzedék dorgálón kéri szá­mon: hol van a beígért Európa, és miért nem várja őt legalább egy előkészített hálózsákkal? Sugar Teodor támogatja különösképpen gyógyszerrel, kötszerrel, kór­házi-irodai felszereléssel, mű­szerekkel, élelmiszerrel és használt ruhaneművel a Si- monfy-alapítványt, közvetetten az erdővidéki egészségügyet. A markdorfiak az erdővidéki állomás alakulásakor 6000 német márkával járultak hozzá a két alkalmazott gondozónő bérezéséhez, valamint egy doktornő fizetésének kiegé­szítéséhez. Az alapítvány segédesz­közöket, például tolószéket, istápot, kötszert biztosít a rá­TORVENYRE VARVA szorulóknak, de mert tevé­kenysége kizárólag társadal­mi jellegű, pénzbeli támoga­tást nem tud nyújtani. A szo­ciális állomásnál a 377 079-es telefonszámán várják a be­jelentéseket az erdővidéki rá­szorulókról. (en) Hétfői Sport Tavaly jelent meg a 18-as törvényt módosító és kiegészítő 169-es jogszabály, de az, amellyel valóban érvénybe lépne, továbbra is várat magára. Változás csak annyiban történt, hogy a 10 hektárnál több földre jogosultak ezentúl benyújt­hatják kérvényeiket: az eredetileg április 4-ére kijelölt határidőt meghosszabbították december 31-ig. Hátráltatott a 169-es törvény megjelenése—mondta Horváth László, a prefektúra főtitkára —, ugyanis ha rövid időn belül vagy azonnali hatállyal lehe­tett volna alkalmazni, akkor a két rendelkezés értelmében igényelt területekre egy bir­toklevelet adtunk volna ki egy személynek. Mivel'a 169-es alkalmazása elhúzódott, úgy döntöttünk, nem várunk tovább, hanem a 18-as alapján jogo­sult személyeknek sürgősen átadjuk a birtoklevelet — je­lentette ki a főtitkár. A prefektúra létrehozott egy operatív munkacsoportot, mely­nek szerepe felleltározni a le­hetőségeket, intézkedni a szak­emberek átcsoportosításáról, elméleti tanácsokkal ellátni a helyi bizottságokat. A megyé­ben elsősorban erdővidéki helységek maradtak le a bir­toklevelek kibocsátásával, az átcsoportosításnál elsődleges szempont a szakembereket ide áthelyezni. Megyei szinten csupán 46 százalékban osztották ki a bir­tokleveleket, ami az országos átlaghoz képest gyenge teljesít­ménynek minősül. Ennek egyik oka, hogy Erdélyben létezett te­lekkönyv, a többi megyében egy­szerű voltabirtokba helyezés: a térképen kirajzolták a területet, amire az illető jogosult, és ezzel meg is történt a birtokba helye­zés. Háromszéken a birtokleve­lek kibocsátása a törvényes előírá­sok szerint történt, csak azért, hogy számbeli eredményt mu­tassunk fel, nem voltunk haj­landók lemondani a törvényes­ségről —hangsúlyozta Horváth László főtitkár. (vop)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék