Határőr, 1946 (1. évfolyam, Különszám)

1946-08-01 / Kettős szám

2 HATÁRŐR Együtt a néppel Borsod vármegye, Miskolc és messze vidékek sokat emlegetett napja 1946 július 21-ike. A munkás­ság, szegényparasztság és dolgozó ér­telmiség nagy seregszemléje volt ez a nap, Miskolc felejthetetlen nagy napja. A zászlódíszbe öltözött város ut­cáin virradattól alkonyaiig szaka­datlanul özönlött tíz vármegye két­százötvenezer dolgozója, hogy min­den fáradtsággal, a nap nyomasztó, tikkasztó hevével is dacolva, tanúja legyen az ország legnagyobbarányú népi megmozdulásának, a demo­krácia nagy seregszemléjének. Végeláthatatlan tömegekben hul­lámzik a népkerti sportpályán az élő népi erő! És ott menetelnek a dolgozó nép, a parasztság és mun­kásság sűrű emberrengetege közé ékelten a határvadász zászlóaljak legénységéből, tiszthelyetteseiből és tisztjeiből alakult' honvédküldöttség impozáns, fegyelmezett csapata is. Zászlók és „Fegyverrel védjük a fo­rintot“, — „Rettegj reakció“, — „Munkásság, parasztság, dolgozó ér­telmiség, veletek vagyunk“ — jel­mondatos táblák alatt, büszke ön­tudattal, keményen lépdelt a nép bizalmának és szeretetének sűrű megnyilatkozásai között a határ­vadász alakulatok küldöttsége. A honvédcsapat élén büszke öröm­től sugárzó arccal lépdeltek több Budapestről érkezett bajtárs mel­lett a miskolci zászlóaljak parancs­nokai, meg a salgótarjáni, berettyó- újfalusi és nyírbátori zászlóaljak küldöttjei is. A dolgozó nép és a demokratikus honvédség kézfogása lett ez a nap. Együtt dolgoztunk, együtt küzdöt­tünk, együtt nélkülöztünk a nép­pel. Most együtt tettünk fogadal­mat arra, hogy a nép vérét, a dol­gozó milliók életerejét szipolyozó spekulánsok, a feketézők és ingyen­élők, meg a csempészvilág ellen fokozott mértékben és új erővel lé­pünk fel. Újult akarattal és új len­dülettel, amelyre a nép megnyilat­kozott bizalma és szeretete bennün­ket parancsolóan kötelez! A nagy népi demonstratív nagy­gyűlés után, melyen Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes tartott idő­szerű politikai beszámolót, a dél­utáni népünnepély keretében az 1. határvadász zászlóalj kultúrcso- portja a Népkert öreg fái alatt sza­badtéren óriási érdeklődés mellett adta elő „400 év szabadságküzdelme“ cimű műsorát és rövid szórakoztató számait. A sűrű tömegben összese- reglett hallgatóság határtalan lel­kesedése és szűnni nem akaró tet­szésnyilvánítása világos jele volt annak, hogy a demokratikus hon­védség, közelebbről derék határ- vadász fiaink meghódították Mis­kolcon az ország messze vidékeiről összegyűlt dolgozó népet és ezzel biztos kézzel lerakták az új szellemű demokratikus honvédség népi meg­becsülésének alapköveit, amelyre épül majd a magyar nép és magyar hadsereg soha meg nem bontható egysége. Dicsőség és tisztelet azoknak, akik a maguk helyén ezt az egységet munkálják, elősegítik és győzelemre viszik! Hegyi L. fhdgy. 1. hv. zlj. ÖRÖMMEL KÖZÖLJÜK, hogy a gazdasági hivatal a szeptem­ber 1-én záródó cikkverseny I. díja­ként 500 drb, II. díjaként 400 drb, III. díjaként 300 drb cigarettát aján­lott fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem a beküldött, hanem a leközölt cik­kek döntik el a versenyt. Tehát a zlj.-ak ne csak arra törekedjenek, hogy minél több, hanem minél jobb cikkeket küldjenek be. A Szerkesztőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék