A Hét, 1899. január-június (10. évfolyam, 1-26. szám)

1899-01-15 / 3. szám

KÖZGAZDASÁG. f* /fi/.fOT. cS /а-ЯИ^ВЯ^ЭвВЯИВ В " В5 ABBAZIA. г л DR- SZEGŐ KÁLMÁN Gyermek-szanatóriuma és Vizgyógyintézete — ABBÁZIÁBAN. *=­Közvetlen a tengerparton 6000 méter kiterjedésű saját park közepén. Fölvéte egész éven át, kísérettel vagy a nélkül. gallér látható (az egyetlen forma, mely smokinghoz illik). A nyak­kendő fekete csokor, szintén az egyetlen szin és forma, mely ilyen kabáthoz megengedhető. A negyedik alak a legfonto­sabb, mert az bemutatja az előkelő körökben használt frakköltönyt­­még pedig az uralkodó divat leg­kisebb részleteivel. A kabát gal­lérja nehéz fekete grosgrain selyem­ből való. A lebbentyük szintén fekete selyemmel vannak bevonva, de ez a selyem puhább és fénye­sebb, mint a galléré. Az ujjak meglehetősen szükek, a »fecske­fark« pedig legömbölyített és kö­­zéphosszuságu. A nadrág a térd­től lefelé szükebb és szükebb szabású és a szárak külső olda­lán két-két egymás mellett végig­vonuló keskeny, fekete selyem­­szalaggal vannak díszítve. A két­soros gyöngyházgombokkal ellátott fehér piquet-mellénynek gallérja van és alsó része hegyben végző­dik. Az ing sima, fehér piquetből való, egy gyöngygombbal. A gallér felálló, magas és zárt, melyet franczia batisteből készült csokor-nyakkendő tart össze. A kéze­lők sarkosak és lánczos gombbal viselendők. Fehér keztyü és lakkczipő egészíti ki a comme-il-faut báli toilette-et. Mangold Béla Kolos. A Hazai bank rt. rendes banküzletét 1898-ban is tovább fej­lesztette. Az üzleteredmény, tekintve különösen a kamatoknál elért többletet és a nagyobb forgalmat, a szindikátusi nyereségek hiánya daczára nagyobb lesz, mint 1897-ben volt. Az osztalék előreláthatólag 1898-ra is 6 írttal = 6% fog megállapittatni, mint 1897-re. Az év végével a bank váltótárczája körülbelül 8.000,000 frtra (+ 1.800,000), a betétek összege 8.500,000 (1.500,000) és a folyószámla-követelések összege mintegy 16.000,000 frtra rúgott. A Magy. kir. szab. osztálysorsjáték rt. most teszi Közzé 1898. évi zárószámadását, mely az első üzletévről szól. A tiszta nye­reség ez első üzletévre l'/a millió frt alaptőke mellett 362.781 frt, melyből 72 frt = 29°/o osztalék fizettetik ki a részvényeseknek. A Salgótarjáni kőszénbánya rt. 1898-ban nógrádvármegyei szénbányáiban körülbelül 10,000.000, a Királyhágón túl fekvő bányái­ban pedig körülbelül 4,500.000, összesen tehát 14,500.000 mm. szenet termelt, ami 1897-iki termelésével szemben 1,000 000 mm. többletet ad. A társulatnak sikerült az egész termelt mennyiséget eladni és ter­mékeit oly vidékre is elszállítani, ahová eddig magyar szén nem jutott A társulat a lefolyt évben is nagy összegeket fordított invesztícziókra és bányai felszerelésekre, Ezek és a nagy gonddal eszközölt feltárások arra képesítik a társulatot, hogy mostani termelését évtizedeken át nemcsak folytathassa, hanem a szükséglet beálltával termelését évi 18,000.000 mm.-ra emelhesse. Nógrád- és Huny ad vármegyei bányáinak rendkívüli széngazdagsága következtében bizonyos, hogy e társulat mai színvonalán annál inkább meg fog maradni, mert igazgatósága kellő tárgyi- és szakismeretekkel folytonosan arra iparkodik, hogy bányáit a legjobban és a modern követelményeknek megfelelően sze­relje fel. Az osztalék 1898-ra ismét 32 frt lesz és minden jel arra mutat, hogy e társaság osztaléka a járadék természetét fogja felvenni. A Nemzeti Baleset Biztosító Részvény-Társaság folyó év deczember havában 1136 db balesetbiztosítási kötvényt állított ki, melyek halálesetre 8,9S0.(07 kor., rokkantság esetére 12,636.007 kor. és mulékony keresetképtelenség esetén 6913 kor. napi kártalanításra biztosított összegekről szólnak. Ugyanezen időszakban összesen 719 baleset és pedig 15 haláleset, 70 rokkantsági eset és 634 mulékony keresetképtelenségi eset jelentetett be fentnevett társaságnál. Kiss József összes költeményei Első olcsó kiadás. = Ára díszes kötésben 3 korona. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: KISS JÓZSEF. Főmunkatárs : KÓBOR TAMÁS. Helyettes szerkesztő: MAKAI EMIL. Henneberg-selyem 45 mi1 14 frt 65 krig méterenként — csak akkor valódi, ha közvetlen gyáraim­ból rendeltetnek, — fekete, fehér és színes, — a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. Privát-fogyasztóknak postabér és vámmen­tesen valamint házhoz szállítva, — mintákat pedig postafor­dultával küldenek, Henneberg G. selyemgyárai (cs. és k. udv. szállító) Zürichben. — Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. —-^фффффф/ф\фффффффффффффффффффффффффф/£^ ■a­­—18--4 —1e­—в"-4 —в--4 —<» —No­—#* -4 —& -4 “4- w -3- -3- -3- —3-Nagy csatakörkép az 1848/49, szabadsavamból. Bem és Petőfi Nagy-Szeben bevételénél. Az 50 éves évforduló emlékére festette: Sít^a, IDágó, gpáiyn. Látható reggel 8 órától. — Este villamos világításnál. Városliget. Városi villamos vasat végállomása. Belépő-díj 50 кг. 'ЭДН Gyermekeknek 20 kr. Katonáknak 25 kr. Ugyanott láthatói a szabadságharcaitól való ereklyék. Az erehlyemnzeum jövedelme jótékony czélra szolgál. ^ф^фффффф^ ффф'фф фффффффффф^фффф^ффф^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék