Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1837. 2. félév (1-24. szám)

1837-07-01 / 1. szám

- f A’ i». tud. társaság* junlus* 12dikán 1837 tar­tott kisgyűlésében inutattatott-be I. a* nógrádi nemr.e- ti intézet részéről, a* kézirat-tár számára Kubinyi Fe­renc/. táblabíró előterjesztése a’ porosz országi népne­velő* és elemi oktatásról. 11. Egy a* Tudománytár’ számára beküldött phiiosophiai dolgozat, és egy, kü­lön nyomtatás végett beadatott mathematical » valamint egy szép literatúrai munka is , meliyek illető osztály­beli tagoknak adattak* ki vizsgalat végett. III. Egy gazdasági értekezés , küldőjének visszaadatott. IV. A’ könyvtárt a’ következő szerzők nevelték legújabb mun­káikkal: aj Sárvári Ferencz: Világosító és rendszeres előadása az l836ki úrbéri törvényeknek, Pest, 1837. b.) Perlaky Dávid: Történeti adatok költészeti tolda­lékkal, Pest, 1837. c) Nagyajtai Kovács István: Er- délyorsáág’ történetei tára, lsőkötet, Kolozsvár 1837. d.) Guzmics Izidor: Egyházi tár, 9dik füzet és Jób’ könyve Pest, 1836—7. c) Pusztay Sándor: Soteria Jo­seph*» Palatini. Pozsony, 1837. f.) Rumy Károly: Lehrbuch der Oeconomie, 2 kötet, Bécs 1808, Anlei­tung zum ßierbrauen, Bécs, 1826. Újonnan fölfede­zett módja a’ lóétetésnek, Kassa, 1835. magyarul és németül. Biblische Perlen von Kornfeld, mit einer Vorrede von Dr. Rumy, 1826. — Ezeken kívül az utol­só még a’ következőket küldte: Bőd Péter szent irás’ értelmére vezérlő Lexicon , 1743. Pfahler íus georgicum hungariae, Bécs, 1820 és Vaterländische Blätter 1811— 12—18. 6. kötet. Magyar tudós társaság, Perlaky Dávid be­st ev. pred. superintend., jegyző és táblabíró, a’ m. academia’alaptőkéje* nevelésére legújabb irományá­bólTörténeti adatok, költészeti toldalékkal4 (Pest, 1837 8. 80 lap) ötven példányt küldött alulirthoz. Árui­tatnak ezek az academia’ középponti könyvárosánál Eggenberger Józsefnél. Ára egy példánynak 20 kr. pgő. — Pesten, junius’ 30dikán 1837. Dr. SchedelFerencz, in. k. titoknok. Az 1837d. évi Tudományos Gyűjtemény* IV, kötetének, melly e’ napokban jelent-meg — fog­lalata következő: I. Értekezések. 1) Hor­váth Zsigmond. A* csillagok esmértetése. (Folyta­tása 's vége.) 2) Névtelen. Festő palánták. Egye­dül gazdaságos szempontból adva. 3) Horváth Ist­ván , csehi református pap. Gondolat közlés a1 meg­elégedésről. 4) Némethy József. Schawl kecskék. í) Iloléczy Mihály. Valami a' veres barátokról. II. Lit er a túr a. A.) Hazai Literatnra. Könyv- esmértetés. Bírálatok, a* phiiosophiai pályamun­kákról; 1834bőt irta Ivállay Ferencz a’ m. t. társ. rendes tagja. I. Rész Balogh Pál’ felelet je illy jel­szóval : „Est dcus in nobis agitante calescimus illo.£í B) Külföldi Literatnra. Joseph Jacotot’s Univer- sai-Unterridit, nach dessen Schriften und nach eigner Anschauung dargesteHt und aufgeführt von I). J. A. G. Hoffmann, Professor an der Universi­tät zu Jena 1835, in der Crökerschen Buchhandlung. Gazdaság - Egyesületi választottság’ jelentése az Egyesület’ köztelkén építendő, és nemzeti lo- vagló - iskolával összekötendő gyapjúraktárról. Trattner és Károlyi könyvnyonatató - intézetében 4 ) megjelent új köny. (Koszorú az 1837dik észt. IV. kötethez egy ív.) Kun Sz. Miklóson, jul. 27d. délután V* órakor, vagy V* perez alatt, nagy eső között öt­ször ütött-le a’ villáin, — először a’ reform, templomba, hol a’ torony csillagán, ’s az üst fede­zetű tornyon lefutván, az óra mutatók nyűgöt fe­lőli vas tengelyén az óra gépelye közé szaladt, melly- ből egy vas éket elmozdítván az óra megállóit. In­nen egy lefelé szolgáló vasas fa oszlopon lefutván, a’ torony őrt, és v as körkarzatot egészen kikerül­ve , az épületet Összetartó vas rudak folyamatain hihető több ágakra oszolván a’ föld felé le sietett, olly formán, hogy a’ falon itt ott, székeken a’ templomban, és déli ajtón némelly szakasztásokat és roncsolásokat tett, ’s az egész templom belsejét nagy fojtó kén szaggal töltötte-be. — A’ máso­dik csattanással egy kis ház kamarájába ütvén, egy 70 éves embernek is idegeit keményen és vesze­delmesen meg járta, ’s a’ padláson lévő gabonát széllyel dúlta. — A’ több leütések ártatlan helyen ártatlanul enyésztek-el. Hogy ezen suj tás illy gyuj- tatlanúl járta-meg a’ több fa eszközöket: a’ tudó­sító úgy vélekedik, hogy a’ nagy eső a’ villám anyagnak nagy részét elszíván, az elpukkanásra nem felette sok anyag maradt; ’s a’ kevés villám­szer sebesebben elhaladt a’ gyúlékony szereken, mint-sem a’ mennyi idő a’ gyújtásra elég lett volna. NKőrös jun. 25d. Medárd nap óta nálunk az esső mindennapos; a’ széna-rendek feketédnek ; a’ fű csak senyved; a’ rozs szépen virágzik. A’ bogarászó graculák sok kárt okoznak szőlőinkben; seregestül lepik-meg a’ cseresznye-fákat ’s a’kurjon- gatás semmit nem használván, tökéletesen lepusz- títják gyümölcseiket, az új sáska-vendégek. Pesten jun. 27dikén elhunyt tek. Halitzky Antal úr, a’ m. nemzeti Múzeumnak egyik érde­mes őr je, 8 hónapi súlyos betegség után életének 49d., hivatalának pedig 19dik esztendejében. A’ nagyin, m. kir. udv. Kamara sóházőrökkó Selmeczre Huszka Jánost; Ipolyságra Szilágyi Mi­hályt ; Tárkányba báró Zornberg Antalt; Földvár- ra Puchlin Józsefet; Dunavecsére Furchich Antalt nevezte. AUSZTRIA. A’ Wiener-Zeitung jun. 26kán egy hosszabb czilvkelyben következőket írja a’ Terézia katona­akadémiában támadt betegségről: E’ betegség má­jus utolsó felében mutatkozott, mint helybeli gyo- morbeli heves láz, ’s két hét alatt a’ nevendékek- nek több mint felét meglepte, hét intézetbeli pap­pal együtt. A’ felügyelőség mindennemű orvosi segedelemről gondoskodott, ’s a’ baj okát kifür­készni igyekezett. A’ betegek egy régi cs. mulató

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék