Határőr, 1959 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1959-01-06 / 1. szám

Tizennégy évvei ezelőtt Vecsés határában orvul meggyilkolták Stein­metz Miklós 1 magyar származású szovjet kapitányt, a Budapestet fel­szabadító szovjet hadsereg parlamenterjét. A hős szovjet tiszt emlék­művét 1956-ban az ellenforradalmárok lerombolták. A most újjáépített emlékművet ünnepélyesen megkoszorúzták. Képünkön Latner Gyula, a XVIII. kerületi tanács végrehajtó bizottságának elnöke ünnepi beszédet mond az újjáépített emlékmű előtt Ünnepélyesen adták át rendeltetésének a zuglói áramszolgáltató alállomást 1956-ban kezdték meg építését, hogy a borsodi és a tiszapalkonyai erőműben termelt villamosenergiát Budapest, illetve a Dunántúl részére eljuttassa. Az aláUom,ás huszonöt hold területen fekszik, és több mint 150 millió forint költség­gel (épült fel Az új létesítmény üzembehelyezésével bizton­ságosabbá válik Budapest energiaellátása &o&L Jjtváh. oJhtáKi 60 éve* A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a kormány javaslatára a Népköztár­saság Elnöki Tanácsa Dobi István elvtársnak, az , Elnöki Tanács elnökének 60. születésnapja alkal­mából az állami és társadalmi élet vezető poszt­jain szerzett kiemelkedő érdemel elismeréséül a Magyar Népköztársaság Érdemrendje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Kiss Károly elvtárs, az Elnöki Tanács elnökhelyettese nyújtotta át az országház Munkácsy-termében. Dobi István elvtársat születésnapja alkalmából táviratban köszöntötte Hruscsov, Vorosilov és Mao Ce-tung elvtárs. Az MSZMP Központi Bizottsága és a forradalmi munkás-paraszt kormány levelet intézett Dobi elvtárshoz 60. születésnapja alkalmá­ból A levél hangsúlyozza: „... őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntik Ont 60. születésnapján, mint a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét, a dolgozó parasztság hű fiát és népünk kiváló képviselőjét — a kommunisták hűséges harcostársát.’’ Az árrendezésről Az év első napján az iparban és az építőiparban új ter­melői árak lépnek életbe, és emel együtt módosul néhány fogyasztási cikk ára. A most életbelépő termelői árrendszer legfőbb sajátossága, hogy a termékek új termelői árai áltálé­ban fedezik az önköltséget és a jelenleginél általában na­gyobb nyereséget biztosítanak. A 'termelői árszint változása a fogyasztókat általában nem érinti, hiszen az árnövekedést az állam a fogyasztási cikkek forgalmi adójának megfelelő csökkentésével ellen­súlyozza. Az ipari és építőipari termelői Arak emelésével egyidő- ben csökkentették egyes fogyasztási cikkek árát. Az árcsök­kentés mintegy 650 millió forint megtakarítást eredményez a vásárló közönségnek. Olcsóbbak lettek az egyes nylon és mű­szál szövetek, Három forinttal olcsóbb lett a zsír, három— hét forinttal csökkennek a szalonnafélék árat Az éttermek­ben megszűnik a kiszolgálási díj, az úgynevezett zene felárat pedig beszámítják az árakba. Csökkent a mikroporózus gumi­talpú cipők és szandálok, valamint a tornacipők, a cérnái éle­ségek és kézimuakafonaiak, továbbá a gumiból készült játé­kok ára is. A petróleum ára 6 forintról 4 forintra, a benzin ára 4 forintról 2,70 forintra csökkent. A kormány intézkedése alapján a kereskedelemnek ja­nuár 1-től már az új árakon kell biztosítaná a forgalom lebo­nyolítását. Az árcsökkentések nagyrészt a lakosság szempont­jából jelentős cikkekre vonatkoznak és évi összegük az ár­emelések összegének csaknem kétszerese.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék