Hétfő, 1941 (4. évfolyam, 1-51. szám)

1941-01-07 / 1. szám

Budapest­(jégkorong) íöüb help ne esetleg hófúvás Budapesten délben a hő­mérséklet mínusz 1 fok. Várható időjárás a követ­kező 24 őrára: Mérsékelt északi-északkeleti szél. Több helyen, főleg keleten még havazás, esetleg hófúvás. — Nyugaton kevesebb felhő. Helyenként köd. áraISfilu A Főméltóságú Asszony nyomcrenytiliö akciójára a 19. sz. csekk­számlán adakozzunk Budapest, 1941 j a n u á r 7. Kedd, tV. évfolyam, 1. szám. HÉTFŐI POLITIKAI LAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vili., József-körút 5. Tel. 14-44-00 angol Összetűzés katonák és Írországban a lakosság között Teljesen megbénult a rommá bombázott londoni City élete Asz utoísszoM csalt Fofotrantással íudnak előrejutni a rombaü Washingtoni vélemény szerint nem feistes, hogy az angolok Bardia elfoglalása után folytatni tudják az offenzívat * Tengeralattjárók és repülők eredményes támadása angol hajókaravánok ellen BERLIN, január ti. A véderő főparancsnoksága közli: Egy tengeralattjáró, amely már 18.000 bruttoregisztertonnáiiyt hajóür elsüllyesztését jelentette, az általa elsüllyesztett hajóür nagysá­gát 30.600 bruttoregisztertonnára emelte. A légi erő fegyveres felderítése folyamán sikeres támadást intézett több délangHal liadiszenipontböl fontos berendezés, továbbá az angol partvidék előtt haladó több hajó ellen. Southendnél egy hajókaravánban haladó 3—4000 tonnás ellenséges kereskedelmi hajót két közepes űrmé­retű bombatalálat ért. A hajó oldalt dóit s süllyedni kezdett. Repülőink ezenkívül még két angol előőrshajó s egy felíegyverzett kereskedelmi hajó ellen intéztek eredményes támadást. Repülőink a nap folyamán I.ondonra, noha az időjárás kedvezőtlen volt, különböző űrméretű gujtó- és robbanbóbombákat dobtak le. Harrt repülőgépeink ezenkívül hatásos támadást intéztek gyárak és vasúti pályastestelc ellen. Sikerrel támadtak — részben mélyrepüléssel — egy délangliai repülőteret is, amelyen sok ellenséges repülőgép állt. A hétfőre virradó éjszaka folyamán kisebb harcirepülöegységek újból támadást intéztek a brit főváros ellen. Az ellenség a január 6-ára virradó éjjel nem repült be a Német­birodalom területe fölé. Vasárnap néhány ellenséges gép megkísérelt behatolni a megszállott terület fölé, azonban idejében észrevették a támadókat s a légelháritó tüzérség visszaülte őket. A francia partok közelében két ellenséges bombázó a tengerbe zuhant. Saját veszteségünk nem volt. Nagyarányú légitámadásokat hajtottak végre a német bombázók London és Anglia több gyártelepe elGen Hősiesen védekeznek az olaszok Bárdiénál LégiíámuJáo Kekl-Altikábtttt angol hatlíítújók ellen VALAHOL OLASZORSZÁGBAN, január ti. Az olasz főhadiszállás 313. közleménye: Vasárnap reggeltől estig elkeseredetten folyt tovább a csata Bardia szakaszán. Az ellenségnek jelentékeny veszteséget okozó csapataink hősies ellenállása után a védelmi berendezkedés úiobb pontjai estek az ellenség kezébe. Légi erőnk teljes mértékben együttműködött a száraz­földi csapatokkal. Ellenséges repülőgépek bombázták támaszpontjainkat, de kárt nem okoztak. Egyik repülőgépünk nem tért vissza. A görög harctéren helyi jellegű hadműveletek folytak, amelyelv során érzékeny veszteséget okoztunk az ellenségnek és foglyokat ejtet­tünk, valamint fegyvereket zsákmányoltunk. Kelet-Afrikában ellenséges hajóegységek tűz alá vették Szomáii- föld partjait. Haladéktalanul közbelépő repülőgépeink két cirkálót és egy kisegítő hajót bombáztak. Ellenséges repülőgépek támadást Intéz­tek eritreai és szomáliföldi támaszpontjaink ellen, de kárt nem okoztak. Egy ellenséges repülőgépet lelőttünk. A szudúni határon egy ellenséges őrjáratot visszavertünk. Vasárnap este bombáztuk Málta légi támaszpontját. Egyik tengerészeti felderítő repülőgépünket két Blenhelm-gép támadta meg; az egyiket lelőtte, a másikat menekülésre kényszeritette. Nagysikerű olasz légitámadás Szaloniki ellen Belgrád, január 6. A német véderő főparancsnok­sága vasárnap közölte, hogy erő­sebb légi kötelékek eredményes tá­madást intéztek A vonmouth és más had! szempontból fontos cél­pontok ellen a Bristol-csatorna partján. Londoni jelentések szerint a va­sárnapra virradó éjszakai támadá­sok legir.'kább Anglia nyugati ré­sze és Dél-Wales ellen irányultál:. Londonban több óra hosszat tartó légiriadó volt. Erről a légitáma­dásról a svéd lapok art jelentik, hogy gondolni sem lehet az elpusz­tított. londoni City újjáépítésére. A City a tudósítások szerint a föld­Az angol utásiof: csak előre jutni a teljesen londoni Stockholm, január 6. A Svenska Dagbladet londoni tu­dósítója a City pusztulásáról el­mondja, hogy a légitámadás által sújtott területen az utcákat és a házsorokat nem lehet felismerni. az egész területet romhalmaz bo­rítja. Csak itt-ott látható az egy­kor büszke üzletházak megfekete­dett maradványai. del vált egyenlővé és mintegy másfél négyzetkilométernyi terüle­ten kihalt minden élet. Hétfőre virradó éjjel ismét nagy­arányú támadást hajtottál: régre a németek, — jelentette az angol rádió. A támadások több őrahosÉ- ozat tartottak és a bombák Anglia különböző vidékeire hullottak. A támadásokról a Német Távirati iroda úgy értesül, hogy több vá­ros gyártelepét és repülőterét bom­bázták. Többek között: Hull, Dar­lington és Lincoln városára dobtak r„ német repülök robbanó- és gyuj- tóbombákat. robbantással futnak ronxá bombázott Cityben Nincs olyan utca, ahol a lán­gok ne pusztítottak volna. A gáz és villany, valamint a víz­vezetékeket a robbanások megsza­kították. A távbeszélő vonalok üzemen kívül vannak. A sok tüzeset óriási nvTytyávii ol­vadt jegybe "és ez oly nagy hőséget árasztott, hogy a tűzoltók nem tud­ták * tűsét megközelítem. A Szent Pál székesegyház és Neu-gate kü- j zött alig van épület, amelynek fa­lai épek volnának. Sokhelyütt a bombák valósággal leszakí­tották a házak homlokfalát. Az utászok robbantások segítségé­vel dolgozzák magukat előre utcá­ról utcára. Aki a londoni Cityt ma bejárja, úgy érzi, mintha valamely megszűnt város romjait tekintené meg. Általános vélemény szerint az egész negyedet le kell bontani. Igsn nagy a vízhiány a rettenetes állapot­ban lévő londoni légoltalmi pincékben Stockholm, január 6. Chranley, londoni kerületi taná­csos, a Sunday Timesben foglalko­zik a légoltalmi pincék „rettenetes“ állapotával. A légoltalmi pincékben bármikor járvány ütheti fel a fejét. Sok pin­ce tele van szeméttel és a szeme­tet alig lehet eltakarítani. Az óvó­helyeken igen nagy a vízhiány is. Egy óvóhelyen egy éjszakára 5000 embernek csak nyolc gallon víz jut. Az óvóhelyeken még mindig nem sikerült megoldani a szükség- hely kérdését. Sehol sincsenek or­vosok és ápolók. Chranley azt javasolja befejezé­sül, hogy a légvédelmi pincékben a. fehéreket és színeseket különítsék el. (MTI) Négy év a szolgálati idő a szovjeihadseregben Moszkva, január 6. Mint a Krasznaja Zvjetda (Vö­rös Csillag) című katonai lap je­lenti, a vöröshadsereg és hadi- tengerészet legénységének ér, al­tiszti karának tényleges szolgálati idejét rendeleti úton négy évben állapították meg. Az 1939 szep­temberétől érvényben levő törvény a hadsereg legénységének tényle­ges szolgálati idejét két évijen, a különleges csapatbeliek és az al­tisztek idejét pedig 3—4 évben szabta volt meg. Moszkvába utazott a belgrádi szovjelhövel Belgrad, január 6. Plotnikov belgrádi szovjetorosz követ a vasárnapra virradó éjjel Moszkvába utazott Mint a Vremc Leskovljeből je­lenti, Szaloniki legutóbbi olasz részről történt bombázása alkal­Róma, január 6. Ansaldo, a Telegrafo főszerkesz­tője vasárnap este beszédet inté­zett az olasz hadsereghez. A Bardia körül dúló csatákról többek között a kővetkezőket mon­dotta: — Az a tény, hogy Bardia — BergonSoli tábornok parancsnoksá­ga alatt — húsz napon át elszán­tan, keményen é3 ragyogóan véde­kezett, jogos büszkeséggel töltheti cl Olaszországot, még ha a helység elesik is. Bardia nem erődítmény. Meg van erősítve ugyan földsán- eokkal. de csupán (katonái hősies bátorságának köszönhető, hogy mával, az anyagi károk igen jelentősek voltak. A bombázás által okozott károk érté­két összesen több mint egymllliárd drachmára becsülik. helytállt. Bardia hősies védelmé­nek eredménye katonai szempont­ból világosan felismer szik: a húsz­napos ellenállás megakasztotta az angolok előrenyomulását, a líbiai olasz csapatok pedig időt nyertek a gyülekezésre, ßergonzoli tábor­nok és csapatai ellenállásukkal az egész világnak (bebizonyították, hogy az olasz hadsereg harci ér­téke és harcikedve érintetlen ma­radt. Bármi sors várjon is Bardiá- ra, bármely órában essen is el, vé­dőinek hőstettei hálára köteleznek minden olaszt és egyben figyel­meztetésül szolgálnak cus egé3z olas» népnek. Angol jelentés szerint Bardia elesett London, január C. Az angol rádió hétfő reggeli köz­lése szerint a kairói angol főhadi­szállás jelentést adott ki, amely szerint Bardiában vasárnap dél­után fél kettőkor megszűnt az el­lenállás s a város angol kézre ke­rült. Bardia előtt elpusztult az angol Aphis ágyúnaszád San Sebastian, január 6. A brit tengernagyi hivatal közli, hogy az Aphis ágyúnaszádot Bar­dia előtt találat érte. Az áldozatok hozzátartozóit értesítették. (MTI) Ansaldo beszédet intézett az olasz hadsereghez a bardia: csatákról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék