Hétfői Hírek, 1960 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1960-01-03 / 1. szám

SZÁM Fényképes beszámoló Budapest vidám Szilveszteréről Közöljük a Lottó tárgysorsolás húzásának teljes listáját Naptári reform az ENsz előtt Szombaton megkezdődött a népszámlálás Feflkészilitek üzemeink az 1960-as tervr « l V "VI A népek közötti békés együttműködés perspektívái nagyobbak, mint valaha A. diplomáciai testület újévi tisztelgése a Népköztársaság Elnöki Tanácsánál Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke január I-én délben fogadta a Budapesten akkreditált diplomáciai kép­viseletek vezetőit, akik az új­év alkalmából jókívánságai­kat fejezték ki. A fogadáson jelen volt Kiss Károly, az Elnöki Tanács el­nökhelyettese, Kristóf István, az Elnöki Tanács titkára és Csatorday Károly, a Külügy­minisztérium protokoll-osztá- lyának vezetője. A diplomáciai testület ré­széről a következők jelentek meg: Hao De-cin, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a diplomáciai testület doyenje. K. Sztojcsev, a Bolgár Nép- köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. V. Pogaceanu, a Román Nép- ' köztársaság rendkívüli és meghatalmazott ns.gj*kc,’ete. Ty. F. Stikov, a Szovjet Szo­cialista Köztársaságok Szövet­sége rendkívüli és meghatal­mazott nagykövete. Vesper, a Német Demokratikus Köztár­saság rendkívüli és megha­talmazott nagykövete. H. Y. Maher, az Egyesült Arab Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. Li Don Gen, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. C. Kesil, a Török Köztársaság rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere. Dr. K. Peinsipp, az Osztrák Köztársaság rendkívüli követe és meghatalmazott miniszte­re. J. Paul-BonCour, a Francia Köztársaság rendkívüli köve­te és meghatalmazott minisz­tere. F. Franco, az Olasz Köz­társaság rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere. F. Hegg, a Svájci Államszövet­ség rendkívüli követe és meg­hatalmazott minisztere. N. J. A. Cheetham, Nagy-Britannia és Észak-írország Egyesült Királyság rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere. Y. R. Yaron, Izrael Állam rendkívüli követe és megha­talmazott minisztere. T. H. Heikkilä, a Finn Köztársaság követségének ügyvivője. G. G. Ackerson, az Amerikai Egyesült Államok követségé­nek ideiglenes ügyvivője. M. Lameri, a Belga Királyság követségének ideiglenes ügy­vivője. P. Poulsen, a Dán ki­rályság követségének ideig­lenes ügyvivője, J. J. Dardel, a Svéd Királyság követségé­nek ideiglenes ügyvivője. B. Szodov, a Mongol Népköztár­saság nagykövetségének ideig­lenes ügyvivője. N. D. Thieng, a Vietnami Demokratikus köztársaság nagykövetségé­nek ideiglenes ügyvivője. J. Moszczenski, a Lengyel Nép- köztársaság nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. P. J. S. Capurro, az Argentin Köz­társaság követségének ideigle­nes ügyvivője. L. Vince, a Csehszlovák Köztársaság nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. A. B. Hoyiink, a Holland Királyság követségé­nek ideiglenes ügyvivője. B. Djmitrijevic, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság nagykövetségének tanácsosa 1 köztársaság nagykövetségének és P. Dishnica, az Albán Nép- | első titkára. A magyar kormány jelentősen hozzájárult a világ békéjének megőrzéséhez Hruscsov beszédet mondott a Kreml újévi fogadásán A fogadáson Hao De-cin, a budapesti diplomáciai testü­let doyenje beszédet mondott: — Tisztelt elnök úr, kedves Dobi elvtárs! Elvtársak! Uraim! — Engedjék meg, hogy az újév alkalmából — mint a budapesti diplomáciai testü­let doyenje — tisztelettel és meleg szeretettel üdvözöljem a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsát és elnökét. — Az elmúlt esztendőben a magyar nép forradalmi mun­kás-paraszt kormánya vezeté­sével tovább szilárdította né­pi demokratikus rendszerét, megerősítette nemzeti egysé­gét, újabb nagy eredménye­ket ért el az ipari és a mező- gazdasági termelésben. Az or­szágban gyors ütemben fejlő­dött a mezőgazdasági ter­melőszövetkezeti mozgalom és még tovább emelkedett a nép életszínvonala. A magyar nép nagy len­dülettel meggyorsítja ha­zájában a szocializmus építését; a gazdaság és a kultúra újabb fellendülé­sének ragyogó perspektí­vái nyílnak meg előtte. — A Magyar Népköztársa­ság kormánya határozott békepolitikát folytat, következetesen harcol a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok békés együttéléséért; az elmúlt év folyamán to­vább fejlesztette államközi, gazdasági és kulturális kap­csolatait és ezáltal jelentős mértékben hozzájárult Európa és a világ békéjének megőr­zéséhez. — Engedje meg elnök úr, kedves Dobi elvtjta), be*-' még egyszer kifejezzem szív­ből jövő üdvözleteimet. Kí­vánom, hogy a Magyar Nép- köztársaság viruljon és erő­södjék, hogy a magyar nép még nagyobb eredményeket érjen el a szocializmus épí­tésében és minél boldogabb életet éljen. Végül a magam és a diplomáciai testület ne­vében jó egészséget kívánok elnök úrnak, kedves Dobi elvtársnak és az Elnöki Ta­nács tagjainak. — Éljen a világbéke! Moszkva, január 2. (TASZSZ) A szovjet kormány az év utolsó napján hagyományos fogadást rendezett a nagy Kreml palotában. A közel másfélezer vendéget Arisztov Brezsnyev, Vorosilov, Ignatov, Kiricsenko, Kozlov, Kuusinen, Mikojan, Szuszlov, Furceva, Hruscsov, Svernyik, Poszpe- lov, Koszigin és Polanszkij fo­gadta. Az egybegyűltek között voltak miniszterek, a Legfelső Tanács küldöttei, a tudomá­nyos és kulturális élet vezető személyiségei, valamint a kül­földi diplomaták. Éjfélkor Nyikita Hruscsov szovjet kormányfő köszöntötte a jelenlevőket az új év alkal­mából. Nyikita Hruscsov azt java­solta, ürítsék poharukat az el­múló évre, amely ragyogóan megmutatta a nemzetközi fe­szültség enyhítésének és a bé­ke megszilárdításának lehető­ségeit. A szovjet kormányfő kifejezte azt a meggyőződését, hogy az 1960-as esztendő még jobb lesz az előzőnél. A külföldi diplomatákhoz A magyar nép nagy reményekkel tekint a csúcsértekezlet elé fordulva Hruscsov a követke­zőket mondotta: A világ tartós békéjéért, j minden ország népeinek ba­rátságáért! Kifejezte azt az óhaját, hogy 1 a nagykövetek tegyenek meg mindent a népek barátságának megerősítéséért, a világbéke megszilárdításáért. Az általános és teljes lesze­relési javaslatról szólva, ame­lyet a Szovjetunió terjesztett az Egyesült Nemzetek Szerve­zetének közgyűlése elé, a kö­vetkezőket mondotta: Ha elfogadják javaslatain­kat, mi készek vagyunk bár­mely időpontban feloszlatni hadseregünket és minden ka­tonánk üdvözölni fogja ezt a döntést. De ha a hidegháború hívei a végtelen viták labirin­tusába rántanak bennünket, vajon azon az úton kell-e ha­ladnunk, amelyre taszítani akarnak minket? Nem kcll-e elgondolkoznunk és egyolda­lúan csökkentenünk fegyveres erőinket, s ugyanakkor raké­táinkkal biztosítanunk hatá­raink védelmét? A fogadáson a diplomáciai testület nevében R. Sulman, a diplomáciai testület doyenje, Svédország nagykövete mon­dott rövid beszédet. (MTI. Eisenhower júniusban látogat el Moszkvába Washington, január 2. (AFP—DPA) Herter amerikai külügyminiszter csütörtökön bejelen­tette, hogy Eisenhower 1960 júniusában látogat el a Szovjet­unióba. Eisenhower ezzel Hruscsov szovjet kormányfő múlt év szeptemberi látogatását viszonozza. Herter közölte még, hogy az elnöknek egyéb külföldi úti­tervei is vannak. Már ismeretes, hogy Eisenhower február végén, de legkésőbb március elején Dél-Amerikába látogat (MTI) Idén mér teljes gőzzel termelnek iparunk tavalyi „újszülöttei" m Az üdvözlésre Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke a követke­zőkben válaszolt: — Tisztelt doyen úr, ked­ves Hao De-cin nagykövet elvtárs! Elvtársak, uraim! — A magam és a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa nevében őszinte köszöne- temet fejezem ki a jókívánsá­gokért, amelyeket őexcellen­ciája, a diplomáciai testület doyenje az újév alkalmából kifejezni szíves volt. — örömmel és megelége­déssel tölt el, hogy a diplo­máciai testület tagjai pozití­van értékelik azokat az erő­feszítéseket, és az ezek nyo­mán elért eredményeket, amelyeket a magyar dolgozó nép, a forradalmi munkás­paraszt kormány vezetésével a gazdasági és a kulturális élet fejlesztése és az ország lakossága életszínvonalának emelése terén kifejtett, illetve elért. — Különös örömömre szol­gál, hogy egy olyan új esztendő küszöbén találkozhatom önökkel, amikor a népek közötti békés együttmű­ködés perspektívái na­gyobbak, mint valaha. A népek osztatlan békevágya jut kifejezésre az olyan jel­legű találkozókban, kölcsönös eszmecserékben, mint Eisen* hower úrnak, az Amerikai Egyesült Államok elnökének és Hruscsov elvtársnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének találkozása volt és mint amilyen találkozókra az új év folyamán sor fog ke­rülni. A hazáját békésen építő magyar nép nagy re­ményekkel és bizalommal te­kint az ez év tavaszán Pá­rizsban sorrakerülő csúcsérte­kezlet munkája elé. — Mint a doyen őexcellen­ciája is rámutatott, a Magyar Népköztársaság külpolitikáját eddig is a népek közötti egyetértés és együttműködés szelleme irányította; biztosít­hatom önöket, hogy a ma­gyar kormány a jövőben is folytatni és fokozni fogja ez- irányú erőfeszítéseit. Enged­jék meg, hogy az Elnöki Ta­nács és a magyar kormány nevében kifejezzem azt a re­ményemet, hogy kormányunk ezirányú törekvései az önök és kormányaik egyetértésével és együttműködésével fognak találkozni. Ehhez kérem önöknek, mint országaik itt akkreditált képviselőinek, szíves közreműködését. — Amikor ismételten meg­köszönöm jókívánságaikat, mind a magam, mind az El­nöki Tanács nevében, őszin­tén viszonzom azokat, jó egészséget és sok sikert kí­vánva az új esztendőben önöknek, családjaiknak és munkatársaiknak egyaránt. Egyben kérem, hogy szíves­kedjenek szerencsekívánatai- mat tolmácsolni államfőiknek és kormányaiknak. (MTI) Tízmilliárd forint! Magyar- ország összes bérből és fize­tésből élő dolgozójának több havi átlagos keresete. Hozzá­vetőleg ennyit költöttünk 1959-ben ipari beruházásokra. Ennek egy részéből új gyá­rak, üzemrészek építését fe­jeztük be, más részéből sok kilométer hosszúságú távveze­tékeket építettünk, korszerű­sítettük gépparkunkat, mo­dernizáltuk üzemeinket. Ho­gyan térítik vissza új üze­meink 1960-ban — az első tel­jes gazdasági évükben a beléjük fektetett pénzt? 2400-szor az Egyenlítő körül A könnyűipar új büszkesé­ge, a néhány hónapja felava­tott Szombathelyi Pamutipar. Olyan üzem. ez, amelyet mél­tán nevezhetünk a fiatalok üzemének és valóban szocia­lista üzemnek. A dolgozók át­lagos életkora 21 év, a szövő­nők 85 százaléka érettségizett, a művezetők és a segédműve­zetők kivétel nélkül techniku­mot végeztek, vagy érettségiz­tek. A neonvilágítású modern üzemben már bejáratták a 240 kínai automata-szövőgépet, az üzem levegőjét klimatizáíó berendezések szabályozzák és a 18 millió forintos költséggel épült új gyárban 1960-ban már annyi vásznat szőnek, hogy abból két és félmillió férfiinget lehet készíteni. A Budai Pamutfonó és a Kapos­vári Fonoda korszerűsítése is a befektetett pénz gyors visz- szatérülését példázza. Sok ezer — a Szovjetuniótól vásá­rolt — orsóval bővítették a két üzemet, s 1960-ban csupán az új gépekkel annyi fonalat készítenek már, hogy az két- ezernégyszázszor körülérné a Fpld Egyenlítőjét. „24 millió tégla" 1960-bán Bodrogkefesztúfon I felépült új falqzó blokkgyár | is teljes kapacitással dolgozik 1 ’ már. Ebben az új üzemünk-1 ben 24 millió szabvány téglá­nak megfelelő, úgynevezett falazóblokkot állítanak majd elő, amely egyenlő értékű a téglával, ugyanakkor köny- nyebb annál, egyszerűbben szállítható, s felhasználásával a kőművesek munkája meg­gyorsul, mert egy blokk be­emelésével egyetlen mozdulat­tal hat téglának megfelelő helyet építenek be. Végső fo­kon a lakosság látja majd hasznát a Kőbányai Parafa- kögyár korszerűsítésének is, minthogy 1960-ban már 20 000 köbméter kiváló szigetelő anyagot kdézítenek. Ez a két példa arra ií bizonyítók, hogy az építőipar korszerűsítésével a 15 éves lakásépítési terv végrehajtásának feltételeit is következetesen biztosítjuk. Rádiószekrénygyár a volt kaszárnyában Az 1959-ben felépült új rá- diószekrénygyárunk a Veszp­rém—fajszi egykori kaszár­nyában kapott otthont. A 16 millió forintos költséggel lé­tesült korszerű üzem már a párt és a kormány ipartelepí­tési programja keretében épült. Eredményessége már azon is lemérhető, hogy Veszprémben máris munka­erőhiány van. Az előrelátást bizonyítja, hogy az üzemben olyan technológiát vezettek be, amelyet — mindamellett, hogy korszerű — az iparral most ismerkedő munkások is könnyen elsajátíthatnak. 1960-ban — az új gyár első teljes gazdasági évében — már itt gyártják majd kiváló minőségben és nagy soroza­tokban Magyarország vala­mennyi rádiógyára számára az ízléses szekrényeket és azokat a korábbinál 10 szá­zalékkal olcsóbban állítják elő. Ugyanakkor a már kor­szerűtlenné vált újpesti rá­diószekrénygyár termelését fokozatosan leállítják, illetve más gyártmányok készítésére specializálják. Annyi mint 120 000 juh gyapjúja A Hungária Vegyiművek kaprolaktám-üzeme . a nehéz­ipar egyik nagy jelentőségű létesítménye. Ez az üzemünk már az „öregek” közé tarto­zik, mert 1959 tavaszán kezd­te meg termelését és második félévi tervét már zavartala­nul teljesítette. Első teljes gazdasági évét azonban ez is 1960. január 1-vel kezdi meg. Hogyan lesz ebből közvetlen haszna a lakosságnak? A kaprolaktám gyapjút pótló műanyag, amelyet az ugyan­csak újonnan épült nyerges­újfalui Viscosa Gyár dolgoz fel műszállá. 1960-ban már olyan nagy mennyiségű kap- rolaktámot állítanak elő, amely több mint 120 000 juh gyapjúját pótolja és ha a be­lőle készített danulonszálat más természetes szállal 10 százalékos arányban keverik, oly nagy mennyiségű kiváló szövetet állíthatnak elő, hogy abból 1 378 000 férfiöltönyt lehet készíteni. A felsoroltak találomra ki­ragadott példák, melyek azt bizonyítják, hogy a beruhá­zásokra fordított pénzünk ka­matostól visszatérül. 1960-ban újabb létesítmények építése is befejeződik, többek között üzembe helyezik a Pécsúj- helyi Erőmű első két gépegy­ségét, elkészül a Hungária Vegyiművek ellennyomásos erőműve, átadják a sztálin- városi kohósalakhabosító üze­met, felépül Miskolcon a kor­szerű 620 vagonos hűtőház, s felépül a Tiszavidéki Vegyi­kombinát első üzeme, a Lakk­festékgyár és Gyantaüzem. K. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék