Hétfői Hírek, 1964 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1964-01-02 / 1. szám

Lénynz esztendő elsőkét újszülötte Az újévi lottó-tárgy sorsolás teljes nyeremény listái a Jogos remén Dobi István újévi köszöntője Dobi, István, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke szerdán délben 12 órakor mondotta el a rádió­ban és a. televízióban a kővet­kező újévi köszöntőt: Ismét reánk köszöntött egy új esztendő első napja. A szil­veszter éjszaka játékos örö me, vigassága . után köszöpt- sük mi is őt, és rövid szám­vetéssel búcsúztassuk el a ma­gunk mögött hagyott óesz­tendőt. Elégedett szív-ins! zártuk le ser. 1963-as esztendő számadá­sát. Megvoltak az évnek a gond­ja i. nehézségei, csalódásai, gyászai és veszteségei, egyéni, családi és közösségi értelem­ben. Ez elmaradhatatlan az élettől. Voltak terveink, szán­dékaink, amelyek nem telje­sültek, maradt elhanyagolt és félretett munkánk, hol a ma­gvak hibájából, hod a másoké­ból. Mégis jó szívvel, barátsággal kö­szönünk el az ó-esztendőtől, mert ha egészében nézzük a magunk mögött hagyott évet, az eredményeket, a fejlődést, az ország állapotát, a népjó­létet, hazánk nemzetközi te­kintélyének növekedését, hí­rünk alakulását a világban — panaszkodásra kevés okunk van. A csúcsoktól még messze vagyunk, de általában jobb szervezettebb, eredményesebb és gazdaságosabb a munka. A társadalmi életben, a kultúra területein, a közszellemben szaporodtok a szocialista jel­lemvonások, a párt okos, em­berséges, kommunista politi­kája köré kialakul a nemzeti er'-seg. Ez volt a sikerek for- ;;sa 1963-ban és további fej­lődésünk biztosítéka 1964-re. Lépten-nyomon érezhetjük, hogy a szeretethez és barátság­hoz, amit a szocialista or­szágok családjában élvezhe­tünk. Nyugat felől mind több tisztelet és megbecsülés csat lakozik irántunk. Jólesik ezt megállapítani, főleg azé mert rtem valami bonyolult világpolitikai játék következ­ménye, hanem annak ered­ménye, hogy a magunk népe, hazánk boldogulása és az em­beri haladás becsületes szol válata érdekében választott úton járunk, több sikerrel, "’int amennyi ellenségeinknek '■•odvére lehet. Nem a barát­ságos, vagy kényszerű elisme­rések és dicséretek, hanem kizárólag népünk érdeke ösz­tönöz bennünket, hogy to­vább haladjunk a szocialista úton, amelyet magunk vá­lasztottunk és a legjobbnak tartunk. örülünk neki, ha közben a né­pek békés egymás mellett élé­sét « szolgálhatjuk politi­kánkkal. A hidegháború enyhült. A világ halad a szocializmus le­ié. Az emberi értelem szinte naponta új világokat hódít meg, hinnünk kell abban, hogy a népek józan értelme és az államférfiak felelősség- érzete kialakítja a verseny és a fejlődés békés módszereit, megóvja aiz emberiséget az atom katasztrófától. A Szovjetunió 1963-ban is hatalmas erőfeszítéseket tett az. emberiség békéjének meg­őrzésére. és a világ népei mély békevá­gyának, a szocialista világ- rendszer létének, a szovjet kormány állhatatos erőfeszí­téseinek köszönhető, hogy megszületett az atomcsend- egyezmény. amely ha szerény kezdet iö, de bíztató, a béke híveit to­vábbi harcokra ösztönző si­ker. Ma már történelmi kény­szernek tűnik, hogy a tőkés- államok vezetői is felelősség­gel foglalkozzanak nemcsak a béke és a háború, hanem az emberi haladás egyéb kérdé­seivel is. Ilyen körülmények között a szovjet békepolitika újabb sikereire és a szocializ­mus eszméinek további 'tér­hódítására számíthatunk az 1964. évben. Belső fejlődésünkkel elége­detten, a világhelyzetre biza­kodással tekintve zárjuk le az óesztendő számadását és jogos reményekkel nyitjuk meg az új év lapjait. 1963-ban elértünk valamit és rzí nemcsak megtartani akarjuk, hanem az a törekvé­sünk, hogy továbbfejlesszük Ma már. tudjuk, nagyrészt tő­lünk füge. hogyan boldogu­lunk azokkal a lehetőségek­kel, amciveket ennek a szép országnak különböző termé­szeti kincsei, gazdagsága, né­pünknek szorgalma és tehetsé­ge kínál. Ezekkel a gondol-artokkal kö­szöntőm kedves hallgatóimat az 1964. év első napján. Kí­vánok mindenkinek sikerek­ben gazdag, boldog új eszten­dőt. Az Elnöki Tanács elnöke fogadta a diplomáciai képviseletek vezetőit A budapesti diplomáciai képviseletek vezetői január 1-én újévi jókívánságaikat fejezték ki Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Elnöki Tanács fogadásán részt vettek Gáspár Sándor és Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács elnökhe­lyettesei, Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára és Gergely Miklós, a Külügyminisztérium .protokol osztályának vezetője. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le. Május végén: Választások Angliában? LONDON: Sir Alec Douglas- Home miniszterelnök január 20-án megkezdd vidéki kőrút­jait és április 24-ig bezárólag ellátogat az ország csaknem valamennyi nagyobb városá­ba. Az angol kormányfő or­szágjárásnak célja nyilván az, hogy csatasorba állítsa párthíveit a választások* előtt. Mint ismeretes, a választáso­kat legkésőbb y>64. novémber 5-ig kell megrendezni. Abból a tényből, hogy a mi­niszterelnök most közzétett úti­terve április végéig szól, lom doni politikai megfigyelők art a következtetést vonják le, hogy ezt követően egy hónap múlva lehetnek mg” az ang­liai politikai fejlődés szem­pontjából sorsdöntő választó- sok. Wilson, a munkáspárti el­lenzék vezére a pártjához in­tézett újévi üzenetében az ál­talános választások mielőbbi megtartását követelte. Hát ez a szilvesz­ter is véget ért. Trombítaszóval, tánc­cal, muzsikával, sok­féle bolondos ötlettel búcsúztatták az óevet a budapestiek. És akadtak, akik mun­kával. Hozzászoktunk mór, hogy a főváros szil­vesztere olyan, mint egy óriási téli karne­vál. — de az idei meg az eddigieken is túl­tett. szinességbev, vi­dámságban. Riportereink bejár­ták. a kétmilliós vá­rost. hogy egy-egy színfolttal, pillanat- felvétellel örökifsék meg a jókedvű ün­nepséget. (Részletes beszá­moló a 3. oldalon.) (Dolezsál felvétele) egyezés arról tanúskodik, hogy megvan a lehetőség a bonyolult nemzetközi kérdé­sek rendezésére akkor Is, amikor különböző társadalmi, rendszerű országuk állnak fenn. Most további lé­péseket kell . tenni ebben az irányban. Hruscsov nyilatkozatában a .béke megszilárdítása fontos feltételének nevezte a máso­dik világháború maradvá­nyainak felszámolását. Mint mondotta, egyeseknek nem tetszik az a társadalmi rend, amelyet az NDK-ban a nép szuverén akaratából hoztak létre; ez azonban nem in­dokolja, hogy szemet huny­janak a világban kialakult valóságos helyzet előtt. A szovjet kormányfő kije­lentette: meggyőződése, hogy nem vezetnek eredményre az amerikai „veszettek” erő­feszítései. amelyekkel Kuba. ellen össze akarják toboroz­ni a nyugati félteke reak­ciós erőinek egységes front­ját. Ezzel á kísérlettel széniben áll maguknak a kubaiaknak ki­tartása; a Szovjetunió és a többi szocialista ország szilárd . elhatározása, hogy Kuba né­pét nem hagyja magára; szem­ben áll ezzel a törekvéssel minden jóakaratú ember és elsősorban a latin-amerikai országok népének növekvő szolidaritása. Hruscsov egy kérdésre vá­laszolva kijelentette:1 a szoci­alizmus az, amely lehetővé te­szi, hogy az atomenergiát és a technika eredményeit az em­beriség javára hasznosítsák. Az atomfegyvert a kapitaliz­mus világában alkották meg, a szocializmus világáé viszont az a dicsőség, hogy elsőnek al­kalmazta bélrés célokra az atomenergiát. Túszok és foglyok cseréje Ciprus szigetén MOSZKVA' N Sz. Hruscsov rá faszolt az El Diario című íruguayi lap szerkesztőjének térdéseire. A nemzetközi helyzetet ér­ékéivé, Hruscsov kijelentette, logy az események alakulása íz utóbbi időben új lehetősé- teket nyit meg a világ béké­ének megszilárdítása előtt. „A béke megszilárdítására rányulo intézkedések a kér- lések széles körét ölelik fel, le e kérdések közül a legfontosabb feltétlenül az általános és teljes leszerelés”- mondotta. „A béke megszilárdítása negköveteli, hogy határozot- an harcoljunk az imperialis- ák és a gyarmatosítók me- ényletei ellen, amelyekkel neg akarják akadályozni a né­peket abban, hogy maguk irá- tyítsák sorsukat. Az Egyesült Ulamok militarista körei nem .karják megadni ezt a szent ogot a kubai népnek, s az itóbbi időben ismét megpró­bálják fokozni a feszültséget a iarib-ienger térségében” — je- entette ki a szovjet kormr :y- ő. La,tin-Amerika népei htzzá- árulhatnak a világháború negakadály ozásának közös jgyéhez — állapította me-' lyilatkozatban a szovjet >r.’-_ úszterelnök, majd leszögc .a: a moszkvai szerződés alá' .- sa és a nukleáris fegyverek kozmikus pályára juttatásá­nak eltiltásáról létrejött meg­Szovjet küldöttség baráti látogatása Kubában Mint ismeretes, Fidel Castro meghívására szovjet küldött­ség tartózkodik Kubában Podgornijnak, az SZKP Központi Bizottága elnökségi tagjának, a Központi Bizottság titkárá­nak vezetésével. A küldöttség látogatást tett Kuba havannai és Pinar del Rio-i tartományában. A szovjet vendégeket Fidel Castro is elkísérte. A delegáció a két tartományban különböző mezőgazdasági létesítményeket látogatott meg. A kubai forradalom 5. évfor­dulójának ünnepségeire érkezett szovjet küldöttség részt vett egy havannai klubban rendezett ünnepi ülésen. Jelen voltak az Egységes Szocialista Forradalmi Párt országos vezetőségé­nek tagjai és a szovjet nagykövetség munkatársai. A párt országos vezetősége hétfőn este a havannai elnöki palotáiban fogadást adott a Podgornij vezette szovjet küldött­ség tiszteletére. A fogadáson jelen volt Fidel Castro minisz­terelnök, Dorticos köztársasági elnök, Raul Castro, a fegy­veres erők minisztere és a párt országos vezetőségének szá­mos tagja. NICOSIA: Az angol csapa­té k bevonultak a Nicosiában létes-tefct semleges övezetbe, amelyet a főváros török- és görög-lakta negyedei között vontak meg. Az úgynevezett politikai összekötő bizottság határozta el az „ütköző övezet” létrehozá­sát. A bizottságban Duncan Sr:rt- dys angol miniszter elnökölt, s részt vett abban a ciprusi két nemzetiség képviselőinek élén Makariosz érsek, köztársasági elnök és Kücsük alelnök is. Kiprianu külügyminiszter egy sajtóértekezleten kijelen­tette, hogy egyedül Anglia közbenjá­rására van szükség a cip­rusi probléma rendezésé­ben, s elvetette azt a tervet, hogy négyoldalú nemzetközi tár­gyalásokon — Ciprus, Görög­ország, Törökország és Anglia részvételével — keressenek ki­utat a válságból. A külügymi­niszter ezzel Duncan Sandra elgondolásait tette a magáévá. Makariosz elnök és Kücsük alelnök között új nézeteltérés jelentkezik. Kücsük úgy nyi­latkozott, hogy ketté kell osz­tani a kis szigetországot, görö­gök és törökök lakta részekre. Makariosz ezt követően rádió­beszédében azt hangoztatta, hogy Kücsük elgondolása ka­tasztrofális következmények­hez vezethet, Makariosz interjút adott a Pravdának, s ebben azt han­goztatta, hogy a jelenlegi tragikus ese­mények oka a három év­vel ezelőtti zürichi és londoni megállapodások­ban keresendő. „A köztársaság kormánya úgy véli, hogy e megállapo­dásokat fel kell mondani.. — jelentette ki a köztársasági elnök. Nicosiában a viszonylagos nyugalom jegyében telt el az év utolsó napja. Sor ke.últ a/ összetűzések során ejtett fog-. lyok és túszok cseréjére is. 540 törököt és 26 görögöt en­gedtek szabadon. Újév napján Angliából újabb 700 katonát indítottak útnak repülőgépeken Ciprus felé. Boldog + ■ uj évet!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék