Háromszék, 1999. december (11. évfolyam, 2818-2842. szám)

1999-12-01 / 2818. szám

Ara: 1500 lej, előfizetőknek: 080 lej 3818. szám Sepsiszentgyürgy, 1009. december 1., SZERDA VAN DER STOEL AZ ETNIKUMKÖZI KONFLIKTUSOKRÓL Meg kell előzni a helyzet elmérgesedését Csak úgy kerülhető el újabb ejnikai válságok kirobbanása Európában, ha a nemzetközi közösség a konfliktusok korai szakaszában segítőleg beavatkozik — vélekedett egy belga lapban tegnap Max van der Stoel, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi jogi biztosa. A posztjáról hamarosan távozó van der Stoel leszögezte: le kell vonni a boszniai cs koszovói háborúk keserű tanulságait. Európa a második világháború óta legvéresebb évtizedének vé­géhez közeledik. Szükség van arra, hogy a nemzetközi szerveze­tek és a nagyhatalmak összehangolják tevékenységüket az etni­kai összetűzések megelőzése vagy lecsillapítása érdekében, (folytatása a második oldalon) Üzemanyag-drágulás A PETROM kutaknál má­tól drágábban mérik az" üzem­anyagot. A Super Plus litere 10 400, a Prémiumé 10 300, a gázolajé pedig 7000 lej. Az áremelést bejelentő Márkos András igazgató a drágítást a kőolaj világpiaci árának felfutá­sával cs a fogyasztói, ún. luxus- adótcrhekkel magyarázta. Úgy értékelte, ha a belföldi nyers­anyagból finomított benzin elég lesz a hazai piacnak, az év vé­géig nem valószínű újabb áremelkedés, de ha abból nem futja, s importból származót kell feldolgozni, szilveszterig még számíthatunk drágulásra. Tegnap a sepsiszentgyörgyi MÓL kútnál nem drágult sem a bezin, sem a gázolaj. Ott már több napja 10 950 lejért adják a Super Plus benzint, 10 250-ért annak ólommentes változatát, 10 150-ért a Prémiumot, s 6850 lejt kémek a gázolaj literéért. (incze) Szépséghiba zászlórudakon Építkezési és közterület-foglalási jóváhagyás hiányában en­gedély nélkül leng ma az ország lobogója azon a három zászló- rúdon, amit a prefektúra épülete előtt a napokban állítottak fel. Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának városrendezési osz­tálya ugyan több mint egy héttel ezelőtt felszólította a megyei kormányképviseletet az engedélyek beszerzésére, de mindeddig erre válasz nem érkezett. A harmincnapos türelmi idő leteltével a városháza büntet, a pénzbírság 7 millió lejtől 20 millióig terjed. December 19-ig tehát a zászlóállítók vagy rendezik papírjaikat, vagy fizetnek. (R.) Helsinki nem akadály Hogy az országban a helsin­ki csúcstalálkozó előtt a csen­det ne zavarják szakszervezeti megmozdulások, tegnap Radu Vasilc kormányfő tárgyalóasz­talhoz ült a négy nagy érdekvé­delmi szervezet vezetőivel. A szakszervezetiek gyökeres vál­tozásokat tartalmazó jegyzé­ket nyújtottak át a kormányfő­nek, mely éppen a kormány le­mondását követeli első pontjá­ban. A szakszervezetiek azért tartják ennyire fontosnak a Vasile-kabinet menesztését, mert szerintük ez a „csapat” fe­lelős a gazdasági válságért. Az igénylések között szerepel még az árak befagyasztása, a fizetések indexelése, és hogy az ő véleményüket is kikérjék az állami költségvetés össze­állításakor. A szakszervezetek eltökélt szándéka, hogy — az engedményektől függetlenül — nem hagynak fel sztrájkjaik­kal, és a nemzeti ünnep más­napján az ország nagyobb váro­saiban kivonulnak az utcára. Ezúttal nem csak ígéreteket, ha­nem pontos dátumokat akarnak az érdekvédelmi szervezetek követeléseik teljesítésére, és ha azokat a kormány nem tartja be, a négy szakszervezeti tömörü­lés azonnal felfüggeszti tár­gyalásait, és kirobbantják az általános sztájkot. (vop) MI ÚJSÁG Albert Levente felvételei Eresztevenyben Ha bekopogtat az újságíró a házak ajtaján, benn azonnal megszólal a közvélemény. Elmond­ják, hogy végre járhatóvá tette a maksai tanács az Alszeg nevű falurészt is, a két Gödrös utcát. Eresztevényben nem kellett pénzzel embereket fogadnia a polgármesternek, mindenki elterítette kapuja előtt a sódert. Aggódnak, mert ha síkossá válik az út, a faluból kivezető meredek utcán nem lehet közlekedni. Arra kérték a polgármestert, hogy a Benke-kúria udvarára is hordasson kavi­csot a kátyúkba, télen ez a falu könnyebb kijáró- útja. S mert megkerestük az eresztevényiek kéré­sével, Badi Álmos polgármester igennel válaszolt. — Tehetséges fiatal lelkészünk van — mond­ták az asszonyok —, de nagyon koránra tette a vasárnapi istentiszteletet. Tudjuk, hogy más gyülekezetben is szolgál, de abban is bízunk, hogy óhajunkat meghallgatja. A tej, a pénzforrás felől is érdeklődünk. Eresztevényben a sepsiszentgyörgyi Covalact Rt. gyűjti be a tejet. Ottjártunkkor— november 24-én — még nem fizette ki az októberi tejpénzt. 1800 lejt kap a termelő a 3,5 zsírfokú tejért. Hajnalonta pirosló lángok gyúlnak már itt is. Megkezdődött a disznóölés időszaka. Többen a kenyeret várják, Eresztevénybe az egerpataki Vitai kft. szállítja hetente kétszer. Minőségével elégedett a nép. Havat várnak a zöldellő vetésekre. (Kisgyörgy) „FALVAK AZ ÖNRENDELKEZÉSÉRT” A megyei tanács nem gáncsol, hanem közvetít RENDKÍVÜLI TANÁCSÜLÉS KEZDI VÁSÁRHELYEN Döntöttek 1999. november 26-án a Há­romszékben megjelent a Falvak az önrendelkezésért című cikk, amellyel kapcsolatosan néhány észrevételünk lenne. Ismert tény, hogy 1990 tava­szán számos helységből szóbeli és írásos kérések érkeztek a me­gyei tanácshoz, amelyekben azt az óhajukat fejezték ki, hogy önálló községgé váljanak. Eze­ket a kéréseket a megyei tanács továbbította a területrendezési és közmunkálatügyi miniszté­riumhoz, amely a bukaresti URBANPROIECT-nél meg­rendelt egy ta­nulmányt azzal I a céllal, hogy| bizonyos krité­riumok (szociális, gazdasági stb.) alapján kiértékelje, mennyire lennének „élet­képesek” ezek az új községek. Ehhez a tanulmányhoz a me­gyei tanács minden kért adatot és segítséget megadott, amit a tervező igényelt. Sok éven keresztül néma csend övezte ezt az akciót (a Visszajelzés központi szervek részéről), s csupán a választások előtt kezd­tek újból foglalkozni ezzel a problémával, amikor rövid idő­határok alatt újabb űrlapokat, nyomtatványokat kellett kitöl­teni és a felső szerveknek eljut­tatni. Történt azonban egy lénye­ges változás 1996 után, amikor ezt a feladatot kivették a me­gyei tanács hatásköréből, és átadták a megye prefektúrá- jának. így magyarázható, hogy az utolsó „igénylési lajstro­mot”, amelyet 1998 tavaszán terjesztettek fel a kormányhoz, a prefektúra ké­szítette. Ebben az anyagban 15 új község létre­hozását igényelték, köztük szerepelt Szárazajta és Ma- gyarhermány is, de nincs köz­tük Köpec és Erdőfüle, mivel az ottani közösség többsége ezt az igényt nem támogatta. Orbán Árpád, a megyei tanács elnöke (folytatása a 3. oldalon) ■ a garzontömbházról A tegnapi rendkívüli tanácsülés egyik fő kérdése a volt Poliprod garzontömbház sorsa volt. Pénzügyi biztonsági okok­ból a beruházás kivitelezési idejét a polgármesteri hivatal két­évesre szabta, az összérték 2,5 milliárd, amiből kimondottan az építkezésre előirányzott összeg 2,1 milliárd lej. A négyemeletes épület mellé új kazánházat kell építeni — mondta Szigethy Ist­ván polgármester, aki arról is tájékozatta a városatyákat, a terü­letfejlesztési minisztérium is hozzájárul a beruházáshoz, hogy mennyivel, azt még nem lehet tudni. Az átalakítás után a 35 egy-, illetve kétszobás lakásban jelenleg a Rózsa lömbházban törvényesen lakók kapnak helyet. A tanács gazdasági bizottsága nem értett egyet a két évvel, a munkálat kivitelezési idejét fél évre, a finanszírozásét pedig egy pénzügyi évre csökkentette. A vita során az is elhangzott, hogy a 2,5 milliárd lej komoly terhet jelent a jövő évi helyi költségvetésben, a megvásárolt tömbházért a részleteket is törleszteni kell. A határozattervezetet többségi szavazattal elfogadták. Apró András tanácstag abbéli javaslatával is egyetértettek, hogy az épületért idén kifizetett 550 millió lejes előleg mellett év végéig még törlesszenek 112 milliót. A tegnapi döntések szerint remény mutatkozik arra, hogy 2000-ben a Rózsa tömbház lakóinak gondjai végre megoldódjanak. (lochom) TÖMEGES ELBOCSÁTÁS A kőbányáktól nyugdíjazás előtt távoznak Mint már jeleztük, a brassói CARB Rt. átszervezése érinti a vállalat málnási és bükszádi kőbányáit is. 78 alkalmazottat bocsátanak el, többségük munkaszerződését december 2-án. néhányukét pedig január 7-én bontják fel. Az érintettek december 2-án, csütörtökön a bükszádi kultúrotthonban ta­lálkoznak a munkaerő-ügynökség képviselőivel. "(M. L.) (folytatása a 3. oldalon) I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék