Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1822. 2. félév (1-51. szám)

1822-07-03 / 1. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. __________oo__________ P asten, Szerdán, Szent Jakab Hava 3*dik napján. 1822. N a r c z i s z 8 z u s. Szép voltál, *8 szépséged után sok Nimfa sóhajtott; Ám te kemény hidegen vetted az áldozatot. Büszke kevélységed mikor így sok szíveket üldöz : Áldozatul hidegebb vízbe megölte magát. MAGYAR ÉS ERDÉLY ORSZÁG. P X esten Junius l6-kán ment vég­be az invalidusok palotájában az a'jeles ünnepi ajándékozás, melly az 181á dikben Junius izeiken Fel séges Urunknak Bétsbe diadalmas bémenetelének emlékezetére egy­be tett Tőkepénzek kamatjaikból (V mint első Féleszt. Z*.4-ib Leve­liinkben elő adtuk) esztendőn ként tétetni szokott. A’ kiosztás minden Országban azon szerént e sík meg, a' mint a’ Fundatiónak Statútumai kivánják. Most Pesten részesü't 3 Invalidus 25 forint Con- ventiós pénzben , 10 pedig 50'frt. Váltó - Czédulában , Go végre 25 forint Váltó - Czédulában. Ezen je­les segedelem adásnak ditsőitésé- re a’ Katonaság a’palota nagy ud- vaiában ünnepi készülettel kiál­líttatott, és Tory Oberst - Lieute­nant alkalmatos beszédet tartván egyenként nyújtotta által az érde­mes Veteranusoknak az ajándékát, (Második Félesziendö 1822») kik Felséges Urunkat, ’s a’ jóté­vőket víg örvendezéssel áldották» Az Universitásnak nagy palo­tájában Jul. 1-ső napján gyászos ünneplés tartatott Fő Tisztelendő Tumpach er József Győri Kanonok,, Theologia Doctora, és ezen Uni- versitásban a’ Görög nyelv, és az új Testamentum magyarázása tu­dós Tanítójának emlékezetére. A’ halotti magasztaló volt Fő Tiszte» fendő Battyányi Aloys Apátur, Esztergomi Kanonok , a’Semina- ;rium Rectora. és a' Theo 1 ogiai Kar­nak mostani Dékánja. A’ boldo- gúlt eránt való szives tisztelet , és az Óraimnak híre számos ha illa­tokat gyűjtött öszve mind Pestről , mind Budáról, kiknek figyelme- tességét a’ Szólló Or egész Végig egyenlően fenn tudta tartani be­szédjének szép rendével a’ meg­holt characterének eleven festésé­vel , tudós és elmés észrevételek­kel , és gyakor fontos mondások­kal* Kiváltképen jelesen festette X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék