Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1830. 1. félév (1-52. szám)

1830-01-02 / 1. szám

1. HAZAI S KÜLFÖLDI WIDIBésilPÁSQIK» Mellyik nagyobb baj? Xints jobb a’ nyírnál, télben azt mondj« Hidegdi^ Mégis jobb «’ tél, mondja, ha nap’ heve süt. A’ terhet, melly nyom, mindég képzelni nagyobbnak Szoktuk az elmúltnál, vagy mi utánna jövend. PESTEN. Szombaton, Boldog Asszony Hava 2d*k napján 1830. MAGYAR és ERDÉLY ORSZÁG. Nagy Méltóságú Erdődi Gróf Pálffy Fidelis Úr Ö Exja, mint országunk’Fő-Tárnokmestere Méltó- ságos Kapos-Mérei M é r c y Sándor Űr Ő Nagyságát, Ts. Kir. Kamarást, és a'Nagy Méltóságú Magyar K. Hely­tartó Tanátsnál Tánátsost,— méltó tekintetbe vévén országos hivatalában szerzett számtalan fényes érdemeit, és a' Fejedelemnek, ’s Hazának tett hív és hasznos szolgálatait, — AI- Tárnokká kinevezni méltóztatotf. Ó Ts. Kir. Felsége a’ múlt e. Nov. I-ső napján költ kegyelmes Végzés sénél fogva M. és Fő Tiszt. G i u r i- ceo Antal Urat, Kormányszéki Ta- nátsost, és a’ Daímatiai Kormány­széknél egyházi Referenst, Raguzai Püspökké; — és Méít. ’s Fó Tiszt. Mioszich Pál Urat, a’ Pastoráíis Theologia’ Professorát Zárában, Spa- íatói Püspökké kegyelmesen kine­vezni méltóztatott. AUSTRIA. Béts. Dec. 29. A’Felséges Ts. Kir. Udvar Ó Tsász. Magasságának {Elsá Félesztendó 1830.) Henrika Fő Hg.nének, Károly Ts. Fő Herczeg’ Hitvesének, négy napi betegsége után, kása-himlő-for­ma skárlát kiütés miatt ma éjjel I órakor történt halála által igen mély szomorúságba ej tetett. PÁRMAI HERCZEGSÉG. Dec. 12-dikén mint Ő Felségének^ Mária Luiza Pármai Piaczenzai és Guastallai Herczegnénck születése napján, az odavaló székes templom­ban fényes szertartással Te Deum énekeltetett, mellyen a’Papság, pol­gári , és hadi Tisztség ’s a’ fő város rákosai nagy számmal jelen voltak. Estve nagy társaságos gyülekezet volt az Udvarnál. Dec. 11. estve Ő Felségének előlülé- se alatt a’ Konstant Sz. György v itézi Rendjének gyűlése tartatott, hol (> Felsége ezen Rend’ Nagy-Kereszte­sévé kinevezte: Guiceiardi Grófot, Ő Ts. ’s Apóst. Kir. Felségének szol­galatjában lévő Feldmarsal-Lieute- nántot, és 0 Kir. Fő Herczegségének a’ Modénai Iíerczegnek Udvari Fő Mesterét; a’ Rend’ Commendáforaivá többeket nevezett, kik részint a x

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék