Háromszék, 1999. július (11. évfolyam, 2687-2713. szám)

1999-07-01 / 2687. szám

a i J P jj y I [2 PJ L 1 L 3 i i i g g e t 1 I e n ii a p I lap SEPSISZENTGYÖRGY 1999. JÚLIUS 1. 2687. szám ÁRA 1500 lej Előfizetőknek 980 lej CSÜTÖATÖK A szenátus megszavazta az oktatási törvényt Tegnap a szenátus az egyeztetőbizottság által javasolt és a képviselöházban nemrég elfogadott változatban szavazta meg a tan­ügyi törvény módosítását célzó törvényter­vezetet. Az egyezséget betartva a végső sza­vazásban ellenzékiek — több TDRP-s hon­atya is — támogatták a koalíciót — tudtuk meg Puskás Bálint szenátortól. Az elfogadott változat szerint a nemzeti kisebbségek nyel­vén működő önálló egyetemi karok és fakul­tások is létesíthetők. A tegnapi sikert köve­tően ősszel a mindkét ház által szentesített változatban kerül egyeztetésre a sokat vitatott 123-as cikkely a felsőfokú oktatásról a kisebb­ségek nyelvén, míg a multikulturális egyete­mek létesítését szabályozó 184/5-ös pontot két különböző változatban terjesztik elő. A kép­viselőházzal ellentétben a felsőházi honatyák tegnap azzal a változattal értettek egyet, mely szerint a multikulturális felsőfokú tanintézményekben kötelezően jelen kell lennie a román tannyelvű vonalnak is. (R.) KÉSLELTETETT EGÉSZSÉGÜGYI REFORM Mától sincs több pénz Az egészségügy eddigi finanszírozási rendszere összeomlott, az új még nem műkö­dik, s így a szolgáltatások egy részére attól függően jut pénz, hogy a biztosítónak mennyit sikerül begyűjtenie a lakosságtól. Az anyagiak mellett hiányzik egy sor jogszabály is, melyek egyértelművé tehetnék, ki honnan kapja a pénzt az elvégzett munkáért, és főként mekkora az a keret, amiből gazdálkodhat. Bár a mai napnak — július 1-je — az egészségügyi reform újabb küszöbének kellene lennie, nem történt meg az a változás, ami a rendszer átalakításában a legfontosabb lépést jelentené. Nem tudják az egészségügyi alapellátást biztosító családorvosok, mekkora költségvetés áll rendelkezésükre, hogy a működési engedély megszerzéséhez, a keretszerződés megkö­téséhez szükséges berendezésekkel, alapeszközökkel felszereljék a lerobbant rendelő­ket. Mindmáig nem vehették bérbe a szóban forgó felületeket, nem köthettek egyéni vagy csoportos szerződést a biztosítóval. Egyelőre egyetlen biztos dolgot állítanak a családor­vosok: mától csak azokat a betegeket látják el térítésmen­tesen a befizetett biztosítás ellenében, akik korábban ná­luk feliratkoztak. Mások vagy fizetnek a szolgáltatásokért, vagy más orvost választanak. Kovászna megye lakosságá­nak mindeddig 75 százaléka választott családorvost, emiatt a betegbiztosító közelebbről nyilvánosságra hozza azon orvosok névsorát, akikhez még lehet iratkozni. Emlékezte­tünk, legtöbb kétezer beteget vehetnek nyilvántartásukba a családorvosok, ezen szám fölött büntetőpontokat kap­nak. A szolgáltatások kifi­zettetésével büntetik azokat a betegeket, akik április 1-jével visszamenőleg nem tudják bizonyítani, hogy biztosítást fizettek. Mindebből kitűnik, hogy a hosszúra nyúlt átme­neti időszaknak még mindig nincs vége, s a legkiszolgál­tatottabb továbbra is a lakos­ság, akit nem a(z egyelőre hiányzó) törvények, a körbe­tartozások érdekelnek, hanem hogy mit kap a befizetett biz­tosítás ellenében. Úgy tűnik, egyelőre annyit sem (például ingyengyógyszerhiány), mint eddig. (Fekete) Albert Levente felvétele Imecsfalvi hírhalom V Folyik a metángáz bevezetéséhez szük­séges helyi felmérés. Ebben a hónapban 300 ezer, augusztusban 400 ezer, szeptember- novemberben pedig 500 ezer lejt kell befizetni előlegként. Az első befizetés egyben iratkozási is jelent. V Tűrhetetlen állapotok uralkodnak az energiaszolgáltatásban. 'Naponta ki-kiesik *gy-egy „fázis” — feltételezik a helyiek, hogy a „beteges”, trafóállomás miatt—, tete­mes károkat okozva a háztartási gépekben. A közvilágítás is hiányos. V Megviselte az idő a kultúrotthon épü­letét. A hátsó fele omladozik. A katolnai önkormányzat ígéretet tett, hogy helyi költ­ségvetésből még a nyár folyamán tataroz­za. V Új RMDSZ-tagkönyveket kaptak az érdekszervezet tagjai, és maradék nélkül tör­lesztették a havi 1000 lejes díjakat. Ebből me­legítőalkalmatosságot szándékoznak besze­relni a kultúrotthonba. Az érdekszervezet el­nöke Aczél Zoltán, ki egyben a katolikus egy­ház gondnoka és kultúrigazgatója is. V Szerelik a digitális telefonvonalat Imecsfalva részére. Az első kábelt a Kicsimező utcában helyezik el. A munkálat naponta folyik, és az őszre ígérték, hogy használható lesz a telefon. Kisgyörgy Zoltán Máról holnapra Vérszegényen reagált a mai hatalom, élen a cotroceni-i csapattal, az április-májusi felméréssorozat eléggé lesújtóan egybehangzó eredményeire, melyekből ki­tetszik: 2000-ben a TDRP választási győzelme várható. Az összhang hiányának klasszikus jegyei mutatkoztak meg: bizonytalanság, demagógiával kevert populizmus, következetlenség. Ezzel szemben a tapasztalt politikus, Iliescu egyre csak fokozza a széthúzást — lásd az ingat­lantörvények kérdésében támasztott igényeit, melyek kielégítéséért a kormányfőt zsarolta, s az engedett is a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének. Higgadtan mérlegelve a szemben álló táborok esélyeit, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a TDRP (valószínű) elnökjelöltje s a mai államfő közti versengésnek semmi értelme nincs. Értékes idő vész kárba. Csakhogy a demokrácia szabályai szigorúak. A TDRP-nek ki kell várnia a 2000. esztendei szavazást, hacsak nem ügyeskedj ki az előrehozott választásokat. Senki sem hiszi már, hogy a mai hatalom képes egy esztendő alatt mindent pontra tenni, amit három év alatt nem vitt véghez, annál is inkább, mert a koalíció, a szövetség most, az utolsó száz méteren sem tudja félretenni az önös érdekeket. Kik is a katonái ennek a hatalomnak? A szétesőfélben lévő konvenció, a demokraták, akik a lehető legkeményebb támadásoknak vannak kitéve mindenféle túlkapások, legutóbb a brassói prefektus pere miatt. Nem csoda hát, ha Iliescu nem hagyja magát, s máris az eljövendő koalíció posztjait osztogatja. Pontosabban alkudozik, például a DP-vel, mely szerinte „lejáratta magát azzal, hogy a koalíció többi pártja mellett utánfutó szerepet vállalt”. A politika se lát, se hall, úgyhogy a TDRP másik partnere — s ezt szintén a már idézett Iliescu mondja — Meleşcanu pártja lehet. Igen ám, de a Szövetség Romániáért egy kicsit sáros, maga Iliescu is említette Iaşi-ban, amikor az új hatalom arcvonalát vázolta, hogy a TDRP továbbra is úgy tekinti, hogy Meleşcanu, Boda, Marian Enache (a volt kisinyovi nagykövet) „az alapszervezet” elhagyásával árulást követett el. No de a csupa mosolypártvezér mindjárt hozzáfűzte a szinte szlogennek tekinthető mondatot, miszerint a politikában mindig új képleteket kell keresni, s az ilyen­szerű akadályokon túlteszi magát az ember. Összegezve a dolgokat, a privatizációt minden további nélkül rablás­nak tekintő Iliescu szerint a következő, rózsaszín koalíció kialakításának semmi nem állja útját. Úgy jön létre ez az újraépített Nemzeti Megmenté- si Front, hogy Románia szinte semmit sem tett a hatalomközeli maffiák okozta károk orvoslása érde­kében. Az utóbbi három esztendőben is vonakodtak a tisztújítástól a keresztapákkal, rokonokkal feltöltött előszobákban, irodákban, még csak a közös hangot sem találták meg egymással az európai szellemiséghez való közelítésben. Az utóbbi napok híradásaiból, az EU pénzügyi biz­tosának nyilatkozatából tudjuk, a nagy beruházók Bulgáriát inkább kedvelik már, mint Romániát. A térségben bekövet­kezett mutációk felgyorsították az átértékelést minden délkelet-európai állam esetében. A hatalom szócsöveiként ismert kommentátorok a felépülés óriási esélyeiről beszélnek. Az ellenzéki sajtó épp a fordítottját állítja, megrekedést jósolnak az ún. szürkezónában, majd az orosz hálóban való fennakadást, ami pedig három­négy nemzedékre „biztosítja” az egy helyben topogást. Visszatérő kérdés: lehet-e még valamit változtatni a választásokig hátramaradt egy esztendő alatt? Miben is reménykedhetnénk, amikor választott tisztségviselőink természeti csapás idején is úgy viselked­nek, mintha korteshadjárat volna. Az államfőben felébredt a geológus, és ellátogatott az árvízkor legszerencsétle­nebbül járt faluba, házakat ígért az embereknek, a kormány helyi közigazgatási ügyekkel foglalkozó meg­bízottja éjnek évadján szinte álruhában járta meg magát ugyanott bűnbakot keresve, Meleşcanu meg borvizet küldött az árvízkárosultaknak, és hogy örök emlékük maradjon jótevőjükről, saját arcképét mellékelte a pille palackokhoz. Akárhogy számolunk, eltelt egy — sokoldalúan elvesz­tegetett — évtized az életünkből. Sugár Teodor A történelem feleselései Sylvester Lajos írása a 9. oldalon Kistájak sorsa Vizsgálat a Csornád— Bálványos kisrégió fejlesz­tési stratégiája címmel elké­szült egy háromkötetes, vas­kos és tudományos adatokra támaszkodó tanulmánysoro­zat, egy ún. komplex projekt. Amint Balogh Gábortól, Málnás község polgármeste­rétől megtudtuk, a tanulmányt egész sor szakember állítot­ta össze — geográfusok, geo­lógusok, biológusok, építész- mérnökök, mező­gazdászok, erdé­szeti szakemberek, néprajzosok, teo­lógusok és bölcsészek. Meg­bízóik Kovászna és Hargita megye tanácsai, a tervező a budapesti Transz-Bakony Táj- és Kertépítészeti kft. és sok más szakági közreműködő. — Mondanunk sem kell, hogy a háttérben egész sor, a munkát pénzügyileg támo­gató alapítvány is áll — egé­szítette ki Balogh Katalin sepsibükszádi földrajz szakos tanár. — Ezt szándékszik be­mutatni a régiótervezők által összeállított pannósorozat- kiállítás, melynek — nagyon találóan — az Óriások és tün­dérek földjén címet adták. Azt is megtudtuk, hogy Erdélyben hasonló jellegű ta­nulmányok és tervek szület­tek, melyek Kalotaszeg régió­ját és a Torda—Tordai-hasa- dék övezetét célozták meg. Mindenik tanulmány termé­szetesen előtérbe helyezi az általános érdeklődésre szá­mot tartó idegenforgalmi ér­tékeket, azok értékesítési módozatait mint a turisztika aranytartalékait. A gondolat eredetileg a Csíki Természe-tj áró Körtől indult, majd kiszélesedett, és a törekvéstőlfügg nagymérték­ben a régió jövőbeni fejlődé­sének iránya és intenzitása. A mikóújfalusi önkormányzat bejelentette óhaját, hogy a régió határait terjesszék ki az ún. pufferövezetekre is, ponto­sabban nem képzelhető el az Oltfej jövőbeni fejlesztése Málnásfürdő és Uzonkafürdő kiépítése, adottságainak ki­használása nélkül. A „ régiós " települések (Tusnád, Tus- nádfürdö, Csíklázárfalva, Sepsibiikszádés Torja) mellé ezeknek is fel kell sorakoz­niuk. Kisgyörgy Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék