Hétfő, 1939 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1939-01-02 / 1. szám

Khon Szolid ön vallomásai Ida 'orse-A hö:n:rsék el iüldi.kiss: em Budapesten délben a hőmér­séklet 0 Celsius-fok, a tenger­szintre átszámított légnyomás 759; mm, - mérsékelten emelkedő irányzatú. Várható időjárás a következő 24 . órára: Mérsékelt szél. Vál­tozó felhőzet Több helyen le­het kisebb havazás, esetleg ha­vaseső. A hőmérséklet kissé emelkedik. Budapest, 1939 január 2 Hétfő. II évfolyam, 1. szám Kezdődül az új éy a külpolitikában is. Saj­nos, magyar részről ismét csak tiltakozással kell kezdeni a dip­lomáciai tevékenységet A ma­gyar kormány kénytelen volt erélyes lépést tenni Prágában az egyre fokozódó propaganda és a magyar hatóságok ellen folyó fé­kevesztett uszítás miatt. Bevall­juk, nem így képzeltük el a szlo­vák-magyar viszony alakulását a bécsi döntőbírósági ítélet után. Hiszen magyar részről minden lehető megtörtént, hogy a hoz­zánk került szlovákok jól érezzék magukat. Biztosítottuk a kisebb­ségi jogokat, a nyelvhasználatot, meghagytuk a szlovák iskolákat, megengedtük még a szlovák him­nusz éneklését is. Ennek ellenére azt kell látnunk, hogy bőszült dühvei harsog ellenünk a cseh és szlovák rádió. Izgatják, lazítják, meggondolatlan cselekedetekre uszítják a szlovák lakosságot. S ugyanekkor hír jön arról is, hogy Benes Eduárd Londonban újra megkezdi a nagy-cseh propagan­dát. Emigráns barátaival ioly- tatni akarja a munkát, amit több mint húsz éve kezdett Európa békéje ellen. Úgy látszik, ennek a levitézlett," sötét méregkeverőnek még ma is vannak hívei, titkos barátai otthon. Mert a szlovák propaganda is Benes szellemében gyűlölködik tovább. Pedig .a be- nesl ideológia megbukott végér­vényesen. Nem jöhet vissza, nem d lad alma skod hátik soha többé a békés szándékú, jóakaratú népe­ken. S ezt a tényt jő lenne, ha tudomásul vennék ott túl, az Ösztrovszki Veporon is, ahol — a mi felfogásunk szerint sen­kinek nem érdeke, hogy a szlo­vákság ellen kihívja a magyar nép jogos haragját és felhábo­rodását. áraIOfill. Mai vezércikkünk: 'Jzemf a cső öayös iwro’nal. SPORT: a Ferenűvásos Setyczfe a röreg váícra’oi a' Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vili., József-körút 5. Tel. 14-44-00 Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzót és hitvesét üdvözölte Újév első napján vitéz Imrédy Bél-, éz felesége. A nrnlszter- elnök és felsége távozik a ki­rályi palotából Harmineötmilliós frormánykőfesön fővárosi beruházásokra Hazaérkeztek az illavai magyar rabok A nemzetiségek tiltakozása miatt szlovák választásokat A németek szemb a Tiso-kormánnyal Pozsony, január 1. A Szilveszter napján megtartott meglepetésszerű népszámlálás a magyar és a német lakosság viharos tiltakozása közben folyt le. A váratlan népszavazás elrendelése egy- csa­pással lehűtötte a viszonyt a német kisebbség és a szlovák országos kormány között is. Maga a szlovák kormány német államtitkára, Karasin mérnök volt az első, áld a legélesebb tiltakozását jelentette be Tiso miniszterelnök nál a törvényellenesen kiírt népszavazás ellen. Imikor a Szepességfcen kcrismerfclé vált a nép szavazás váratlan elrendelése, a német lakos- tág zajos tüntetésekbe kezdett és csak akkor hagyta abba a tünietést, amikor a helyi köz- gazgalási hatóságok megígérték, hogy a népszámlálás végrehajtásánál német nemzetiségű számlálóbiztosok is közreműködnek. Ezt az ig érelet azonban csak részben vagy egyáltalán teljesítették. A népszámlálás a kisebbrégi lakosság kijátszásával oly módon ment végbe, hogy a személyi adatokat nem ma­guk a lakosok írták be a r;zámlálóívekbe, sőt a szám­lálóbiztosok még csak meg sem kérdezték őket, hanem a háztulajdonosoktól vagy a házfelügyelői-;tő! kérték el a be jelen tőlanokat és teljésen önkénvessn töltötték ki a számláló iveket. A számláló- biztosekat mindenütt HKnka- gárdiötak kísérték, akik gondoskodtak arról, hogy a számlálóívekro olyan adatok kerüljenek, amelyek megfe­lelnek a T’ünka-gárda elkép­zeléseinek. A legfontesabb adatot, amely ara vonatkozott, begy az illető mlyen nemzetiséghez tartozónak vallja magát, a számlálóbizto­sok és a Hl'nka-gárdisták teljesen önkényesen töltötték ki. sőt sok esetben a vallásra vonat- 1 kozó adatoí sem a bejelentő- lap alapján írták be. A lakosságnak utólag is csak a legkivételesebb esetben engedték meg. hogy betekintést nyerjen az összeírási ívekbe. A szilvesz sri népszámlálásnak nem lesznek kihatásai a nemzeti kisebbségekre, mert a kormány a kisebbségek til­takozása folytán kénytelen lesz semmisnek tekinteni az eredményt. Karinasin államti kár, a német népcsoport vezére a távirati til­takozás után írásban is lefek­tette a nemzeti kisebbségek ál- láspon ját, amely szerint a népszámlálás eredménye a sorozatos törvénytelenségek miatt semmisnek tekintenddő s a nemzeti kisebbségek nem fogják tűrni, hogy a tör­vénytelenül kiszámított ered­mény alapján bármiféle ren­delkezést bocsássanak ki a kisebbségek helyzetére vo­natkozóan. Karmasin államtitkár ezt a leve­let még a vasárnapra virradó éj­szak^ eljuttatta Tiso miniszter­elnökhöz. A kormányzó előtt újévi tisztelgésre jelentek meg imrédy miniszterelnök és a legtöbb hivatali méltóságok Magyarország kormányzójánál újesztendő alkalmából vasárnap megjelent József királyi fő­herceg, őt kövétojeg ‘ világ lin~ réd’j Bála miniszterelnök, aki a kormány nevében fejezte ki jó­kívánságait.. Gróf Széchenyi Ber­talan a felsőház elnöke, Szinyci- lllerse Jenő a képviselőház aj-' elnöke, a két Ház szercnceekí- natait, vitéz. Bartha Károly táborszernagy’, honvédelmi mi­niszter, vitéz Sónyi Hugó gya­logsági tábornok, a hoíiv.'dzég- (őporancsnoka és Werth Henrik gyalogsági tábornok, a vezérkax főnöke pedig a honvédség hódo­latát tolmácsolták. Ezt követően az államfő Kara. fiáth Jenő főpolgármes.er és Szendy Károly polgármester ve­zetésével a székesfőváros tizen­négy tagú kü’dötségét fogadta, majd vi éz báró Szurmay Sán­dor nv. gyalogsági tábornok és vitéz Jánky Kocsárd ny. leves- sági tábornok, a Mária Terézia Rend nevében, vitéz Hellebronth Antal ny. tüzérségi tábornok, a Vitézi Rend nevében, Kuvasz László reformé .us püspök. Tus­nádi Nagy András igazságügy­miniszter és Szabó Imre esperes a református egyház nevében, végül Töreky Géza a Kúria ne­vében tisztelegtek a kormányzó előtt. Tömegesen érkeztek üdvözlő­táviratok az államfőhöz külföld­ről is, így az angol, olasz, nor­vég, görög, román és az albán király, a német birodalom állam­fője, a lengyel, finn, csehszlo­vák és mexikói köztársaságok el­nökei. Franco tábornak, a nem­zeti Spanyolország államfője kül­dő tek üdvözlő sürgönyt. Azon­kívül nagy számban jö tek sür­gönyök fejedelmi személyisegek­től, külföldi követektől, a bel­földről az állami méltóságoktól, törvényhatóságok'ól, tes öletek­től, magánosoktól és különösen tömegesen a Felvidék visszacsa­tolt magyarlakta terüle'eiről. Délben egy órakor vitéz Im­rédy Bé’a min'szterelnök és hit­vese a Főméltóságú Asszonynál tettek látogatást és köszöntöt­ték az új esztendő alkalmából.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék