Hétfői Hírek, 1960 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1960-09-05 / 36. szám

. / 1<0 A tanácsok támogatják a lakképp étlék pendelet végeek aj t ását Meggátolják a lakásüzérkedést — A házfelügyelők osztják ki a bejelentési űrlapokat — Cserénél az albérlő elhelyezéséről a főbérlőnek kell gondoskodnia A lakások Igazságosabb el­osztása érdekében hozott lak- bérpótlék rendelet végrehajtá­si utasítása rendkívül nagy fel­adatokat hárít a tanácsokra, s azoknak házkezelési, illetve in­gatlanközvetítő vállalataira. A Fővárosi Tanács Házkezelési Igazgatóságán elmondották munkatársunknak, hogy a ren­delet végrehajtási utasítása elég hosszadalmasan készült el, de most alaposan előkészí­tett s minden illetékes szerv véleményét tartalmazó rendel­kezés látott napvilágot, amely még a legkisebb felmerülő részletkérdésre is megadja a világos választ. És ami a leg­lényegesebb, sehol sem hagy „kiskaput" a kibúvókra, a la- kásüzérkedésre. A rendelkezés értelmében az eredeti tervtől eltérően nem a házkezelőségek, illetve a ház- tulajdonosok mérik fel a be­vallásra kötelezett lakásokat, hanem ez a bérlő kötelessége. Neki kell felmérnie laká­sát s adóbevalláshoz ha­sonlóan összeírni a szük­séges adatokat. Elmondották a tanácsnál, hogy a házkezelőségek, melyek éppen a közelmúltban végez­ték el a házállag felméréseket, jegyzőkönyveik alapján isme­rik nagy általánosságban a la­kások méreteit és a lakók szá­mát. Éppen ezért folyamato­san, megfelelően ellenőrizhe­tik majd a bérlők által beval­lott adatok helyességét. Aki a valóságnak nem megfelelő bevallást tesz, az ellen sza­bálysértési eljárást indítanak s pénzbírsággal sújthatják. A lakbérpótlék bevallásánál igyekeznek a legmesszebbme­nőkig megkímélni a lakókat az utánjárástól. A bevallás cél­jára szolgáló űrlapokat ezért a házfelügyelőkön keresztül juttatják el a lakókhoz s ki­töltés után ugyancsak ők to­vábbítják ezeket a tanács ille­tékes szerveihez. A bevallást 1960. október j 31-ig kell megtenni. A szükséges űrlapok hamaro­san elkészülnek. Az érdekel­tek időben értesítést kapnak s addig felesleges minden után­járás a tanácsnál. Ettől füg­getlenül a kerületi házkezelő­ségek és a KIK kirendeltségek — mint a tanácsnál közölték — készségesen az érdeklődők rendelkezésére állnak s min­den problémára megadják a választ. Közölték, hogy a tanácsok a lakbérpótlékról szóló rendelet végrehajtásához s az ennek folytán várható megélénkülő lakáscserékhez a maximális segítséget nyújtják. Az ingat­lankezelő vállalatoknál már jelkészültek a megnövekvő forgalomra. Ügy intézik az ügyeket, hogy a cserélőknek minél kevesebb utánjárásuk legyen. Ennek megfelelően a cserélni akaró félnek csak megbízást kell adnia a KIK- nek s ez a szerv minden admi­nisztrációt és utánjárást elin téz a bérlő helyett. A kíván­ságnak megfelelő címeket bo­csát rendelkezésére, s a cseréhez nemcsak egy kerületen belül, de a fővá­ros más körzeteiben is le­hetőséget nyújtanak. Egyes esetekben problémát okozhat a cseréknél az egyik vagy másik lakásban bejelen­tett albérlő. Természetesen ez­zel a kérdéssel a tanács nem foglalkozik, kizárólag a cserét lebonyo­lító két fél ügye, hogyan oldják meg az albérlő el­helyezését. Az albérlet ugyanis magánjogi megállapodás és ennek meg­felelően a lakást cserélő bér­lőknek kell ezzel kapcsolato­san egymással megegyezniük. Hétfőn egyébként a Fővárosi Tanácsnál a házkezelőségi igazgatóságok vezetői részére értekezletet tartanak. Itt a szakemberek megvitatják, ho­gyan lehet a rendelet végre­hajtásánál minden részletkér­désben is egységes álláspontot érvényesíteni. N. L. Vasárnapi áramszünet a Marx fér környékén Vasárnap reggel nyolc órá­tól délután 3 óráig szünetelt az áramszolgáltatás a Marx tér és a Bajcsy Zsilinszky út környékén. A Fővárosi Elekt­romosművek kérdésünkre azt válaszolta, hogy az áramot a szükséges hálózatjavítások miatt kellett kikapcsolni. A megrongálódott vagy kiörege­dett vezetékeket ugyanis rend­szeresen felülvizsgálják és amennyiben szükséges, megja­vítják vagy kicserélik. Ezért nem működtek vasár­nap a liftek, a hűtőszekrények és villanyvasalók és ezért né- multak el néhány órára va­sárnap a rádiók és televíziók a Marx tér és Bajcsy Zsi­linszky út környékén. A Fő­városi Elektromosművek min­denkit időben értesítettek, így az áramszünet különösebb za­vart nem okozott. Az étter­mek és italboltok gondoskod­tak a gyertyaszükségletrúl és ilyen hangulatosan főztek a konyhákban és szolgálták ki a vendégeket az italboltok­ban A Szent István körúti totózó homályos termeiben va­sárnap délelőtt a fogadók is imbolygó gyertyaláng mellett írták be a kockákba az 1-et, az x-et, a 2-t. B politechnikai oktatás korában A Tudományos Munkások Világszövetségének végrehajtó bizottsága Budapesten tartja ülését Kiemelkedő nemzetközi tu­dományos jellegű esemény színhelye lesz Budapest szep­tember 20. és 26. között. A Tudományos Munkások Világ- szövetsége (e szervezet elnöke volt Frédéric Joliot Curie), hazánk fővárosában tartja végrehajtó bizottsági ülését. Egyidejűleg a kiadvány-szer­kesztőségi ülés színhelye is Budapest lesz. Erre az időre a többi között olyan világhírű tudósokat várnak Budapestre, mint a Nobel-díjas Powel professzor, a szervezet elnöke, Oparin professzor, Bornál pro­fesszor és sokan mások. Előfeltételekből: elégtele. j j Eredményességből: kitűnő ta Sakiszalgálí rendszer blzeiyítránya „Jöttek, láttak, győztek.” Az önkiszolgáló boltok előnye rö­vid két év alatt bebizonyoso­dott. Fővárosunkban jelenleg 142 önkiszolgáló Közért mű­ködik és a Fővárosi Tanács térvei alapján az év végéig még negyvenet nyitnak meg. Az új rendszerű Közértek egyelőre költségesebbek, mint a régiek, mert az új üzlete­ket kivétel nélkül korszerű elektromos gépekkel, hűtő- szekrénnyel, vitrinekkel, elekt­romos pénztárgéppel szerelik fel. Ám az önkiszolgáló boltok kevesebb eladóval sokkal na­gyobb forgalmat bonyolítanak le, mint a régiek, úgyhogy ez a viszonylag magasabb költ­ség hamarosan megtérül. A régi rendszerű üzletek viszont ha még oly sok új gépet állí­tanának is be, nem tudnák lé­nyegesen növelni forgalmukat. Ezt bizonyítja a Fővárosi Ta­nács Élelmiszerkereskedelmi Irodájának kimutatása is: Amíg a hagyományos boltok­ban nyolc alkalmazott csúcs- forgalom idején átlag 200 000 forint értékű árut ad el, addig önkiszolgáló boltban hat al­kalmazott mellett 280—300 000 forint értékű áru fogy el — várakozás, sorbanállás nélkül. Az önkiszolgáló boltok rácá­foltak a hitetlenkedőkre és a vásárlókkal szemben bizalmat- lankodókra is. Nincs több lel­tárhiány, mint a hagyományos boltokban. Amíg kezdetben' „kötéllel fogták” a boltvezető­ket, mert féltek a leltárhiány- ‘tól, ma már „mézes madzag­gal sem tudják elcsalogatni” őket az önkiszolgáló boltokból. Az új boltrendszer sem men­tes azonban még a „gyermek- betegségektől”. Szóltunk ar­ról, hogy a régieknél nagyobb forgalmat bonyolítanak le. Ám lehetőségeik egyelőre így sin­csenek kihasználva, mert „át­eresztő képességük” nagyobb, mint ahány vásárló jelenleg felkeresi őket. Ennek pedig többnyire az az oka, hogy az újonnan nyíló önkiszolgáló boltok szomszédságában a ré­gi üzletek is tovább árusíta­nak. Javaslatunk: ha önkiszol­gáló bolt nyílik, a közelében levő hagyományos Közértet szakosítsák: a két bolt ne ugyanazokat az árukat áru­sítsa. A másik probléma: a cso­magolás. Az önkiszolgálás alapfeltétele, hogy minden áru előrecsomagolt legyen. Nálunk azonban egyelőre sem az ipar, sem a nagykereskedelem nem csomagol kellő mennyiségben és ezért különösen húsáru, zöldség és gyümölcs csak ke­vés helyen kapható előre cso­magolva. Javaslatunk: célsze­rű volna, ha a nagykereske­delem felállítana egy „csoma­goló üzemet” — amihez nem kellene nagy beruházás és itt alkalmazhatnák a régi Közér­tek átszervezésénél felszaba­duló munkaerőt is. A gyakorlat tehát bebizo­nyította: jó az önkiszolgáló rendszer és ha ezeket a kez­deti hibákat is megszüntetik, — még jobb lesz. (birkás) T öbben és fiatalabb korban házasodnak /fi,:, Kevesebb az agglegény és a vénkisasszony — Nőttek a házasodási esélyek — Százezer hűségeskü egy év alatt 19 iteisizel 200 versenyzőjének nagy Küzdelme Budapesten 6 repiüeinodellező világbajnoki címén Tizenkilenc nemzet, kétszáz induló, ez a pénteken kezdődő körrepülő modellező világbaj­nokság két legfontosabb sta­tisztikai adata. A fenti szá­mokból is kiderül, hogy ilyen nagyszabású modellező világ- bajnokságot még nem rendez­tek sohasem. A budapesti _VB minden tekintetben felülmúlja a két évvel ezelőtti brüsszelit is, hiszen majdnem kétszer annyi or­szág veszt részt rajta és az indulók között ott van a Szovjetunió és az Egyesült Államok csapata is. Az amerikaiaknak igen jó a hírük, különösen a 44 éves Bob Palmer nevét ismeri jól a mo­dellezők nagy tábora. Igen erős csapattal jön a szovjet válogatott is. A Szov­jetunióban a modellezés az utóbbi időben sokat fejlődött és 18 000 igazolt versenyző közül választották ki a Budapesten résztvevő vi­lágbajnoki csapatot. Az esélyekről, az indulókról, s a rendezésről beszéltünk Beck Rezsővel, a magyar vá­logatott többszörös világbajnok tagjával. — A Budaörsön sorrakerülő világbajnokság lebonyolítására minden előkészületet megte­szünk. Kitűnően előkészített pálya várja a versenyzőket, s a nézők számára is biztosítot­tunk jó közlekedési, látási le hét ősé get. — Az esélyesekről? Erről nagyon nehéz beszélni. Leg­utóbb Brüsszelben a hat világ- bajnokság közül hármat Ma­gyarország nyert meg, most természetesen mindenki a ma­gyar csapatot akarja legyőz A Statisztikai Hivatal ki­adásában megjelenő Demog­ráfia című folyóiratban nyil­vánosságra hozták a minden eddiginél részletesebb, úgy­nevezett házassági táblát, mely mintegy 20 esztendő statisztikai adatainak feldol­gozásával mutatja be, hogyan alakult hazánkban a házas­ságkötések helyzete. A szociális körülmények nagyarányú javulásával je­lentősen megnőtt a házassá­gok száma, s évente általában 90—100 ezer pár fogad örök hű­séget egymásnak az országban. Ez a szám lé­nyegesen felülmúlja a felsza­badulás előtti statisztikát. Kii- különösen jellemző, hogy főleg a fiatalabb korban házassá­got kötők száma emelkedett. Több1 mint kétszerannyian nősülnek 25 éven alul, mint 20 évvel ezelőtt. 1941-ben például a férfiak közül leg­többen 26 éves korukban vá­lasztottak feleséget, most vi­szont a 23 évesek viszik el Hymen pálmáját. A lányok közül a 19 éves korban levők kötik be legtöbben menyecske­kendővel a fejüket. De a sta' tisztika adatai azt is bizo­nyítják, hogy a napjainkban férjhez menő nők több mint kétharmada 24 éves koráig életpárt választ magának. Érdekes, hogy az idősebb korosztályok­ban is csaknem kétszere­sére nőtt a nősülök szá­ma. Jelentősen emelkedett az 50 év felett férjhez menők ará­nya is. Ennek eredménye, hogy napjainkban sokkal ke­vesebb az agglegény és a vénkisasszony, mint a háború előtti években volt. Ily mó­don az elmúlt esztendőben már a férfiak 72 és a nők 67 szá' zaléka volt házas. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a házasságkötők közül sokan másodszor vagy harmadszor nősülnek, illetve mennek férj hez. Az újra házasodok ará­nya nálunk felülmúlja a sta­tisztika által vizsgált 13 euró­pai ország „rekordját”. A megnövekedett házasodé si kedv következtében meg­nőttek a házasodási esélyek is. A statisztikai adatok alap­ján végzett valószínűségszá­mítások szerint különösen a férfiaknak nőtt az esélyük. 1941-ben, ha egy férfi 30 éves koráig nem választott életpárt, átlagban számítva tíz és fél évig kellett „várnia” a megfelelő feleségre, míg nap­jainkban, a megnőtt esélyek következtében csak hét esz­tendeig. A nőknek azonban valamivel többet kell „vár- niok”, mert azok, akiknek 30 éves koráig nem kérték meg a kezüket — átlagos időt vé­ve —, 13 évig kell várniak szívük választottjára. Ez azonban fejlődés, mert alig 20 évvel ezelőtt még 15 és fél év volt a várakozási > idejük. Negyven éves kor felett erő­sen csökken a nők férjhez- menési esélye, bár az 1941-es év 17 évi átlagáról 15 és fél évre mérséklődött a várako­zási idő. Szerencse, hogy ebben a korban már türelmesebb az ember... (nagy) „Agyonszerették“ a Victoria Regiát Az egyetemi botanikus-kert­ben elpusztult a Victoria Re gia. A füvészkertben 1894-ben nyílt először és azóta is a kert büszkesége. Nálunk általában augusztustól szeptemberig vi­rágzik és ilyenkor sokan za­rándokolnak medencéjéhez. Az idén nem gyönyörködhe­tünk a Victoria Regia virág­zásában. Éppen csak kiemel­kedtek a vízből első bimbói, amikor rajongói kilesve az al­kalmat, bemásztak a vízbe, hogy közelebbről láthassák, le­fényképezhessék. Eközben le­tiporták a gyökereket és az „agyonszeretett” Victoria Re gia — anélkül, hogy kinyílha­tott volna, — elpusztult. Sze­rencsére egyéves tenyészidejű növény és a tartalék-magból nevelik új palántáját. Remél­jük, hogy jövőre jobban vi­gyáznak rá az őrök és a láto­gatók. ni... A szovjet és az amerikai csapaton kívül jó erőt képvi­sel a román, a nyugatnémet» az olasz, a francia és a belga együttes is. A körrepülő modellező vi­lágbajnokságon a következő egyéni és csapatszámok szere­pelnek: 2.5 kcm-cs sebességi ver­seny, túraverseny, műre­pülőverseny. A világbajnokság rendezőségei' vasárnap délután, a VB befe-. jezése után nagyszabású nem­zetközi bemutatót rendez» ugyancsak a budaörsi repülő­téren. „Félidő« a H. H. olimpiai pályázatán A XVII. nyári olimpia elérkezett félidejéhez. Ugyancsak a félidőnél tart a Hétfői Hírek olimpiai pályá* zata is. A pályázaton szereplő 19 szám közül 5 számban már véglet ges az eredményi ismeretes tehát a telitalálat is: Vízilabda: 1. Olaszországi 2. Szovjetunió,­3. Magyarország. 1500 m-es gyorsűszás: 1. Konrads (Ausztrália) 17:19.6 m$ 2. Rose (Ausztrália) 17:21.7 mp 3. Breen (USA) I7:30.6mr> Kötöttfogású birkózás, 1. Sille (Törökország) 2. Pólyák (Magyarország) 3. Virupajev (Szovjetunió) Kajak-kenu: Magyarország egyéni, illetve csa- patversenyzöi agy első, három má­sodik és két harmadik helyet sze­reztek. Súlylökés: 1. Nieder (USA) 19,68 m 2. O’Brien (USA) 19,11 m 3. Long (USA) 19,01 m Pályázatunk következő öt száma yan még hátra: labdarúgás, kard egyéni, kard csapat, 1500 m-es sík­futás, kosárlabda. Mit szólnának ehhez a régi olimpiák Bajnokai? Az olimpiai eredmények szakadatlan javulása következtében ma már a legjobb női atléták több számban is legyőznék azokat a férfiversenyzőket, akik a maguk idejében mint ünnepelt nemzeti sporthősök, az érdeklődés középpontjában állottak. A Rómában 100 m-en 11-et futott néger Wilma Rudolph kerek 10 méterrel verte volna az amerikai Bürkét, az athéni olimpia 12 mp-cs győztesét. A kitűnő szovjet 800-as Sevcova az első olimpia aranyérmes „csoda­futóját”, a kettős győzelmet arató ausztráliai Fiaeket 50 méterrel győzte volna le. Az amerikai Clark Athénben 635-tel nyerte a távol­ugrást, meg kellett volna tehát hajolnia a szovjet Vera Krcpkina előtt, aki Rómában 637-efc ugrott. A női atléták közül Jolanda Ralas tört volna legtöbb borsot a férfi olimpiai bajnokok orra alá. Halas idén 186-ot ugrott, az 1896-os olimpián Clark (USA) 181-gyel, 1901-ben St. Louis-ban Jones (USA) 180-nal, az 1906-os athéni játékon pedig Leahy (Anglia) 177.5 cm-es ugrással jutott az olimpiai aranyéremhez. Mindezek után felmerül a kérdés: mit szólnának ehhez a régi olimpiai bajnokok s vajon mi az emberi teljesítő képesség felső határa? A „gyengébb” nemnél is . .. Egf lépéssel közelebb ez b®jK@kségfit@z A kézilabda KB egyik legizgal­masabb— és a bajnokság kime­netele szempontjából egyik legfon­tosabb — mérkőzését vasarnap vívta a népligeti stadionban a lista élén ólló Győri ETO és a Vasas. Hatalmas küzdelem után a vi­déki csapat 10:9-re győzött és bizony boldogan ölelkeztek ösz- sze játékosai, amikor Márta játék­vezető sípja a mérkőzés végét je­lezte. A Vasas otthonában meg­szerzett jtiét pont azt jelentette a győriek számára, hpgy nagy lépes­sel kerültek közelebb a bajnoki címhez. A fordulót egyébként rendkívül nagy gólarányok jellemezték. A Bp. Spartacus valóságos gólözön- nel, 27:9-re lépte le a diósgyőrie­ket, az U. Dózsa pedig a Győri Fo­nónak dobott negyedszázadnyi gölt (25:14). Sok gól esett (18:9) a zöld- fehérek győzelmével végződött FTC—BEAC találkozón Is. Az Elektromos idegenben aratott 9:5 arányú győzelmet a Csepel ellen, míg a VM- -Honvéd mérkőzés 15:15 arányú döntetlent hozott. A nők csoportjában is a Bp. Spartacus lányok jártak elől a gól­dobásban, ugyanis 15:3 arányú győzelmet arattak a Debreceni KSE ellen. Az MTK csak egy félidőn keresz­tül bírta a Goldberger ellen (3:4), végül a „Goli” győzött 8:6-ra A VM lányok 6:3 -rs győzték le test­vércsapatukat. a VM Közértet. „MAR” NYERTE A SZEPTEMBERI DÍJAT Mindössze hat ló indult vasár­nap a kétezerméteres távolságú Szeptemberi díjban és ezek kö­zött is egyedül „Hadúr” képvi­selte a hároméveseket, azonban ez is csúfosan szerepelt, mert utolsó lett. A nagyon érdekes és változatos lefolyású versenyben szoros végküzdelem után az öt­éves „Mab” szerezte meg a győ­zelmet „Krisztina” és „Royal” előtt. I. 1. Defenzív, 2. Szakértő, 3. Szavamra. Tot.: 10:15, 13, 13, U7. Bei.: 26 és 61. II. 1. Induló, 2. Indulat, 3. Anita. Tot.: 10:28, 13, 33, 14. Bef.: 228 és 60. III. 1. Honfitársnő, 2. Kérkedő, 3. Macska. Tot.: 10:52, 25, 15, 21. Bef.: 120 és 286. IV. l. Preference, 2. Szováta, 3. Madrigál. Tot.: 10:27, 15, 41, 30. Bef.: 229 és 135. Hármas befutó fogadás 10:3808. V. 1. Mab, 2. Krisztina, 3. Royal. Tot.: 10:65, 19, 26, 19. Bef.: 151 és 124. Illllllü | EGY HÉTIG A MARGITSZIGET A DIVAT KÖZPONTJA! ~z i 1960. szeptember 12-től 16-ig a Budapesti Textilruházati Kis- ­- ipari Szövetkezetek Mértékszabóságainak őszi-téli dhmtbetmi ta tó ja A MARGITSZIGETI NAGYSZÁLLÓBAN =1 Ü Jegyelővétel: a város központjában, EKISZ Női Divat- jg p üzletben és a Szövetkezetek Mértékszabóságainál. I Felvilágosítás: 117—250, 117—258, 117—259/2-es mellék. Ej E ü OKISZ LABOR. PROPAGANDA ü

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék