Hazai 's Külföldi Tudósítások 1828. január-június (1-52. szám)

1828-01-02 / 1. szám

HAZAI ’S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK. (i.) Pesten, Szerdán, Boldogaffzony Hava 2-dik napján 1828. , U j út. Mint mikor Útas előbb ismér’tlen nyomnak eredni Kénlelen, aggódván képzeli czélja helyét ; Úgy éltünk, új év pállyáját kezdve, nyugalmat Kétes örömmel vár; vonja , ijeszti remény. MAGYAR és ERDÉLY- ORSZÁG. P esten a' Jótévő aíTzonyi Egy- gyesület eddig is megbizonyított ditséretes munkásságát, és a’segedel- mek’ megszerzésében fáradhatatlan igyekezetét a’ folyó hónap Q-dikén az által szándékozik tetézni, hogy tánczos mulatságot rendelt a’ 7 Vá­lasztó Fejedelmek’palotájába , olly módon, hogy ott egyszer smind kü- lömbbféle Jótévőknek adakozásai­ból egybegyüjtött drágaságok Lot- téria által kijátfzattatnak. A' beme­netel ára 1 fór., a’Sorsok’ váltása 2 fór., V. Cz. Ő Tsáfz. Kir. Felsége Méltósá- gos Kiss-Szántói Lányi Imre Urat, Tsáfz. Kir. Kamarást, a Debreczeni Kerületi Törvényszék' Előlüllőjét, Ts. Ns. Verőcze Vármegyének Fő- Ispányáva kegyelmesen méltózta- tott nevezni. Méltóságos Erdőd! Gróf Pál ffy Aloiz Tsáfz. Kir. Kamarás O Nagy­ságát , eddig a" Nagy Méltóságú Ma­gyar Kir. Udvari Cancelláriánál tisz­teletbeli Udvari Titoknokot,Ó Tsáfz. (Első Fé(esztendő 1828. J Kir. Felsége a* Velenczei Kir. Kor­mányszékhez Tanátsosnak méltóz- tatottf kinevezni. Ó Tsáfz. Kir. Felsége méltóz- tatott eddig volt Udvari Concipista Tekintetes Bachich János Urat a' N. M. Magyar K. Udv. Cancellá­riánál számos esztendőkig viselt hív szolgálatának tekintetéből, ugyan ezen Cancelláriánál Udvari Titok- nokká kinevezni. Mélt. Gróf Degenfel d-S chön- burg Otto Úr, eddig tiszteletbeli jUdv. Concipista , Ő Tsáfz. K. Fel­esége által az Erdélyi N. M. Kir. Kormányszékhez tiszteletbeli Titá­nokká neveztetett. Ó Tsáfz. K. Felsége méltózta- tott Méltóságos Vajai Báró V a y j Miklós Urat, Ns. Zemplén Várme­gyének első All-Ispányát;— és Mélt. !Zay-Ugróczi és Csömöri Báró Z a y j Károly Urat, a’ Nagy - Szombati Kerületi Törvény izéknek ti fzt élet­béli Assessorát, Tsáfz. Kir. Kama­rásokká nevezni. Ő Tsáfz. Kir. Felsége Jul. l6" dikán 1827* költ Felséges Kabinét! )(

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék