Hétfő, 1941 (4. évfolyam, 1-51. szám)

1941-01-07 / 1. szám

Washingtoni vélemény : A bardtai olasz helyőrség kiváló hösieséggeS telfesÉSelíe feladatát Washington, Január 6. A külpolitikai érdeklődés köz­pontjában hétfőn Bardia eleste és a balkáni helyzet állott. Bardia el­foglalásával kapcsolatban a tárgyi­lagos amerikai szemlélők azon a véleményen vannak, hogy egyelőre még nem lehet tudni, milyen további kihatásai lesz­nek ennek az eseménynek a háborús helyzet alakulására. Egyáltalán nem bizonyos, hogy az angolok Bardiá elfoglalása után folytatni- tudják előnyomulásukat Tobruk irányában, hiszen Bardia ostroma olyan sokáig tartott, hogy Graziam tábornagynak bőven volt ideje átszervezni az olasz hadsereget. Bardiát az claszok nem is akarták a végsőkig tartani s az itteni olasz helyőrségnek az volt a feladata, hogy tartóztassa fel az angol -erő­ket addig, amíg Graziam tábor­nagy befejezi a Tobruk körül ösz- szevont olasz haderő felvonultatá­sát és átszervezését. A bardiai olasz helyőrség ki­váló hősiességgel teljesítette ezt a feladatot, amint ezt Washingtonban is el­ismerik. A balkáni helyzettel kapcsolat­ban komoly washingtoni politikai körökben óva intenek attól, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítsanak bi­zonyos ellenőrizhetetlen híresz­teléseknek, amelyek a balkáni szovjetdiploma­ták moszkvai útjáról szólnak. Washingtonban utalnak arra is, hogy ezeket a híreszteléseket rész­ben nemcsak hogy nem erősítették meg, hanem határozottan cáfolják Is. Az általános vélemény a Fehér Házban egyébként az, hogy a balkáni fejlemények szintén csak másodrendű jelentőségűek. A legfontosabb továbbra, is az ang­liai hadszíntér s minden attól függ,, meddig tudja még állni az angol szigetország a német légitámadá­sokat. Ezt a kérdést kell tisztáznia elsősorban Roosevelt elnök rend­kívüli megbízottjának, Harry Hopkinsnak londoni tartózkodása során. 1941 JANUÁR 7. BARDIA Nagy veszteséget szenvedtek az angolok Bárdiénál Az olasz főhadiszállás vasárnap, kétszáztizenkettedik közleményé­ben jelentette, hogy Bardia szakaszán egész nap növekvő hevességgel folyt a harc. A vadász a la kul atc'k és a harci ­Tangóhartnonika, gram «ion Rákóczi-út 60. Londonba repült Roosevelt . bizalmasa Genf, január 6. A Sunday Tímea egyik cikké­ben üdvözli Hopkinst, aki egy Clip- per-repülögéppel hétfőn az Egyesült Államokból Londonba repült. A lap többek között azt írja, hogy az Egyesült Államok elnökének kö­vete Londonban megállapíthatja, jinilyen súfyos megpróbáltatásokat szenved Anglia. Coventry, Bir­mingham, Bristol, Sheffield és Manchester bizonyítja ezt előtte, de nem. is kell a londoni Citynél messzebb mennie. Anglia 1941-ken két és ffél milliárd ffont költségvetési Silánnyal számol Stockholm, január 6. A londoni rádió áttekintést adott Anglia pénzügyi helyzetéről. A rádióbomondó rámutatott arra, hogy Anglia háborús kiadásai 1939 végén kevesebbek voltak heti 30 millió fontnál, viszont 1919 végén több mint 80 millióra emelkedtek. Ez csak a tiszta háborús kiadá­sokra vonatkozik, tehát egyáltalán nem az államháztartás összkiadá­saira. Közvetlenül Dünkirchen után a kiadások heti 60—”0 millió fontot tet­tek ki, december első három hetében 85 millió fontot, a jövő hónapokban pedig való­színűleg elérik a heti 90 mil­liót, vagy még többet. Ez 'kereken 5 milliárd fonj; évi kiadásnak felel meg. Az 1939 április 1-én megkezdett költségvetési év első kilenc hónap­jában 2.7 milliárd fontot tettek ki a kiadások. Adókban és kölcsö- nc'kben csak 1.7 millió font folyt be, úgyhogy 1 milliárdnyi hiány mutatkozik, amit egyelőre rövidle­járatú kölcsönökkel, bankhitelek­kel 3tb. kell fedezni. Az egész költségvetési évre átszámítva, az adókból cs köl­csönökből kerek számban 2.6 milliárd font folyik majd be, ezzel szemben a Isiadások előreláthatólag 4 milliárd fon­tot fognak kitenni. Ennél; következtében keretien 1.4 millird font lesz a hiány. A „hé­zag problémájának” mondotta, a rádió bemondója azt a nehéz kér­dést, amely előtt a brit kormány fill. A jövő évben ez a hézag két­ségkívül 2.5 milliard fontra emelkedik, úgyhogy felmerül a pénz-elértéktelenedés vesze­delme. E veszély elkerülésére csak ez a két út van: több adó és nagyobb takarékosság. Ha már elérték az önkéntes takarékoskodás határát, akkor kíméletlenül át kell térni a kényszertakarékoskodásra. Másfe­lől még jobban korlátozni Cecil m^jd a polgári fogyasztást és a polgári kiadásokat. Húsz napig állta az ellenség ro­hamát egy magános kis afrikai támaszpont: Bardia. Körötte a si­vatag forró homokján ott tolong mindaz a fölényes angol túlerő, 'amit a halálos lázban vonagló Nagybritannia Szíriából, Egyip­tomból, Ausztráliából és Ujzélaiul- ból összeszedett, hogy ha mást nem lehet, 1 e g a 1 á b b a presz­tízst mentse. A presztízst, amely nélkül az angol birodalom — nem birodalom többé. S a tankok, repülőgépek, indiai gépesített csapatok mellett ott ostromolta a sivatagi végvárat egy láthatatlan hadsereg is. A propa­gandisták, a suttogok, fölényesek és cinikusok ötödik hadosziopa, amely azt szerette volna bebizonyítani, hogy az olasz katona nem jó har­cos és a fasiszta Olaszország nem tud méltóan birkózni ellenfeleivel. Mikor az olasz seregek Sidi el Barraniig törtek előre, ezek az ál- föléayes intcllektuelek és front- lógos Kávéházi ív on rá :lok legyin­tettek s azt mondták: epizód. De amikor a sebtében összeszedett angol túlerő elől az olaszok kiin­dulási pontjukra vonultak vissza, egyszerre felszikráztak a sunyi szemek, felharsantak a rádiók, megafonok: Megsemmisítő angol győzelem! zengte világgá az inter­nacionalista zsidó sajtó és minden kis szövetségese ennek a furcsa, ostoba propagauda-offenzivának. A huszadik nap után szemben a brit birodalom seregeivel, szemben a földközi-tengeri angol hajóhad ágyúival, a túlerő vad és dühödt rohamával ott áll, mint a tengertől morzsolt szilda, az új Alcazár. Az afrikai nap perzselő sugarai alatt, szomjasan, halálra fáradtan, véres testtel, vagy gyötrő lázban ö t vagy tízszeres túlerő el­len halálig tartotta a posztot Mussolini báto­rt á j a. Nincs betonerőd a sivatag homokján. Nincs páncél-kamarás Maginot-vonal. De a gyenge föld- sáncok, homokzsák-torlaszok mö­gött olyan katonák falanxa áll, akiknek lelke keményebb minden acélnál és biztosabban véd minden betonerődnél. Az új római biroda­lom legionistája harcolt Kardiánál, nem kevesebb vitézséggel, nem kisebb hősié: "éggel, mint római elődje, aki fseipio Africanus arany­sa sasit vitte a sivatag széléig. A fasiszta Olaszország hősei húsz napja állták az ellenség ke­gyetlen szorítását, lekötve az el­lenséges erőltet, magukra vonták az angol flotta ágyúinak i űzte rge­tekét. Eleshet Bardia, de annyi biztos, hogy az angol presztízs újra kikö- szöriilheteílen csorbát szenvedett Afrikában. S ez öldöklő harc er­kölcsi győzteseként itt áll előttünk — az olasz katona. MEGNYÍLT a szatmár- ÜKŐEITÖI NÉPFŐISKOLA A szatmári és nagykárolyi refor­mátus egyházmegyék vezetősége megnyitotta Szatmárököritón • a vármegye első népfőiskoláját. Pc- leskey Sándor esperes igehirdeté­sével kezdődött a felavatási ünne­pély, amely a köz3ég kultúrtermé­ben folytatódott. Kása Zslgmond györtelki lelkész, tanügyi eladó ismertette a népfőiskola megszer­vezésének történetét, Illyés Endre dr. pedig a népfőiskola hivatásáról tartott előadást. Földes Ferenc népművelési titkár a nemzeti ösz- szetartásról beszélt, majd Strcihcr Andor dr. alispán megnyitotta a népfőiskolát. A megnyílt népfőisko­lának 18 bennlakó vidéki, 12 hely­beli és 10 környékbeli-bejáró hall­gatója vart. — Orvosi hír. Kaié Andof dr.. egyetemi m. tanár, sebész-urológus, rendelését a Siesta-szanatériumba, Rúth György-utca 5. szám alá helyezte át. — öngyilkossá-ok. A két ünnep alatt több öngyilkosság történt 1 a íöváros- bau. Á Kossuth Lajos-Ur 9. számú ház ötödik emeletéről az udvarra vetette magát egy jólöltözött, huszonöt-har­minc év körül férfi. Haldokolva vitték a Rókusba. Kilétét nem tudták meg­állapítani. — Pásztor Sándor 21 éves próbarendőr Pestszenterzsíbeten, a Tö­rök Flóris-utcában főbelőtte magát. Kórházba vitték, ahol rüvideren meg­halt. •— Lázár Györgyné, cégvezető 32 éves felesége a Semmélweis-utca 37. számú házban szevenállal megmérgezte magát. Súlyos állapotban a Park-sza­natóriumba vitték. — A Futó-utca 29. számú házban Geiringcr Lajosné é 39 éves magántisztviselönő altatóval mér­gezte meg magát. A Rókus-kórházba vitték. — A József-utca El. számú báz harmadik emeletéről ni, udvarra vetette magát Reingruber Mária 30 éves taka­rítónő. Életveszélyes sérülésekkel Szent István-kórházba került. — korpátokba egy 45—50 év lKjsélfl. mun- káskülsejü nó öngyilkosai”! szándék; bél beleugrött. A ly/Mivott mentőin megtámadta. Megállapították, hogy Jsz ismeretlen munká^Külsejü nő köy és önveszélyes elmooeteg. Az angyalföldi tébolydába vitt*. — Varga vjfinc.ná i7 éves héz^tiásbell nő n Rá#oezi-út 63. szánni hápcarl mérget vet# he. — Vermes FoámicmJ 22 éve * hj*nrtásbeli a Csantavéri-út sf számú hieran kinin­nel és aszpirinnel mérgez^ meg ma­gát. A RókusjTérházba j0iték a men­tők. Báníiy Dániel báró kolozsvári megbeszélései Erdély mezőgazdasági kérdéseiről Kolozsvár, január 6. Bánffy Dániel báró földművelés- ügyi minlszten negyedik gyermeke születése alkalmából Kolozsvárra érkezett, ahol bár útja kifejezet­ten magánjellegű volt, megbeszéléseket folytatott a viszatért keletmagyarországi és erdélyi részek legégetőbb mezőgazdasági kérdéseiről. Bánffy Dániel, mint az erdélyi 'közélet kimagasló vezetöegyónisé- ge, két évtizede foglalkozik erdélyi gazdasági kérdésekkel és most mint földművelésügyi miniszter, lehetővé akarja tenni számos kérdés megoldását. Aminiszter Tclekdy Lászlónak, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet ügyvezető alelnökinek társaságá­ban megtekintette a zsukl állami méntelepet, behatóan tájékozó­dott a szervezési munkálatok­ról és a további teendőkre uta­sítást adott. Megtekintette az angol telivér félvér flrabs és lipicai ménből álló első ménszállítmányt, amely most érkezett a zsuki méntelepre. — Egyesült a Vitézek Lapja és a Hegyessy Géza ny. testőraltábornagy, Magyar fíatonsujsig. A Vitézek Lapja legutóbbi számiban vitéz Igmándy— ügyvezető vitézi törzskapitány bejelen­tette, hogy a lap következő száma már a Magyar Katonáújsággal egyesítve je­lenik meg. Ebből az alkalomból köszö­netét fejezte ki a Vitézi Szék nevében a lap eddigi vezetőinek. BEFEJEZIK A MAROSVÁSÁR­HELYI VARMEGYEHÁZA ÉPÍTÉSÉT Ferenc József és Erzsébet szobra újra a marosvásárhelyi kultúrpalo­tában Marosvásárhelyről jelentik: a vármegye vezetősége most tartott értekezletén elhatározta, hogy az új vármegyeháza építését befejezi. Az épületet a nománok kezdték építeni. Ferenc József királyának és Er­zsébet királynénak a maroB vásár­helyi 'kultúrpalota előcsarnokában 19Í3-ban elhelyezett mellszobrát — mhnt Ismeretes — a románok el­távolították és helyükbe Ferdinánd román király és Mária királyné mellszobrait helyezték. A magyar szobrokat most res­MEGJELENT HORVATH ISTVÁN és MARJAI FRIGYES szerkesztésében a JANUÁRI SZAMA TARTALOM: *»*: Az afrikai hadszíntér GASPARE AMBKOSINI: A Földközi-tenger kapui II. URBANSZKY ANDOR: Fiume múltja és jelene SAAD FERENC: Mussolini és a háború HORVATH ISTVÁN: Az olasz mezőgazdaság AKTUALITÁSOK: Mit Jrt I coin Abraham, az Ameijftai Egyesült Államok'/ cmöke 1858-ban Áfellőni -/lag? íi­kák^&í-''' kotmányaj mint/6. £i6rporati\y állam alp-ptöréén olasz filmgyártás ILLUSZTRÁCIÓK: fk Földközi- tenger keleti kapuja: Áíon- stantinápoly -e-’ A Köacl-Ke- let, Európa hidjí Az/a felé — A Dardanellák - IA brit „szárazföldi fol/osó/ — Cl telepes falvak .Sziofliában ^ Az egyiptomi / adszhyter: Bardia— Capu^o-/Giaj/roub— Óla sR-Kelet- Afrika'—^közleke­dési hálózati .— A Duna geopolitikája/ olasz szemmel — Az olasz/és német kikötök Vonzási területe 1914 előtt A világpolltflia homlokterében álló KözeUKelet problémáit szuggesztlven érzékeltetik geo­politikai' 'Vázlataink! A he­lyes külpolitikai közgondolkozás ügyét szolgálja a Forum! Kérjen mutatványszámot! Szerkesztőség: Budapest 1. kér., Lovas-út 1. szám. g—wEWsmmw ’is ára 1 p&ngö taulálják és rövidesen Visszaállít­ják. Curtis Wright szerint: A tengelyhatalmaknak 41.000, Angliának csak 24.000 repülőgépe van Newyork, január 6. Roosevelt küszöbönálló kongvosz- szusi üzenetével kapcsolatban a hétfői amerikai lapok igen nagy ér­deklődést tanúsítanak. A New York Times ezzel össze­függésben vezércikkben foglalkozik a nagy csalódást keltő novemberi hadianyagszállításokkal, amelyek­ből semmiképpen sem tűnik ki An­glia megsegítésének gyorsítása. Nem lehet tudni, hogy a hajótér, vagy a nyersanyag hiányo okoz­ta-e, hogy a szállítások nem kitlc- gítöek. A lap ismerteti a kereskedelmi minisztérium által nyilvánosságra hozott adatokat, amelyek szerint novemberben csupán 287 repülőgé­pet szállítottak lei 8 április óta szeptember kivételével egyetlen hónapban sem volt ilyen csekély az Angliának küldött repülőgépek száma. Repülögépmotorokhől no­vemberben 440 darabot szállítot­tak, az október 6iS darabbal szem­ben. A lap tehát azt várja, hogy Roosevelt részleteket közöl arról a tervről, amellyel valóban szava­tolni lehet az Angliába irányuló had ianyagszá llitások gyorsításá t, annál is inkább, mert — a lap sze­rint — a nemzet nagy többsége maß van győződve arról, hogy az esüit Államok békéjének fenn- .rtása annál biztosabb, minél to­vább tart ki Anglia. Curtis Wright, a korpoi'óciós bizottság alel nők e az Aviation Magazine hasábjain szintén az Angliának nyújtandó segítséggel foglalkozik és hangsúlyozza, hogy a repülögépszállítmányokat meg kell kettőzni, hogy nemcsak 19)2 márciusára, hanem már előbb egyenlő nagyságú legyen a brit légihaderö a tengelyhatalmakéval. Wright, aki egyidejűleg a nemzeti védelmi tanács tagja i9t azt java­solja, hogy az Egyesült Államok­ban gyártott repülőgépeknek leg­alább kéthannadrészát szállítsák Angliának. Wright a tengelyhatal­mak számára jelenleg rendelkezés­re álló repülőgépek számát 41.000-re becsüli, míg ezzel szemben Angliá­nak csupán 24.000, az Egyesült Áöllamoknak pedig 6000 repülőgé­pük van. (NST) — Jegvitorlázás, fakutyáid* Balaton­kenesén. A balatoni téli sportok: jég- vltorláiás. Curling. műkorcsolyáid-', jőghokki, fakutyáié* stb. kedvelői ré­siére a:s IBUSi rendezésében, január 10-én társasutazás indul Balatonkene­sére, a Székesfővárosi üdülőbe. A cso­port autóbuszon és vonaton utazik. Autóbuszon: indulás a Vörösmarty-téri iroda elfil. január 30-én 13,00 órakor, visszautalás Balatonkeneséről 12-én IS.00 órakor. A vonaton utazó csoport Budapest déli p. u.-ról január 10-én 36.33-kor indul oda. visszainduld* Ke­néséről 16.54 órakor. Részvételi dijak: teljes ellátással, vasúti jeggyel együtt, autóbuszon 26 pengő, vasúton 28 pengő. Jelentkezés és felvilágosítás az IBUSz valamennyi irodájában.-ik g-ák hét 1/ £ q.ík^fety ^ i-ik hét STUDIO 3casinjó ^ElfY ‘'PALACE Ismeretien ellenfél M&ire&amS ímomym Mamés twn a repülő ördögök Igen vagy nem? természetesen! MUNNIA™FI LJVIEK anai gépek bombákkal és géppuskatűzzel árasztották el az ellenséges csapatokat, űiüidamellett néhány pont az ellen­nel kezére jutott. A görög hotre- /éljen, Malamint a szudáni határon hfyi Jellegi^hadműveletek voltak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék