Hétfői Hírek, 1964 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1964-01-02 / 1. szám

ők a békére a Kreml palotájában Washington-Bonn tengely a púriss-honni helyett — és Ukrajnától Kamcsatkáig — Telefonjelentés — MOSZKVA: Lila,, kék, vörös, sárga fények tobzódó áradatá­ban úszik a hatalmas terem a Kremlben. Lent már elcsen­desedtek Moszkva utcái és te­rei, mindenki az évek őrség­váltásának bensőséges percei­re készül. A Kreml kongresz- szusi palotájának impozáns bankett-termében kétezer pezsgés pohár emelkedik a magasba, éjfélt üt a Kreml toronyórája, a szovjet him­nusz dallamai csendülnek fel, majd köszöntések, üdvözletek, kézszorítások, ölelések tarka egyvelegében oldódik fel dip­lomata és költő, újságíró és miniszter, kormányfő és él­munkás ... Hruscsov pompás hangulat­ban van. Tíz pohárköszöntőt mond a szovjet munkásságra, a parasztságra, az értelmi­ségre, a pártra, a szocia­lizmust építő országokra, a jubiláló Kubára és vezé- zére, a Komszomolra, a szovjet ifjúságra, a szov­jet nőkre, a fejlődő ázsiai, afrikai, latin-amerikai országok szocialista fej­lődésére. És amikor látja, hogy a fran­cia nagykövet arcán ellenvéle­mény tükröződik, oda szól neki: — Dejean úr, mi azt kíván­juk barátainknak, amit saját magunknak kívánunk. Szo­cializmust ajánlunk a válasz­úton álló, fejlődő nemzetek­nek, mert mi elégedettek va­gyunk saját rendszerünkkel. Azután újabb pohárköszön­tők következnek: a békés együttélésre, a népek barátsá­gára, a világbékére... Hajnali 3 órakor a Kreml vendégei átsétálnak a György- terembe, ahol a mennyezetig érő és ezernyi fényben csillogó íjévi fenyő alatt megkezdődik i tánc ... Ezalatt künn, a város friss, ’ehér hótakaró alatt köszön- ötte az új évet. Az éjszakai nűsorból ezúttal sem hiányoz- ak a jeges Moszkva folyó éj­éit vendégei, akik búvár-ru­tában, vagy anélkül vízben /agy víz alatt ünnepelték 1964 leköszönték A moszkvaiak többsége per­sze, színházakban, hangver­senytermekben, vagy bensősé­ges családi körben várta az új esztendő első perceit. A Szovjetunióban nem egy­szerű dolog az új év megün­neplése. Moszkvában tegnap még csak délután 2 óra volt, amikor a távoli Csukotkán már éjfélt ütött az óra. Ezt követően minden órában új évet köszöntött a hatalmas ország egy-egy övezete. De Kamcsatkától Ukrajnáig min­den idő-övezetben egy gondo­lat közös volt a pohárköszön­tőkben: az 1963-ban megőrzött béke adja át a stafétabotot 1964-nek. A „moszkvai szel­lem”, amely a múlt esztendő nagy ajándéka volt a világ né­MOSZKVA: Az SZKP Köz­ponti Bizottsága, a Szovjet­unió Legfelső Tanácsának el­nöksége és minisztertanácsa a szovjet néphez intézett új­évi üdvözletében új sikere­ket, jó egészséget, boldogságot kíván minden szovjet ember­nek. Az üdvözletét a moszk­vai rádió közvetlenül az új év küszöbén, éjfélkor ismer­tette. A Szovjetunió népei az el­múlt évben új sikereket értek el a kommunista építésben — állapította meg az üdvözlet. — 1963-ban fejlődésének új sza­kaszába lépett a szocialista népgazdaság, határozott lép­tekkel halad a hétéves terv teljesítése felé. A szovjet tu­domány és technika a világűr meghódításában az egész vi­lágot új sikerekkel ejtette ámulatba, s az emberiség meg­ismerte az új űrhajósok: Va- lentyina Nyikolajeva-Tyeres- kova és Valerij Bikovszkij ne­vét. Az SZKP és a szovjet nép életében rendkívül nagyjelen­tőségű esemény volt a köz­ponti bizottság teljes ülése, amely a szovjet népgazdaság új fellendülésének útját szab­ta meg. Fontos gyakorlati lépések peinek, lebegjen továbbra is az emberiség felett. 1964. a nemzetközi tudomá­nyos együttműködés új terü­letét nyitja meg: a világ csil­lagászai összehangolják ku­tatási programjaikat a Nyu­godt Nap Nemzetközi Éve keretében. Mi lenne, ha a né­pek sorsáért felelős vezetők is hasonlóképpen összehangol­nák programjukat, ha egy cél­ra tennék fel minden erőfeszí­tésüket: legyen 1964. a Nyugodt Föld Nemzetközi Éve, amelyben az emetoriség jövő­jének csillagászai a jólét, a megelégedettség problémáira irányíthatják politikai távcsö­veiket. Pirityi Sándor születtek a nemzetközi fe­szültség enyhítésének, a béke megszilárdításának útján is — mondja az üdvözlet. — Tavaly a népek határozott tevékeny­ségével sikerült enyhíteni a nemzetközi feszültséget. A szovjet emberek azonban tud­ják, hogy mindaddig éberek­nek kell lenniük, amíg létez­nek imperialista agresszorok. Az üdvözlet aláhúzza, hogy az SZKP, a párt Központi Bi­zottsága és a szovjet kormány legszentebb kötelességének tartja, hogy állandóan erősítse a szocialista országok nemzet­közi testvériségét; fejlessze a proletárszolidaritást az egész világ munkásosztályával, va­lamennyi dolgozójával; min­den támogatást megadjon azoknak a népeknek, amelyek harcolnak felszabadulásukért az imperialista és gyarmati iga alól. harcolnak politikai és gazdasási függetlenségük meg­szilárdításáért. Az SZKP Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelső Tanácsának elnöksége és mi­nisztertanácsa újévi üdvözle­tében forró köszöntését, leg­jobb kívánságait küldi a szo­cialista országok testvéri né­peinek, a világ minden dol­gozójának. Újévi üzenet a szovjet néphez — Telefonj elentés — BONN: „Hruscsov megígéri: 1964-ben minden jobb lesz majd” hirdette az óesztendő utolsó napján a négymilliós példányszámban megjelenő Bildzeitung, s az egész nyugat­német sajtó nagy jelentőséget tulajdonít a szovjet kormány­fő nyilatkozatának. Az új esztendő politikai ho­roszkópját felállító kommen­tátorok azt hangsúlyozzák, hogy 1964 kedvező csillagzat alatt indul útjára, hiszen az óesztemdő végén mindkét vi- lághaUúom vezetője: Hruscsov miniszterelnök és Johnson elnök egy­aránt hitet tett a béke fenntartása és megszilárdí­tása mellett. A nyugatnémet politikában az új esztendő épp úgy az uta­zások jegyében kezdődik, — Erhard kancellár január kö­zepén Londonba, január végén pedig Rómába látogat — mint ahogy az óesztendő utolsó napjai is a kancellár amerikai látogatásának jegyében álltak. Erhard visszatérése után ör­vendezve mondogatták Bonn­ban, hogy e, texasi kirándulás meghozta a várt eredményt s Johnson és Erhard között olyan szoros személyi kapcso­lat alakult ki, mint amilyen annakidején Adenauer és Dul­les között állt fenn, s Bonn és Washington viszonyát ezen­túl nem árnyékolják be azok a meg-megújuló ingerült né­zeteltérések, amelyek Kennedy és Adenauer kapcsolatát jelle­mezték. Egyes körökben egye­nesen arról beszélnek, hogy a Bonn—Párizs-tengelyt most már a Washington— Bonn-tengely váltja fel. Diplomáciai körökben ter­mészetesen nem keltett meg­lepetést, hogy Erhard kancel­lársága alatt szívélyessé válik a, viszony Washingtonnal, hi­szen Erhard ma is nyíltan szokta hangoztatni, hogy „en­gem az amerikaiak fedeztek fel”. Erhard politikai pályafu­tásé) valóban azzal kezdődött, hogy 1955-ben egy jeep állt meg lakása előtt és egy ame­rikai őrnagy gazdasági tanács­adóként magával vitte a nyil­vánosság előtt akkor még tel­jesen ismeretlen közgazdászt. Erhard kormányra jutása te­hát kétségtelenül hozott már valami változást az Adenauer McNamara az USß katonai kiadásairól A tanácskozáson — a had­Csou En-la j Albániában TIRANA: Mehmiet Shehu- nak, az Albán Népköztársa­ság minisztertanácsa elnöké­nek meghívására kedden dél­ben Tiranába érkezett Csou En-laj, a Kínai Népköztársa­ság államtanácsának elnöke, a Kínai Kommunista Párt központi bizottságának al- elnöke. Kíséretében van Csen AUSTIN (TEXAS): McNa­mara amerikai hadügymi­niszter sajtóértekezleten nyi­latkozott annak a megbeszé­lésnek eredményeiről, amelyet Johnson elnök még hétfőn tartott a hadügyminiszter je­lenlétében a vezérkari főnökök egyesített bizottságának tag­jaival. ügyminiszter közlése szerint — megállapodtak abban, hogy az 1935-ös pénzügyi év ka­tonai kök t,ég vetésének elő­irányzatát' egymilliárd dollár­ral csökkentik. A tervek sze­rint tehát 1964—65-ben 51 milliárd dollárt költenek ka­tonai célokra. Ji miniszterelnökhelyettes és külügyminiszter. U Thant útinaptára flrgoud büntetése: életfogytiglani kényszermunka PÁRIZS: Antoine Argoud ' rint azonban az elítélt kézre- volt ezredest, az OAS egyil l ;etén új pert kell vezérét a rendkívüli katona NEW YORK: U Thant, az ENSZ főtitkára, az új eszten­dő első felében több fontos, hivatalos látogatást tesz Afri­kában, Európában és Ázsiá­ban. Január 31-én kéthetes af­rikai körútra indul s hat or­szágot keres fel, sorra járja az észak-afrikai államokat s elmegy Ghánába és Guineába is. Március 23-án az ENSZ fő­titkára részt vesz a világszer­vezet égisze alatt megrende­zendő nemzetközi kereskedel­mi értekezlet genfi megnyitó­ján. Trettner tábornok a Bundeswehr ,v irancsnoka A nyugatnémet a Bundeswehr új okává Heinz Trett- iokot nevezték ki. í homokot váltja fel ízton, az eddigi fő­nyugalomba vo­bíróság életfogytiglani kény szermunkára ítélte. Argou volt az 1961 áprilisi algíri k£ tonai lázadás egyik szervezi je, viselt dolgaiért annak id* jén távollétében halálra itt ték. A francia törvények sz_ Lemondott a perui kormány LIMA: Az ország történeté­ben páratlanul hosszú parla­menti vita végén megbuktat­ták a Trelles-kormányt. Hu­szonhat és fél órán át támad­ták a képviselők Trellest és minisztereit amiatt, hogy a kormány nem avatkozott be az indián földnélküli parasz­tok és a földbirtokosok vitá­jába — az indián nincstelenek ellen. A parlament bizalmatlansá­got szavazott Trelíesnek. A miniszterelnök nyomban le­mondott. Az új kormány megalakításával Schwalb kül- j ügyminisztert bízták meg. t indokolásában a igállapítottnak vet- árgoud-nak vezető- ólt az algíri katonai ^szervezésében, utá- az OAS terrortevé- * h.t.v _^0ei»ek irányításában. Napalm-bombákkal a guatemalai hazafiak ellen HAVANNA: A Prensa La­tina hírügynökség közli a guatemalai fegyveres felkelő erők nyilatkozatát. A hazafias szervezet ebben leleplezi a guatemalai kormánynak a par­tizánok ellen alkalmazott „módszereit”: letartóztatások­kal, békés polgári személyek legyilkolásával. napalm-bom­bákkal próbálja megtörni a partizánok erejét. A nyilatko­zat szerint a guatemalai kor­mány effajta „hadműveletei­ben” amerikai katonai szak­értők is részt vesznek. 79 nap a föld alatt: győzött a sztrájk! PÁRIZS: A franciaországi Trieux ércbányájának dolgozói 79 napot töltöttek a föld alatt, ülősztrájkjukkal 258 társuk el­bocsátása ellen tiltakoztak. Az 1983-as esztendő utolsó napján sztrájkjuk eredményt hozott: a bányaigazgatóság kénytelen volt megmásítani elbocsátó határozatát. A bányászok egy részét más üzemekbe irányí­tották, ahol munkát biztosíta­nak számukra. Megszűnt egy államszövetség SALISBURY: Szilveszter éj­szakáján megszűnt Rhodesia és Nyasszaföld államszövetsé­ge, amelyet annakidején a,z angol gyarmatosítók mestersé­gesen hoztak létre és kénysze­rítettek rá Rhodesia és Nyasz- szaföld népedre. ISO millió amerikai WASHINGTON: Az Egye­sült Államok népszámlálási hivatala közölte, hogy a,z USA lakossága 1963. december 31-én 190 millió 695 ezer volt. Halába ffélt kém SZÓFIA: A bolgár fóváros­ban keiden befejezték Ivan- Asen Georgijev, az amerikai kémszolgálat ügynöke bűn­ügyének tárgyalását. A kémet halálra és teljes vagyonelkob­zásra ítélték. által mereven lerögzített nyu­gatnémet politikában. Ez a változás azonban csak a nyu­gati táboron belüli kapcsola­tok terén jelentkezik. Az új év küszöbén a legérdekesebb kér­dés éppen az, vajon történik-e valami változás a bonni kormánynak a ke­let—nyugati viszony kér­déseiben eddig tanúsított magatartásában is? Erhard amerikai útjáról haza­térve e.zt mondotta, Washing­ton helyesli, hogy Bonn meg akarja javítani viszonyát a ke­let-európai államokkal, s az amerikai kormány azt várja» hogy Nyugat-Nómetország ter­jessze elő saját javaslatait és elképzeléseit a nemzetközi enyhülés ügyében. A kancellár azonban adós maradt a vá­lasszal, amikor azt kérdezte tőle, hogy kormánya milyen konkrét lépésellet tervez ebben az irányban? Csak az új év eseményei ad­nak tehát majd választ arra, a kérdésre, vajon az új kancel­lár megszívieli-e Thomas Dehler tanácsát? Dobsa János A láláfy 4 ♦ Próbapert indít a bajor- országi szállodások és ven­déglősök érdekképviseleti szerve az NSZK bajor tarto­mánya ellen. Bírósági állás­foglalást sürget ebben: al­kotmányos-e, jogszerű-e, hogy a tartományi hatóságok unos-untalan nemzeti gyászt hirdetnek ki egy-egy közéleti személyiség elhunytakor. Ilyenkor pedig a nyilvános helyeken el kell hallgatnia á zenének és tilos a tánc, a vendéglátóipar bevétele en­nek megfelelően csökken.-4- Európa legnagyobb szál­lodája épül Moszkvában. A Vörös tér közelében épülő szálló 11 emeletes lesz és körülbelül 6000 személyt le­het majd elhelyezni benne. A 250 méter hosszú, 160 mé­ter széles épületben a vendé­gek minden kényelmet meg­találnak: több étterem, ká­véház és falatozó áll majd rendelkezésükre. A szállodá­nak két, egyenként 1500 fé­rőhelyes filmszínháza és egy 3000 férőhelyes hangverseny­terme lesz. — így vezethetek? ♦ Ilyen „lenge magyar­ban” vezethetnének a legbiz­tonságosabban gépkocsit — állítja Patrick Murphy, az angol autóiskola-tulajdono- sok szövetségének főtitkára. Feltűnést keltő nyilatkozatá­ban elmondotta, hogy szerin­te a volán mellett helyet foglaló nők igen gyakran túlságosan be vannak fűzve, mozgási lehetőségeiket a kü­lönböző szoros diszkrét ruha­darabok nagyban korlátoz­zák. A kívánt öltözék a gép­kocsivezető nők számára: la­pos sarkú cipő, pantalló, szvetter. Mindezek alatt pe­dig kényelmes, könnyed alsó­nemű ... ♦ A nyugatnémet kormány megbízást adott a Krupp- műveknek: készítse el egy acéllemezekből álló autóút 1000 méteres kísérleti szaka­szát. A Nyugat-N émetorszá- got átszelő „Autobahn” háló­zaton az év legnagyobb ré­szében közlekedési akadályok keletkeznek a gyakori^ útja­vítások miatt, az acélleme­zekből tervezett kisegítő út lehetővé tenné a javítás alatt álló szakaszokon a for­galom zökkenőmentes lebo­nyolítását. + Gray brit ellentenger­nagy visszautasította a több oldalú NATO-8;tomflotta ter­vét, amelynek keretében egy- egy hajón különböző nem­zetiségű tisztek és legénysé­giek szolgálnának. Az ellen­tengernagy a visszautasítást a következőkkel indokolta: A brit tengerészek a hagyo­mány szerint rum-adagot kapnak naponta, ezzel szem­ben a franciák bort, és a né­metek más rövid italt. Az olaszok viszont semmit sem ihatnak. Az angol tengeré­szeknek éjjeli kimenőiük is vgn, míg a németek számára este 11 órakor takaródét fúj­nak.-¥ Az amerikai posta ügyi miniszter letiltotta a Texas első elnökét ábrázoló új bé­lyeg forgalomba hozatalát. A bélyeg ugimnis Sámuel Hous­ton elnököt fegyverrel ábrá­zolta. A miniszter kijelentet­te: nem kívánatos, hogy ak­kor, amikor Kennedy elnö­köt Texasban fegyverrel öl­ték meg, ilyen bélyegek je­lenjenek meg. (LHumanlté — Párizs) + Üzemibe helyezték ? moszkvai metró új, 4,8 kilo­méteres szakaszát, amely az egyetemtől a főváros délnyugati negyedéig köz­lekedik. + San Franciscóban két­hónapos ingyenes tanfolya­mokat indítottak az iskolakö­teles gyermekek szülei részé­re. A tanfolyamok célja, hogy az apák és anyák minél na­gyobb segítséget nyújthassa­nak a tanulóknak az iskolai feladatok elkészítésében. ♦ Nagymértékben megnö­vekedett az alkoholfogyasztás Nagy-Britanniában. Az előze­tes számítások szerint 1963- ban a szigetország lakói 74 millió liter alkoholnak megfe­lelő szeszesital mennyiséget hörpintettek fel. A statisztika szerint ennek 49 százalékát — whisky formájában. ^ A római olimpiai falu házai idő előtt tönkremen­nek. A falut az 1960. évi Olimpiai Játékok előtt 11 millió dollár költséggel épí­tették fel, s a sportesemény után 1380 állami tisztviselőt költöztettek be. A lakók < f lakásrongálódások miatt pc- nasszal fordultak a hatósá­gokhoz. + Hárommilliárö dollár i költöttek az amerikai turis­ták külföldön 1982-ben — ál­lapították meg az USA ide­genforgalmi statisztikusai. Az idegenforgalmi mérleg ez­zel egymilliárd négyszázmil­lió dollár deficitet mutatott. A deficit 1983-ban, előzetes számítások szerint még ma­gasabbra emelkedett. Az amerikaiak mind több pénzt költenek külföldön. Főleg Kanadába és Mexikóba lá­togatnak, de '1963-ban csak­nem kétmillióan rándultal: át Európába és más konti­nensekre is. A legtöbb ame­rikai turista Franciaországot, Angliát és Olaszországot ke­resi fel. Az utolsó nyotc év »Jatt megkétszereződtek a turisták kiadásai. ♦ A „Trükkös” módszert léptette életbe a Icalifornia rendőrség. Ügy igyekszik a gyorshajtásról leszoktatni az autóvezetőket, hogy rendőr­autóknak álcázott, kiszupe- rált gépkocsikat állít az or­szágutak szélére.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék