Hétfő, 1938 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1938-11-21 / 1. szám

Irfniáráe- sok liehen kod lUUjdlCio. kisebb eső, hideg Vasárnap hajnalra az ország nyugati része beködösödött és csak az Alföldön nincsen köd. azonkívül a magasabb csúcsok is kiemelkednek a ködből. Ke­leten délben 6—8 fok volt délben a hő­mérséklet, nyugaton és így a főváros­ban. ahol megmaradt a köd, alig 2—3 fokot mértek. Európában reggel a ten- gersztntre átszámított légnyomás leg­magasabb értéke 772 milliméter Jugo­szláviában, legalacsonyabb értéke 725 milliméter Izland szigetén. Budapesten délben a hőmérséklet 3 fok Celsius. Várható időjárás a következő 24 órára: Déli-délnyugati szél. nyugatról felhősö­dé«. sok helyen köd. Egyes helyeken, főként a Dunántúlon és a Felvidéken lehet kisebb eső. A hőmérséklet nyu- gaon kissé emelkedik, keleten csökken. Időjárás; Sok helyen köd, kisebb eső, hideg. Budapest, 19 38. novemb Hétfő 1. évfolyam 1. er 21 szám HÉTFŐI POLITIKAI LAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vili., József-körút 5. Tel. 14-44-00 ÁR FILLÉR Mai vezércikkünk: Elmulasztóit évtizedek 6:1 Ferencváros-Bocskai S: 1, Elekiromos- Salgótarján 4:0 Óriási botrány miatt félbe­szakadt a Zugló—Nemzeti mérkőzés Uiabb véres harcok A főváros telket adományozott Olaszországnak Székesfőváros telket ailomá.iyazoti az olasz finomnak a budapesti olasz intézet felépívésére. Képünkön a telek átadásáról szóló a jándékozási szerződés Ünnepélyes aláírása látható. — Balról Jshiirai gróf Vinci olasz követ, Szendy Károly polgármester és Némethy Károly tanácsnok. ___________- ' ■■■ - -..i::-; • • c- Vo-- »'--f *'■> .__ ->■< : ­fi zsidók arányszámának leszállítását követelj a zsiÉímttsá) nagy tököséit Makkal János: Mar a hét közepén előterjesztem az új zsidójavaslatot Hm nélkül nincs győzelem. Küzdelem nélkül nincs megujhodott ország, diadalmas nemzet. Húsz keserves esztendő telt el, amíg szenvedve, lemondva, tűrve és verejtéket hullatva, hősies munkával elértük nemzeti céljaink első állomását és elvihettük Kassára Rákóczi sírjához az új Magyarország büszke lobogóit. A :ilincsbs vért trianoni magyarságnak más fegy­verekkel kellett küzdenie, mint hatalmas barátainknak, akik az igazságos béke nagy csatájában negyven, vagy nyolcvan milliós birodalmhulc erejével rendelkeztek és minden harc végső eszközével a szikrázó acéllal. A Felvidékért való nehéz küz­delmünkben vitéz Imrédy Béla ország-világnak megmutatta, hogy ■— bár elszánva a legvégsőkre is, — véráldozat, halál és pusztulás nélkül is ki lehetett vívni a nem­zet jogait. Ezzel az aszkétai ön­fegyelemmel. ezzel a hideg fana­tizmusai kell leüzdenünk a belső igazságért, a keresztény fajvédő szociális Magyarország megterem­téséért is. Nem lehet egymás el­leni tusakodásban elpocsékolni a magyar jobboldali erőket. Nem szabad egymást marcan­golva, önmagvH&t emésztve elvé- rezniők a keresztény jobboldali gondolat bajvívóinak, hogy aztán diadalmi tort lakhasson fölöttük a győzedelmes idegen fajta. Vitéz Imrédy Béla nagy magyar reform- programja mellett ott a helye minden építeni, alkotni al-uiró erő­nek. Körötte kell összefogni a faj­védő Magyarország Szent György lovagjainak, hogy egymással és egymásért legyűrhessék a közös ellenség még mindig lélekző két­fejű sárkányát. Ez a nemzet érzi és tudja, hogy az új Magyarország útja kassánál nem ért véget. S ép ezért harcolva, küzdve, egységgel, fegyelemmel megy tovább. Mindig e’őre. A v'nső ni’őzelemig! A Duce nagy beszéddel nyitja meg az. új olasz önellátási művek mun­káját, Politikai körökben rendkívüli érdeklődéssel várják a Nemzeti Egység pártja úgynevezett zsidó- bizottságának javaslatát, amely­nek alapján a zsidótörvényt no­vellaris úton módosítani fogják. A bizottság pénteki ülésén vitéz Imrédy Béla miniszter­elnök minden vonatkozásban tájékozódott a párt felfogásá­ról és az előterjesztett külön­böző indítványokról. Mákkai János, a bizottság; elő­adója most foglalja rendszerbe az elhangzott felszólalások anyagát s ennek alapján fog kialakulni ® kormány végleges ' elhatározása. A Hétfő munkatársa vasárnap délután beszélt Makkai János kép­viselővel, aki a következőket je­lentette ki: — A bizottsági ülésen elhang­zottak és a magam vélemé­nye alapján azt a javaslatot, amelyet a kormány elé szán­dékozom terjeszteni, már a hét közepére elkészítem és nyomban átnyújtom Imrédy miniszterelnök úrnak, vala­mint Tasjtádi igazságügymi­niszter úrnak, a Nemzeti Egy­ség pártja országos elnöké­nek. A Hétfő értesülése szerint a zsidóbizottság tagjainak túlnyomó többsége a zsidókérdés újabb ren­dezését párhuzamba akarja állí­tani a tényleges helyzettel és a zsidók arányszámának meg­felelő rendezést kíván a mező­gazdaság, a közgazdaság, az ipar és kereskedelem s a kul­turális éiet egész területén. A bizottság tagjainak felfogása szerint a mostani zsidótörvényben megállapított 80:20 százalékos arányszámot feltétlenül szigorí­tani kell és a leszállított új arányszám London, november 20. Maud norvég Idrályné vasárnap reggel Londonban meghalt. A királyné, mint ismeretes, né­hány nappal ezelőtt súlyos műté­ten esett át. A királyné állapota néhány nappal ezelőtt válságosra fordult, úgyhogy Haakon király is betegágyához sietett. Maud norvég királyné 1869­London, november 20. Norvégia királynéja álmában hunyt el. Csak egy betegápoló nő­vér volt mellette s a sürgősen odahivatott orvosok már css-k a halál bekövetkezését állapíthat­ták meg. Haakon kiráy, bár a Bucking- ham-palotábrn szállt meg, nem volt ott felesége halálos ágyánál. csak a jogos keresztény és magyar érdekek biztosi fásá­nak határán belül mozoghat. A zsidójavaslatot a képviselőház már a módosított házszabályok szerint tárgyalja és így minden biztosíték megvan arra. hogy az új zsidótörvény rövid időn belül tető alá kerül. ben született a Marlborough her­cegi családból. A kriályné VH. Edward angol királynak volt a leánya. 1896-ban nőül ment Ká­roly dán herceghez, aki később, 1905-ben VH. Haakon néven Nor­végia királya lett. Házasságukból származott Olaf herceg, aki 1929- ben vette feleségül Márta svéd hercegnőt. A temetésről még nem döntöt­tek, de lehetséges, hogy Angliá­ban temetik el, tkeintettel arra, hogy Maud királyáé angol királyi vérből származó hercegnő volt. VI. György király, mihelyt érte­sült nagynénje elhunytéról, elha­tározta, hogy visszautazik Lon­donba Erzsébet királynéval együtt, -u I A felkelők több hidat felrobbantottak Tizenegy felkelő megsebesült Varsó, november 20. Az Express Távirati Iroda tnagyszőllősi jelentése szerint Verhovinában, Ökörmező és Vo- lóc környékén újból véres össze­ütközésekre került sor a ruszin lakosság és a cseh katonaság között. Ez utóbbit ukrán roham­csapatok is támogatták. Tizen­négy felkelő megsebesült, tizenöt fogságba került. A felkelők több hidat felrobantottak és ország­úti rombolásokat hajtottak végre. £ Az Express Por'.nnv tescbeníjá jelentőse szerint Felsö-Blendovica környékén, amelyet lengyel ható­ságok megszálltak, egy cseh tér,-,.. ,t rorista csoport rátámadt eg£ bér nevű lengyel házárai A terro­risták először bekopogtak, m jd, amikor az ajtót kinyitották, kézi­gránátot dobtak a" lakásba. Féber a kézigránátrobbanás következté­ben súlyos híssérüléseket szenve­dett és kórházbaszállítás közben meghalt. Az Express Távirati Iroda nagyszőllősi jelentése szerint Vo- losin miniszterelnök rendeletét adott ki, amelynek értelmében a tisztviselőknek elöljáróikat „Sla­ve. Ukraina” szavakkal kell üdvö- zölniök. (A tudósítás folytatnása a har­madik oldalon.) Sto.loff bolgár követ tiszteleg a bolgár katonai temetőben a halottak napján. i. __- . Meghalt Norvégia királynéja Álmában érle a halál Maud királynéi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék