Hétfő, 1943 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1943-01-04 / 1. szám

Erdetes személyi fáüoíásoü d£ MLSz-foen ARA 10 FILL Szerkészt őség és kiadóhivatal: Vili.. JózSef-kőrút 5 Te I e f o nj 14-44-00 Előfizetési árak s Negyedévre t P 25f Félévre 2P50f Egész évre 5 pengő Velikije Luki előtt elvéreztek a ftámadó bolsevista csapatok — A középső szakaszon a németek előretolták állásaikat — A doni hatcokban mindenütt ősszeom otíak a szovjet rohamok Tuniszban űlabb isméiénél foglallak el a lengelgcsapafok Elsülyeszfeítek egy 10.000 tonnás angol keieskedelmi hajót és egy 8000 tonnás ameukai lost e szállítót Az újévet korántsem köszönthettük olyan hangos jó­kedvvel az angolszász fővárosban, mint gondolták. Francia- Afrikából Elsenhower tábornok csak kellemetlen hírekkel szolgálhatott, éppúgy, mint Moszkva- Az amerikai csapatok Tuniszban eddig csak három vereséggel számolhattak be, még egy ízben sem sikerült a német csapatokkal szemben eredményt felmutatniok. Csak addig haladtak előre, amíg a felsorakozott német erőkkel nem találkoztak. Végered­ményben tehát a nagy diadalból nem maradt más, mint a suttyomban végrehajtott partraszállás. Azóta Inkább csak vitatkoztak és igyekeztek elsimítani a Darlan-ügy súlyos politikai fejleményeit. Afrika nem hozta meg a Szilveszterre Köméit örömöt. Moszkva rendkívüli jelentéseit is hiába lesték London­ban és Washingtonban. Az öriásmedve nagy hangon behir­detett téli öffemzívája a példátlan ember- és anyagáldezajt ellenére sem sikerült. A német vonalait összeomlásáról szóló '.tudósítást hiába várták az angolszászok. A roppant erőki­fejtésnek csak az lett az eredménye, hogy a Szovjet újabb h ad ianyagszállí talányokat sürget és Ismét követeli a máso­dik európai arcvonal felállítását. Ez a sürgetés és követelés méltán rontotta el London és Washington szilveszteri han­gulatát. Ez az év is jól kezdődik, — mondhatják az angolok a legfrissebb német hadijelentést olvasva. — Velikije Lukinál sorra véreznek el az elitezredek, anélkül, hogy akár csak belyijellegü eredményt értek volna eL A donmenti harcok­ban ugyanez a helyzet. A vasárnapi német hadijelenté; egyébként beszámol arról is, hogy a magyar hadsereg arc­vonala ellen is támadást kíséreltek meg a bolsevista csapa tojt. A támadást nehéz tüzérséggel támogatták. A megindull rohamot a honvédek véresen visszaverték^ Svéd közlés Timosenk© lemondásáról Stockholm, január 3. .. Aisokkál, >a Jelentésekkel kapcsolatban,; hogy TiwöSén- bőt a délkeleti arévoúal főparancsnokságának élén i’sufco«:- tábornok váltotta fel, a Göteborgs Handels ar ról számol be, hogy jól éi tesült angol körök szerir Timosenko már régebben Ír mondott erről a parancs nokságróL Sztálingrád huszonnégy kerülete szilárdan német kénen v^n Sztálingrád mellett és az ipari negyedben semmi- ple jelentős harccselekmény nem volt. A bolsevista pro- aganda sikereiről szóló jelentések kitalálások s jel- ímző, hagy bennük egy elveszett, hordozható rádióké- zülék elfoglalt rádióállomásként, egy pár láda gya- jgsági lőszer pedig mint zsákmány szerepel. A város nszonhat kerületéből továbbra is huszonnégy szilárdan émet kézen van. Veüki’e Luki a bolsevisták tömegsírja lett Visszaveri tömegiámadásoh Benin, január 3. kézen van. Különösen heves Bjelytő! északra saját tá­ladé váílalkoKásaink sikerre Szettek. ’ Több helységet .egszálltunk.; ■_, lösszefüggés- llküü el ieritamadá sokban a sQ^jétcsapatok négy harc- ácsit; ' vesztették. A párás iőjárást kihasználva körül- irtunk ' egy nagy és át- ikinthetetlén érdéi területét, melyet a Szovjet meg- sánva -tartott. A tisztoga- lsí akciók folyngk. A szoVjetcsapatök újév apján is néni csökkenő Nbe- Btéssél é® erős páncélos tá- logatössa) táfnadták Velikije ük! támaszpontot, amely ovábbra Is szilárdam német harcók! folytak a citadel­láért, amely ellen Ismételt támadásra vetették be a ból- sevjsta lövészhadosztáíyokat A vitéz védők elháritótakti- ieája , kitünően bevált. A tá­madókat hidegvérüen egé­szen saját vonalaikig enge­dik közel s azután nehéz fegyvereik összpontosított tü sével, semmisítik meg őket. líymódon az ellenség vala­mennyi támadását — egy taktikai bkokból végrehajtott vonalrövidítést kivéve —- si­került megállítani és a Szov­jet átmeneti tevüietnyeresé- gét nyomban végrehajtott ellentámadásainkkal Ismét kiegyenlítettük. Velikije Luki támaszpont, amely ellen a bolsevisták már hetek óta indítanak támadásra új és új kötelékeket, a bolsevista gyalogság tömegsírja lett. Az Ilmen-tótól délre to­vább tartanak a német ellen­támadások az előző napokon a keményre fagyott mocsa­rakon át betört szovjeterök ellen. Súlyos közelharcokban 14 bolsevista harckocsit pán­céltörő fegyverekkel és kü­lönleges csapatokkal meg­semmisítettünk. Elistát tervszerű elpusztítás után kiürítették a németek Berlin, január 3. A Kalmük-szteppén a harctevékenység mindkét részről felderítő vállalkozá­sokra szorítkozott. Elista térségén azonban, amelyet tervszerű elpusztítás után saját csapataink kiürítettek, heves harcok voltak. Ezen a szteppe-területen jellegzetes mozgó hadviselés folyik és az egyik gépesített német 'gyorsköteléknek sikerült a harcterület felé gyors me­netben igyekvő szovjeterőket oldalba kapni és széjjel- szóral Eközben két P-34 mintájú páncélost megsem­misítettünk, négy harckocsi találatainktól mozgásra kép­telenné vált. Ezenkívül ha­dianyaggal és utánpótlási anyaggal megrakott jármü­vekét zsákmányoltunk. Egy 'másik szakaszon gépesített néniét erők ‘meglepetéssze­rűen támadást intéztek egy felszerelés alatt álló mozgó páncélos- és járműjavitómü- heáy ellen és azt szétrom­boltál^. A Terektől északra elvágták a szöv et csapatokat hátsó összeköttetéseiktől A Terektől délre pénteken bolsevisták zászlóaljnyi ökkel. támadtak. Rövid, de 2ves harc Után támadásai- at elhárítottuk, egy kisebb, ílyi betörést pedig közvet- n ellentámadással rendbe-; óztunk. A Terektől északra i szód jé (csapatoknak igen erős tüzérségi előkészítés «tán, páncélosokkal végrehaj­tott támadásban sikerült elő­retolt előőrsöket visszaszórí- (ffií g á néniét diósokba be­hatolni. Villámgyors és erő­teljes ellentámadással a szov­jet táihadóékét elvágtuk hátsó összeköttetéseitől. Pán­céltörő-ágyúk, nehéz légelhá- ritőfc és páncélosok elleni harcra kiképzett csapatok 26 páncélost és 5, felderítő pán­célkocsit részben elkeseredett közelharcokban megsemmisí­tettek. Három nehéz bolse­vista harckocsi a találatok­tól mozgásra képtelenné vált. Meneküld személyzetük el­esett. A páncélosokkal e-gyUtthaladú lövészekét, mielőtt beáshatták volna ma­gákat a gépi fegyverek össz­pontosító füzében —- inárok- nyi fogságba került marad­ványtól eltekintve — felmor. ssoltuk.. ' A doni harcokban mindenütt visszaverték a szov et támadásokat Kalugától ny vgo to SS Hsetődöi e pusztítottak a németek Berlin, január 3. A Führer főhadiszállásáról jeientik a Német Távirati Irodának. A véderő főparancsnoksá­ga közli; A Don vidékén tovább tar­tanak a súlyos elhárítóhar- eok. Az ellenséget az egész arcvonalon visszavertük. A bolsevisták 38 páncélost vesz­tettek. Ezekben a harcokban küicnösen kitüntette magát a 6. páncélos hadosztály. Magyar csapatok vissza­verték a szovjetnek egy he­ves tüzérségi tüztől támoga- (Foly tatása tott támadását. Kalugától nyugatra sike­res támadó-vállalkozások so­rán felmorzsoltunk egy el­lenséges zászlóaljat, szétrom­boltunk 95 harcállást ős kis- erődöt és foglyokat ejtet­tünk. Az ellenség ismételt táma­dásai a Velikije Luki támasz­pont ellen meghiúsultak a védők szívós ellenállásán. Az Ilmen-tótól délkeletre a szovjetcsapatok sok páncé­los harebavetésével megismé­telték hiábavaló támadásai kát. Szétlőttünk 36 páneé lost. 2-ik oldalon.) A FőméHóságú Asszony felhívása As áldozat és a kötelesség jogán hívok minden igaz magyart újabb áldozatokra, Negyeuik esztendejében jár a világszerte tomboló há­ború s hazánk immár második éve fegyveres résztvevője, szenvedője, de minden megpróbáltatás ellenére is a nemzet örökkévalóságában hívő harcosa a népek sorsát eldöntő küz­delemnek. A háború, amelyet az Cristen akaratából egjideig polgári nyugalomban szemlélhettünk, immár a mi életünk­ben is viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül, akik nekünk a legdrágábbak. Sok anya, velem együtt tudja, milyen súlyos az a kereszt, amelyet hordozunk: meglátoga­tott bennünket a Mindenható s ml mindnyájan egyek va­gyunk a fájdalomban, mi érezzük legjobban, mi az, ma­gyarnak lenni. , . Éppen ezért most, amikor arról van szó, hogy meg­gyógyítsuk a háború sebei közül azokat, amelyeket emberi erővél meg lehet gyógyítani, jogunk van kérni, sőt kérnünk kell! Meg szeretnénk érinteni a szíveket, egyenkint szembe szeretnénk nézni mindenkivel s hozzá intézni a kérdés*: „Felelj! Megtetted-e te Is kötelességedet a hazáért, enylií- tetted-e azoknak a bánatát ás gondját, akik hozzátartozóju­kat, atyjukat, fiaikat, testvéreiket, családjuk támaszát és reménységét, vagy pedig egyetlen kenyérkeresőjüket veszí­tették el a becsület mezején? Levetted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek családfői most is odaldinn harcolnak a mi biztonságunkért és életünkért?'* Válaszoljon erre a kérdésre mindenki becsülete és leBö- Ismerete szerint. Ne szavakkal, ne az együttérzés hangozta­tásával, hanem némán: cselekedetekkel. Amikor ez év augusztusában azzal a kéréssel fordul­tam a társadalomhoz, hogy adjon mindenki tehetsége sze­rint téli holmit messze orosz földön harcoló véreink részére, kérő szavam meghallgatásra talált. Most még többét, még bensőségesebben ; kérek; a hadbavpuuitak családjainak, az emberfeletti áldozatta! harcolók itlhonmaradottainak. Január I7-étől február 7-éig országszerte, minden eddi­ginél nagyobb arányú gyűjtést rendezünk a harctéren lé­vők itthonmaraóottainak támogatására. Ezúttal pénzt ké­rünk: a tehetősektől ezreket és százakat, a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérünk. Sok könnyet akarunk letörölni, a gondok áradatát fel­tartóztatni, tehát anyagi erőink határáig kérjük a társada­lom támogatását. Gondoljunk arra, hogy a magyar haza ezer és ezer családja némán . és zokszó nélkül, soványabb kenyérrel, aggodalommal és önmegtagadással áldoz napon­kint a magyar igazságnak, mert hozzátartozója mindnyájunk fennamaradásáért harcol vagy szolgál. Gondoljunk* kato­náinkra, akiknek fegyvereit megacélozza, bátorságát és hősiességét fokozza az a tudat, hogy itthon mindenki részt vállal családjának gondjaiból. A létünkért és népünk igazságáért folyó harctól függ minden. Az állam ezért minden fillért a háborúra áldoz és a lehetőség határain belül gondoskodik a harctéren lévők Itthonmaradottairól. De ez még nem elég! Szükséges, hogy maga a társadalom vegyen részt az áldozatban, kell, hogy az áldozatot egyenlően osszuk meg s ennek az emberi harc­nak egyetlen eredményes fegyvere van: a jó szívvel adott fillérek és pengők tömege. Ez a gyűjtés több, mint jótékonykodás, több. mint em­beri együttérzés megmutatása. Most látjuk majd, mennyire szereti népünk minden rétege, lakosságunk minden egyes része családját és »zt a nagy közösséget, ame'vnek tagjai vagyunk s amellyel együtt élünk vagy pusztaion* ebben as országban. Adjatok! Avassa a magyar társadalom ezt az alkalmat nemzeti áldoztkészségünk legszebb ünnepévé! Ad­jatok, hogy a legtöbbet áldozók hozzátartozóit, gyermekeit minél erősebben és melegebbe lelje át az örök Hungária istápoló karja! Adjatok, bőgj áldássá' emlékezzenek a ma < jóság erőit is mozgósítani turll országért, amelynek eljöveteléi- elkövetkező nemzedékek .. /e. akik a szeretet és a ;! Adtatok azért a Magyar- imádkozunk HOKTHV MIKLÖSNE. Gsiiííehi csak j nzt szabad! A gyűjtést az ország egész .erületén a járási föszolga- bírák (városokban a polgár- mesterek. Budapesten a ke­rületi eBiljáróft) szervezik meg, akik a járási (Buda­pestéi! kerületi) városi le­v teparancsnokokkal együfc- ti >n minden városban (köz- ségDen) együttesen megala­kítják a .hadba Vonfiltak hoz. zátartozóinak segítő bizott­ságát“. melynek tagjai az összes helyi, társadalmi, ,val­-A A magyar arcvonal visszaverte a Szovjet heves támadásait

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék