Hétfői Hírek, 1963 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1963-01-02 / 1. szám

HOZZ REA VÍG ESZTENDŐT! (p. j.) Amikor a Himnusz ünnepi akkordjai az új esz­tendő első pereeit köszöntve elhangzottak a rádióban, so­káig visszhangozhatott ben­nünk ez a sor: „Hozz reá víg esztendőt...” Nem érezhettük már szomorú fohásznak, nem tűnt már olyan könyörgésnek, amely Kölcsey korától a mi emberöltőnk felcseperedéséig mindegyre meghallgatás nél­kül maradt, s helyette csak a múlt és jövendő örökös megbűnhődése jutott e nép osztályrészéül. Nem kellett hozzá a szil­veszteréj önfeledt hangulata — talán sohasem %olf ilyen vidám, gazdag ünnepünk az évek fordulóján —, nem a dúsan terített asztal, a tánc, a víg nótázás adta jókedv okozta, hogy derűlátóan te­kintettünk az új esztendő elébe. Valahogyan bennünk él a bizonyosság: mind jobb, mind boldogabb évek köszön­tének ránk, s a sorban 1963 |is csak úgy következhetik, Imint amely mindannyiunk­nak szebb életet hoz! Optimizmusunk megalapo­zott. Ha túltekintünk az or­szág határain, azt látjuk, hogy i hosszú évek óta ez volt az első szilveszter, amikor — helyi csetepatékat leszámítva — nem dúlt háború a világ­ban. Tavaly ilyenkor Algériá­ban és Laoszban még dörög­tek a fegyverek. S ha két hónapja ugyan egy világégés veszélye meg is borzasztotta ■az emberiséget, éppen a vál­ságból történt kibontakozás nyitott új perspektívákat a függőben levő súlyos nemzet* 'közi problémáknak tárgyalá­sok útján való rendezésére. A Szovjetunió következetes békepolitikája, párosulva a szocialista tábor óriási erejé­vel, a béke fennmaradásának az új esztendőben is döntő tényezője lesz! S ha tekintetünket hazánk­ban hordozzuk körül, ismét ;esak derűlátásunkat indokolja ; mindaz, ami szemünk elé >tárul. A tervszerű építő {munka diadalát látjuk min- |denütt, a mind szorosabb i nemzeti egységbe kovácsolódó inép egy a vezetőivel. Ennek (az egységnek éppen az 1963-as •esztendőben lesz új, impozáns (megnyilvánulása az ország- gyűlés és a tanácsok újjá- választása. Kedvünk az sem szegheti, ha itt és ott még hibák, visszásságok szeplőzik meg­újuló hazánk arcát, ha a múlt egynéhány káros, kóros ma­radványa, rossz szokása, az új meg nem értése, kelletlen vállalása egy-egy pillanatra meg is rontja, kevesbíti is, amit már elértünk, kiví\tunk magunknak. Tudjuk, hogy kiküszöbölésük elsősorban raj­tunk múlik, mindannyiunkon. Ha kivétel nélkül mindahá* nyan és az új év minden munkanapján nekifeszülünk a munkának, s olyan lendülettel végezzük, mint amilyen a nagy feladat: a szocializmus teljes felépítésének szolgálatá­ban kell is, illő is, akkor mihamar eltűnnek az apró bosszúságok, véglegesen a múlté lesz minden 1962-beli gondunk... Derűlátásunk okát így hát végső soron magunkban talál­hatjuk. Bizonyos, hogy aligha akadnánk a mai Magyar- országon valakire, aki ne igenelné a maga sorsának jobb és szebb alakulását. £s mind többünkben szilárdul, válik tudatosabbá a felisme­rés, hogy felemelkedésünk csakis a szocializmus útján lehetséges. Ez a tudat válik 1963 minden dolgos napján is tettekké, így lesz ez az év '— nem a fohász meghallgatá­sából, de a mi erőnkből — Víg esztendői Dobi István újévi köszöntője a rádióban Még több szépséget, gyarapodást mindannyiunk életébe! Dobi István, a Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke szilveszter éjszaká­ién újévi köszöntőt mon­dott a rádióban: Vidám ének és muzsika hangjai, tánc, játék, szóra­kozás, pohárcsengés közben búcsúzkodunk az öreg esz­tendőtől és köszöntjük az újat. Jó érzésekkel, mert 1962-ben sok mindent elvé­geztünk, amivel szebbé és gazdagabbá tudtuk tenni egyéni és családi életünket, népünk és országunk életét, s tudjuk, nem üres remény­kedés, ha további sikereket remélünk holnapjainktól. Gazdagabb az ország, és egyéni létünk is, mint egy esztendővel ezelőtt volt és világos előttünk az út, ame­lyen haladni akarunk. Sok bajt és nehézséget legyőz­tünk, eredményeket értünk el az élet minden területén, s ezek új tervekre, új elha­tározásokra, további nagy vállalkozások bátor elindí­tására buzdítanak mindany- nyiunkat. Szilveszter éjszakája a vi­dámságnak és az életöröm­nek az ünnepe az egész vi­lágon. A mostani alkalom örömét fokozz.'} e tudat, hogy ha még nem is igazi béke, de fegyvemyugvás van a földön, hallgatnak a fegy­verek. Akiknek feladatuk, hogy ezekben a jókedvű órákban is őrségen álljanak, most a távoli csillagok felé vágtató űrhajóknak, az em­beri értelem égre törő kö­veteinek üzeneteit figyelhe­tik a megfigyelő állomáso­kon. így van jól, s ezért za­vartalan a mi ünnepünk is. Hallgatnak a fegyverek, s talán az új esztendőben további előrehaladást tu­dunk elérni annak érdeké­ben, hogy örökre elhallgas­sanak. Néhány héttel ezelőtt a háború szele suhant el fe­lettünk, százmilliók döbben­tek rá szerte a világon, hogy a háború vagy béke ma már nem játék, mégcsak nem is óriások játéka, ha­nem életnek vagy halálnak kérdése az egész emberiség számára’. Ahogyan a népek a háború felidézését és a veszedelem elhárítását fo­gadták, nagy tanulság lehet mindannyiunknak, akik ezen a földgolyón élünk és a magunk helyén mindany- nyian hordozzuk a magunk felelősségét. S a lobogó élet­örömnek, a gondtalan vi­dámságnak, a bátran szárnyaló reményeknek mostani ünnepi óráiban gondoljunk hálával és tisz­telettel az államférfiakra, akik megmentették a békét, szovjet barátainkra, akik bölcs elhatározásaikkal el­hárították a háborút. A bé­ke védelme az életnek a po­litikája. Ennek tudatában kövessük harcosait és le­gyünk mindannyian a béke ügyének bátor, öntudatos katonái.' Magyar hazánkban békes­ségben és biztonságbari, mind szebb körülmények között élünk és dolgozunk. Tisztelete van a törvény­nek, az igazságnak, a mu n­kának, a tudásnak, a szor­galomnak, az egyéni és kö­zösségi becsületnek, az igaz, mély, szocialista emberies­ségnek. Növekedik megbe­csülésünk a szocialista or­szágok nagy családjában, de a táboron kívül élő jóaka­raté emberek világában is. Legyen ez a szilveszter éj­szaka ennek örömünnepe és hozzon az új év még több szépséget, gyarapodást mindannyiunk életébe. Ezekkel a gondolatokkal kí­vánok sikerekben gazdag, boldog új esztendőt minden kedves hallgatómnak. (MTI) Szovjet és magyar államférfiak rar tug •• ff rr J r • > • újévi uavozlo táviratai A diplomáciai testület újévi tisztelgése a Népköztársaság Elnöki Tanácsánál Dobi István, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke január elsején délben fogadta a Budapesten akkreditált dip­lomáciai testületek képvise­lőit, akik az új év alkalmából jókívánságaikat fejezték ki. Részt vett a fogadáson Nagy Dániel, az Elnöki Ta­nács helyettes elnöke, Kiss Károly, az Elnöki Tanács tit­kára, és Gyémánt András, a Külügyminisztérium protokoll- osztályának vezetője. A diplomáciai testület ré­széről a következők jelentek meg: Henryk Grochulski, a Len­gyel Népköztársaság nagykö­vete, a diplomáciai testület doyenje, Mirko Tepavac, a Jugoszláv Szövetségi Népköz- társaság, Toivo H. Heikkilä, a Finn Köztársaság, Zsambalin Banzar, a Mongol Népköztár­saság, V. I. Usztyinov, a Szov­jet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Frantisek Pisek, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság, Wilhelm Meissner, a Német Demokratikus Köz­társaság, Csei Ce-min, a Kí­nai Népköztársaság, Mihail Rosianu, a Román Népköztár­saság, Jancso Georgien, a Bolgár Népköztársaság, Jo­seph Godson Amamoo, a Ghá­nái Köztársaság, Hoang Bao Son, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság, Sarino Mamgua&ranofa m indonéz Köztársaság, Mohammed Ib­rahim, az Egyesült Arab Köz­társaság, Szón Csan Rjom, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövete, J. J. Lm. Pierre Vanheerswynghels, a Belga Királyság, Burhan Isin, a Török Köztársaság, Théodore A. Griva Gardikioti, a Görög Királyság, dr. Johan Huibert Zeeman, a Holland Királyság, Ivor Thomas 1Mon­tague Pink, Nagy-Britannia és Észak-lrország Egyesült Ki­rályság, dr. Paolo Vita-Fin- zi, az Olasz Köztársaság, Pierre Francfort, a Francia Köztársaság követe, Poul Poulsen, a Dán Királyság, Meir Chachar, Izrael Állam, dr. Hans Müller, Svájc, Lutfi Mehmeti, az Albán Népköz- társaság, dr. Juan Bautista Vilarullo, az Argentin Köztár­saság, S. Verikataraman, az Indiai Köztársaság, Carl C. son Kjellberg, a Svéd Király­ság, Turner B. Shelton, az Amerikai Egyesült Államok, Oscar Mas Brinquez, a Kubai Köztársaság, dr. Friedrich C. Zanetti, az Osztrák Köztársa­ság, Luiz de Almeida Cunha, a Brazíliai Egyesült Államok, Ichiro Yoshioka, Japán ideig­lenes ügyvivője és dr. Martin Rusu, a Duna Bizottság igaz­gatója. A fogadás szívélyes légkör­ben zajlott Le. (MTI) Az új év alkalmából táviratváltás történt a szovjet és magyar vezetők között. A táv­iratok: Kádár János elvtársnak, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt első titkárának, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöké­nek. Kedves Elvtársak! A Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottságának, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségének, a Miniszter- tanácsnak és az egész szovjet népnek a ne­vében üdvözöljük önöket és a Magyar Nép- köztársaság összes dolgozóit, az új év alkal­mából A- elmúlt esztendő folyamán a szocializmus az egész világ előtt ismét meggyőzően bebi­zonyította vitathatatlan fölényét a kapitaliz­mus fölött Ez az esztendő a szocialista orszá­gok számára újabb sikereket hozott a politi­kai, o gazdasági és a kulturális élet minden területén: A béke és a haladás erőinek a reakció és a háború erői felett kivívott győ­zelmei esztendeje volt. A szovjet nép őszintén örül a testvéri ma­gyar nép sikereinek, amelyeket a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével elért a szocializmus alapjainak építésében. Nem két­séges, hogy a szocialista társadalom teljes felépítésének nagyszerű feladatait, amelyeket a pártnak a közelmúltban megtartott VIII. kongresszusa jelölt meg, szintén sikeresen megoldják. Kívánunk önöknek, kedves bará­taink és a Magyar Népköztársaság minden dolgozójának az új esztendőben is további sikereket a szocialista építésben, a békeharc­ban. Erősödjék és fejlődjék az örök megbont­hatatlan barátság népeink és valamennyi szo­cialista ország népei között. N. Hruscsov L. Brezsnyev ☆ Hruscsov és Brezsnyev azonos szövegű táv­iratban üdvözölte Dobi Istvánt, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét is. A; A. Gromiko szovjet külügyminiszter táv­iratban üdvözölte Péter Jánosit, a Magyar Népköztársaság külügyminiszterét az újév alkalmából. N. Sz. Hruscsov elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága első titkárának, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének, L. I. Brezsnyev elvtársnak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének, Moszkva. Kedves Elvtársak! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, az egész magyar nép, valamint a magunk nevében forró, testvéri üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük Önöknek és a Szovjetunió népeinek, az új esztendő bekö­szöntése alkalmából. Az elmúlt év során a béke, a szocializmus és a haladás erői újabb nagy győzelmeket arattak, s ebben döntő része van a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának, kormányának és népének, a béke ügyének nagy győzelmeiből új biztatást és lendületet nyertek a szocializmus, a haladás és a béke erői szerte az egész világon. Együtt örülünk Önökkel azoknak a világra szóló eredményeknek, amelyeket a testvéri szovjet nép a kommunizmus építésében, a nemzetközi béke és biztonság védelmében elért. A Magyar Népköztársaságban is a szocia­lizmus építésének kiemelkedő éve volt az óesztendő: a szocialista társadalom alapjai­nak lerakása befejeződött, népünk a szocia­lista társadalom teljes felépítésének időszaká­ba lépett. Jó reménnyel készülünk az új éo új feladataira. Az új esztendő alkalmából további sok si­kert és jó egészséget kívánunk Önöknek. Szívből kívánjuk, hogy a Szovjetunió népei további nagy eredményeket érjenek él a kommunizmus építésében, még tovább erő­södjék a magyar és szovjet nép megbontha­tatlan barátsága, együttműködése a szocia­lizmus győzelméért, a világ békéjének meg­szilárdításáért vívott közös harcunkban. Dobi István Kádár János JL. Péter János külügyminiszter az új esztendS alkalmából ugyancsak táviratban üdvözölte Andrej Gromikót, a Szovjetunió külügy­miniszterét Hruscsov válasza a Daily Express kérdéseire a leszerelésről, Nyugat-Berlinről, a Szovjetunió és az US/V viszonyáról Nyikita Hruscsov az új étv előestéjén válaszolt a Daily Express című angol lap szer­kesztőségének a nemzetközi helyzettel kapcsolatos kérdé­seire. „A Szovjetunió az elkö­vetkező évben még szilár­dabban folytatja a barcot a leszerelés problémájá­nak megoldásáért” — jelentette ki Hruscsov. Is­mét leszögezte, hogy „az álta­lános és teljes leszerelés nél­kül nem lehet a földön biz­tosítani a szilárd békét”. „Ma­guknak a népeknek keü meg­tenniük mimten erőfeszítésit, hogy már a közeli időkben valósággá váljék az általános és teljes leszerelésről szóló megállapodás.” A szovjet minisztertanács elnöke hangoztatta, hogy o szovjet ■kormány kész 1963. január 1-től :megszüntetni minden nukleálO fegyverkí­sérletet, „ha a nyugati nukleá­ris hatalmak t^yanilyen ál­láspontot fogltSftaik el az ENSZ felhívásával kapcsolat­ban”. „A genfi megbeszélések helyzete ige^-; rossz” — mon­dotta Hn»cßo«fc xuaiú megjan gyeztes S,A tizennyolchatalnm bizottság valamiféle vita-klub« bá alakul”. „A nyugati hatalmak politi­kája képletesen szólva két egymástól távolodó vágányon siklik: folynak a leszerelési tárgyalások és ugyanakkor há­borús előkészületeket tesznekif A dolgokat a realitás talajé» ról kell szemlélni: az ilyen mozdony előbb-utóbb elkerül­hetetlenül kisiklik.” A vala­mennyi nukleáris fegyverkí­sérlet örökre való betiltásáról szóló nemzetközi egyezmény elérését most ^Angliának és ... MoL-umd* az ojUalgof | l • '■ J ■ ■ m . . Ara: 1 Ft Totó-eredmények HÉTFŐ POLITIKAI HETILAP ­196 3. JANUÁR 2. SZERDA VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM magyar rAcO -vizi0 AfoCHiVuiviA = 0 Lottó tárgynyeremény­sorsolásának nyerőszámai i E | I Beszámoló szilveszterről ; r { c | Helyszíni riport a KRESZ premierjéről j • E: Új árak a kirakatban I KISEBB HAVAZÁSOK I 1 I I Életbe léptek a nyugdíj- és SZTK-rendeletek 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék