Hétfői Hírek, 1962 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1962-01-02 / 1. szám

Ä III. és TV. Békekölcsönhúzás gyorslistája ________________ \ Szilveszteri kaleidoszkóp Rendelet a kisiparosok nyugdíjáról Legújabb jelentésünk a magyar labdarúgóválogatottiól 1962 Ha múlt és jövő találkozá­sakor, szilveszter éjszakáján, csak az évszám változnék, tu­lajdonképpen üres, értelmet­len szokás lenne boldog új évet kívánni. A tovatűnő, hó­napokká sokasodó pillanatok, az egymást követő évek, az idő nem változik, a percek, a he­tek semmiben nem különböz­nek egymástól. Ha ez így vol­na, ezerszer ismételt fráziso­kon kívül mit is lehetne írni esztendőfordulókor? Ámde nem így van. Az áj év tényleg új, mert új és új események történnek, állan­dóan változik a világ, a vi­lág társadalmai, a világ „be­rendezkedése”. Hogy bámészh kodna az 1961-es világon az, aki tegyük fél, 1761-ben, vagy akár csak 1861-ben élt! Ki hitte volna századunk negyve­nes éveiben, hogy néhány év- •később a- ember rakétát röpít a Holdra, és űrhajón re­pül a Föld körül? Vagy el­hitt volna-e csak annyit is a Századunk elején robotoló ma­gyar zsellér, áld sokszor még a télre való „zsírozót” sem tudta megszerezni családjának, hogy fiának vagy unokájának az lesz a „gondja” 1961-ben, hogy milyen rádiót vagy tele­víziót vásároljon? Csupán egyvalami állandó a világon és ez: a változás. Nos, ez a szakadatlan változás az, ami alapot ád az újévi jókí­vánságnak. Ha minden váltó­nk, az új évben kedvezőbbre fordulhat, boldoggá változhat az ember sorsa is. Ámbátor — változás ide, változás oda, a „boldog új évet” kívánság beteljesedésének le­hetősége általában csak azok­ban az országokban áll fenn, ahol a nép vette kezébe sor­sának intézését. Néhány évti­zeddel ezelqtt a hárommillió koldus Magyarországán, ahol délután még nem tudta a munkanélküli, mit eszik maga és családja vacsorára, ahol a tanoncot három évi ingyen ro­bot után, amikor letette a se­gédvizsgát, kirúgta munkálta­tója, hogy ne kelljen segéd­bért fizetnie, ahol sok orvos még annak is örült, ha „kül­sőként” ingyen dolgozhatott kórházban — hát ezen a Ma­gyarországon bár jószándékú, de mégis csak csodavárő, jám­bor óhaja volt a nincstelen­nek, amikor szilveszter éjsza­káján boldog új évet kívánt társának. És ha utolsó filléreit összeguberálva, valahogy vi­gadni igyekezett, nem azért tette-e, hogy legalább néhány órára kiszakadjon a kegyetlen valóságból, a kilátástalanság- ból? Ma más a helyzet Magyar- országon, más a helyzet azok­ban az országokban, a szocia­lista országokban, ahol a nép képviselői vezetik az országot, tervszerűen, a nép akarata szerint. A mi hazánkban is már a dolgozó emberen és egyre inkább rajta, munkáján múlik, mennyivel lesz boldo­gabb a maga, családja és a közösség új esztendeje, mint az óévben. Tagadhatja-e bárki mindazt, ami 1945-től, 1957-től kezdve az ország pépéért, a nép jobb boldogulásáért történt? Előttünk — a karácsonyi lapok­ban olvashattunk róla — az új év feladatai. Nem kétséges, hogy valóság lesz a kívánság­ból, boldogabbak lesznek a következő esztendők, ha az ország népe teljesíti ezeket a feladatokat. Ennek tudatában, és ezzel a meggyőződéssel kívánhatnak és kívánnak egymásnak az or­szág polgárai békés, boldog új évet A világ sok országában azonban még ma is csodaváró jámbor óhaj, amikor a dol­gozó milliók boldog új évet kívánnak egymásnak. De — ilyenkor új év beköszöntőkor már egyre rövidülnek a téli éjszakák, s mind hosszabbakká válnak a nappalok. Az ese­mények menete, az erők ala­kulása olyan, hogy szimbó­lumnak tekintjük ezt. Biz­tosak vagyunk abban, hogy a világ minden országában mindinkább eloszlik a sötét­ség, egyre inkább hajnalodik, kivilágosodik — az évszakok változásaitól eltérően örökké — a népek, a dolgozó száz­milliók számára. Ezzel a meggyőződéssel kí­vánunk boldog és' békés új esztendőt a világ minden né­pének. BALÖ LÁSZLÓ A Diplomáciai Testület újévi tisztelgése a Népköztársaság Elnöki Tanácsánál Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke, január 1-én délben fo­gadta a Budapesten akkredi­tált diplomáciai képviseletek vezetőit, akik az új év alkal­mából jókívánságaikat fejez­ték ki. Részt vett a fogadáson fa­rosán György és Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhe­lyettesei, Kiss Károly, az El­nöki Tanács titkára és Rad- ványi János, a Külügyminisz­térium protokoll-osztályának vezetője. A fogadás szívélyes légkör­ben zajlott le. (MIT) Szövetkezeti lakótelepet építenek Zuglóban A második ötéves terv so­rán kezdik meg a főváros leg­nagyobb szövetkezeti lakótele­pének építését a Kacsóh Pong­rác út — a Népköztársaság út folytatása — mentén, Zugló­ban, a Kassai tér környékén. Itt kétezer modem lakást épí­tenek négy- és nyolcemeletes — parkokkal övezett — házak­ban. Az új lakótelepnek a Kassai tér környékén kialakí­tandó központjához kapcsoló­dik a Nagy Lajos király úton túl építendő üzleti negyed. Ide szupermarketet — új rend­szerű csarnokáruházat —, üz­leteket, kisipari műhelyeket, három óvodát, valamint álta­lános iskolát és gimnáziumot terveznek. Elkészítik a lebontásra megért házak jegyzékét Budapesten sok az elavult, öreg lakóház. Közülük számos megérett a lebontásra. A fő­városi tanács Építési Osztá­lya most felméri: melyek azok a házak, amelyeket feltétlenül le kell bontani és ezekben mennyi a lakások, az üzlethe­lyiségek és a raktári helyisé­gek száma. A február végéig elkészülő bontási jegyzék ösz- szeállításánál figyelembe ve­szik a gazdaságossági és fenn­tartási szempontokat is. Bizakodással tekinthetünk ■ ■■ Ff | F a jőve ele Dobi Istvfwmak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének szilveszteri rádióüdvözlete Búcsúzunk az 1961-es esz­tendőtől. Számadást teszünk a múltról és figyelmünket az elénk sorakozó j holnapokra fordítjuk. Népünk sorsának alakulása, fejlődésünk ered­ményei tanúskodnak: helyes úton járunk és bizakodással tekinthetünk a jövő elé. 1961- ben az ember betört a világ­űrbe. A szovjet tudománynak ez a csodálatos sikere fényé­vel beragyogta a világot és az emberi elme minden eddigi teljesítményét túlszárnyalta. Az év másik történelmi ese­ménye a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának XXII. kong­resszusa volt, amely feltárta az emberiség előtt a kommu­nizmus káprázatos jövőjét. Hazánk is sokat fejlődött az elmúlt évben. Bármerre for­dulunk, a fejlődés és gyarapo­dás bizonyítékaival találko­zunk Fejlődött az ipar, át­alakuló mezőgazdaságunkat a természeti csapások sem tud­ták megrendíteni. Népgazda­ságunk fontos új létesítmé­nyekkel gazdagodott, az em­beri jólétnek, a kultúrának, a tudománynak a művészetek­nek új otthonait hoztuk létre, vagy kezdtük el építeni. Né­pünk szorgalmas munkája, szo­cialista fejlődésünk tervei sze­rint évről évre szebbé és gaz­dagabbá teszi a magyar életet. A további békés építkezés el­határozottságával lépjük át az új esztendő küszöbét. Az imperializmus szította nemzetközi feszültség köze­pette is rendíthetetlenül bí­zunk a békében, a népek bé­kés egymás mellett élésének lehetőségében és abban, hogy a szocialista országok ereje és egysége megőrzi a világ bé­kéjét Küzdünk érte mi is, a többi békeszerető néppel együtt A munkásosztály pártja ve­zetésével, a Hazafias Népfront mozgalomban megvalósult szi­lárd nemzeti egységben dol­gozzunk tovább népünk boldo­gulásán és felemelkedésén, hogy az 1962-es év újabb győ­zelmeink esztendeje legyen. Szép terveink megvalósításár­hoz sok sikert, jó egészséget és boldog új esztendőt kívánok népünk minden hű fiának és barátainknak. r t Évkezdet a külpolitikában Hruscsov távirata Ulbrichthoz — Csatározás a „kis Európában* Nyugat-Samoa független állam Az új esztendő első napján sem pihentek a U't " 'sg-ypek. A világ minden, tájáról érkeztek jelentések az államférfiak hagyományos üd­vözlő táviratairól, újévi üzeneteiről. Ezek so­rából jelentőségénél fogva kiemelkedik Hrus­csov és Brezsnyev távirata Walter Ulbricht­hoz. A szovjet vezetők ebben újból hangsú­lyozzák, hogy „a ném^t békeszerződés alá­írása jelentősen hozzájárulna a nemzetközi légkör javulásához”. Az 1962-es esztendő a diplomáciai megfigyelők általános várakozása szerint a német békeszerződés problémaköré­nek jegyében állhat. Európa diplomáciai naptárának első esemé­nye január 4-én Brüsszelben az európai kö­zös piac minisztertanácsának folytatólagos ülése lesz. A hat külügyminiszter, — mind­egyikük oldalán földművelésügyi miniszteré­vel —, újra kezdi a heves csatározást a „kis Európa” közös mezőgazdasági politikájának kialakításáról. Egyik oldalon a nyugatnéme­tek, a másikon a franciák, olaszok, hollandok. állnak csatasorban Az újabb brüsszeli viták tétje az, hogy eljuthat-e az Európai Gazda­sági Közösség második szakaszába, amely­nek kezdő napját annak idején 1962. január 1-ben jelölték meg. Az új esztendő első napjára elcsendesedett az elvetélt libanoni államcsíny körüli vihar. Délkelet-Ázsia ezután is az érdeklődés homlokterében marad. Sukarno indonéz ál­lamelnök fontos rendeletet adott ki, amely szerint Nyugat-Irián Indonézia új tartomá­nyának tekintendő. Újszülött állama is lián már az új évnek: 1962. január 1-én megszületett az első függet­len polinéziai állam: Nyugat-Samoa. Az ünnep vidám jellegénél fogva a világ­ból érkezett híreink között színesek, derűsek is akadnak, olvasóink ezeket is lapunk 5. ol­dalán találják. A szovjet űrkutatás célpontja a Hold Moszkva, december 31. A szovjet űrhajó konstruk­tőrei beszélgetést folytattak a TASZSZ tudósítójával. Elmon­dották, hogy Gagarin és Tyi- tov útja előkészítette az ember hold körüli repülését és utána a földre visszatérését. A technika jelenlegi fej­lettsége mellett teljesség­gel megvalósítható egy automatikus állomás el­juttatása a Hold felüle­tére. A továbbiakban megvaló­sulhat olyan holdrakéta elin­dítása emberekkel a fedélze­ten, amely a Holdra leszállva lehetővé teszi az égitest tanul­mányozását és a kőzetminták eljuttatását a földre. A szovjet űrkutatás az el­következő években minden valószínűség szerint az alábbi irányokba fog fejlődni: Az ember hosszabb űr­béli tartózkodásának megvalósítása először a föld-körüli pályán, azután a közeli égitestek fehT tör­ténő repülés idején. (Ezzel összefügg az űrhajó to­vábbi tökéletesítése, az űrha­jós létfeltételeinek javítása, a földdel tartott rádiókapcsolat­nak és az űrhajók irányításá­nak tökéletesítése.) A követke­ző feladat az űr vagyis a föld­körüli térség és a bolygóközi térség fizikai sajátosságának tanulmányozása. KARIKATURISTÁNK SZILVESZTERI BESZÁMOLÓJA — Ne is tagadd, hogy örülsz nekünk. — Persze,-most irigykednek, mert én kaptam kistaxit mat? *- Hogy néz ki? t- ilyen sapkája van és da­dát fúj. Űjév reggelén ÍGY LÁTTA: ERDEI SÁNDOR 2 ' ' ' MAGYAR P*6:3 H TELEVÍZIÓ ■ ^ i< t/ Wi/tA * w. . . Ára: 1 Ft .jpr WW j952 Totó-eredmények vl Évfolyam, i. szám POLITIKAI HETILAP is«2 jantjär 2. kedd ^ IIMIIIII .11 ..................................«’»'■—'«»»■i ■—■■■■■ ■■■■■ ■miMM.i ... ------------- ■■ ------ ■■ _____________________________ Szilveszteri figyelmeztetés ** Pista, maga technikus, fcem tud egy kis rövidzárlatot csinálni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék