Hazai és Külföldi Tudósítások, 1808. 2. félév (1-53. szám)

1808-07-02 / 1. szám

плк rajta: hanem fiöl tsak addig van nyitva, a’ meddig a’ gombok fzoktak érni , alább egéfz mind bokáig; mindazonáltal a’ két oldala a1 zsebek táján egéfz le meg vagyon hasítva: de gömbölyű sujtással be foglalva. £z alatt vagyon a1 harmadik darab, melly mindnyáján tér­dig erő zubbon , azaz parolikkal megrakott, és tűzött varrasd dolmány. Ebben vágynak a' zsebjeik, és ez tsak oldalról látlzik , hol a’ hoíízabh dolmánynak hasadé ka vagyon. Végre vagyon a’ bo török nadrág. Lábbeliek piros vagy sárga paputs. Többnyire mezételen lábra vise­lik': de az előkelőknek külömbfele virágos tűzesd tömött harisnyájok vagyon. Estve felé mindnyajoknál olvasó golyobiskák voltak ktilömb- féle tárgyból, A' hoflzű dolmány felett viselik az övét, melly az em­bernek gazdagságához képest drágább vagy óltsóbb. Mellette egy nem hoífzii kést viseltek. Mindenestől kilencz kotsin voltak. — Neograd Vármegyéből. Méltóságos Buzini Gróf Keglevits Károly Tsafz. Kir. Kamarás Úr itten Тек. Neograd Vármegyében Királyi Adomány által megnyerte néhai Báró Péteri! János magvafzakadtával a' Koronára fzáliott réfzeket Czereden , О Baston , Hidegkűton , ésBa- ratony nevű Pufztában. Ezen Királyi kegyelemnek következéséül Má­jusnak 17-ik napján kezdődött a’ beiktatás. Melly jeles foglalatosság­ba Királyi Embernek Tekéntetes Botsári Motsáry Antal Úr, Tek.Ns. Neograd Vármegye Törvényfzékének Bírája volt О Felségétől kine- vezve ; Törvényes Bizonyságkép pedig а’ Тек. Ns. Váczi Káptalan­tól Fő Tilzt. Belánfzky Jós-ef Ur volt kiküldve. Öregbítti ezen Ki- ralyi kegyelmet az , bogy az említett Méltóságos Grófnak Férfi Mara- deki nem léven jiz Adomány Mélt. Gróf Keglevits Adámra, 's annak Maradékaira kfferjefztetett. Nagyon kedvezett az idő], és ezen Mcl- toságos Nemzetségnek tiíztclői ’s fzomfzédi nagy fzámmal öi'zvegyül- tek ezen örvendetes napokra. A! Beiktató Királyi Ember lek. Mo­tsáry Ur különös figyel nőiességet gerjefztett az ö tudós és bő Befzé- dével, mellyben a’ Buzini Keglevits Nemzetségnek régi virágzását, és a' Haza eránt tett érdemeit rendfzerént előadta. Nevezet fzerént 1300-ik cfztendóben Bosnyák Giizágból hozta ki , és időnként mitsoda nagy Emberek támadtak belőle, fontosán megemlítette. /■imán. Jun. 16. О Tsáfzári Fő Herczegsége a’ Határok Igazgató- ja némekutánna a’ Tót Orfzági fzéleket megvisgálta volna, Diakóváron ('s 1.urnán kerefztül Junius 5-iken Karlovczára érkezett, más nap on- г.m l etervárra, és mindjárt 7-iken a' Sajkások kerületét ’s a' Bánság határait megnézni indult. ] ~ < 4 ) ~

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék