Hazai 's Külföldi Tudósítások, 1838. 1. félév (1-52. szám)

1838-01-03 / 1. szám

HAZAI 'S KtLFÖADI TUDÓSÍTÁSOK. 1- szám. Pesten szerdán Boldogasszonyhó’ 3kán 183$. Magyarország es Erdély (kinevezések ; Kassau a/. orsolya-9/.űzek s/.erzetje alapittalasa'nak százados ünnepe; Pesten vakmerő benősz t*tt Nzeüeni tudósítások Odessából; nagy-s/.alontai háborgások; l.uilányi Bay Borbála asszony -j-.) Ausztria (orvosi jelentések Zófia tóhgné óg\ utasáról) Nagybrilannia (parlamenti viták); Fraocziaország (a" kamarai üléseket megnyitó tliróiibeszéd;) Németország ( k, ok­levél ncnielly gö..ingái tauitóknak bívataliikból elmozdítása iránt} Spanyolország Madridban új nuuisteriuui. MAGYARORSZÁG cs ERDÉLY. Hiteles privát tudósítás szerint 0 cs. kir. ap. Felsége e' hónap' 21 ken Vásáros-Namén} i idősb liáró Eötvös Ignácz k. pohárnok-mestert; Lánczi Lánczy József Békés vármegyei főispányt, ésZsa- dáini 's Törük-Szent-Miklósi Almás} József Gö- mör vármegyei főispányt Sz. István apostoli ki­rály' jeles rendjének középkeresztes vitézedé ne­vezni; — továbbá Róthkrepf Gábor (a' „Regélő ‘s Ilonimívész'“ szerkesztője), József és Ferencz testvéreknek, bog}’ eddigi vezeték nevök bel}ett ezután Mátray nevet viselhessenek , múlt novemb végén megen­gedni kegyelmesen méltóztatott II. Sz Orsolya kassai szüzei is mcgiinncplék nov. 2f>kán szerzetjök alapittatása 3dik századát kitűnő fénnyel. Fellesi György eg} kori egri püspök tele­pítő ide az első szüzeket a1 pozson} i zárdából l667ben, 's Eleonora Auguszta fejdclmasszony ke­gyessége építé a' házat és zárdát is a' nónembcli magzatok neveltetésire. Az óta 22 ezernél több lyány, a'városból 's környékből, részesült itt neve­lésben. Boldog, kinek nemes tettei illy későn is áldást ár<«sztnak az emberiségre! J. E' napokban, két elvetemült gonosztevő kü­lönös rablást vitt véghez. Az úgynevezett ország­úton, a' magyar szinház melletti sarokkal szem­közt, a’ második házban, egy zongora-készítő la­kik, nevezetes zongoráinak sokasága által, mel- 1} eket hónaponkint két száznál is nagyobb szám­mal szokotr kikölcsönözni, vagy bérbeadni. Múlt szerdán, esti n}olezadfél órakor, e' zongorames­tert két csinosan öltözött ember kérésé. Legényei mondák, bog} nem volna hon, de 8 órára haza jövend. N} olez órakor ismét el jött a' két idegen, de a' mester haza nem térvén , utána küldettek az aranysas kávéházha, honnan csakugyan haza hivatok. A' mester a' két idegent, kik zongorára kívántak vele alkudni, bevezető szobájába. Ekkor a' két jabló rácsuká az ajtót , pisztolyokat szegzett mellének 's az eg} ik ; én Sobr* vagyok, mondá, pénzt ide, vagy------’s így kén}szeríték , hogy p énzét 's eg}éb drágaságait átadná; a'mester nem szahadulhata 's teljesítő a’ rablók kívánatét. Ez meg­levőn küzbül vevők a'mestert's halállal fenyegetők, ha mind addig inig szabadon nem bocsátják, csak egy hangot is mer ajkán kibocsátani, lilyeténkép elkísér­tetek magukat a’ mesterrel a’ dohány utcza végé- g, hol is a' kirablott mestert Isten' nevében sza­badon bocsáták, magok pedig minden gonosz lel­kek' nevében eltűntek. A' legények rá ismertek a' két játék-kóros rablóra, ’s eg}ik már börtönben ül. Szcben dcc. 21. Odessából dec. Írói jött hi­vatalos tudósítások szerint a' pestis Moldovánka elővárosban újból mutatkozott; november 27, 28, 29dik és 30dik napjain 8an betegedtek-meg , kik közül 7ten megholtak. Egy későbbi december lrőli hivatalos tudósítás szerént, magában a’ vá­rosban is 2kán katonai főügyvéd Jórkoff szolgá- latjában levő 4 katonák a' pestisben megbeteged­lek, kik kórházba vitetvén, a'ház, hol laktak, el­záratott. December 4kén a' városban ezen dög- vésznek semmi további nyoma nem mutatkozott. Moldovankáhan december llkén hárman újból megbetegedtek. Másnap ezen elővárosban minden házak 's bútorok füstöléseit elkezdették. A' kikö­tőben az egésség állapot ja jó. Nagy- Váradról dec. 16. — Köz tapaszta­lás szerinti igazság léven az : bogy oll} an esetek , mellyek rendkivfiliségök miatt különösebben szok­ták a' figyelmi eszméket elfoglalni, a’ hír szárnyal­ta ki várit sisiig útján terjedvén el haladtában fokon­ként olly ábrázatba lépnek-fel többnyire egya'tör- ténnettől távolabb bel} heztefett közönséghez, hogy későbben a’ netalán tán kihagyott világosító kör- n}filmén}ek, a’ vagy hozzáadott szépítések miatt, az illy Önkényesen módosított, következőleg fonák híren alapultt köz vélekedésnek ellenkezésbe jött állását, és ennek indító okát, alig tudhatja fel­fogni a' dolognak igaszságos fekvését pontosan es- mérő. A’ felliozottakhoz hasonló történet adta-elő ma­gát ezen tekintet, ns. Bihar vármegyében kebele­zett , 's a’ fóméltúságú Esterházy Pál bcrczegi uradalmához tartozó Nag} -Szalonta mezőv árosában,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék