Hétfő, 1942 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1942-01-05 / 1. szám

Ez angolok súlyosverss^e Agedabia arcvonalán Budapest, 1942 január 5. Hétfő ÁRA IQ FILL. Adakwutuuk a Főméltóságú Asszony téii sepéiyalttiáiáto / Ladányi nyerte a Leviczky- emlékversenyt ?z$cg Vasárnap hainalban hatalmas légitámadás volt Szingapúr ellen Bombaleliialálallal súlyosan megrongállak egy amerikai zászlóshajót Tokiói jelentés szerint rövidesen megsemmisülnek a Fülöp-szigeteken még védekező ellenséges csapatok — Végveszélybe jutottak a szigetek védelmére összpontosított amerikai hadihajók — A japánok állandóan bombázzák a manilai ökölből menekülő csapatokat A harcokban eddig 360 amerikai repülőgépet lőttek le, elsüíyesztetíeh 4 rombolót, 2 tengeralattjárót és 5 más hajót Német repülők hatalmas támadása a moszkvai térségben SANGHAJ, január 24. A Fiilöp-szlgetek déli részén újabb japán csapattestek szálltak partra. A Sanghai Minichi című lap szerint Manila el­este a Fii 1 ö p-s z 1 g e t e k elvesz tét és az ázsiai amerikai hajóhad megsemmisülését jelenti. Ha a szigetek védelmé­vel megbízott északamerikai hadihajók megkísérlik a menekülést —- írja a lap, — igen valószínűleg elsül yesztik éket. SAN FRANCISCO, jan. 4. San Franciscóban és az öböl környékén 2 óra 55 perckor megszólaltak a légvédel­mi szirénák; a várost el­sötétítették. A veszély el­Lisszabon jelenti: Tokió, január 4. A Domei-Iroda jelenti a japán hadsereg egyik Luzon-szigeti tá­maszpontjáról: Válogatott japán bombázóköte­lékek megszakítás nélkül üldözik a Manilából menekülő északame­rikai harci erőket. Ezenkívül szom­baton a hajnali szürkületben meg­semmisítő hatású támadásokat in­Corregidor erődítményt a japán szárazföldi és tengeri had­erők bombázzák. Felderítő repülők megállapították, hogy a japán egy­ségek az amerikai csapatok között, Tokió, jan iár 4. A fülöpszigeti katonai helyzetről érkezett legutolsó jelentésekből ki­derül, hogy a Manilából és kör­nyékéről elmenekült ellenséges csapatok legnagyobb része a ma­múltát S óra S2 perckor jelezték. December 12-ike óta most ren­deltek el első ízben légi riadót San Franciscóban; e napon kétórára sötétségbe borult a város. testek a Balanga-filsziget keleti partján lévő közlekedési utak, csapat összevonások és más kato­nai cél}u>ntok ellen. Más repülö- egy ségek, amelyek meglepetés- szerű támadást intéztek Maróan- félszlget nyugati partja ellen, sú­lyosan megrongáltak nagyszámú ellenséges tehergépkocsit. Jelen­tik, hogy 146 tehergépkocsit sike­rült szétrombolni. amelyek a Manila-öhölben össze­vont teherhajókon menekülést kísé­retnek meg, ismét súlyos veszteségeket okoztak. Mifai öblön belül lévő erödgyürübc és a Manila-öböltöl közvetlenül északra a Subig-öbölben fekvő OlongCpo hadikilcötőjébe húzódott vissza. Mindkét öblöt erősen kö- rülaknázták és a japán hajóhad erős egysigei nagy körben körül­zárták. A japán szárazföldi csapa­tok a következő pontokat zárták le: 1. Olongapo kikötőjét, amely­ben 18 ellenséges nehéz tüzérségi állást állapítottak meg. 2. A ma­nilai öböl nyugati kijáratánál fek­vő Baianga-félsziget déli csúcsát és 3. az ezzel szemben a. manilai öböl déli kijáratánál fekvő Hiab- szigetet, amely a óorragidor szi- geteröddel fekszik szemben. Corre- gidoron tartózkodik valamennyi el­menekült parancsnokság, Cavite- ban pedig az Egyesült Alamok ázsiai hajórajának maradványai állomásoznak. A japán légihaderö már megkezdte támadásait e pon­tok ellen. Tokió: A Füföp-szígeteken még védekező amerikai csapatok megsemmisülnek TOKIO, január 4. O h 1 r a ezredes, a főhadiszállás sajtóosztályának főnöke, kijelen­tette, hogy Manila megszál­lása a Fűlő p-s zigetek fö­lötti uralommal egyenlő, minthogy Manila a sziget- világ központja minden tekintetben. Az amerikai csa­patokat, mondotta O h i r a, azon­ban még nem sikerült megsemmi­síteni, nagyobb seregrészek a manl- iai öböl erődrendszerébe menekül­tek. A japán csapatok éppen ezért azonnal újahb támadáso­kat intéztek ez ellen a te­rület ellen, hogy a még megmaradt amerikai har­ci erőket megsemmisít­sék. Ez, tekintettel a japánok ka­tonai fölényére, rövidesen megtörténik. Hősi halált halt egy világhírű japán repülő TOKIO, január 4. Massaki Iinuma ismert japán repülő, aki 1937 áprilisában Kami- keze (Isteni szél) nevű repülőgé­pén európai repülést tett és ennek során Berlinbe is ellátogatott, de­cember 11-én Sszak-M olajában el­esett. Iinuma az ellenség támadása közben súlyosan megsebesült, mé­gis sikerült neki a gépet támasz­pontjára visszavinni. Közvetlenül leszállása után meghalt. Rövidesen japán csapattestek szál nak partra Holland-lndiában LISSZABON, január 4. A sajtó hangsúlyozza, hogy a japán légi erő fokozta támadásait a Szunda-szigetek ellen és annak a véleményének ad kifejezést, hogy rövidesen japán csapattestek szállnak partra Holland-lndiában. Japán bombázók megszakítás nélkül üldözik a Manilá­ból menekülő amerikai erőket Állandóan bombázzák a manilai vizeken fehérhajókra zsúfolt amerikai csapatokat A menekülő amerikaiak az öbölben levő erődgyűrűbe húzódtak Eckhard! az Uj Fény Templomában Eckhardt Tibor — mint az egyik amerikai magyarnyelvű lap utolsó ideérkezett száma írja — megje­lent az Cj Fény Templomában, amelyik meglehetősen messze esik az Ébredő Magyarok Egyesületé­nek Sorház-utcai helyiségétől. Meg kellett nyugtatnia az amerikai „magyar” zsidókat, hogy ő nem egy antiszemita, ö mindig szerette az izraelitákat, az angolokat és a demokráciát. Még akkor is, ami­kor itthon magas fejhangján pog­romra uszított. Akkor is, midőn a „humbugon alapuló parlamentariz­musról” cikkezett s azzal vádolta a demokráciákat, hogy azok tulaj­donképpen a zsidó bankokrácia parancsuralmának megtestesítői. Nos, ez az Eckhardt Tibor meg­jelent az amerikai zsidók gyüleke­zete, a tengerentúli Synhedion vénei előtt s öt perc alatt bebizo­nyította nekik, hogy ő sohasem volt antiszemita. Azt mondta, hogy az Ébredő Magyarok Egyesülete nem antiszemita alapon alakult, ö maga, mint az egyesület elnöke, mindig küzdött az antiszemita áramlat ellen. Felhívta a rendőrség figyelmét arra is, hogy fegyverek találhatók az egyesület helyiségei­ben. Végül megígérte, hogy ameny- nylben vágyálmai teljesednek, de­mokratikus alapon fogja berendezni az országot és automatikusan meg­szüntet minden zsidókérdést. A zsidók önérzetére és mentali­tására jellemző, hogy nem akadt köztük egy se, aki megkérdezte volna: hát ilyen mélyre süiyedt Eckhardt Tibor ébredővezér? Az ötszázak tanácsa megadta Eck­hard tnak a feloldozást, azzal az indokolással, hogy most minden erőt „a nácik” elleni küzdelemre kell összpontosítani. S ezzel az ügy tulajdonképpen már rendben is van. Az itthoni magyarság most már Eckhardt vallomásából Is tudja, ébredő-elnök korában nem véletlenül ping-pongozott a Lipót­városban. Akkor is feljelentette, elárulta saját egyesületét, mikor a benne hívő magyarok még Őt tar­tották a legkülönb hazafinak. El­árulta a fajvédő pártot, hiszen ak­kor is zsidóbarát volt. Elárulta a független kisgazdákat, akik benne látták az idegen kartelluralom os- tonát. Végre elárulta a hazáját Is, amely kezdett tisztába jönni Eck­hardt Tibor személyével. Nekünk az esettel kapcsolatban nincs sok megjegyezni valónk. Legfeljebb annyi, hogy Magyar- ország nem érdemelte meg Eck­hardt Tibort, de az amerikai zsi­dók megérdemlik ezt az előttük hajbókoló ébredővezért, aki hideg­vérrel fogja elárulni őket is. Per­sze majd csak akkor, ha Ameri­kában is többen lesznek azok a „felelőtlen elemek”, akik hevesen tüntettek a zsidók ellen, miközben Eckhardt Tibor erkölcsi halottként megtért az operenci&ntúll Abrahám széles kebelére. Portugál csapatok indulnak az angolai gyarmatra Nagyjelentőségű értekezlet volt Lisszabonban LISSZABON, január 4. A lisszaboni kormányzói palotá­ban, a Sao Vent o-kastélyban szombaton nagyjelentőségű érte­kezlet volt, amelyen Salazar miniszterelnök elnökölt hadügymi­nisztert minőségében. Az értekezleten az Azort-szlge- tek fővárosának, Hertának a katonai paraesnoka la résztvett. Jelen volt ezenkívül a hadügyi államtitkár és a portu­gál hadsereg vezérkart főnöke. A tanácskozások tárgyáról nem ad­tak ki közleményt. Hétfőn portugál csapatszálift- mány indul Lisszabonból a „Colo­nial“ gőzös fedélzetén az angolai portugál gyarmatra. Kétórás légiriadó San Franciscóban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék