Hazánk, 1904. november (11. évfolyam, 259-284. szám)

1904-11-06 / 264. szám

HAZANK. 204. szám. ti Vasárnap j 1904. november 6, Székely elbuktak.de se a lovaknak, se lovasaiknak semmi bajuk nem esett.) Tot. 10 : 83. Helyre 50 :142, 100 és 146. V. Kétévesek handicapja. Dij 1500 korona. Táv. 1000 méter. Oreglaki ménes Gondolat II.-je (lov. Smejda) első, Liliomfl és Pártütő holtversenyben második. Futottak még: Iván bácsi, Aldus, Szende, Mákvirág és Magda. Tot. 10 : 39. Helyre 50:76, 126 és 70. VI. Katonatiszti sikversény-handicap. Dij 1500 korona. Táv. 1600 méter. Schey P. Oczí-ja (lov. Eltz) első, France második. Der Izé harmadik. Fu­tottak még Catania, Pszt, Árvalány, Little Kohn és Trefort. Tot. 10 : 18. Helyre 50 : 70, 116 és 144. Harmadik nap. Az idei versenyszezont holnap fejezik be Alagon. A bucsuzót sportünneppé avatja a Draghunt aka­dályverseny, melyben urlovasainkkal legjobb falka- vadászaink fognak mérkőzni. A nevezettek közül legtöbb kilátása van a győzelemre Badacsony-nak Marodeur és Vutki előtt. Az egyes futamokra jelöltjeink ezek: I. Luczenbacher-ist.—Mákvirág—Szt, Gellórt II. Násznagy—Perkai—Felicitas III. Göta elf—Csiriz—Standard IV. Badacsony—Marodeur—Vutki V. Perkai—Hagelin-ist.—Mormglen VI. Wigwam—Göta elf—Csiriz. X Bécsi versenyek. A holnapi gyenge programút főszáma az 5000 koronás Prater handicap, mely­ben legtöbb kilátása van a Krausz lovaknak (Vise- grád és Neveletlen) Prolotyp-nak, Vitellius-nek és Kati-nak. A többi futam említést sem érdemel. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. = Négymilliós kártyaveszteség. A múlt év no­vember 4-én este vacsora után Dungyerszky György és Dungyerszky Gedeon, a dúsgazdag bácskai nábobnak, Dungyerszky Gézának fiai, Halász Béla takarékpénztári tisztviselő barátjukkal elmentek a fővárosi orfeumba. Az előadás után az orfeum kávé­házában összetalálkoztak Szaczelláry György orsz. képviselővel, akivel egy asztalnál foglaltak helyet s pezsgőzni kezdtek. Beszélgetés közben Dungyerszky György ráterelte a beszéd fonalát a ferblire s felszólli- totta Szaczelláryt, hogy játszszék vele kettesben fer- blit 30—40.000 forint differencia erejéig. Szaczel­láry eleinte vonakodott, de később Dungyerszky unszolására vele és Halászszal kocsiba ült s elhajtottak a Kálvin-téri Báthory-féle kávéházba s megkezdték kettősben a ferblit 5, 25, 50, 100 utóbb pedig 2000 koronás vízivel. A játék közben Halász Béla volt hivatva a felek felkérése folytán a felmerülendő vitás kérdések eldöntésére, ezenfelül ő jegyezte a játékosok veszteség- és nyereségtételeit is. A játék reggeli fél 5 óráig tartott s ekkor Sza­czelláry 196.000 koronát nyert Dunygyerszkytől. A játék végeztével elhatározták, hogy az u. n. revanche- parthiet Halász Béla lakásán fogják megjátszani. Harmadnap múlva végbe is ment ez a revanche- partie s ez is szerencsétlenül végződött Dungyerszky Györgyre, amennyiben ezen játék után kerek 301.000 koronát vesztett Szaczelláry Györgygyel szemben. Ezen játékadósság miatt éles ellentétek me­rültek fel a felek között s ezek a differen­ciák akként nyertek elintézést, hogy Dungyerszky György atyja az egész 301.000 korona ösz- szeget jótékony célra fordította. Ezzel azonban nem lett végleg elintézve ez a nagyszabású kártya- parthie, amennyiben a rendőrség feljelentésére bűn­ügyi eljárás indult meg Dungyerszky György, Szaczel­láry György, valamint a Bátori-kávéház tulajdonosa és Seemann Márton főpincér ellen a büntetőjárás- biróság előtt tiltott szerencsejáték által elkövetett kihágás miatt. Ma tárgyalta ezt az ügyet dr. Baumann Mór bün­tető járásbiró s első sorban Szaczelláryt hall­gatta ki. — Tudja képviselő ur, mivel van vádolva? — Igen. November 4-én az orleum-kávéházban Dungyerszky felszólított, hogy ferblizzek vele kettes­ben. El vonakodtam, mondván, ez nem olyan hely, ahol ezt a tiltott játékot játszani lehetne. — Sebaj! mondotta Dungyerszky, majd kocsiba ülünk s elhaj­tatunk, tud ő olyan helyet, ahol kártyázni lehet. Erre 1 kocsin hárman elmentünk a Bátori kávéház külön szobájába s itt kártyát, táblát, krétát, szivacsot ren­deltünk, azután elkezdtük a játékot. •— Meddig játszottak ? — Ej fél után fél kettőtől reggeli fél ötig. — Tudta a felszolgáló Károly főpincér, hogy önök ferbliznek? — A pincér nem tudhatott róla semmit sem, mert mikor megkezdtük a játékot, egynéhány koronát ki­tettünk az asztalra, mikor pedig nyílott az ajtó, abba­hagytuk a játékot. Seemann Márton negyedrendű vádlott, aki Károly néven főpincér a Bátoriban, elmondta, hogy az urak kártyát, táblákat s pezsgőt rendeltek. Vádlott azt hitte, hogy alsóst játszanak. — Járt be ön többször a külőnszobába ? — Igen. — Nem hallotta a vizi szót? — Nem. Mikor a második pakli kártyát vittem be, kértem az urakat, hogy ne játszanak hazard játékot, mert ez a kenyerembe kerülhet. Halász Béla takarékpénztári hivatalnok tanú val­lomásában elmondta, hogy a ferblit Dungyerszky sürgette a kávéházban. A játék 5 koronás vízivel kezdődött, később azonban már 100, 1000 és 2000 koronára felrúgott. A bizonvitás végeztével az ügyészi megbízott Tee- mann Márton főpincér és Morvay Ferenc kávés ellen vádat ejtett s Szaczelláryt kérte szigorú büntetéssel sújtani. A biró Szaczelláryt 200 korona pénzbüntetéssel súj­totta tiltott szerencsejáték által elkövetett kihágásért, Seemann és Morvay ellen az eljárást megszüntette, Dunvgyerszkyt pedig nyomozni rendelte. Az ítélet jogerős. NYILTTÉR.*) A SOMATOSE (oldható iiustápanyag) egnevesebb orvosok kijelentése szerint kitűnő étvágy- gerjesztő erősitőszer minden korú betegek és gyengék részére. A szervezet általános erősödését idézi elő. 2063 wr Kapható minden gyógytárban és drogériában. Téli fürdökura a Szí-LukáGSfürdöben Természetes forró, me­leg kénes források, iszapfürdők, iszapboro­gatások, mindennemű thermális fürdők, lnarotherapia, massage. Olcsó és gondos ellátás. Csuz-, köszvónv-, ideg-, börbajok és téli flirdőkura felöl kimerítő prospectust küld’ingyen a őst. LnkácsfUrúŐ igazgatósága iSodapest-Bndán. VÉRGYÖGYITÁS ™ Ezen uj, eredeti gyóiymód rendkívüli sikerrel lesz alkalmazva köszvény-, asthma-, szív-, vese-, gyomor-, bél- és hólyagbántalmaknál. súlyos ideg-, ver­és bőrbajoknál. Biztos védelem szélhüüós és eimezavar ellen 15 év óta ki lett próbálva és most évente száz meg száz teljes gyógyulással számol be. E ayúEyméd inojrnJaFitiJiniik ás egyedüli kópviselSJének Dr. KOVÁCS J. S; ©nrostrnak (Hemopata) ren- : dclo intézete van -■-■i-tsa Budapest, V., Vdei-Iröi'uí IS. szám. alatt. Rendelés naponta 9—í-ig és 3—6-ig. Díjazott levélre válaszol. Betegeket intézetén kívül is kezel. — Nehéz betegeknek legbiztosabb gyógymódja. 45 Ur. Fabinyi rendel Urethro genllalls betegségek ellen. Délelőtt 9—3-Jg. « Este 6—8-i<;. sre BUDAPEST, Erasébet-körnt 12., félem. MARG1TTA1 fogorvos • bel- és külföldön okle- volezve, hírneves fog- orvosokvolt assistense* Az 5 év óta bevált és úgy szaktekintélyek, mint a paciensek százai iltal dicsért higiénikus (iz- és szagnélküli) ruganyos, könnyű és eltör- hetetlen 18 karátos 1085 (Fogak drbonklnt csak 5 frt. Prospektus ingyen.) I kitalálója és egyedüli készí­tője. Gyógyít 12 évi tapasztalat nyomán fog- és fogliusbeíegségeke- vaiamint szájbüzt. A modem foggyógyászat és fogtechnika részére Budapesten, IV., Királyi bérpalota. Kígyó-tér 1. sx. II. em. (Lilt) berendezett műterme van. Mérsékelt árak. Arany-Vulkanit fogsorok E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk A jelenkor legkitűnőbb zongorái. Budapest, Váci^ntca (Bejárat Párisiin. 2.) Udvari zongoragyár Zeitter és Winkelmann Braunschweig. Az összes zongoráink és pianóink kereszthurzottak, teljes vas- keretüek s valódi elefántcsont billentyűkkel vannak ellátva. Kitűnő repetició, szerkezetük saját tervezetünk szerint készülnék ő nem utánzat s ezért a leggyöngébb ütésnél is a legnagyobb modulatió képességgel bírnak. Megrendelésre a külső fölszerelést minden faminöségben és színben rokokko és modem stylben saját kiváló rajzolóinkkal és műasztalosainkkal készíttetjük. Gyártmányaink kitűnőségét bizonyítja, hogy azokból szerencsénk volt szállítani ő felsége Viktoria angol király­nénak, Connaugh angol kir. hercegnő ő fenségének, Fife angol kir. hercegnő ő fenségének. Zongoráink és pianóinlc a leghíresebb művészektől használtat­nak és ajánltatnak, és pedig; Patti Adelina, Mdme Blanche Marchesi, dr. Hans von Bülow, Clara Schuhmann és Vilhelm tanár, stb. 2529 Kivitel a világ minden részébe. Berlin W. Braunschweig Coublérestrasse 5. Rossstrasse 55. Bukarest Budapest ( Calea Viktor jel 100. Váci-u. (bejárat Párisl-u. 20 London léül. Altona 1869. Braunschweig 1877. Mel­bourne 1831, Porto-Allegre 18S2. Amsterdam 1883. Aalkátta 18.84. London 1884. London 1885. Melbourne 1888-89. Nürnberg 1897. 2ÄT Érdeklődőknek egész nap nyitva. TJJR| Hogy a n. ó. közönséget gyártmányaink fölnlmulhatatlanságár 51 meggyőződtessüfc, raktárunkon tartunk mindennemű más gyárt­mányokat is, melyeket legolcsóbban eladunk. Ezen ásványvíz a st. loulsi világkiállításon a legmagasabb díjjal a „ Grand-iPrix^-val lett kitüntetve. KRISTÁLY ,.y>r.-nv. ■ ; Müncheni Hofbräu sörgyár főlerakata BRÁZAY KÁLMÁN-nál Muzeum-körut 23. Hozás már november hó 15-én. Főnyeremény S00.000 korona 1870. évi ear Magyar Nyeremónysorsjegy-igérvénynyel. Egy egész 16 korona. Egy fél 8 korona. MERCÜR'BANK 3551 Váci-Utca 37. és váltóüzlet résrv.-társ. Budapest, Mercur-palota. Alapittatott 1876-ban. KÖZGAZDASÁG. Budapest, november 5. A németek kereskedelmi szerződései. Mint Berlinből táviratozzák, a német-francia kereske­delmi szerződésre vonatkozó tárgyalások már be vannak fejezve. A szerződés 1906 január 1-én lép életbe és 12 évi időtartamra köttetett meg. Bernből értesítenek arról is, hogy a német-svájci kereskedelmi szerződést ma írják alá. A néme­tek az európai államok közül az itt említett két államon kivül Olasz-, Oroszországgal és Romániá­val is már megkötötték a szerződést. Szövetkezeti kitüntetések. Az Országos Központi Hitelszövetkezet a szövetkezeti ügyek körül kifejtett buzgólkodásukért díszoklevelet ajánlott fel a kővet­kezőknek : Aovakovics Izidor (Zombor), Bedák Mátyás (Kondoros), Torda Ferenc (Szunyogd), Ge­deon János (Miskolc), Bogus Pál (Brassó-Apáca), dr. Tóth Endre (Teke), Lángh Ignác (Facset), Bau­mert h Károly (Felsőbánya), dr. Grósz Miksa (Ákos), Choma Albert (Lele), Bercsey György (Nagyvárad), Vikár Béla (Budapest), Pikier Menyhért (Budapest), Szállási Imre (Bodófalva), Kubica Pongrác (Csanádpalota), Jancso Lajos (Marosujvár), Szmida Viktor (Kömlő), Furherr János (Galgamácsa), Tóth Kálmán (Debrecen), Bartha Tivadar (Er- zsébetfalva), Sooky József (Ráckeve), Sárközy Bertalan (Szalkszentmárton), Csepreghy Pál (Újpest), Höberth Béla (Újpest), Bakó István (Pereg), Petn- kovich Róbert (Párdány), Demeter Dénes (Homoród- Karácsonyfalva), Szabó Vilmos (Vargyas), Vertán Zoltán (Szombatság), Székely Ferenc (Szucsak), Veress Géza (Nádudvar), Zsoldos Boldizsár (Mer- nye), Weísz József (Gölle), Németh Pál (Vóse), ...........•vaP' -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék